Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2000

Nariadenie Komisie (ES) č. 2000/2006 z  20. decembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2000/2005 z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

OJ L 379, 28.12.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 468–469 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 211 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; Nepriamo zrušil 32007R0341

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2000/oj

28.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2000/2006

z 20. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2000/2005 z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 41,

keďže:

(1)

Aby z ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1870/2005 z 16. novembra 2005 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode na cesnak dovezený z tretích krajín (1) mohli mať prospech aj dovozcovia z Bulharska a Rumunska, je potrebné zriadiť prechodné opatrenia. Tieto opatrenia by mali pokrývať najmä definície referenčného množstva a pravidiel týkajúcich sa tradičných a nových dovozcov.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1870/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1870/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v bode 5 prvého odseku sa písm. c) nahrádza takto:

„c)

v prípade tradičných dovozcov, ktorí dovážali cesnak do Bulharska alebo Rumunska v rokoch 2003 až 2005, ide o maximálne množstvo cesnaku dovezené v priebehu:

i)

niektorého z kalendárnych rokov 2003, 2004 alebo 2005,

ii)

alebo v priebehu niektorého z dovozných období 2003/04, 2004/05 alebo 2005/06;

d)

v prípade tradičných dovozcov, ktorí nespadajú pod písm. a), b) alebo c), ide o maximálne množstvo cesnaku dovezené v priebehu jedného z prvých troch skončených dovozných období, počas ktorých získali dovozné licencie podľa nariadenia (ES) č. 565/2002 alebo tohto nariadenia.“;

b)

druhý odsek sa nahrádza takto:

„Cesnak s pôvodom v členských štátoch Spoločenstva v zložení k 31. decembru 2006 alebo v Bulharsku a Rumunsku sa nebude brať do úvahy pri výpočte referenčného množstva.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„Bulharsko a Rumunsko vyberú a použijú pre všetkých tradičných dovozcov jednu z dvoch metód uvedených pod písmenom c) v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, že sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi.“;

2.

Do článku 3 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 sa pre dovozné obdobie 2006/07, 2007/08 a 2008/09, a to len v Bulharsku a Rumunsku:

a)

pod pojmom „tradiční dovozcovia“ rozumejú dovozcovia, bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, jednotlivcov alebo skupiny hospodárskych subjektov zriadených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorí môžu dokázať, že:

i)

dovážali cesnak pochádzajúci z iných krajín, než sú členské štáty Spoločenstva v zložení k 31. decembru 2006 alebo než sú Bulharsko a Rumunsko v priebehu aspoň dvoch z troch predchádzajúcich skončených dovozných období;

ii)

v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku doviezli aspoň 50 ton ovocia a zeleniny v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96;

iii)

sa dovozy uvedené v bodoch i) a ii) uskutočnili v Bulharsku alebo Rumunsku, podľa toho, kde má ústredie dovozcu sídlo;

b)

pod pojmom „noví dovozcovia“ sa rozumejú iní ako tradiční dovozcovia v zmysle písmena a), bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, jednotlivcov alebo skupiny hospodárskych subjektov zriadených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorí môžu dokázať, že:

i)

v priebehu obidvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov doviezli aspoň 50 ton ovocia a zeleniny v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 pochádzajúcich z iných krajín, než sú členské štáty Spoločenstva v zložení k 31. decembru 2006 alebo než sú Bulharsko, Rumunsko;

ii)

sa dovozy uvedené v bode i) uskutočnili v Bulharsku alebo Rumunsku, podľa toho, kde má ústredie dovozcu sídlo.“;

3.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

tento odkaz sa vkladá pred odkaz v španielčine:

„—

v bulharčine: Мито 9,6 % – Регламент (ЕО) № 1870/2005,“;

b)

tento odkaz sa vkladá pred odkaz v portugalčine:

„—

v rumunčine: Taxa vamală: 9,6 % – Regulamentul (CE) nr. 1870/2005,“.

4.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

tento odkaz sa vkladá pred odkaz v španielčine:

„—

v bulharčine: Лицензия, издадена и валидна само за тримесечие от 1 (месец) до 28/29/30/31 (месец)“;

b)

tento odkaz sa vkladá pred odkaz v portugalčine:

„—

v rumunčine: licență emisă și valabilă numai pentru trimestrul de la 1 [luna] pana la 28/29/30/31[luna]“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2005, s. 19. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 991/2006 (Ú. v. EÚ L 179, 1.7.2006, s. 15).


Top