Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1998

Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z  15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

OJ L 379, 28.12.2006, p. 5–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 654–659 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 96 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 96 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 197 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1998/oj

28.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1998/2006

z 15. decembra 2006

o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), najmä na jej článok 2,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 994/98 splnomocňuje Komisiu stanovovať v nariadení prah, pod ktorým sa opatrenia pomoci považujú za nespĺňajúce všetky kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy a teda nepodliehajú oznamovaciemu konaniu stanovenému v článku 88 ods. 3 zmluvy.

(2)

Komisia uplatňovala články 87 a 88 zmluvy a predovšetkým v mnohých rozhodnutiach objasnila pojem pomoci v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy. Komisia taktiež stanovila, najprv v oznámení o pravidle de minimis pre štátnu pomoc (3) a neskôr v nariadení Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na pomoc de minimis  (4), svoju politiku pokiaľ ide o strop de minimis, pod ktorým sa článok 87 ods. 1 môže považovať za neuplatniteľný. Zdá sa, že vzhľadom na skúsenosti získané uplatňovaním tohto nariadenia a s cieľom zohľadniť vývoj inflácie hrubého domáceho produktu v Spoločenstve do roku 2006 a vzhľadom na pravdepodobný vývoj počas doby platnosti tohto nariadenia, je potrebné upraviť niektoré podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 69/2001 a nahradiť toto nariadenie.

(3)

Vzhľadom na osobitné pravidlá uplatňované v sektore prvovýroby poľnohospodárskych produktov, rybolovu, akvakultúry a na riziko, že aj menšie objemy pomoci stanovené v tomto nariadení by mohli spĺňať kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy v týchto sektoroch, toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na tieto sektory. Vzhľadom na vývoj sektora dopravy, najmä reštrukturalizáciu mnohých činností v cestnej doprave po liberalizácii, už nie je vhodné vylúčiť sektor dopravy z rozsahu pôsobnosti nariadenia de minimis. Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by mal preto byť rozšírený na celý sektor dopravy. Všeobecný strop de minimis by mal byť prispôsobený tak, aby sa zohľadnili malé podniky pôsobiace v cestnej nákladnej a osobnej doprave. Z tých istých dôvodov a taktiež vzhľadom na nadmernú kapacitu sektora a ciele dopravnej politiky pokiaľ ide o cestné dopravné zápchy a cestnú nákladnú dopravu, mala by byť vylúčená pomoc na vozidlá cestnej nákladnej dopravy zo strany podnikov, ktoré vykonávajú cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu. To nespochybňuje priaznivý postoj Komisie vzhľadom na štátnu pomoc pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu v iných nástrojoch Spoločenstva ako toto nariadenie. Vzhľadom na nariadenie Rady (ES) č. 1407/2002 z 23. júla 2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel (5), toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na uhoľný sektor.

(4)

S prihliadnutím na podobnosti medzi spracovaním a odbytom poľnohospodárskych produktov na jednej strane a iných ako poľnohospodárskych produktoiv na strane druhej, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na spracovanie a odbyt poľnohospodárskych produktov za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. Z tohto dôvodu, tak činnosti v poľnohospodárskych subjektoch potrebné na prípravu produktu na prvotný predaj, ako zber, sekanie a mlátenie obilnín, balenie vajec atď., ako aj prvotný predaj maloobchodným predajcom a spracovateľom, by sa nemali považovať za spracovanie alebo odbyt. Od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pomoc poskytnutá podnikom pôsobiacim v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov, by sa nemala vzťahovať na nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybolovu (6). Nariadenie (ES) č. 1860/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Súdny dvor Európskych spoločenstiev ustanovil, že akonáhle Spoločenstvo prijme zákon týkajúci sa zriadenia spoločnej organizácie trhu v príslušnom sektore poľnohospodárstva, členské štáty sú zaviazané vzdať sa prijatia akéhokoľvek opatrenia, ktoré by ho mohlo narušiť alebo vytvoriť k nemu výnimky [9]. Z tohto dôvodu by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na pomoc, ktorej výška je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených produktov alebo produktov uvedených na trh. Taktiež by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na podporu de minimis, ktorá súvisí s povinnosťou podieľať sa na pomoci s prvovýrobcami.

(6)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na pomoc de minimis pri vývoze alebo na pomoc de minimis uprednostňujúcu domáce produkty pred dovážanými. Najmä by sa nemala vzťahovať na pomoc súvisiacu s vybudovaním a prevádzkou distribučnej siete v iných členských štátoch Spoločenstva. Pomoc na náklady spojená s účasťou na obchodných veľtrhoch alebo na štúdie alebo služby konzultantov potrebné na uvedenie nového alebo existujúceho produktu na nový trh, zvyčajne netvoria pomoc pri vývoze.

(7)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na podniky v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach (7) vzhľadom na ťažkosti súvisiace so stanovením ekvivalentu hrubého grantu pomoci poskytnutej tomuto druhu podnikov.

(8)

Vzhľadom na skúsenosti Komisie možno konštatovať, že pomoc nepresahujúca strop 200 000 EUR v priebehu troch rokov, nemá vplyv na obchod medzi členskými štátmi a/alebo nepoškodzuje ani nehrozí, že bude poškodzovať hospodársku súťaž, a preto nespadá pod článok 87 ods. 1 zmluvy. Pokiaľ ide o podniky pôsobiace v sektore cestnej dopravy, tento strop by mal byť stanovený na 100 000 EUR.

(9)

Na tento účel sa zohľadňujú fiškálne roky, ktoré sa používajú na fiškálne účely podniku v príslušnom členskom štáte. Príslušné obdobie troch rokov sa musí priebežne hodnotiť, pretože pre každý nový grant pomoci de minimis je potrebné stanoviť celkovú výšku pomoci de minimis poskytnutú počas príslušného fiškálneho roka, ako aj počas dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov. Na tento účel by sa mala zohľadniť pomoc poskytnutá zo strany členského štátu, aj keď je financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov Spoločenstva. Opatrenia pomoci prekračujúce strop de minimis nie je možné rozdeliť do menších častí tak, aby tieto časti boli umiestnené v rozsahu pôsobnosti nariadenia.

(10)

V súlade s princípmi, ktoré sa vzťahujú na pomoc podľa článku 87 ods. 1 zmluvy, pomoc de minimis by sa mala považovať za poskytnutú v okamihu, keď sa podniku poskytne právny nárok prijať pomoc podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov.

(11)

S cieľom vyhnúť sa obchádzaniu maximálnej intenzity pomoci poskytnutej v rôznych nástrojoch Spoločenstva, pomoc de minimis by sa nemala kumulovať so štátnou pomocou pokiaľ ide o rovnaké oprávnené výdavky, ak by takáto kumulácia viedla k intenzite pomoci presahujúcej pomoc stanovenú za špecifických okolností každého prípadu v nariadení o skupinovej výnimke alebo rozhodnutí prijatom Komisiou.

(12)

Za účelom transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a správneho uplatňovania stropu de minimis, všetky členské štáty by mali uplatňovať tú istú metódu výpočtu. S cieľom uľahčiť tento výpočet a v súlade so súčasnou praxou uplatňovania pravidla de minimis je vhodné, aby výška pomoci, ktorá nie je poskytnutá formou hotovostného grantu, bola prekonvertovaná na jej ekvivalent hrubého grantu. Výpočet ekvivalentu grantu transparentného druhu pomoci, iného než grantov alebo pomoci splatnej v niekoľkých splátkach, si vyžaduje používanie trhových úrokových sadzieb platných v čase poskytnutia takejto pomoci. Vzhľadom na jednotné, transparentné a jednoduché uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci by sa mali na účely tohto nariadenia považovať trhové sadzby za referenčné sadzby, ktoré pravidelne stanovuje Komisia na základe objektívnych kritérií a mali by byť uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na internete. Avšak okrem dolnej sadzby môže byť potrebné pridať aj dodatočné bázické body vzhľadom na stanovené záruky alebo riziko spojené s príjemcom.

(13)

Za účelomi transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a účinného monitorovania, toto nariadenie by sa malo vzťahovať iba na pomoc de minimis, ktorá je transparentná. Transparentná pomoc je taká pomoc, pre ktorú je možné presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu ex ante bez toho, aby bolo potrebné vykonať hodnotenie rizika. Takýto presný výpočet môže byť napríklad uskutočnený pokiaľ ide o granty, dotácie na úrokové sadzby a obmedzené oslobodenie od dane. Pomoc v rámci kapitálových injekcií by sa nemala považovať za transparentnú pomoc de minimis, pokiaľ celková suma verejnej injekcie je nižšia ako strop de minimis. Pomoc v rámci opatrení rizikového kapitálu, ako je uvedené v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci o podpore investícií do rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky (8), by sa nemala považovať za transparentnú pomoc de minimis, pokiaľ príslušná schéma rizikového kapitálu poskytuje kapitál iba do výšky stropu de minimis pre každý cieľový podnik. Pomoc v rámci pôžičiek by sa nemala považovať za transparentnú pomoc de minimis, keď ekvivalent hrubého grantu je vypočítaný na základe trhových úrokových sadzieb platných v čase poskytnutia grantu.

(14)

Toto nariadenie nevylučuje možnosť, že opatrenie schválené členským štátom sa nemusí považovať za štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy na základe iných dôvodov ako tých, ktoré sú uvedené v nariadení, napríklad v prípade kapitálových injekcií, keďže o takomto opatrení sa rozhodlo v súlade s princípmi trhového investora.

(15)

Je potrebné poskytnúť právnu istotu záručných schém, ktoré nemajú potenciál ovplyvňovať trh a narušiť hospodársku súťaž a v súvislosti s ktorými je dostupný dostatok údajov na spoľahlivé posúdenie akéhokoľvek potencionálneho vplyvu. Toto nariadenie by preto malo transponovať všeobecný strop de minimis200 000 EUR do stropu založeného na garantovanej výške individuálnej pôžičky, ktorá tvorí základ takejto záruky. Tento osobitný strop je vhodné vypočítať s použitím metodiky na posúdenie výšky štátnej pomoci zahrnutej v záručných schémach, ktoré sa vzťahujú na pôžičky pre životaschopné podniky. Metodika a údaje použité pri výpočte osobitného stropu pre záruku by mali vylúčiť podniky v ťažkostiach ako je uvedené v usmerneniach Spoločenstva pre štátnu pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach. Tento osobitný strop by sa preto nemal vzťahovať na individuálnu pomoc ad hoc, ktorá spadá mimo rámca záručnej schémy, ďalej na pomoc poskytnutú podnikom v ťažkostiach alebo na záruky príslušných transakcií, ktoré nepredstavujú pôžičku, ako sú záruky na majetkové transakcie. Osobitný strop by mal byť stanovený na základe skutočnosti, že ak berieme do úvahy hornú sadzbu (čistá úroková sadzba v prípade omeškania) 13 %, ktorá predstavuje najhorší variant pre záručné schémy v Spoločenstve, možno sa domnievať, že záruka vo výške 1 500 000 EUR má podobný ekvivalent hrubého grantu ako všeobecný strop de minimis. Táto suma by mala byť znížená na 750 000 EUR pokiaľ ide o podniky pôsobiace v sektore cestnej dopravy. Iba na záruky pokrývajúce 80 % príslušnej pôžičky by sa mali vzťahovať tieto osobitné stropy. Metodiku prijatú Komisiou po oznámení metodiky na základe nariadenia Komisie v oblasti štátnej pomoci, ako nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na poskytovanie národnej regionálnej investičnej pomoci (9), môžu použiť členské štáty na účely hodnotenia ekvivalentu hrubého grantu uvedenom v záruke, ak sa schválená metodika jasne zaoberá druhom záruk a typom príslušných transakcií v rámci uplatňovania tohto nariadenia.

(16)

Po oznámení zo strany členského štátu, Komisia môže preskúmať či opatrenie pomoci, ktoré nespočíva vo finančnej pomoci, pôžičke, záruke, kapitálovej injekcii alebo opatrení rizikového kapitálu, vedie ku ekvivalentu hrubého grantu, ktorý nepresahuje strop de minimis a preto by sa na toto opatrenie mohli vzťahovať ustanovenia tohto nariadenia.

(17)

Povinnosťou Komisie je zabezpečiť rešpektovanie pravidiel o štátnej pomoci a najmä, aby pomoc poskytovaná v rámci pravidiel de minimis spĺňala ich podmienky. V súlade s princípmi spolupráce stanovenými v článku 10 zmluvy, členské štáty by mali pomôcť dosiahnutiu tejto úlohy, a to zriadením potrebného mechanizmu, ktorý by zabezpečil, aby celková suma pomoci de minimis poskytnutá tomu istému podniku podľa pravidla de minimis nepresiahla strop 200 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov. Preto pri poskytovaní pomoci de minimis členské štáty by mali informovať príslušný podnik o výške a o povahe pomoci de minimis odvolávajúc sa na toto nariadenie. Okrem toho, pred poskytnutím takejto pomoci, príslušný členský štát by mal získať od podniku vyhlásenie o pomoci de minimis prijatej počas príslušného fiškálneho roku a dvoch predchádzajúcich rokov a dôkladne sa ubezpečil o tom, že nová pomoc de minimis nepresiahne stropy de minimis. Prípadne malo by byť možné sa ubezpečiť o tom, že strop je dodržiavaný prostredníctvom centrálnej evidencie, alebo, v prípade záručných schém stanovených Európskym investičným fondom, tento fond môže vypracovať zoznam príjemcov a požiadať členské štáty, aby informovali príjemcov o prijatej pomoci de minimis.

(18)

Platnosť nariadenia (ES) č. 69/2001 skončí 31. decembra 2006. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od 1. januára 2007. Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie (ES) č. 69/2001 sa nevzťahovalo na sektor dopravy, ktorý nebol predmetom de minimis, vzhľadom na obmedzenú sumu de minimis uplatniteľnú v sektore spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov a za predpokladu, že sa splnia určité podmienky, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacim v sektore dopravy a v sektore spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov, a to pred nadobudnutím jej platnosti. Okrem toho, akákoľvek individuálna pomoc poskytnutá v súlade s nariadením (ES) č. 69/2001 počas obdobia uplatňovania tohto nariadenia by mala ostať nedotknutá týmto nariadením.

(19)

So zreteľom na skúsenosti Komisie a najmä na frekvenciu, s akou je bežne potrebné revidovať politiku štátnej pomoci, je vhodné obmedziť obdobie uplatňovania tohto nariadenia. Ak by platnosť tohto nariadenia skončila bez predĺženia, členské štáty by mali, s ohľadom na schémy pomoci de minimis zahrnuté v tomto nariadení, získať obdobie na prispôsobenie trvajúce šesť mesiacov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom vo všetkých sektoroch okrem:

a)

pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v sektore rybolovu a akvakultúry, ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 104/2000 (10),

b)

pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I k zmluve,

c)

pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I k zmluve,

i)

ktorej výška je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených produktov od prvovýrobcu alebo produktov uvedených na trh príslušným podnikom,

ii)

keď pomoc je podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom,

d)

pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou,

e)

pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domácich tovarov pred dovezenými,

f)

pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v uhoľnom sektore, ako je uvedené v nariadení (ES) č. 1407/2002,

g)

pomoci na vozidlá cestnej nákladnej dopravy udelenej podnikom, ktoré vykonávajú cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu,

h)

pomoci poskytnutej podnikom v ťažkostiach.

2.   Na účely tohto nariadenia:

a)

„poľnohospodárske produkty“ označujú produkty vymenované v prílohe I k Zmluve o ES, s výnimkou produktov rybolovu,

b)

„spracovanie poľnohospodárskych produktov“ znamená akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky produkt, výsledkom ktorého je taktiež poľnohospodársky produkt, s výnimkou poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného produktu na prvý predaj,

c)

„odbyt poľnohospodárskych produktov“ znamená prechovávanie alebo vystavovanie produktu v záujme jeho predaja, ponúkanie produktu na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania produktu na trh, s výnimkou prvého predaja prvovýrobcom obchodníkom alebo spracovateľom a akákoľvek činnosť, ktorou sa produkt pripravuje na prvý predaj. Ak prvovýrobca predáva produkt konečnému spotrebiteľovi, považuje sa to za odbyt v prípade, že sa predaj uskutočňuje v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel.

Článok 2

Pomoc de minimis

1.   Za opatrenia pomoci, ktoré nespĺňajú všetky kritéria článku 87 ods. 1 zmluvy a teda sú oslobodené od oznamovacej povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 zmluvy sa považujú opatrenia, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   Celková pomoc de minimis poskytnutá akémukoľvek podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Celková pomoc de minimis udelená akémukoľvek podniku pôsobiacemu v sektore cestnej dopravy nesmie prekročiť 100 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov. Tieto stropy by sa mali uplatňovať bez ohľadu na formu alebo vytýčený cieľ pomoci de minimis, ako aj nezávisle od toho, či pomoc poskytnutá členskému štátu je financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov Spoločenstva. Obdobie by sa malo stanoviť na základe fiškálnych rokov, ktoré uplatňuje podnik v príslušnom členskom štáte.

V prípade, že celková suma pomoci poskytnutá v rámci opatrení pomoci presiahne tento strop, nemožno v prípade tejto pomoci využívať výhody tohto nariadenianie ani pre tú časť pomoci, ktorá strop nepresahuje. V tomto prípade nie je možné požadovať výhody plynúce z tohto nariadenia ani v čase poskytovanie pomoci ani kedykoľvk neskôr.

3.   Strop uvedený v odseku 2 sa vyjadrí ako hotovostný grant. Všetky uvedené čísla sú vyjadrené v hrubom, to znamená pred odrátaním dane alebo iných nákladov. Ak sa pomoc poskytne inou formou ako formou grantu, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci.

Hodnota pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa diskontuje v okamihu, keď je poskytnutá. Úroková sadzba, ktorá sa použije na diskontné účely a na výpočet ekvivalentu hrubého grantu je referenčnou sadzbou uplatniteľnou v čase poskytnutia grantu.

4.   Toto nariadenie sa vzťahuje iba na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci ex ante bez toho, aby bolo potrebné vykonať hodnotenie rizika („transparentná pomoc“). Najmä:

a)

pomoc skladajúca sa z pôžičiek sa nepovažuje za transparentnú pomoc de minimis, kde ekvivalent hrubého grantu sa vypočíta na základe trhových úrokových sadzieb platných v čase poskytnutia grantu,

b)

pomoc skladajúca sa z kapitálových injekcií sa nepovažuje za transparentnú pomoc de minimis, pokiaľ celková výška verejných injekcií nepresiahne strop de minimis,

c)

pomoc skladajúca sa z opatrení rizikového kapitálu sa nepovažuje za transparentnú pomoc de minimis, pokiaľ príslušné schémy rizikového kapitálu poskytujú kapitál do výšky stropu de minimis každému cieľovému podniku,

d)

individuálna pomoc poskytnutá v rámci záručnej schémy podnikom, ktoré sa neocitli v ťažkostiach, sa nepovažuje za transparentnú pomoc de minimis, keď garantovaná časť príslušnej poskytnutej pôžičky v rámci tejto schémy nepresahuje 1 500 000 EUR na podnik. Individuálna pomoc poskytnutá v rámci záručnej schémy podnikom pôsobiacim v sektore cestnej dopravy, ktorými nie sú podniky v ťažkostiach, by sa mala považovať za transparentnú pomoc de minimis, keď garantovaná časť príslušnej poskytnutej pôžičky v rámci tejto schémy nepresahuje 750 000 EUR na podnik. Ak garantovaná časť príslušnej pôžičky len odôvodňuje daný podiel tohto stropu, ekvivalent hrubého grantu tejto záruky sa považuje za zodpovedajúci k tomu istému podielu príslušného stropu, ktorý je ustanovený v článku 2 ods.2. Výška záruky nesmie presiahnuť 80 % príslušnej pôžičky. Záručné schémy sa považujú za transparentné, ak i) pred uplatňovaním schémy metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu záruk bola prijatá po tom, čo Komisii bola oznámená táto metodika v rámci iného nariadenia prijatého Komisiou v oblasti štátnej pomoci a ii) ak sa schválená metodika jasne zaoberá druhom záruk a typom príslušných transakcií v rámci uplatňovania tohto nariadenia.

5.   Pomoc de minimis sa nekumuluje so štátnou pomocou vzhľadom na rovnaké oprávnené výdavky, ak výsledkom tejto kumulácie je intenzita pomoci presahujúca za špecifických okolností každého prípadu skupinovú výnimku nariadenia alebo rozhodnutia schváleného Komisiou.

Článok 3

Monitorovanie

1.   Ak má členský štát v úmysle poskytnúť pomoc de minimis podniku, písomne informuje tento podnik o predpokladanej výške pomoci (vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu) a o jej charaktere de minimis, s výslovným uvedením tohto nariadenia, citujúc jeho názov a referenciu týkajúcu sa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Keď pomoc de minimis je poskytnutá rôznym podnikom na základe schémy a rôzne výšky individuálnej pomoci sú poskytnuté týmto podnikom v rámci schémy, príslušný členský štát sa môže rozhodnúť, že si splní túto povinnosť informovaním podnikov o pevne stanovenej sume zodpovedajúcej maximálnej výške pomoci, ktorá je poskytnutá v rámci schémy. V takom prípade, pevne stanovená suma môže byť použitá na určenie toho, či je uplatnená výška stropu stanovená v článku 2 ods. 2. Pred poskytnutím pomoci, členské štáty by mali taktiež, v písomnej alebo elektronickej forme, získať vyhlásenie od príslušného podniku o inej pomoci de minimis prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka.

Členský štát poskytne pomoc de minimis len vtedy, ak skontroloval, či táto pomoc nezvýši celkovú sumu pomoci de minimis prijatú podnikom počas obdobia, ktoré pokrýva príslušný fiškálny rok, ako aj predchádzajúce dva fiškálne roky v tomto členskom štáte, nad strop stanovený v článku 2 ods. 2.

2.   Ak členský štát zriadil centrálnu evidenciu pomoci de minimis obsahujúcu úplné informácie o každej pomoci de minimis, ktorú poskytol akýkoľvek úrad v rámci daného členského štátu, požiadavka v prvom pododseku odseku 1 sa ďalej neuplatňuje v prípade, že táto evidencia pokrýva obdobie troch rokov.

Keď je pomoc poskytnutá zo strany členského štátu na základe záručnej schémy poskytujúcej záruku, ktorá je financovaná z rozpočtu EÚ v rámci mandátu Europského investičného fondu, prvý pododsek odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje.

V takom prípade sa uplatňuje nasledujúci monitorovací systém:

a)

Európsky investičný fond vytvorí na ročnom základe a na základe informácií, ktoré musia finanční sprostredkovatelia poskytnúť EIF, zoznam príjemcov pomoci ekvivalentu hrubého grantu, ktorý prijal každý z nich. Európsky investičný fond pošle túto informáciu príslušnému členskému štátu a Komisii a

b)

príslušný členský štát sprostredkuje tieto informácie konečným príjemcom do 3 mesiacov od obdržania týchto informácií od Európskeho investičného fondu a

c)

príslušný členský štát získa vyhlásenie od každého príjemcu, že celková prijatá pomoc de minimis nepresahuje strop stanovený v článku 2 ods. 2. V prípade, že strop bol prekročený pokiaľ ide o jedného alebo viac príjemcov, príslušný členský štát by sa mal uistiť, že opatrenie pomoci vedúce k prekročeniu stropu je buď oznámené Komisii alebo získané späť od príjemcu.

3.   Členské štáty zaznamenajú a zhromaždia všetky informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia. Tieto záznamy budú obsahovať všetky informácie potrebné na preukázanie, že podmienky tohto nariadenia sú rešpektované. Záznamy týkajúce sa individuálnej pomoci de minimis sa uchovajú po dobu 10 fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia. Záznamy týkajúce sa schémy pomoci de minimis sa uchovajú po dobu 10 rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná individuálna pomoc v rámci danej schémy. Na písomné požiadanie príslušný členský štát poskytne Komisii do 20 pracovných dní alebo v rámci dlhšej doby uvedenej v žiadosti, všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na posúdenie, či boli rešpektované podmienky tohto nariadenia, najmä celková suma pomoci de minimis, ktorú prijal akýkoľvek podnik.

Článok 4

Zmena a doplnenie

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1860/2004 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v bode 1, sa vypúšťajú slová „spracovanie a odbyt“,

b)

bod 3 sa vypúšťa.

Článok 5

Prechodné opatrenia

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje aj na pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacim v sektore dopravy a podnikom pôsobiacim v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov pred nadobudnutím jeho účinnosti v prípade, ak pomoc spĺňa všetky podmienky ustanovené v článkoch 1 a 2. Komisia posúdi každú pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky, v súlade s príslušnými rámcami, usmerneniami, oznámeniami a upozorneniami.

2.   Akákoľvek pomoc de minimis poskytnutá medzi 2. februárom 2001 a 30. júnom 2007 spĺňajúca podmienky nariadenia (ES) č. 69/2001 sa považuje za nespĺňajúcu všetky kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

3.   Po ukončení doby platnosti tohto nariadenia sa každá pomoc de minimis, ktorá spĺňa podmienky tohto nariadenia, bude môcť naďalej platne implementovať počas obdobia nasledujúcich šiestich mesiacov.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a doba platnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 137, 10.6.2006, s. 4.

(3)  Ú. v. ES C 68, 6.3.1996, s. 9.

(4)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.

(5)  Ú. v. ES L 205, 2.8.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 4.

(7)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(8)  Ú. v. EÚ C 194, 18.8.2006, s. 2.

(9)  Ú. v. EÚ L 302, 1.11.2006, s. 29.

(10)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.


Top