Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0652

2006/652/ES: Rozhodnutie č. 1/2006 Spoločného výboru EÚ–Švajčiarsko zo 6. júla 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (sociálne zabezpečenie) k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej, o voľnom pohybe osôb

OJ L 270, 29.9.2006, p. 67–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 188–192 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/652/oj

29.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 270/67


ROZHODNUTIE č. 1/2006 SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ–ŠVAJČIARSKO

zo 6. júla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (sociálne zabezpečenie) k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej, o voľnom pohybe osôb

(2006/652/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, a najmä na jej články 14 a 18,

keďže:

(1)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná 21. júna 1999 a nadobudla platnosť 1. júna 2002.

(2)

Príloha II k dohode zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EÚ–Švajčiarsko č. 2/2003 z 15. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (sociálne zabezpečenie) k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej, o voľnom pohybe osôb (1), sa odvoláva predovšetkým na nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (2) a (EHS) č. 574/72 (3), ktoré boli aktualizované nariadením (ES) č. 118/97 (4), ako aj na ďalšie nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce nariadenia, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 (5) a nariadenia Komisie (ES) č. 410/2002 (6).

(3)

Nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 boli od prijatia rozhodnutia Spoločného výboru EÚ–Švajčiarsko 2/2003 zmenené a doplnené dvakrát. Následne teraz treba včleniť príslušné pozmeňujúce a dopĺňajúce právne akty, konkrétne nariadenie Komisie (ES) č. 1851/2003 (7) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 (8), do dohody a presnejšie do jej prílohy II.

(4)

Možnosť požiadať o výnimku z povinného švajčiarskeho nemocenského poistenia by sa mala poskytnúť dôchodcom, ktorí dostávajú švajčiarsky dôchodok a ktorí majú bydlisko v Portugalsku, pretože sa na nich bude vzťahovať portugalské nemocenské poistenie.

(5)

Osoby s bydliskom vo Francúzsku, a ktoré sú poistené na základe švajčiarskeho systému nemocenského poistenia, by napriek možnosti požiadať o výnimku mali mať prístup k zdravotnej starostlivosti vo Francúzsku a vo Švajčiarsku.

(6)

Treba uviesť, že Švajčiarsko nemá systém, ktorý zabezpečuje len rodinné prídavky alebo doplnkové alebo osobitné prídavky pre siroty.

(7)

Prílohu II treba zmeniť a doplniť, aby sa v nej uvádzal názov príslušnej nemeckej inštitúcie a styčného orgánu v súvislosti s dôchodkovým poistením vo vzťahu k Švajčiarsku.

(8)

Zložitá a technická povaha koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia si vyžaduje účinnú a súdržnú koordináciu pomocou uplatňovania spoločných a jednotných ustanovení v rámci územia zmluvných strán.

(9)

Je v záujme osôb, na ktoré sa vzťahuje dohoda, aby sa vyriešili alebo aspoň časovo obmedzili akékoľvek negatívne účinky vyplývajúce z uplatňovania rozdielnych koordinačných pravidiel zmluvnými stranami.

(10)

Zmeny a doplnenia k prílohe II, ktorými sa vkladá odkaz na nariadenie (ES) č. 631/2004 a ktoré odkazujú na možnosť vyňať dôchodcov s bydliskom v Portugalsku z povinného švajčiarskeho poistenia, by mali nadobudnúť účinnosť od 1. júna 2004 a zmeny a doplnenia, ktoré sa týkajú možnosti, aby osoby s bydliskom vo Francúzsku mali prístup ku zdravotnej starostlivosti vo Švajčiarsku, by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2004,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha II k dohode sa mení a dopĺňa tak, ako je ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia spoločným výborom.

Avšak:

ustanovenia tohto rozhodnutia, ktorými sa vkladá odkaz na nariadenie (ES) č. 631/2004, ako aj ustanovenia týkajúce sa bodu 3 písm. b) prílohy II k dohode, ktoré rozširujú možnosť vyňať dôchodcov s bydliskom v Portugalsku z povinného švajčiarskeho poistenia, nadobúdajú účinnosť 1. júna 2004;

ustanovenia rozhodnutia týkajúce sa bodu 4 prílohy II k dohode, ktoré poskytujú možnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti vo Švajčiarsku osobám, na ktoré sa vzťahuje švajčiarsky systém nemocenského poistenia a ktoré majú bydlisko vo Francúzsku, nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.

V Bruseli 6. júla 2006

Za Spoločný výbor

predseda

Dieter GROSSEN


(1)  Ú. v. EÚ L 187, 26.7.2003, s. 55.

(2)  Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2.

(3)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s.1.

(4)  Ú. v. ES L 28, 30.1.1997, s. 1

(5)  Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 17.

(7)  Ú. v. EÚ L 271, 22.10.2003, s. 3.

(8)  Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha II k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb sa týmto mení a dopĺňa takto:

(1)

Pod nadpis „Oddiel A: Akty, na ktoré sa odkazuje“ bodu 1 „Nariadenie (EHS) č. 1408/71“ sa ako posledný údaj dopĺňa:

„304R631: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 pokiaľ ide o zosúladenie práv a zjednodušenie postupov (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 1).“

(2)

Pod nadpisom „Na účely tejto dohody sa nariadenie mení a dopĺňa takto:“ sa bod 1 oddielu A prílohy II k dohode mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene o) týkajúcom sa prílohy VI sa vkladá tento text v č. 3 písm. b) po slove „… Fínsko“:

„a so zreteľom na osoby uvedené v písm. a) bod (ii), Portugalsko.“

b)

v písmene o) týkajúcom sa prílohy VI sa v č. 4 po slove „Belgicko,“ vkladá slovo „Francúzsko“.

c)

Po písmene p) týkajúcom sa prílohy VII sa dopĺňa nové písmeno q):

q)

„Do prílohy VIII sa dopĺňa toto:

Švajčiarsko

Žiadne.“

(3)

Pod nadpis „Oddiel A: Akty, na ktoré sa odkazuje“ v bode 2 „Nariadenie (EHS) č. 574/72“ sa vkladajú tieto odkazy:

a)

po odkaze „302 R 410: nariadenie Komisie (ES) č. 410/2002…“:

a po tom ako Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii, nadobudne platnosť,

pred odkazom „12003 TN 02/02/A: Akt týkajúci sa podmienok pristúpenia…“

„303R1851: Nariadenie Komisie (ES) č. 1851/2003 zo 17. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 271, 22.10.2003, s. 3).“

b)

po horeuvedenom názve nariadenia (ES) č. 1851/2003 a po tom ako Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii, nadobudne platnosť,

po odkaze „12003 TN 02/02/A: Akt týkajúci sa podmienok pristúpenia… “.

„304R631: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a členov ich rodín, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71, pokiaľ sa týka vyrovnania práv a zjednodušenia postupov (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 1).“

(4)

Pod nadpisom „Na účely tejto dohody sa nariadenie upravuje takto:“ sa bod 2 oddielu A prílohy II k dohode mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene b) týkajúcom sa prílohy 2 sa pred oddiel s názvom „Švajčiarsko“ vkladá tento oddiel:

„C.   NEMECKO

(1)

v bode 2 ‚Dôchodkové poistenie pre manuálnych pracovníkov, úradníkov a baníkov’, sa k prvej vete písmena a) bod (i) dopĺňa tento text:

‚ak príslušná osoba má bydlisko vo Švajčiarsku alebo je štátnym príslušníkom Švajčiarska na území nečlenského štátu:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Regionálna poisťovňa Badenska-Württemberska), Karlsruhe‘.

(2)

v bode 2 ‚Dôchodkové poistenie pre manuálnych pracovníkov, úradníkov a baníkov’, sa k prvej vete písmena b) bod (i) dopĺňa tento text:

‚ak bol posledný príspevok podľa právnych predpisov iného členského štátu zaplatený švajčiarskej inštitúcii dôchodkového poistenia:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Regionálna poisťovňa Badenska-Württemberska), Karlsruhe‘“.

b)

v písmene c) týkajúcom sa prílohy 3 sa pred oddiel s názvom „Švajčiarsko“ vkladá tento oddiel:

„C.   NEMECKO

v bode 3 ‚Dôchodkové poistenie’ sa k písmenu a) dopĺňa tento text:

Vo vzťahu k Švajčiarsku:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Regionálna poisťovňa Badenska-Württemberska), Karlsruhe“.

c)

v písmene d) týkajúcom sa prílohy 4 sa pred oddiel s názvom „Švajčiarsko“ vkladá tento oddiel:

„C.   NEMECKO

v bode 3 ‚Dôchodkové poistenie’ sa k písmenu b) dopĺňa tento text:

Vo vzťahu k Švajčiarsku:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Regionálna poisťovňa Badenska-Württemberska), Karlsruhe“.

(5)

Oddiel B prílohy II sa mení a dopĺňa takto:

a)

Čísla 4.19, 4.32, 4.48 a 4.68 sa vypúšťajú.

b)

Po čísle 4.68 sa dopĺňajú tieto nové čísla:

„4.69: rozhodnutie č. 184 z 10. decembra 2001 o vzorových formulároch potrebných pre uplatňovanie nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 201 až E 207, E 210, E 213 a E 215 ) (Ú. v. ES L 304, 6.11.2002, s. 1)

4.70: rozhodnutie č. 185 z 27. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 153 zo 7. októbra 1993 (formulár E 108) a rozhodnutie č. 170 z 11. júna 1998 (zostavovanie zoznamov ustanovených v článku 94 ods. 4 a článku 95 ods. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972) (Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2003, s. 74)

4.71: rozhodnutie č. 186 z 27. júna 2002 o vzorových formulároch potrebných pre uplatňovanie nariadení Rady (EHS) 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 101) (Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2003, s. 80)

4.72: rozhodnutie č. 187 z 27. júna 2002 o vzorových formulároch potrebných pre uplatňovanie nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E111 a E 111B) (Ú. v EÚ L 93, 10.4.2003, s. 40)

4.73: rozhodnutie č. 188 z 10. decembra 2002 vzorových formulároch potrebných pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 (E 210 a E 211) (Ú. v. EÚ L 112, 6.5.2003, s. 12)

4.74: rozhodnutie č. 189 z 18. júna 2003 malo za cieľ zaviesť európsky preukaz zdravotného poistenia ako náhradu za formuláre potrebné na vykonávanie nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti počas prechodného pobytu v členskom štáte inom ako príslušný členský štát alebo štát bydliska (Ú. v. EÚ L 276, 27.10.2003, s. 1)

4.75: rozhodnutie č. 190 z 18. júna 2003 o technických podrobnostiach európskeho preukazu zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ L 276, 27.10.2003, s. 4)

4.76: rozhodnutie č. 191 z 18. júna 2003 o náhrade formulárov E 111 a E 111 B európskym preukazom zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ L 276, 27.10.2003, s. 19)

4.77: rozhodnutie č. 192 z 29. októbra 2003 o podmienkach pre implementáciu článku 50 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 114)

Na účely tejto dohody sa rozhodnutie týmto mení a dopĺňa takto:

V bode 2.4 sa dopĺňa tento text:

Švajčiarsko

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.78: rozhodnutie č. 193 z 29. októbra 2003 o spracovávaní dôchodkových nárokov (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 123)

4.79: rozhodnutie č. 194 zo 17. decembra 2003 o jednotnom uplatňovaní článku 22 ods. 1 písm. a) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/72 v členskom štáte pobytu (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 127)

4.80: rozhodnutie č. 195 z 23. marca 2004 o jednotnom uplatňovaní článku 22 ods. 1 písm. a) bod (i) nariadenia (EHS) č. 1408/71, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom (Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 134)

4.81: rozhodnutie č. 196 z 23. marca 2004 o výklade článku 22 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 135)

4.82: rozhodnutie č. 197 z 23. marca 2004 o prechodných obdobiach na zavedenie Európskeho preukazu zdravotného poistenia v súlade s článkom 5 rozhodnutia č. 191 (Ú. v. EÚ L 343, 19.11.2004, s. 28)

4.83: rozhodnutie č. 198 z 23. marca 2004, ktoré sa týka nahradenia a ukončenia používania vzorových formulárov potrebných na vykonávanie nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B) (Ú. v. EÚ L 259, 5.8.2004, s. 1)“

(6)

V oddieli C: „Akty, ktoré zmluvné strany musia zohľadniť“ sa po č. 6.4 dopĺňa toto nové číslo:

„6.5: odporúčanie č. 23 z 29. októbra 2003 o spracovávaní dôchodkových nárokov (Ú. v. EÚ L 104, 8.4. 2004, s. 125).“


Top