Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006H0576

Odporúčanie Komisie zo 17. augusta 2006 o prítomnosti deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, T-2 a HT-2 a fumonizínov vo výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá (Text s významom pre EHP)

OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1111–1113 (MT)
OJ L 229, 23.8.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/oj

23.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/7


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 17. augusta 2006

o prítomnosti deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, T-2 a HT-2 a fumonizínov vo výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá

(Text s významom pre EHP)

(2006/576/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhú zarážku jej článku 211,

keďže:

(1)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijal na žiadosť Komisie stanoviská týkajúce sa mykotoxínov deoxynivalenolu 2. júna 2004 (1), zearalenónu 28. júla 2004 (2), ochratoxínu A 22. septembra 2004 (3) a fumonizínov 22. júna 2005 (4).

(2)

Z týchto stanovísk vyplýva, že všetky štyri mykotoxíny majú u niekoľkých druhoch zvierat toxický účinok. Deoxynivalenol, zearalenón a fumonizín B1 a B2 prechádzajú z krmiva do mäsa, mlieka a vajec len v obmedzenej miere, a preto potraviny živočíšneho pôvodu prispievajú iba okrajovo k celkovému vystaveniu ľudí týmto toxínom. Ochratoxín A môže prechádzať z krmiva do potravín živočíšneho pôvodu, ale z vyhodnotenia vystavenia vyplýva, že potraviny živočíšneho pôvodu prispievajú iba v malom rozsahu k dietetickému vystaveniu ľudí ochratoxínu A.

(3)

Údaje o prítomnosti toxínov T-2 a HT-2 vo výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá sú zatiaľ veľmi obmedzené. Takisto existuje naliehavá potreba vyvinúť a overiť citlivé metódy analýz. Existujú však náznaky, že by prítomnosť T-2 a HT-2 vo výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá mohla byť dôvodom na obavy. Preto je nevyhnutné vyvinúť citlivú metódu analýz, zhromaždiť viac údajov o výskyte a vykonať ďalšie vyšetrenia a výskum zamerané na činitele, ktoré sa podieľajú na prítomnosti T-2 a HT-2 v obilninách a obilninových výrobkoch, najmä v ovse a výrobkoch z ovsa.

(4)

So zreteľom na závery vedeckých stanovísk uvedených v odôvodnení 1, na nedostatok spoľahlivých údajov o toxínoch T-2 a HT-2, spoločne s veľkými rozdielmi v prítomnosti týchto mykotoxínov, je potrebné okrem údajov už dostupných z koordinovaných kontrolných programov na roky 2002 (5), 2004 (6) a 2005 (7) zhromaždiť viac údajov o týchto mykotoxínoch v rôznych kŕmnych surovinách a krmivách.

(5)

S cieľom poskytnúť členským štátom orientáciu v otázke prijateľnosti obilnín a obilninových výrobkov a kŕmnej zmesi na kŕmenie zvierat a vyhnúť sa rozdielom v hodnotách akceptovaných rôznymi členskými štátmi a následnému riziku narušenia hospodárskej súťaže je vhodné odporučiť smerodajné hodnoty.

(6)

Členské štáty by mali od 1. októbra 2007 uplatňovať iba smerodajné hodnoty pre fumonizín B1 + B2, aby sa zabezpečil súlad s pravidlami stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 856/2005 zo 6. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o toxíny Fusarium  (8).

(7)

Vyhodnotenie prístupu stanoveného v tomto odporúčaní, najmä pokiaľ ide o vyhodnotenie jeho príspevku k ochrane zdravia zvierat, by sa malo vykonať do roku 2009. Údaje z monitorovania získané ako výsledok uplatňovania tohto odporúčania umožnia takisto lepšie pochopiť každoročné rozdiely a prítomnosť týchto mykotoxínov v širokej škále vedľajších živočíšnych výrobkov používaných na kŕmenie zvierat, čo má v prípade potreby prvoradý význam v prijímaní ďalších právnych opatrení,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.   Členské štáty by s aktívnym zapojením sa krminárskych podnikateľských subjektov mali posilniť monitorovanie prítomnosti deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A a fumonizínu B1 + B2, toxínov T-2 a HT-2 v obilninách a obilninových výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá a kŕmnu zmes.

2.   Členské štáty by mali zaistiť, aby boli vzorky zároveň podrobené analýze prítomnosti deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, fumonizínu B1 + B2 a toxínov T-2 a HT-2 s cieľom zhodnotiť rozsah spoločného výskytu.

3.   Členské štáty by mali venovať mimoriadnu pozornosť prítomnosti týchto mykotoxínov vo vedľajších výrobkoch alebo spoluvýrobkoch výroby potravín určených na krmivo pre zvieratá.

4.   Členské štáty by mali zaistiť pravidelné poskytovanie analytických výsledkov Komisii na účely ich zhromaždenia v jednej databáze.

5.   Členské štáty by mali zaistiť, aby boli smerodajné hodnoty uvedené v prílohe uplatňované pri posudzovaní prijateľnosti kŕmnych zmesí a obilnín a obilninových výrobkov na krmivo pre zvieratá. Pokiaľ ide o fumonizín B1 + B2, členské štáty by mali uplatňovať tieto smerodajné hodnoty od 1. októbra 2007.

6.   Členské štáty by mali najmä zaistiť, aby krminárske podnikateľské subjekty používali vo svojich systémoch založených na analýze rizika a kritických kontrolných bodoch (HACCP) (9) smerodajné hodnoty uvedené v bode 5 s cieľom stanoviť kritické limity v kritických kontrolných bodoch, ktoré oddeľujú prijateľnosť od neprijateľnosti, na prevenciu, vylúčenie alebo zníženie zistených nebezpečenstiev.

Pri uplatňovaní týchto smerodajných hodnôt by členské štáty mali zohľadniť skutočnosť, že smerodajné hodnoty pre obilniny a obilninové výrobky sú stanovené pre najviac tolerantné druhy zvierat, a preto sa majú považovať za horné smerodajné hodnoty.

V prípade krmiva pre citlivejšie zvieratá by členské štáty mali zaistiť, aby výrobcovia krmív uplatňovali v prípade obilnín a obilninových výrobkov nižšie smerodajné hodnoty, ktoré zohľadňujú citlivosť jednotlivých druhov zvierat a umožňujú dodržať smerodajné hodnoty stanovené pre kŕmne zmesi pre tieto druhy zvierat.

V Bruseli 17. augusta 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Vedecká skupina pre kontaminované látky v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijala na žiadosť Komisie 2. júna 2004 stanovisko týkajúce sa deoxynivalenolu ako nežiaducej látky v krmivách pre zvieratá:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_deoxynivalenol_v2_en1.pdf

(2)  Vedecká skupina pre kontaminované látky v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijala na žiadosť Komisie 28. júla 2004 stanovisko týkajúce sa zearalenónu ako nežiaducej látky v krmivách pre zvieratá:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_zearalenone_v3_en1.pdf

(3)  Vedecká skupina pre kontaminované látky v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijala na žiadosť Komisie 22. septembra 2004 stanovisko týkajúce sa ochratoxínu ako nežiaducej látky v krmivách pre zvieratá:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion_contam09_ej101_ochratoxina_en1.pdf

(4)  Vedecká skupina pre kontaminované látky v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijala na žiadosť Komisie 22. júna 2005 stanovisko týkajúce sa fumonizínov ako nežiaducej látky v krmivách pre zvieratá:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam_op_ej235_fumonisins_en1.pdf

(5)  Odporúčanie Komisie 2002/214/ES z 12. marca 2002 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2002 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES (Ú. v. ES L 70, 13.3.2002, s. 20).

(6)  Odporúčanie Komisie 2004/163/ES zo 17. februára 2004 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2004 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES (Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 70).

(7)  Odporúčanie Komisie 2005/187/ES z 2. marca 2005 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2005 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 22).

(8)  Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2005, s. 3.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1).


PRÍLOHA

SMERODAJNÉ HODNOTY

Mykotoxín

Výrobky určené na krmivo pre zvieratá

Smerodajná hodnota v mg/kg (ppm) krmiva v prepočte na 12 % vlhkosť

deoxynivalenol

Kŕmne suroviny (1):

 

obilniny a obilninové výrobky (2) okrem vedľajších výrobkov z kukurice

8

vedľajšie výrobky z kukurice

12

Doplnkové a kompletné krmivá okrem:

5

doplnkové a kompletné krmivá pre ošípané

0,9

doplnkové a kompletné krmivá pre teľatá (< 4 mesiace), jahňatá a kozľatá

2

zearalenón

Kŕmne suroviny (1):

 

obilniny a obilninové výrobky (2) okrem vedľajších výrobkov z kukurice

2

vedľajšie výrobky z kukurice

3

Doplnkové a kompletné krmivá:

 

doplnkové a kompletné krmivá pre odstavčatá a prasničky (mladé prasnice)

0,1

doplnkové a kompletné krmivá pre prasnice a ošípané na výkrm

0,25

doplnkové a kompletné krmivá pre teľatá, dojnice, ovce (vrátane jahniat) a kozy (vrátane kozliat)

0,5

ochratoxín A

Kŕmne suroviny (1):

 

obilniny a výrobky z obilnín (2)

0,25

Doplnkové a kompletné krmivá:

 

doplnkové a kompletné krmivá pre hydinu

0,05

doplnkové a kompletné krmivá pre ošípané

0,1

fumonizín B1 + B2

Kŕmne suroviny (1):

 

kukurica a kukuričné výrobky (3)

60

Doplnkové a kompletné krmivá pre:

 

ošípané, kone (Equidae), králiky a domáce zvieratá

5

ryby

10

hydina, teľatá (< 4 mesiace), jahňatá a kozľatá

20

dospelé prežúvavce (> 4 mesiace) a norky

50


(1)  Mimoriadnu pozornosť treba venovať tomu, aby použitie obilnín a obilninových výrobkov v dennej kŕmnej dávke, ktoré sa zvieratám podávajú priamo, neviedlo k vystaveniu zvierat vyššej úrovni mykotoxínov, ako sú príslušné úrovne vystavenia v prípade, keď sú v dennej dávke použité iba kompletné krmivá.

(2)  Výraz „obilniny a obilninové výrobky“ zahŕňa nielen kŕmne suroviny uvedené v bode 1 „zrná obilnín, výrobky a vedľajšie výrobky z nich“ neúplného zoznamu hlavných kŕmnych surovín v časti B prílohy k smernici Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu kŕmnych surovín (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 35), ale aj iné kŕmne suroviny získané z obilnín, najmä krmivá a objemové krmivá z obilnín.

(3)  Výraz „kukurica a výrobky z kukurice“ zahŕňa nielen kŕmne suroviny získané z kukurice uvedené v bode 1 „zrná obilnín, výrobky a vedľajšie výrobky z nich“ neúplného zoznamu hlavných kŕmnych surovín uvedených v časti B prílohy k smernici 96/25/ES, ale aj iné kŕmne suroviny získané z obilnín, najmä krmivá a objemové krmivá z obilnín.


Top