Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0514

2006/514/ES: Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2006 o súlade niektorých noriem s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti stanovenou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v úradnom vestníku [oznámené pod číslom K(2006) 3277] (Text s významom pre EHP)

OJ L 200, 22.7.2006, p. 35–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 999–1001 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 8 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 8 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; Zrušil 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/514/oj

22.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. júla 2006

o súlade niektorých noriem s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti stanovenou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v úradnom vestníku

[oznámené pod číslom K(2006) 3277]

(Text s významom pre EHP)

(2006/514/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na druhý a štvrtý pododsek článku 4 odsek 2,

po porade so stálym výborom zriadeným v súlade s článkom 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (2),

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 smernice 2001/95/ES sa výrobcom ukladá povinnosť umiestňovať na trh len bezpečné výrobky.

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 smernice 2001/95/ES sa za bezpečný výrobok považuje výrobok, ktorý s prihliadnutím na riziká a kategórie rizík zahrnuté v príslušných vnútroštátnych normách vyhovuje dobrovoľným vnútroštátnym normám transponujúcim európske normy. Odkazy na tieto normy uverejňuje Komisia v Úradnom vestníku Európskej Únie v súlade s článkom 4 tejto smernice

(3)

V súlade s článkom 4 ods. 1 smernice majú európske normalizačné orgány zaviesť európske normy v rámci mandátu stanoveného Komisiou. Komisia uverejní odkazy na tieto normy.

(4)

V článku 4 ods. 2 smernice sa stanovuje postup pri uverejňovaní odkazov na normy prijaté európskymi normalizačnými orgánmi pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice. Pokiaľ tieto normy zabezpečujú súlad s požiadavkami všeobecnej bezpečnosti, Komisia pristúpi k uverejneniu odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie. V takomto prípade v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 tejto smernice Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu rozhodne o tom, či daná norma vyhovuje požiadavkám všeobecnej bezpečnosti. Po porade s výborom zriadeným v súlade s článkom 5 smernice 98/34/ES Komisia pristúpi k uverejneniu odkazu na túto normu a svoje rozhodnutie oznámi členským štátom.

(5)

Európske normalizačné orgány však od nadobudnutia účinnosti tejto smernice prijali niektoré normy, a pritom tak urobili bez mandátu ustanoveného v článku 4 ods. 1 tejto smernice. Zámerom zákonodarcu bolo zabezpečiť spoluprácu s európskymi normalizačnými orgánmi a stanoviť vhodné bezpečnostné normy uplatniteľné na výrobky patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pričom nedošlo k vydaniu mandátu Komisie v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v článku 4. Preto je vhodné zvážiť uverejnenie odkazov na tieto normy a v tejto súvislosti naďalej dodržiavať postup ustanovený v článku 4 ods. 2.

(6)

Toto rozhodnutie o súlade noriem uvedených v prílohe s požiadavkami všeobecnej bezpečnosti sa predkladá z iniciatívy Komisie.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného smernicou 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Normy uvedené v prílohe spĺňajú požiadavky všeobecnej bezpečnosti stanovené v smernici 2001/95/ES s ohľadom na v nich obsiahnuté riziká.

Článok 2

Odkazy na normy uvedené v prílohe sa uverejnia v časti C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).


PRÍLOHA

Normy uvedené v článkoch 1 a 2 tohto rozhodnutia:

1.

EN 581-1:2006 „Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách. Časť 1: Všeobecné bezpečnostnotechnické požiadavky“

2.

EN 957-1:2005 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

3.

EN 957-2:2003 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 2: Posilňovacie tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

4.

EN 957-4:1996 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 4: Posilňovacie lavice, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

5.

EN 957-5:1996 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 5: Posilňovacie tréningové rotopédy, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

6.

EN 957-6:2001 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 6: Bežecké pásy, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

7.

EN 957-7:1998 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 7: Veslovacie tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

8.

EN 957-8:1998 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 8: Šliapacie a stúpacie zariadenia a simulátory výstupu do schodov, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

9.

EN 957-9:2003 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 9: Elipsovité tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

10.

EN 957-10:2005 „Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 10: Trenažéry s pevným kolesom alebo bez voľnobehu, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

11.

EN 13209-1:2004 „Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Nosidlá pre deti. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Nosidlá na chrbát s rámom“

12.

EN 14682:2004 „Bezpečnosť detských odevov. Šnúky a sťahovacie šnúrky pri detských odevoch. Špecifikácia“

13.

EN 14764:2005 „Mestské a trekingové bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

14.

EN 14766:2005 „Horské bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

15.

EN 14781:2005 „Pretekárske bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“

16.

EN 14872:2006 „Bicykle. Príslušenstvo bicyklov. Nosiče batožiny“


Top