Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_200_R_0007_01

2006/511/ES: Rozhodnutie Rady z  11. júla 2006 o podpísaní v mene Spoločenstva a predbežnom vykonávaní dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia podľa Dohody medzi vládou Guinejsko-Bissauskej republiky a Európskym hospodárskym spoločenstvom o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau, na obdobie od 16. júna 2006 do 15. júna 2007
Dohoda vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia podľa Dohody medzi vládou Guinejsko-Bissauskej republiky a Európskym hospodárskym spoločenstvom o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau, na obdobie od 16. júna 2006 do 15. júna 2007

OJ L 200, 22.7.2006, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/7


ROZHODNUTIE RADY

z 11. júla 2006

o podpísaní v mene Spoločenstva a predbežnom vykonávaní dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia podľa Dohody medzi vládou Guinejsko-Bissauskej republiky a Európskym hospodárskym spoločenstvom o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau, na obdobie od 16. júna 2006 do 15. júna 2007

(2006/511/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Pred uplynutím platnosti protokolu priloženého k dohode začnú zmluvné strany viesť rokovania v súlade s Dohodou medzi vládou Guinejsko-Bissauskej republiky a Európskym hospodárskym spoločenstvom o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau (1), aby sa vzájomne dohodli na obsahu protokolu na nasledujúce obdobie a prípadne na vykonaní zmien a doplnení alebo dodatkov k prílohe.

(2)

Obe strany sa dohodli, že platnosť súčasného protokolu schváleného nariadením Rady (ES) č. 249/2002 (2), v znení zmien a doplnení vykonaných dohodou schválenou nariadením (ES) č. 829/2004, predĺžia o jeden rok prostredníctvom dohody vo forme výmeny listov, kým sa nezačnú viesť rokovania o zmenách a doplneniach tohto protokolu.

(3)

Rybári Spoločenstva môžu na základe tejto výmeny listov využívať rybolovné možnosti vo vodách, ktoré podliehajú zvrchovanosti alebo právomoci Guinejsko-Bissauskej republiky, v období od 16. júna 2006 do 15. júna 2007.

(4)

S cieľom zabrániť prerušeniu rybolovu plavidiel Spoločenstva je nevyhnutné, aby sa predĺženie začalo uplatňovať čo možno najskôr. Z tohto dôvodu by sa mala podpísať a predbežne vykonávať dohoda vo forme výmeny listov, kým sa neukončia postupy potrebné na jej uzavretie.

(5)

Spôsob rozdelenia možností rybolovu medzi členské štáty podľa protokolu, ktorého platnosť sa končí, je potrebné potvrdiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí dohody schvaľuje podpísanie dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia podľa Dohody medzi vládou Guinejsko-Bissauskej republiky a Európskym hospodárskym spoločenstvom o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau, na obdobie od 16. júna 2006 do 15. júna 2007.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Dohoda sa predbežne vykonáva od 16. júna 2006.

Článok 3

1.   Možnosti rybolovu stanovené v protokole sa rozdelia medzi členské štáty týmto spôsobom:

a)

lov garnátov:

Taliansko

1 776 BRT

Španielsko

1 421 BRT

Portugalsko

1 066 BRT

Grécko

137 BRT

b)

lov rýb/hlavonožcov:

Španielsko

3 143 BRT

Taliansko

786 BRT

Grécko

471 BRT

c)

plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou:

Španielsko

20 plavidiel

Francúzsko

19 plavidiel

Taliansko

1 plavidlo

d)

plavidlá na lov na hladine – s dlhým vlascom a pomocou dlhých udíc:

Španielsko

21 plavidiel

Francúzsko

5 plavidiel

Portugalsko

4 plavidiel

2.   Pokiaľ sa na základe žiadostí o povolenie, ktoré podajú členské štáty uvedené v odseku 1, nevyčerpajú možnosti rybolovu stanovené v protokole, Komisia môže zvážiť žiadosti o povolenie ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Článok 4

Členské štáty, ktorých plavidlá lovia na základe tejto dohody, oznámia Komisii množstvo každého druhu uloveného v rybolovnej zóne Guiney-Bissau v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov, ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (3).

Článok 5

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osoby splnomocnené podpísať dohodu v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 34.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 249/2002 z 21. januára 2002 o uzatvorení protokolu stanovujúceho rybolovné práva a kompenzáciu ustanovenú v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolove pri pobreží Guinea-Bissau počas obdobia od 16. júna 2001 do 15. júna 2006 (Ú. v. ES L 40, 12.2.2002, s. 1). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 829/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 25).

(3)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA

vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia podľa Dohody medzi vládou Guinejsko-Bissauskej republiky a Európskym hospodárskym spoločenstvom o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau, na obdobie od 16. júna 2006 do 15. júna 2007

Vážený pán,

mám tú česť potvrdiť Vám, že v záujme zabezpečiť predĺženie v súčasnosti platného protokolu (s platnosťou od 16. júna 2001 do 15. júna 2006), ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Guinejsko-Bissauskej republiky, v znení úprav vykonaných od 16. júna 2004, sme sa dohodli na tomto dočasnom režime až do začatia rokovaní o zmenách a doplneniach, ktoré sa majú vykonať v tomto protokole:

1.

Režim platný od 16. júna 2004 sa bude naďalej uplatňovať aj po 16. júni 2006, a to až do 15. júna 2007.

Finančná kompenzácia Spoločenstva v dočasnom režime bude zodpovedať sume ustanovenej v článku 3 upraveného protokolu, ktorý je platný v súčasnosti (7 260 000 EUR). Celá uvedená suma bude určená na finančnú kompenzáciu a jej úhrada sa uskutoční najneskôr do 31. decembra 2006.

2.

Počas tohto obdobia sa povolenia na rybolov budú udeľovať v rozsahu stanovenom v článku 1 upraveného protokolu, ktorý je platný v súčasnosti, a to za poplatky alebo zálohy, ktoré budú zodpovedať poplatkom a zálohám stanoveným v bode 1 prílohy k protokolu.

Budem Vám zaviazaný, ak potvrdíte prijatie tohto listu a vyjadríte Váš súhlas s jeho obsahom.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

V mene Rady Európskej únie

Vážený pán,

mám tú česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu tohto znenia:

„Mám tú česť potvrdiť Vám, že v záujme zabezpečiť predĺženie v súčasnosti platného protokolu (s platnosťou od 16. júna 2001 do 15. júna 2006), ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Guinejsko-Bissauskej republiky, v znení úprav vykonaných od 16. júna 2004, sme sa dohodli na nasledujúcom dočasnom režime až do začatia rokovaní o zmenách a doplneniach, ktoré sa majú vykonať v tomto protokole:

1.

Režim platný od 16. júna 2004 sa bude naďalej uplatňovať aj po 16. júni 2006, a to až do 15. júna 2007.

Finančná kompenzácia Spoločenstva v dočasnom režime bude zodpovedať sume ustanovenej v článku 3 upraveného protokolu, ktorý je platný v súčasnosti (7 260 000 EUR). Celá uvedená suma bude určená na finančnú kompenzáciu a jej úhrada sa uskutoční najneskôr do 31. decembra 2006.

2.

Počas tohto obdobia sa povolenia na rybolov budú udeľovať v rozsahu stanovenom v článku 1 upraveného protokolu, ktorý je platný v súčasnosti, a to za poplatky alebo zálohy, ktoré budú zodpovedať poplatkom a zálohám stanoveným v bode 1 prílohy k protokolu.“

Mám česť potvrdiť Vám, že obsah Vášho listu je prijateľný pre vládu Guinejsko-Bissauskej republiky a že Váš list ako aj tento list tvoria dohodu v súlade s Vaším návrhom.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Guinejsko-Bissauskej republiky


Top