Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1124

Nariadenie Rady (ES) č. 1124/2006 z  11. júla 2006 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006 rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova

OJ L 200, 22.7.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 92–93 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1124/oj

22.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1124/2006

z 11. júla 2006

o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006 rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37, v spojení s článkom 300 ods. 2 a ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova (2) pred uplynutím platnosti protokolu pripojeného k dohode otvoria zmluvné strany rokovania s cieľom jednohlasne stanoviť obsah protokolu na nasledujúce obdobie, ako aj prípadné zmeny a doplnenia alebo dodatky prílohy.

(2)

Obe zmluvné strany sa dohodli predĺžiť platnosť súčasného protokolu schváleného nariadením Rady (ES) č. 2348/2002 (3) na obdobie jedného roku dohodou vo forme výmeny listov do rokovaní o zmenách, ktoré sa majú vykonať v existujúcom protokole.

(3)

Je v záujme Spoločenstva schváliť toto predĺženia platnosti.

(4)

Je potrebné potvrdiť spôsob rozdelenia rybolovných možností medzi členské štáty protokolu, ktorého platnosť sa končí,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006 rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej Republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Text dohody vo forme výmeny listov je pripojený k tomuto nariadeniu (4).

Článok 2

Rybolovné možnosti stanovené v protokole sa rozdelia medzi členské štáty takto:

plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov:

Francúzsko:

18

Španielsko:

18

plavidlá na lov tuniaka udicami:

Portugalsko:

2

plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine

Španielsko:

20

Portugalsko:

5

Ak žiadosti o povolenia týchto členských štátov nevyčerpajú práva rybolovu stanovené protokolom, Komisia môže zohľadniť žiadosti o povolenia iných členských štátov.

Článok 3

Členské štáty, ktorých plavidlá uskutočňujú rybolov podľa dohody vo forme výmeny listov, oznámia Komisii objemy každého úlovku v rybolovnej oblasti Republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 500/2001 (5).

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Stanovisko zo 16. mája 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 54, 25.2.1984, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 40, 11.2.2006, s. 19.

(5)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


Top