Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0505

2006/505/ES: Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG)

OJ L 118M , 8.5.2007, p. 993–995 (MT)
OJ L 199, 21.7.2006, p. 33–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 160 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 160 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/505/oj

21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. júla 2006

o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG)

(2006/505/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Na vybudovanie integrovaného kapitálového trhu, ktorý funguje efektívne, plynulo a účinne, je potrebný vysoký stupeň transparentnosti a porovnateľnosti finančného výkazníctva pre všetky verejne obchodovateľné spoločnosti Spoločenstva.

(2)

S cieľom prispieť k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (1) prijatým 19. júla 2002 zabezpečuje, že spoločnosti, ktorých akcie sú kótované na regulovanom trhu, sú povinné vypracúvať konsolidované účtovné závierky v súlade s jednotným súborom globálnych účtovných štandardov, ktoré sa bežne označujú ako medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS). V odôvodnení 10 nariadenia sa plánuje zriadenie technického výboru pre účtovníctvo na poskytovanie podpory a poradenstva Komisii pri hodnotení medzinárodných účtovných štandardov.

(3)

Európsku poradnú skupinu pre finančné výkazníctvo (EFRAG) zriadili v marci 2001 organizácie zastupujúce pripravovateľov, užívateľov a odborníkov v oblasti účtovníctva, ktorí sa podieľajú na procese finančného výkazníctva; EFRAG poskytuje stanoviská týkajúce sa skutočnosti, či je štandard alebo výklad, ktorý sa má schváliť, v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a najmä s požiadavkami uvedenými v nariadení (ES) č. 1606/2002 týkajúcimi sa zrozumiteľnosti, príslušnosti, spoľahlivosti a porovnateľnosti ako aj so zásadou pravdivosti a objektívnosti uvedenou v smerniciach Rady 78/660/EHS (2) a smernici 83/349/EHS (3).

(4)

Keďže je EFRAG súkromný orgán, z hľadiska vysokej kvality, transparentnosti a dôveryhodnosti schvaľovacieho procesu je dôležité vytvoriť vhodnú inštitucionálnu infraštruktúru, aby sa zabezpečila objektívnosť a vyváženosť odporúčaní týkajúcich sa schvaľovacieho procesu.

(5)

V tomto kontexte sa Komisia domnieva, že by sa mala zriadiť poradná skupina pre posudzovanie noriem pozostávajúca z nezávislých odborníkov a zástupcov na vysokej úrovni s cieľom slúžiť ako orgán, ktorý bude poskytovať odporúčania týkajúce sa schvaľovacieho procesu vypracované poradnou skupinou EFRAG s cieľom hodnotiť, či je obsah vyvážený a objektívny,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa zriaďuje skupina mimovládnych expertov v oblasti účtovníctva, ďalej len „skupina“.

Článok 2

Úloha

Úloha skupiny je poskytovať Komisii predtým, ako prijme rozhodnutie o schválení, poradenstvo v otázke, či sú stanoviská poradnej skupiny EFRAG o schválení medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a výkladov Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) vyvážené a objektívne.

Článok 3

Členstvo a vymenovanie

1.   Skupina pozostáva najviac zo siedmich členov.

2.   Komisia vymenúva členov skupiny z nezávislých expertov, ktorých skúsenosti a odborná spôsobilosť v oblasti účtovníctva, najmä v oblasti finančného výkazníctva, sú na úrovni Spoločenstva všeobecne uznávané. Členovia sa vyberajú na základe oprávnených návrhov predložených po výzve na predkladanie žiadostí uverejnenej na internetovej stránke GR pre vnútorný trh a služby.

3.   Pri hodnotení žiadostí Komisia zohľadní tieto kritériá:

preukázaná odborná spôsobilosť a vysoká úroveň technických skúseností v oblasti účtovníctva, najmä v oblasti finančného výkazníctva, a to na európskej a/alebo medzinárodnej úrovni,

nezávislosť,

potreba vyváženého zloženia z hľadiska zemepisného pôvodu, pohlavia (4), funkcií a veľkosti príslušných podnikov alebo orgánov.

4.   Členovia sa vymenúvajú na základe osobnej spôsobilosti a radia Komisii nezávisle od akýchkoľvek vonkajších vplyvov. Členovia sa nezúčastňujú na činnostiach poradnej skupiny EFRAG ani pred vymenovaním skupiny ani počas svojho funkčného obdobia.

5.   Členovia každoročne vyhotovia písomné vyhlásenie, že sa zaväzujú konať vo verejnom záujme a vyhlásenie, v ktorom uvedú informácie o absencii alebo existencii akýchkoľvek záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť a objektívnosť.

6.   Členovia skupiny sa vymenúvajú na trojročné funkčné obdobie, ktoré je možné predĺžiť. Rokovací poriadok skupiny môže stanoviť každoročnú čiastočnú obmenu dvoch alebo troch členov.

7.   V prípade odstúpenia člena skupiny počas funkčného obdobia, ako aj v prípade, že člen už nie je schopný účinne prispievať na rokovaniach skupiny alebo nespĺňa požiadavky ustanovené v odsekoch 3 a 4 alebo článku 287 Zmluvy, vymenuje Komisia nového člena skupiny na zvyšok funkčného obdobia pôvodného člena v súlade s odsekmi 3 a 4.

8.   Mená členov vymenovaných Komisiou sa uverejňujú na internetovej stránke GR pre vnútorný trh a služby. Mená členov sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

Článok 4

Činnosť

1.   Predseda skupiny je jeden z jej členov. Predseda sa volí na základe jednoduchej väčšiny na obdobie jedného roka.

2.   Zástupca Komisie bude pomáhať na stretnutiach skupiny a môže sa zúčastňovať na diskusiách. Ďalší úradníci Komisie zaujímajúci sa o otázky, ktoré sú predmetom diskusií skupiny, sa tiež môžu zúčastniť na zasadnutiach.

3.   Po prijatí stanoviska poradnej skupiny EFRAG týkajúceho sa schválenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) alebo výkladov Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) poskytne skupina odporúčanie týkajúce sa skutočnosti, či je stanovisko poradnej skupiny EFRAG objektívne a vyvážené.

4.   Skupina poskytne Komisii odporúčanie v krátkom čase, to znamená najneskôr do troch týždňov odo dňa prijatia stanoviska poradnej skupiny EFRAG. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak je otázka komplexná, sa uvedené obdobie môže predĺžiť na štyri týždne.

5.   Záverečné odporúčanie skupiny sa uverejňuje na internetových stránkach Komisie.

6.   Keď skupina vyjadrí mimoriadne obavy, predseda skupiny začne rozhovor s poradnou skupinou EFRAG s cieľom vyriešiť problém, a to predtým, než skupina vydá záverečné odporúčanie. Komisia môže pomáhať na diskusiách medzi skupinou a poradnou skupinou EFRAG s cieľom nájsť vyrovnané riešenie.

7.   Predseda skupiny technických expertov (TEG) a poradnej skupiny EFRAG sa môže zúčastňovať na zasadnutiach skupiny ako pozorovateľ. V prípade, že je to prínosné alebo potrebné, môže predseda alebo zástupca Komisie prizvať k účasti na rokovaniach skupiny iných odborníkov alebo pozorovateľov so špecifickou odbornou spôsobilosťou v predmetnej problematike.

8.   Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny nemožno voľne šíriť, ak sa Komisia domnieva, že sa týkajú dôverných otázok.

9.   Skupina prijíma svoj rokovací poriadok na základe vzorového rokovacieho poriadku prijatého Komisiou (6).

10.   Okrem dokumentov uvedených v tomto článku môže Komisia na internete v pôvodnom jazyku príslušného dokumentu uverejňovať všetky zhrnutia, závery, časti záverov alebo pracovné dokumenty skupiny.

Článok 5

Výdavky na stretnutia

Komisia uhrádza v súvislosti s činnosťami skupiny cestovné náklady a v prípade potreby náklady na stravu a ubytovanie členom, expertom a pozorovateľom v súlade s ustanoveniami Komisie o náhrade pre externých expertov.

Členom, expertom a pozorovateľom neprislúcha za poskytované služby odmena.

Náklady súvisiace so zasadaniami sa uhradia v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.

Článok 6

Účinnosť

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Jeho platnosť sa skončí 13. júla 2009. Do tohto dňa Komisia rozhodne o prípadnom predĺžení jeho platnosti.

V Bruseli 14. júla 2006

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

(3)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/43/ES.

(4)  Rozhodnutie Komisie 2000/407/ES z 19. júna 2000, ktoré sa týka rovnováhy mužov a žien vo výboroch a expertných skupinách ňou zriadených (Ú. v. ES L 154, 27.6.2000, s. 34).

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Príloha III k dokumentu SEK(2005) 1004.


Top