Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0513

Nariadenie Komisie (ES) č. 513/2006 z  30. marca 2006 , ktorým sa ustanovujú dočasné ustanovenia na vydávanie dovozných licencií požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 565/2002, ktorým sa ustanovuje metóda správy colných kvót a zavádza systém osvedčení o pôvode pre cesnak dovezený z tretích krajín

OJ L 93, 31.3.2006, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/513/oj

31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 513/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa ustanovujú dočasné ustanovenia na vydávanie dovozných licencií požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 565/2002, ktorým sa ustanovuje metóda správy colných kvót a zavádza systém osvedčení o pôvode pre cesnak dovezený z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2002 (2) stanovuje, že členské štáty majú oznamovať Komisii žiadosti o licencie každý týždeň v pondelok a vo štvrtok a vydávať povolenia piaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti za predpokladu, že Komisia neprijme počas tohto obdobia žiadne opatrenia.

(2)

Vo štvrtok 13. apríla, v piatok 14. a v pondelok 17. apríla 2006 je v Komisii voľno. Vydávanie povolení, na ktoré sa podala žiadosť od pondelka 10. apríla do piatka 14. apríla 2006 by sa preto malo odložiť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné licencie, na ktoré bola podaná žiadosť od pondelka 10. apríla do piatka 14. apríla 2006 podľa nariadenia (ES) č. 565/2002, sa vydajú v piatok 21. apríla 2006 za predpokladu, že Komisia neprijme počas tohto obdobia žiadne opatrenia v súlade s článkom 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004 (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9).


Top