Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0027

Smernica Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 93/14/EHS o brzdení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a 93/34/EHS o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Text s významom pre EHP)

OJ L 66, 8.3.2006, p. 7–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 219–227 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 15 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 15 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 78 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Nepriamo zrušil 32009L0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/27/oj

8.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 66/7


SMERNICA KOMISIE 2006/27/ES

z 3. marca 2006,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 93/14/EHS o brzdení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a 93/34/EHS o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002, ktorá sa týka maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálneho krútiaceho momentu a maximálneho čistého výkonu motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (1), a najmä na jej článok 17,

so zreteľom na smernicu Rady 93/14/EHS z 5. apríla 1993 o brzdení dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (2), a najmä na jej článok 4,

so zreteľom na smernicu Rady 93/34/EHS zo 14. júna 1993 o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (3), a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES z 2. februára 1995 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (4), a najmä na jej článok 4,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (5), a najmä na jej článok 7,

keďže:

(1)

Smernice 93/14/EHS, 93/34/EHS, 95/1/ES a 97/24/ES sú samostatnými smernicami na účely postupu typového schvaľovania ES ustanoveného v smernici 2002/24/ES.

(2)

V požiadavkách týkajúcich sa európskeho typového schválenia je potrebné zohľadniť poslednú novelu predpisu EHK OSN č. 78 s cieľom zachovať rovnocennosť medzi požiadavkami ustanovenými v smernici 93/14/EHS a požiadavkami ustanovenými v predpise č. 78 EHK OSN.

(3)

Požiadavky týkajúce sa povinných označení a maximálnej rýchlosti dvoj- a trojkolesových vozidiel v zmysle smerníc 93/34/EHS a 95/1/ES možno z dôvodov zlepšenia právnej úpravy zjednodušiť.

(4)

Aby sa zabezpečila celková riadna funkčnosť systému typového schválenia, je potrebné vyjasniť, ktoré ustanovenia týkajúce sa vonkajších výčnelkov, kotvových úchytiek bezpečnostných pásov a bezpečnostných pásov sa majú uplatňovať na vozidlá s karosériou a na vozidlá bez karosérie.

(5)

V smernici 97/24/ES je potrebné vyjasniť a skompletizovať požiadavky týkajúce sa pôvodných katalyzátorov a pôvodných tlmičov.

(6)

Smernice 93/14/EHS, 93/34/EHS, 95/1/ES a 97/24/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobovanie sa technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha k smernici 93/14/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s textom uvedeným v prílohe I k tejto smernici.

Článok 2

Príloha k smernici 93/34/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s textom uvedeným v prílohe II k tejto smernici.

Článok 3

Príloha I k smernici 95/1/ES sa mení a dopĺňa v súlade s textom uvedeným v prílohe III k tejto smernici.

Článok 4

Príloha III ku kapitole 1, prílohy I a II ku kapitole 3, príloha I ku kapitole 4, prílohy I, II, VI a VII ku kapitole 5, príloha ku kapitole 7, prílohy II, III a IV ku kapitole 9, názov kapitoly 11 a príloha k nej, ako aj prílohy I a II ku kapitole 12 smernice 97/24/ES sa menia a dopĺňajú v súlade so znením prílohy IV k tejto smernici.

Článok 5

1.   Pokiaľ ide o dvoj- a trojkolesové vozidlá, ktoré spĺňajú ustanovenia smerníc 93/14/EHS, 93/34/EHS, 95/1/ES a 97/24/ES, zmenených a doplnených touto smernicou, členské štáty na základe príslušnej smernice neodmietnu udelenie typového schválenia ES a nezakážu registráciu, predaj alebo uvedenie takéhoto vozidla do prevádzky s účinnosťou od 1. januára 2007.

2.   S účinnosťou od 1. júla 2007 členské štáty odmietnu na základe príslušnej smernice udelenie typového schválenia ES akémukoľvek novému typu dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla, ktoré nespĺňa ustanovenia smerníc 93/14/EHS, 93/34/EHS, 95/1/ES a 97/24/ES v znení zmien a doplnení tejto smernice.

Článok 6

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2006. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 3. marca 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/30/ES (Ú. v. EÚ L 106, 27.4.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 188, 29.7.1993, s. 38. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 1999/25/ES (Ú. v. ES L 104, 21.4.1999, s. 19).

(4)  Ú. v. ES L 52, 8.3.1995, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/41/ES (Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 17).

(5)  Ú. v. ES L 226, 18.8.1997, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/30/ES.


PRÍLOHA I

Príloha k smernici 93/14/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Dopĺňa sa tento bod 2.1.1.3:

„2.1.1.3.

Brzdové obloženie nesmie obsahovať azbest.“

2.

Dodatok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Body 1.1.1 a 1.1.2 sa nahrádzajú takto:

„1.1.1.

Výkon predpísaný pre brzdové zariadenia je založený na brzdnej dráhe a/alebo na meraní stredného plného brzdného spomalenia. Výkon brzdového zariadenia sa stanoví meraním brzdnej dráhy vo vzťahu k počiatočnej rýchlosti vozidla a/alebo meraním stredného plného brzdného spomalenia počas testu.

1.1.2.

Brzdná dráha je vzdialenosť, ktorú vozidlo prekoná od okamihu, keď vodič uvedie do činnosti ovládač brzdového systému, až do okamihu, keď sa vozidlo zastaví; počiatočná rýchlosť v1 je rýchlosť v okamihu, keď vodič uvedie do činnosti ovládač brzdového systému; počiatočná rýchlosť nie je nižšia ako 98 % rýchlosti predpísanej pre predmetný test. Hodnota stredného plného zabrzdenia dm sa vypočíta ako priemerné spomalenie voči vzdialenosti v intervale vb a ve podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

dm

=

stredné plné zabrzdenie

v1

=

rýchlosť definovaná vyššie

vb

=

rýchlosť vozidla 0,8 v1 v km/h

ve

=

rýchlosť vozidla 0,1 v1 v km/h

sb

=

vzdialenosť prekonaná medzi v1 a vb v metroch

se

=

vzdialenosť prekonaná medzi v1 a ve v metroch

Rýchlosť a vzdialenosť sa určia pomocou prístrojového vybavenia, ktoré má pri rýchlosti určenej pre test presnosť ± 1 percento. Hodnotu dm možno určiť aj pomocou iných metód, ako je meranie rýchlosti a vzdialenosti; v tom prípade je presnosť dm v rozmedzí ± 3 percent.“

b)

V bode 1.1.3 sa slovo „komponentu“ nahrádza slovom „vozidla“.

c)

Bod 1.2.1.1 sa nahrádza takto:

„1.2.1.1.

Limity predpísané pre minimálny výkon sú pre každú kategóriu vozidla stanovené nižšie; vozidlo musí spĺňať predpísanú brzdnú dráhu a predpísané stredné plné brzdné spomalenie pre príslušnú kategóriu vozidla. Nemusia sa však merať obidva parametre.“

d)

Bod 1.4.2.1 sa nahrádza takto:

„1.4.2.1.

Testované vozidlo a brzda musia byť v podstate suché a brzda musí byť studená. Brzda sa považuje za studenú, ak teplota meraná na disku alebo na vonkajšej strane bubna je nižšia ako 100 °C;“.


PRÍLOHA II

Príloha k smernici 93/34/EHS sa mení a dopĺňa takto:

Bod 3.1.1.2 sa nahrádza takto:

„3.1.1.2.

Druhá časť sa skladá zo šiestich znakov (písmen alebo číslic), ktoré slúžia k opísaniu všeobecných charakteristík vozidla (typ, variant a v prípade mopedov verzia); každá charakteristika môže byť reprezentovaná niekoľkými znakmi. Ak výrobca nepoužije jeden alebo viac týchto znakov, nevyužité miesta sa musia vyplniť podľa voľby alfabetickými alebo numerickými znakmi, ktorých výber sa ponecháva na výrobcovi;“.


PRÍLOHA III

Príloha I k smernici 95/1/ES sa mení a dopĺňa takto:

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.   MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ

Maximálna rýchlosť vozidla je vyjadrená hodnotou v kilometroch za hodinu, zodpovedajúcou najbližšiemu zaokrúhlenému celému číslu aritmetického priemeru hodnôt rýchlostí, meraných počas dvoch po sebe nasledujúcich testoch, ktoré sa nesmú líšiť o viac ako 3 %. Keď tento aritmetický priemer leží presne medzi dvoma celými číslami, zaokrúhli sa nahor. V prípade vozidiel, ktorých maximálna rýchlosť nie je obmedzená príslušnou definíciou podľa článku 1 a oddielov 2 a 3 smernice 2002/24/ES, nie je pre typové schválenie potrebný žiadny test a za maximálnu rýchlosť sa považuje maximálna rýchlosť udaná výrobcom vozidla v informačnom dokumente podľa prílohy II k smernici 2002/24/ES.“.


PRÍLOHA IV

Smernica 97/24/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V oddiele II.1 dodatku 2 k prílohe III ku kapitole 1 sa vypúšťa piata zarážka.

2.

Kapitola 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

i)

Názov sa nahrádza takto:

ii)

Dopĺňa sa tento bod 3.6:

„3.6.

V prípade dvojkolesových vozidiel, ktoré sú vybavené určitou formou konštrukcie alebo panelmi určenými na celkové alebo čiastočné uzavretie vodiča alebo cestujúcich alebo na zakrytie komponentov vozidla, môže orgán udeľujúci typové schválenie alebo technická služba po prerokovaní s výrobcom vozidla a na základe posúdenia podmienok v najhoršom možnom prípade uplatňovať požiadavky podľa tejto prílohy alebo podľa prílohy II na celé vozidlo alebo na jeho časť podľa svojho uváženia.“

iii)

Bod 6.2 sa nahrádza takto:

„6.2.

Konce spojkových a brzdových pák sú zjavne zaguľatené a polomer ich zakrivenia je aspoň 7 mm. Vonkajšie hrany pák majú polomer zakrivenia aspoň 2 mm. Overovanie sa vykonáva v neutrálnej pozícii pák.“

b)

Názov a oddiel „VŠEOBECNÉ“ PRÍLOHY II sa nahrádzajú takto:

„POŽIADAVKY, KTORÉ SA UPLATŇUJÚ NA VONKAJŠIE VÝČNELKY TROJKOLESOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL, ĽAHKÝCH ŠTVORKOLIEK A ŠTVORKOLIEK

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Požiadavky uvedené v smernici 74/483/EHS (1) týkajúcej sa vonkajších výčnelkov motorových vozidiel (kategórie M1) sa uplatňujú na trojkolesové motorové vozidlá určené na prepravu cestujúcich.

Avšak s ohľadom na rozmanitosť foriem konštrukcií týchto vozidiel môže orgán udeľujúci typové schválenie alebo technická služba po prerokovaní s výrobcom vozidla a na základe posúdenia podmienok v najhoršom možnom prípade uplatňovať požiadavky podľa tejto prílohy alebo podľa prílohy I na všetky alebo na všetky vozidlá podľa svojho uváženia.

Uvedené sa vzťahuje aj na požiadavky uvedené nižšie, ktoré sa týkajú trojkolesových vozidiel, ľahkých štvorkoliek a štvorkoliek.

Nasledujúce požiadavky platia pre trojkolesové motorové vozidlá, ľahké štvorkolky a pre štvorkolky určené na prepravu tovaru.

3.

V prílohe I ku kapitole 4 sa dopĺňajú tieto body 14 a 15:

„14.

‚Vozidlo bez karosérie’ znamená vozidlo, v ktorom priestor pre cestujúcich nie je ohraničený aspoň štyrmi z týchto prvkov: čelné sklo, podlaha, strecha, postranné a zadné steny alebo dvere.

15.

‚Vozidlo s karosériou’znamená vozidlo, v ktorom je priestor pre cestujúcich ohraničený alebo môže byť ohraničený aspoň štyrmi z týchto prvkov: čelné sklo, podlaha, strecha, postranné a zadné steny alebo dvere.“

4.

Kapitola 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 2.3.2 sa nahrádza takto:

„2.3.2.

Všetky pôvodné katalyzátory sú označené aspoň týmito identifikačnými znakmi:

‚e’ značka, po ktorej nasleduje identifikačný znak štátu, ktorý udelil typové schválenie,

meno alebo obchodná značka výrobcu vozidla,

značka a identifikačné číslo súčiastky.

Označenie musí byť čitateľné, nezmazateľné a viditeľné aj po namontovaní zariadenia do vozidla.“

ii)

Body 5.2.1.1 a 5.2.1.2 sa vypúšťajú a bod 5.2.1 sa nahrádza takto:

„5.2.1.   Označovanie

Pôvodné výmenné katalyzátory sú označené aspoň týmito identifikačnými znakmi:

‚e’ značka, po ktorej nasleduje identifikačný znak štátu, ktorý udelil typové schválenie,

meno alebo obchodná značka výrobcu vozidla,

značka a identifikačné číslo súčiastky.

Označenie musí byť čitateľné, nezmazateľné a viditeľné aj po namontovaní zariadenia do vozidla.“

b)

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 2.4.2 sa nahrádza takto:

„2.4.2.

Všetky pôvodné katalyzátory sú označené aspoň týmito identifikačnými znakmi:

‚e’ značka, po ktorej nasleduje identifikačný znak štátu, ktorý udelil typové schválenie,

meno alebo obchodná značka výrobcu vozidla,

značka a identifikačné číslo súčiastky.

Označenie musí byť čitateľné, nezmazateľné a viditeľné aj po namontovaní zariadenia do vozidla.“

ii)

Body 5.2.1.1. a 5.2.1.2 sa vypúšťajú a bod 5.2.1 sa nahrádza takto:

„5.2.1.   Označovanie

Pôvodné výmenné katalyzátory sú označené aspoň týmito identifikačnými znakmi:

‚e’ značka, po ktorej nasleduje identifikačný znak štátu, ktorý udelil typové schválenie,

meno alebo obchodná značka výrobcu vozidla,

značka a identifikačné číslo súčiastky.

Označenie musí byť čitateľné, nezmazateľné a viditeľné aj po namontovaní zariadenia do vozidla.“

c)

Oddiel 4a prílohy VI sa nahrádza takto:

„4a.   Katalyzátory

4a.1.   Pôvodný katalyzátor testovaný podľa všetkých požiadaviek tejto smernice

4a.1.1.   Značka a typ pôvodného katalyzátora podľa bodu 3.2.12.2.1 prílohy V (informačný dokument)

4a.2.   Pôvodný výmenný katalyzátor testovaný podľa všetkých požiadaviek tejto smernice

4a.2.1.   Značka a typ pôvodného výmenného katalyzátora podľa bodu 3.2.12.2.1 prílohy V (informačný dokument)“.

5.

Obrázok 1 prílohy ku kapitole 7 sa nahrádza takto:

Obrázok 1

Image

6.

Kapitola 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 2.3.2.2 prílohy II sa nahrádza takto:

„2.3.2.2.

Všetky pôvodné tlmiče sú označené aspoň týmito identifikačnými znakmi:

‚e’ značka, po ktorej nasleduje identifikačný znak štátu, ktorý udelil typové schválenie,

meno alebo obchodná značka výrobcu vozidla,

značka a identifikačné číslo súčiastky.

Označenie musí byť čitateľné, nezmazateľné a viditeľné aj po namontovaní zariadenia do vozidla.“

b)

Bod 2.3.2.2 prílohy III sa nahrádza takto:

„2.3.2.2.

Všetky pôvodné tlmiče sú označené aspoň týmito identifikačnými znakmi:

‚e’ značka, po ktorej nasleduje identifikačný znak štátu, ktorý udelil typové schválenie,

meno alebo obchodná značka výrobcu vozidla,

značka a identifikačné číslo súčiastky.

Označenie musí byť čitateľné, nezmazateľné a viditeľné aj po namontovaní zariadenia do vozidla.“

c)

Bod 2.4.2.2 prílohy IV sa nahrádza takto:

„2.4.2.2.

Všetky pôvodné tlmiče sú označené aspoň týmito identifikačnými znakmi:

‚e’ značka, po ktorej nasleduje identifikačný znak štátu, ktorý udelil typové schválenie,

meno alebo obchodná značka výrobcu vozidla,

značka a identifikačné číslo súčiastky.

Označenie musí byť čitateľné, nezmazateľné a viditeľné aj po namontovaní zariadenia do vozidla.“;

7.

Kapitola 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

b)

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 1.6 sa nahrádza takto a vkladá sa bod 1.6a:

1.6.   ‚Sedadlo’ znamená konštrukciu, ktorá môže alebo nemusí byť integrálnou časťou konštrukcie vozidla, patrí do jeho príslušenstva a ponúka miesto na sedenie jednej dospelej osoby, pojem zahŕňa jednotlivé sedadlo, ako aj časť lavicového sedadla, určené na sedenie jednej osoby. Sedlo sa nepovažuje za sedadlo na účely bodu 2.1.

1.6a.   ‚Sedlo’ znamená miesto na sedenie, na ktorom vodič alebo cestujúci sedí obkročmo.“

ii)

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

2.1.   Kotvové úchytky bezpečnostných pásov musia spĺňať predpisy podľa tejto kapitoly.

2.1.1.   Kotvové úchytky musia byť namontované pre všetky sedadlá trojkolesových mopedov, trojkoliek, ľahkých štvorkoliek a štvorkoliek.

2.1.1.1.   Body pre namontovanie kotvových úchytiek trojbodových bezpečnostných pásov sa vyžadujú v prípade všetkých sedadiel, ktoré spĺňajú obe tieto podmienky:

ak má sedadlo zadné operadlo alebo ak podpierka pomáha pri určení uhla sklonu chrbta figuríny a môže sa požadovať za zadné operadlo sedadla a

ak sa za bodom H vo výške viac ako 450 mm meraných od zvislej roviny prechádzajúcej bodom H nachádza bočný alebo priečny konštrukčný prvok.

2.1.1.2.   V prípade všetkých ostatných sedadiel sú prípustné kotvové úchytky pre brušné pásy.

2.1.2.   Kotvové úchytky nie sú povinné pre trojkolesové mopedy alebo štvorkolky, ktorých vlastná hmotnosť nie je vyššia ako 250 kg.“

8.

Kapitola 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Za názov prílohy I ku kapitole 12 sa vkladá táto veta:

„Na účely tejto kapitoly ‚vozidlo s karosériou’ znamená vozidlo, v ktorom je priestor pre cestujúcich ohraničený alebo môže byť ohraničený aspoň štyrmi z týchto prvkov: čelné sklo, podlaha, strecha, postranné a zadné steny alebo dvere.“

b)

Bod 2.3.1 prílohy II sa nahrádza takto:

„2.3.1.

Všetky vozidlá musia byť vybavené odmrazovačom a odhmlievačom predného skla, schopným odstrániť z predného skla akýkoľvek ľad alebo námrazu a akúkoľvek kondenzovanú paru z vnútorného povrchu predného okna.

Takéto zariadenie sa však nevyžaduje v prípade trojkolesových mopedov s karosériou vybavených motorom s výkonom nepresahujúcim 4 kW alebo v prípade vozidiel, ktorých čelné sklo je pripevnené tak, že žiadna podporná alebo iná konštrukcia alebo panel, ktorý je naň pripevnený, nepresahuje smerom dozadu viac ako 100 mm. Uvedené zariadenie sa vyžaduje pre všetky vozidlá so strechou, ktorá je buď namontovaná nastálo, odnímateľná, alebo ju je možné poskladať.“


(1)  Ú. v. ES L 266, 2.10.1974, s. 4.“


Top