Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0307

Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2006 z  21. februára 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 80/2006, ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

OJ L 51, 22.2.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2006; Nepriamo zrušil 32006R0464

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/307/oj

22.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 51/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 307/2006

z 21. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 80/2006, ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 80/2006 (2) sa otvorila stála verejná súťaž na ďalší predaj raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva.

(2)

Vzhľadom na potreby trhu a na množstvá, ktoré má nemecká intervenčná agentúra k dispozícii, Nemecko informovalo Komisiu o úmysle svojej intervenčnej agentúry zvýšiť množstvo určené na verejnú súťaž o 50 000 ton. Vzhľadom na trhovú situáciu je vhodné odpovedať na žiadosť Nemecka kladne.

(3)

Nariadenie (ES) č. 80/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 nariadenia (ES) č. 80/2006 sa množstvo „50 000 ton“ nahrádza množstvom „100 000 ton“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 14, 19.1.2006, s. 5.


Top