Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0249

Nariadenie Komisie (ES) č. 249/2006 z 13. februára 2006 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999, 937/2001, 1852/2003 a 1463/2004, pokiaľ ide o podmienky pre povolenie určitých doplnkových látok v krmivách, patriacich do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok (Text s významom pre EHP)

OJ L 42, 14.2.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 175–176 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 221 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 221 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 142 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/249/oj

14.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 42/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 249/2006

z 13. februára 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999, 937/2001, 1852/2003 a 1463/2004, pokiaľ ide o podmienky pre povolenie určitých doplnkových látok v krmivách, patriacich do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje možnosť zmeniť podmienky povolenia doplnkových látok na žiadosť držiteľa povolenia.

(2)

Použitie doplnkového halofuginón hydrobromidu 6 g/kg („stenorol“) patriaceho do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ sa nariadením Komisie (ES) č. 2430/1999 (2) povolilo na desať rokov u kurčiat určených na znášanie. Toto povolenie bolo viazané na osobu, ktorá zodpovedá za uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(3)

Použitie doplnkového salinomycínu sodného 120 g/kg („Sacox 120“) patriaceho do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ sa nariadením Komisie (ES) č. 937/2001 (3) povolilo na desať rokov u králikov na výkrm. Toto povolenie bolo viazané na osobu, ktorá zodpovedá za uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(4)

Použitie doplnkového salinomycínu sodného 120 g/kg („Sacox 120 microGranulate“) patriaceho do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ sa nariadením Komisie (ES) č. 1852/2003 (4) povolilo na desať rokov u králikov na výkrm. Toto povolenie bolo viazané na osobu, ktorá zodpovedá za uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(5)

Použitie doplnkového salinomycínu sodného 120 g/kg („sacox 120 microGranulate“) patriaceho do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ sa nariadením Komisie (ES) č. 1463/2004 (5) povolilo na desať rokov u kurčiat na výkrm. Toto povolenie sa viazalo na osobu zodpovednú za uvedenie doplnkovej látky do obehu a nahrádzalo predchádzajúce povolenie tejto doplnkovej látky, ktoré sa neviazalo k žiadnej konkrétnej osobe.

(6)

Držitelia povolenia Hoechst Roussel Vet GmbH a Intervet International bv podali na základe článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 žiadosť, v ktorej navrhovali zmeniť meno osoby zodpovednej za uvedenie doplnkovej látky do obehu, uvedenej v odôvodneniach 2 až 5. Spolu so žiadosťou predložili údaje preukazujúce, že práva uvádzať na trh tieto doplnkové látky sa s účinnosťou od 1. augusta 2005 previedli na Huvepharma nv.

(7)

Pridelenie povolenia, ktoré sa viaže na osobu zodpovednú za uvádzanie doplnkovej látky do obehu na inú osobu, je založené výlučne na administratívnom postupe a neznamená to nové vyhodnocovanie doplnkových látok. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) bol o žiadosti informovaný.

(8)

Aby mohla Huvepharma nv naplno využiť svoje vlastnícke práva, je potrebné zmeniť meno osoby, ktorá zodpovedá za príslušné uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(9)

Nariadenia (ES) č. 2430/1999, 937/2001, 1852/2003 a 1463/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Je vhodné ustanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu spotrebovať existujúce zásoby surovín.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V stĺpci 2 položky E 764 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2430/1999 sa slová „Hoechst Roussel Vet GmbH“ nahradia slovami „Huvepharma nv.“

Článok 2

V stĺpci 2 položky E 766 v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 937/2001 sa slová „Hoechst Roussel Vet GmbH“ nahradia slovami „Huvepharma nv.“

Článok 3

V stĺpci 2 položky E 766 v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1852/2003 sa slová „Intervet International bv“ nahradia slovami „Huvepharma nv.“

Článok 4

Príloha sa mení a dopĺňa takto: V stĺpci 2 položky E 766 v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1463/2004 sa slová „Intervet International bv“ nahradia slovami „Huvepharma nv.“

Článok 5

Existujúce zásoby, ktoré sú v súlade s ustanoveniami platnými pred nadobudnutím účinnosti, môžu byť ďalej uvádzané na trh a používané do 31. júla 2006.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. ES L 296, 17.11.1999, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1756/2002 (Ú. v. ES L 265, 3.10.2002, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 130, 12.5.2001, s. 25.

(4)  Ú. v. EÚ L 271, 22.10.2003, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 270, 18.8.2004, s. 5.


Top