Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0195

Nariadenie Komisie (ES) č. 195/2006 z  3. februára 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1377/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe fínskej intervenčnej agentúry

OJ L 32, 4.2.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/195/oj

4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 195/2006

z 3. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1377/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe fínskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) stanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1377/2005 (3) otvorilo stálu verejnú súťaž na vývoz 27 780 ton jačmeňa, ktorý je v držbe fínskej intervenčnej agentúry.

(3)

Fínsko informovalo Komisiu o úmysle svojej intervenčnej agentúry zvýšiť množstvo ponúknuté do verejnej súťaže na účely vývozu o 35 000 ton. Vzhľadom na túto požiadavku, dostupné množstvá a situáciu na trhu je potrebné súhlasne odpovedať na žiadosť Fínska.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1377/2005.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1377/2005 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 62 780 ton jačmeňa, ktorý sa má vyviesť do tretích krajín okrem Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, Chorvátska, Spojených štátov amerických, Lichtenštajnska, Mexika, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. EÚ L 219, 24.8.2005, s. 21.

(4)  Vrátane Kosova tak, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


Top