Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0902

2005/902/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady z  12. decembra 2005 , ktorým sa určuje poradie pri vykonávaní predsedníctva Rady

OJ L 175M , 29.6.2006, p. 201–202 (MT)
OJ L 328, 15.12.2005, p. 60–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Zrušil 32007D0005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/902/oj

15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/60


ROZHODNUTIE RADY

z 12. decembra 2005,

ktorým sa určuje poradie pri vykonávaní predsedníctva Rady

(2005/902/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej druhý pododsek článku 203,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej druhý pododsek článku 116,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 95/2/ES, Euratom, ESUO (1) Rada stanovila poradie vykonávania predsedníctva Rady pre členské štáty Európskej únie k 1. januáru 1995.

(2)

Európska únia sa 1. mája 2004 rozšírila o desať nových členských štátov.

(3)

Je potrebné ustanoviť poradie vykonávania predsedníctva Rady, do ktorého sa zahrnú nové členské štáty.

(4)

Toto rozhodnutie sa prijíma bez toho, aby bola dotknutá úprava poradia vykonávania predsedníctva, ktorú Rada prijme po pristúpení Bulharska a Rumunska,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Poradie, v ktorom sa členské štáty vyzývajú vykonávať predsedníctvo Rady od 1. januára 2006, určuje príloha.

2.   Rada môže na návrh dotknutých členských štátov jednomyseľne rozhodnúť o tom, aby členský štát vykonával predsedníctvo počas iného obdobia, ako je obdobie, ktoré vyplýva z poradia uvedeného v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. decembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 220. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/105/ES, ESUO, Euratom (Ú. v. ES L 39, 9.2.2002, s. 17).


PRÍLOHA

Rakúsko

január–jún

2006

Fínsko

júl–december

2006

Nemecko

január–jún

2007

Portugalsko

júl–december

2007

Slovinsko

január–jún

2008

Francúzsko

júl–december

2008

Česká republika

január–jún

2009

Švédsko

júl–december

2009

Španielsko

január–jún

2010

Belgicko

júl–december

2010

Maďarsko

január–jún

2011

Poľsko

júl–december

2011

Dánsko

január–jún

2012

Cyprus

júl–december

2012

Írsko

január–jún

2013

Litva

júl–december

2013

Grécko

január–jún

2014

Taliansko

júl–december

2014

Lotyšsko

január–jún

2015

Luxembursko

júl–december

2015

Holandsko

január–jún

2016

Slovensko

júl–december

2016

Malta

január–jún

2017

Spojené kráľovstvo

júl–december

2017

Estónsko

január–jún

2018


Top