EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0064

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z  26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

OJ L 310, 25.11.2005, p. 10–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 3 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/64/oj

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/10


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/64/ES

z 26. októbra 2005

o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách (3) by mali byť stanovené príslušné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že typovo schválené vozidlá kategórie M1, a kategórie N1 môžu byť uvedené na trh len vtedy, ak sú opätovne využiteľné a/alebo recyklovateľné minimálne z 85 % hmotnosti vozidla a opätovne využiteľné a/alebo zužitkovateľné minimálne z 95 % hmotnosti vozidla.

(2)

Opätovná využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť materiálov predstavuje podstatnú časť stratégie Komisie v oblasti nakladania s odpadmi. Preto by sa od výrobcov vozidiel a ich dodávateľov malo vyžadovať, aby tieto aspekty zahrnuli do začiatočných etáp vývoja nových vozidiel na účely uľahčenia spracovania vozidiel na konci ich životnosti.

(3)

Táto smernica je jednou zo samostatných smerníc v rámci systému typového schválenia celého vozidla v Spoločenstve ustanoveného smernicou Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (4).

(4)

Uvedený systém typového schválenia celého vozidla je v súčasnosti povinný pre vozidlá kategórie M1 a v blízkej budúcnosti bude rozšírený na všetky kategórie vozidiel. Je preto potrebné zahrnúť do systému typového schválenia celého vozidla tieto opatrenia týkajúce sa opätovnej využiteľnosti, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti vozidiel.

(5)

Je tiež potrebné stanoviť opatrenia, ktoré zohľadnia skutočnosť, že na vozidlá kategórie N1 sa zatiaľ nevzťahuje systém typového schválenia celého vozidla.

(6)

Výrobca by mal schvaľovaciemu orgánu sprístupniť všetky relevantné technické informácie týkajúce sa konštrukčných materiálov a ich príslušných hmotností, a umožniť tak overenie výpočtov výrobcu podľa normy ISO 22628: 2002.

(7)

Výpočty výrobcu môžu byť počas typového schválenia vozidla riadne overené len vtedy, ak výrobca zaviedol uspokojivé opatrenia a postupy na spracovanie všetkých informácií, ktoré získa od svojich dodávateľov. Pred udelením akéhokoľvek typového schválenia by mal príslušný orgán uskutočniť predbežné zhodnotenie takýchto opatrení a postupov a vydať osvedčenie o ich dostatočnosti.

(8)

Dôležitosť rôznych vstupov do výpočtov miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti musí byť hodnotená v súlade s postupom na spracovanie vozidiel po dobe životnosti. Výrobca by mal preto odporučiť stratégiu spracovania vozidiel po dobe životnosti a podrobne s ňou oboznámiť príslušný orgán. Táto stratégia by mala byť založená na overených technológiách, ktoré sú dostupné alebo sa v čase žiadosti o typové schválenie vyvíjajú.

(9)

Vozidlá na špeciálne účely sú navrhované na výkon osobitných funkcií a vyžadujú si osobitné usporiadanie karosérie, ktoré nie je celkom pod kontrolou výrobcu. V dôsledku toho nie je možné presne vypočítať mieru recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti. Takéto vozidlá by preto mali byť vyňaté z požiadaviek na výpočet.

(10)

Nedokončené vozidlá tvoria značnú časť vozidiel N1. Výrobca základného vozidla nie je schopný vypočítať mieru recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti dokončeného vozidla, lebo v čase navrhovania základného vozidla nie sú k dispozícii údaje o neskorších štádiách výroby. Je preto vhodné požadovať zhodu s touto smernicou len v prípade základného vozidla.

(11)

Vozidlá vyrábané v malých sériách majú veľmi obmedzený podiel na trhu, takže pre životné prostredie by bolo len malým prínosom, ak by tieto vozidlá museli spĺňať požiadavky tejto smernice. Je preto vhodné vyňať ich z určitých ustanovení tejto smernice.

(12)

V súlade so smernicou 2000/53/ES by sa mali v záujme bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia prijať vhodné opatrenia, aby sa zabránilo opätovnému využitiu určitých komponentov, ktoré boli odstránené z vozidiel po dobe životnosti. Takéto opatrenia by mali byť obmedzené na opätovné využitie komponentov pri konštrukcii nových vozidiel.

(13)

Z ustanovení tejto smernice vyplynie pre výrobcov povinnosť poskytovať nové údaje týkajúce sa typového schválenia, a preto by mali byť tieto údaje uvedené v smernici 70/156/EHS, ktorá obsahuje úplný zoznam údajov, ktoré je potrebné predložiť pri typovom schválení. Je preto nevyhnutné uvedenú smernicu zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(14)

Opatrenia potrebné na prispôsobenie tejto smernice vedeckému a technickému pokroku by mali byť prijaté v súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 13 ods. 3 smernice 70/156/EHS.

(15)

Keďže cieľ tejto smernice, a to minimalizáciu vplyvu vozidiel po dobe životnosti na životné prostredie prostredníctvom požiadavky, aby boli vozidlá od koncepčnej fázy navrhované s ohľadom na ľahšie opätovné využitie, recykláciu a zužitkovateľnosť, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(16)

V súlade s odsekom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (5) sú členské štáty povzbudzované k tomu, aby vypracovali a uverejnili pre svoju potrebu a v záujme Spoločenstva vlastné tabuľky, ktoré, pokiaľ je to možné, poskytnú koreláciu medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica ustanovuje administratívne a technické opatrenia pre typové schválenie vozidiel spadajúcich pod článok 2 s cieľom zabezpečiť, aby sa ich komponenty a materiály, z ktorých sa skladajú, mohli opätovne využiť, recyklovať alebo zužitkovať v minimálnych percentuálnych množstvách uvedených v prílohe I.

Ustanovuje osobitné opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, že opätovným využitím komponentov sa neohrozí bezpečnosť ani životné prostredie.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 a N1, ako sú definované v časti A prílohy II k smernici 70/156/EHS, a na nové alebo opätovne využité komponenty takýchto vozidiel.

Článok 3

Výnimky

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie ustanovení článku 7, táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

vozidlá na špeciálne účely vymedzené v časti A bode 5 prílohy II k smernici 70/156/EHS;

b)

vozidlá kategórie N1 vyrábané vo viacerých stupňoch, ak základné vozidlo spĺňa požiadavky tejto smernice;

c)

vozidlá vyrábané v malých sériách podľa článku 8 ods. 2 písm. a) smernice 70/156/EHS.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„vozidlo“ znamená motorové vozidlo;

2.

„komponent“ znamená akúkoľvek časť alebo zmontované časti, ktoré sú súčasťou vozidla v čase výroby. Patria sem aj komponenty a samostatné technické jednotky, ako sú vymedzené v článku 2 smernice 70/156/EHS;

3.

„typ vozidla“ znamená typ vozidla, ako je vymedzený v časti B bodoch 1 a 3 prílohy II k smernici 70/156/EHS;

4.

„vozidlo po dobe životnosti“ znamená vozidlo, ako je vymedzené v článku 2 bode 2 smernice 2000/53/ES;

5.

„referenčné vozidlo“ znamená verziu typu vozidla, ktorú určí schvaľovací orgán ako najproblematickejšiu po konzultácii s výrobcom a v súlade s kritériami stanovenými v prílohe I z hľadiska opätovného využitia, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti;

6.

„vozidlo vyrábané vo viacerých stupňoch“ znamená vozidlo, ktoré je výsledkom viacstupňového výrobného procesu;

7.

„základné vozidlo“ je vozidlo, ako je vymedzené vo štvrtej zarážke článku 2 smernice 70/156/EHS, ktoré sa používa v počiatočnom štádiu viacstupňovej výroby;

8.

„viacstupňová výroba“ znamená postup, v ktorom sa vozidlo vyrába vo viacerých stupňoch pridávaním komponentov k základnému vozidlu alebo zmenou takýchto komponentov;

9.

„opätovné využitie“ znamená opätovné využitie, ako je vymedzené v článku 2 bode 6 smernice 2000/53/ES;

10.

„recyklácia“ znamená recyklovanie, ako je vymedzené v článku 2 bode 7 smernice 2000/53/ES;

11.

„energetické zužitkovanie“ znamená energetické zužitkovanie, ako je vymedzené v článku 2 bode 7 smernice 2000/53/ES;

12.

„zužitkovanie“ znamená zužitkovanie, ako je vymedzené v článku 2 bode 8 smernice 2000/53/ES;

13.

„opätovná využiteľnosť“ znamená možnosť opätovného využitia komponentov získaných z vozidla po dobe životnosti;

14.

„recyklovateľnosť“ znamená možnosť recyklovať komponenty alebo materiály získané z vozidla po dobe životnosti;

15.

„zužitkovateľnosť“ znamená možnosť zužitkovať komponenty alebo materiály získané z vozidla po dobe životnosti;

16.

„miera recyklovateľnosti vozidla (Rcyc)“ znamená percentuálny podiel hmotnosti nového vozidla, ktorý môže byť opätovne využitý a recyklovaný;

17.

„miera zužitkovateľnosti vozidla (Rcov)“ znamená percentuálny podiel hmotnosti nového vozidla, ktorý môže byť opätovne využitý a zužitkovaný;

18.

„stratégia“ znamená rozsiahly plán pozostávajúci z koordinovaných akcií a technických opatrení, ktoré je potrebné uskutočniť vzhľadom na demontáž, drvenie alebo podobné procesy, recykláciu a obnovenie materiálov, ktorými sa má zabezpečiť dosiahnutie cieľovej miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti vo vývojovej fáze vozidla;

19.

„hmotnosť“ znamená prevádzkovú hmotnosť vozidla podľa definície v bode 2.6 prílohy I k smernici 70/156/EHS, avšak bez vodiča, ktorého hmotnosť je odhadnutá na 75 kg;

20.

„príslušný orgán“ je subjekt, napríklad technický orgán alebo iný existujúci orgán, určený členským štátom na uskutočnenie predbežného hodnotenia výrobcu a vydanie osvedčenia o zhode v súlade s predpismi v tejto smernici. Príslušným orgánom môže byť orgán typového schválenia, ak je jeho právomoc v danej oblasti riadne zdokumentovaná.

Článok 5

Ustanovenia o typovom schválení

1.   Členské štáty udelia typové schválenie ES alebo národné typové schválenie s ohľadom na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť len takým typom vozidiel, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Na uplatnenie odseku 1 výrobca sprístupní schvaľovaciemu orgánu podrobné technické informácie potrebné na účely výpočtu a overenia podľa prílohy I, ktoré sa týkajú povahy materiálov použitých pri výrobe vozidla a jeho komponentov. V prípadoch, keď sa na takéto informácie vzťahuje právo duševného vlastníctva, alebo sú osobitným know-how výrobcu alebo jeho dodávateľov, poskytne výrobca alebo jeho dodávatelia dostatočné informácie, ktoré umožnia riadne uskutočnenie výpočtu.

3.   Pokiaľ ide o opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, členské štáty zabezpečia, aby výrobca pri podávaní žiadosti o typové schválenie vozidla ES podľa článku 3 ods. 1 smernice 70/156/EHS používal vzor informačného dokumentu, ktorý je uvedený v prílohe II k tejto smernici.

4.   Pri udeľovaní typového schválenia ES podľa článku 4 ods. 3 smernice 70/156/EHS použije orgán typového schválenia vzor osvedčenia typového schválenia ES uvedený v prílohe III k tejto smernicie.

Článok 6

Predbežné hodnotenie výrobcu

1.   Členské štáty neudelia žiadne typové schválenie, pokiaľ sa najprv nepresvedčia, že výrobca zaviedol v súlade s bodom 3 prílohy IV k tejto smernici dostatočné opatrenia a postupy na riadne dodržiavanie hľadiska opätovnej využiteľnosti, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti podľa tejto smernice. Po uskutočnení tohto predbežného hodnotenia sa výrobcovi udelí osvedčenie nazvané „osvedčenie o zhode s prílohou IV“ (ďalej len „osvedčenie o zhode“).

2.   V rámci predbežného hodnotenia výrobcu členský štát zabezpečí, aby boli materiály použité pri výrobe typu vozidla v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 2 písm. a) smernice 2000/53/ES.

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ustanoví podrobné pravidlá potrebné na overenie zhody s týmto ustanovením.

3.   Na účely odseku 1 výrobca odporučí stratégiu na zabezpečenie demontáže, opätovného využitia komponentov, recyklácie a zužitkovania materiálov. Táto stratégia musí zohľadňovať overené technológie, ktoré sú dostupné alebo sa v čase žiadosti o typové schválenie vyvíjajú.

4.   Členské štáty určia v súlade s prílohou IV bodom 2 príslušný orgán, ktorý uskutočňuje predbežné hodnotenie výrobcu a vydáva osvedčenie o zhode.

5.   Osvedčenie o zhode obsahuje príslušnú dokumentáciu a popis stratégie, ktorú navrhol výrobca. Príslušný orgán použije vzor uvedený v dodatku k prílohe IV.

6.   Osvedčenie o zhode je platné najmenej dva roky od dátumu jeho vydania, keď sa môže uskutočniť nové overenie.

7.   Výrobca oznámi príslušnému orgán akúkoľvek dôležitú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť osvedčenia o zhode. Príslušný orgán po konzultácii s výrobcom rozhodne, či sú potrebné nové overenia.

8.   Na konci obdobia platnosti osvedčenia o zhode príslušný orgán buď vydá nové osvedčenie o zhode, alebo predĺži platnosť doterajšieho osvedčenia o ďalšie dva roky. Príslušný orgán vydá nové osvedčenie v prípadoch, keď bol informovaný o dôležitých zmenách.

Článok 7

Opätovné využitie komponentov

Komponenty uvedené v prílohe V:

a)

sa na účely výpočtu miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti považujú za opätovne nevyužiteľné;

b)

nesmú byť opätovne využité pri výrobe vozidiel, na ktoré sa vzťahuje smernica 70/156/EHS.

Článok 8

Zmeny a doplnenia smernice 70/156/EHS

Smernica 70/156/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou VI k tejto smernici.

Článok 9

Zmeny a doplnenia

Zmeny a doplnenia tejto smernice, ktoré sú potrebné na jej prispôsobenie vedecko-technickému pokroku, prijíma Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 3 smernice 70/156/EHS.

Článok 10

Dátumy vykonania typového schválenia

1.   S účinnosťou od 15 decembra 2006 nesmú členské štáty pri type vozidla, ktorý spĺňa požiadavky tejto smernice:

a)

zamietnuť udeliť typové schválenie ES alebo národné typové schválenie;

b)

zakázať registráciu a predaj alebo uvedenie nových vozidiel do prevádzky.

2.   S účinnosťou od 15 decembra 2008 členské štáty pri type vozidla, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice:

a)

zamietnu udelenie typového schválenia ES;

b)

zamietnu udelenie národného typového schválenia.

3.   S účinnosťou od 15 júla 2010 členské štáty v prípade nesplnenia požiadaviek tejto smernice:

a)

nepovažujú osvedčenie o zhode, ktoré je priložené k novým vozidlám, za ďalej platné na účely článku 7 ods. 1 smernice 70/156/EHS;

b)

zamietnu registráciu a predaj nových vozidiel alebo ich uvedenie do prevádzky s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 2 písm. b) smernice 70/156/EHS.

4.   Článok 7 sa uplatňuje s účinnosťou od 15 decembra 2006.

Článok 11

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr 15 decembra 2006. Bezodkladne informujú Komisiu o znení týchto opatrení.

Tieto opatrenia sa uplatňujú od 15 decembra 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanoví vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. októbra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

D. ALEXANDER


(1)  Ú. v. EÚ C 74, 23.3.2005, s. 15.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. apríla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. októbra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Rady 2005/673/ES (Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2005, s. 69).

(4)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/49/ES (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2005, s. 132).

(5)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


PRÍLOHA

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I:

Požiadavkdefinty

Príloha II:

Informačný dokument pre typové schválenie vozidla ES

Príloha III:

Vzor osvedčenia o typovom schválení ES

Príloha IV:

Predbežné hodnotenie výrobcu

Dodatok:

vzor osvedčenia o zhode

Príloha V:

Komponenty, ktoré sa považujú za opätovne nevyužiteľné

Príloha VI:

Zmeny a doplnenia smernice 70/156/EHS

PRÍLOHA I

POŽIADAVKY

1.

Vozidlá kategórie M1 a kategórie N1 sa vyrábajú tak, aby:

boli opätovne využiteľné a/alebo zužitkovateľné minimálne z 85 % hmotnosti a

boli opätovne využiteľné a/alebo zužitkovateľné minimálne z 95 % hmotnosti,

ako stanovujú postupy uvedené v tejto prílohe.

2.

Na účely typového schválenia výrobca predloží riadne vyplnený formulár údajov v súlade s prílohou A normy ISO 22628: 2002. Formulár zahŕňa rozpis materiálov.

K formuláru musí byť priložený zoznam demontovaných komponentov, označený výrobcom z hľadiska stupňa demontáže, a postup, ktorý výrobca odporúča na ich spracovanie.

3.

Na uplatnenie bodu 1 a 2 výrobca schvaľovaciemu orgánu uspokojivo preukáže, že referenčné vozidlá spĺňajú požiadavky. Uplatní sa metóda výpočtu uvedená v prílohe B k norme ISO 22628: 2002.

Výrobca však musí byť schopný preukázať, že ktorákoľvek verzia v rámci typu vozidla spĺňa požiadavky tejto smernice.

4.

Na účely výberu referenčných vozidiel sa musia zohľadniť nasledujúce kritériá:

typ karosérie,

dostupné úrovne výbavy (1);

dostupná doplnková výbava (1), ktorá môže byť montovaná na zodpovednosť výrobcu.

5.

Ak sa orgánu typového schválenia nepodarí spolu s výrobcom identifikovať najproblematickejšiu verziu typu vozidla v zmysle opätovnej využiteľnosti, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti, vyberie sa jedno referenčné vozidlo:

a)

v prípade vozidiel kategórie M1 pre každý „typ karosérie“, ako je vymedzený v časti C bode 1 prílohy II k smernici 70/156/EHS;

b)

v prípade vozidiel kategórie N1 pre každý „typ karosérie“, t. j. dodávkové automobily, podvozok s kabínou vodiča, ľahký nákladný automobil (pick-up) atď.

6.

Na účely výpočtu sa pneumatiky považujú za recyklovateľné.

7.

Hmotnosti sa uvádzajú v kg na jedno desatinné miesto. Miery sa vypočítajú v percentách na jedno desatinné miesto a zaokrúhľujú sa takto:

a)

ak je číslica za desatinnou čiarkou medzi 0 a 4, celé číslo sa zaokrúhli nadol;

b)

ak je číslica za desatinnou čiarkou medzi 5 a 9, celé číslo sa zaokrúhli nahor.

8.

Na overenie výpočtu podľa tejto prílohy sa schvaľujúci orgán ubezpečí, že formulár údajov uvedený v bode 2 zodpovedá odporúčanej stratégii priloženej k osvedčeniu o zhode podľa článku 6 ods. 1 tejto smernice.

9.

Na účely kontroly materiálov a hmotností komponentov výrobca sprístupní vozidlá a komponenty, ktoré orgán typového schválenia považuje za nevyhnutné.


(1)  t. j. kožené čalúnenie, zabudované rádiové vybavenie, klimatizácia, zliatinové kolesá atď.

PRÍLOHA II

INFORMAČNÝ DOKUMENT PRE TYPOVÉ SCHVÁLENIE VOZIDLA ES

podľa prílohy I k smernici Rady 70/156/EHS (1) o typovom schválení motorových vozidiel ES a ich prípojných vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť

Nasledujúce informácie, pokiaľ prichádzajú do úvahy, musia byť dodané trojmo a musia zahŕňať súpis obsahu. Všetky schémy musia byť dodané v požadovanej mierke a dostatočne detailne vypracované vo formáte A4 alebo v obale formátu A4. Fotografie, ak sú priložené, musia byť dostatočne detailné.

0.

VŠEOBECNE

0.1.

Značka (obchodné meno výrobcu):…

0.2.

Typ:…

0.2.0.1.

Podvozok:…

0.2.1.

Obchodný názov (ak existuje):…

0.3.

Spôsob označenia typu, ak je uvedený na vozidle (b):…

0.3.1.

Umiestnenie tohto označenia:…

0.4.

Kategória vozidla (c):…

0.5.

Názov a adresa výrobcu:…

0.8.

Adresa (-y) montážneho (-ych) závodu (-ov):…

1.

VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1.

Fotografie a/alebo schémy vozidla daného typu:…

1.2.

Kótovaná schéma rozmerov celého vozidla:…

1.3.

Počet náprav a kolies:…

1.3.1.

Počet a poloha dvojkolesových náprav:…

1.3.3.

Hnacie nápravy (počet, poloha, spojenie s ostatnými nápravami):…

1.7.

Kabína vodiča (polokapotová alebo kapotová) (z):…

3.

MOTOR (q) [v prípade, ak ide o vozidlo s pohonom buď na benzín, naftu, atď., alebo súčasne aj na iné pohonné hmoty, hodnoty je potrebné uvádzať opakovane (+)]

3.1.

Výrobca:…

3.2.

Spaľovací motor

3.2.1.

Špecifické informácie o motore

3.2.1.1.

Princíp činnosti motora: zážihové zapaľovanie/diesel, štvortakt/dvojtakt (1)

3.2.1.2.

Počet a usporiadanie valcov:…

3.2.1.3.

Zdvihový objem (s):… cm3

3.2.2.

Palivo: diesel (nafta)/benzín/LPG/NG/etanol: (1)

4.

PREVODOVKA (v)

4.2.

Typ (mechanický, hydraulický, elektrický atď.):…

4.5.

Prevodovka

4.5.1.

Typ [manuálna/automatická/CVT (plynulo meniteľný prevod)] (1)

4.9.

Uzáver diferenciálu: je/nie je/možnosť objednania (1)

9.

KAROSÉRIA

9.1.

Typ karosérie:…

9.3.1.

Konfigurácia dvier a ich počet:…

9.10.3.

Sedadlá

9.10.3.1.

Počet:…

15.

OPÄTOVNÁ VYUŽITEĽNOSŤ, RECYKLOVATEĽNOSŤ A ZUŽITKOVATEĽNOSŤ

15.1.

Úprava, ku ktorej patrí referenčné vozidlo:…

15.2.

Hmotnosť referenčného vozidla s karosériou alebo hmotnosť podvozku s kabínou, bez karosérie a/alebo ťažného zariadenia, ak výrobca nenamontuje karosériu a/alebo ťažné zariadenie (vrátane kvapalín, zariadení, kompletného rezervného kolesa, ak je ním vozidlo vybavené) bez vodiča:…

15.3.

Hmotnosť materiálu referenčného vozidla

15.3.1.

Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu predbežného spracovania (##):…

15.3.2.

Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu demontovania (##):…

15.3.3.

Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu spracovania nekovového odpadu (##):…

15.3.4.

Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu spracovania nekovového odpadu, ktorý sa dá ďalej použiť (##):

15.3.5.

Rozpis materiálu (##):…

15.3.6.

Celková hmotnosť materiálu, ktorý sa dá opätovne využiť a/alebo recyklovať:…

15.3.7.

Celková hmotnosť materiálu, ktorý sa dá opätovne využiť a/alebo zužitkovať:…

15.4.

Miery

15.4.1.

Miera recyklovateľnosti „Rcyc ( %)“:…

15.4.2.

Miera zužitkovateľnosti „Rcov ( %)“:…


(1)  Čísla položiek a poznámky pod čiarou v tomto informačnom dokumente súhlasia s tými, ktoré sa nachádzajú v prílohe I smernice 70/156/EHS. Položky, ktoré sa nevyužívajú na účely tejto smernice, boli vynechané.

PRÍLOHA III

VZOR OSVEDČENIA O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

Maximálny formát: A4 (210 x 297 mm)

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

odtlačok pečiatky orgánu, ktorý vydal typové schválenie ES

Oznámenie týkajúce sa:

typového schválenia ES (1) typu vozidla

rozšírenia ES typového schválenia (1)

zamietnutia ES typového schválenia (1)

so zreteľom na smernicu 2005/64/ES,

Číslo typového schválenia ES:

Dôvod rozšírenia:

ODDIEL I

0.1.

Značka (obchodné meno výrobcu):…

0.2.

Typ:…

0.2.1.

Obchodný názov (názvy) (2):…

0.3.

Spôsob označenia typu, ak je uvedený na vozidle:…

0.3.1.

Umiestnenie tohto označenia:…

0.4.

Kategória vozidla (3):…

0.5.

Názov a adresa výrobcu:…

0.8.

Názov (názvy) a adresa (-y) montážneho (-ých) závodu (-ov):…

[…]

ODDIEL II

1.

Doplňujúce informácie:…

Miera recyklovateľnosti referenčného (-ých) vozidla (-iel):…

Miera zužitkovateľnosti referenčného (-ých) vozidla (-iel):…

2.

Technická služba zodpovedná za vykonanie testov:…

3.

Dátum protokolu o teste:…

4.

Číslo protokolu o teste:…

5.

Poznámky (pokiaľ sú):…

6.

Prílohy: index a informačná zložka…

7.

Vozidlo spĺňa/nespĺňa (1) technické podmienky tejto smernice:…

(v)

(podpis)

(dátum)

Prílohy: Informačná zložka


(1)  Nehodiace sa škrtnite.

(2)  Ak tento údaj nie je dostupný v čase typového schválenia ES, táto položka sa vyplní najneskôr pri uvádzaní vozidla na trh.

(3)  Ako je vymedzené v časti A prílohy II k smernici 70/156/EHS.

PRÍLOHA IV

PREDBEŽNÉ HODNOTENIE VÝROBCU

1.   Účel tejto prílohy

V tejto prílohe je uvedený postup predbežného hodnotenia, ktoré musí vykonať príslušný orgán, aby sa zabezpečilo, že výrobca vykonal potrebné opatrenia a postupy.

2.   Príslušný orgán

Príslušný orgán, vykonáva svoju činnosť v súlade s normou EN 45012: 1989 alebo ISO/IEC Guide 62: 1996 o všeobecných požiadavkách na orgány vykonávajúce osvedčovanie systémov kvality vzhľadom na systémy riadenia zavedené výrobcom.

3.   Kontroly, ktoré vykonáva príslušný orgán

3.1.   Príslušný orgán zabezpečí, že výrobca uskutočnil nevyhnutné kroky na to, aby:

a)

zhromaždil údaje v rámci celého dodávateľského reťazca, najmä o vlastnostiach a množstve všetkých materiálov použitých pri výrobe vozidla s cieľom vykonania výpočtov, ktoré vyžaduje táto smernica;

b)

mal k dispozícii všetky ostatné príslušné informácie o vozidle, ktoré sú potrebné na výpočty, napríklad objemu kvapalín atď.;

c)

primerane skontroloval informácie, ktoré dostáva od dodávateľov;

d)

spravoval rozpis materiálu;

e)

bol schopný vypočítať v súlade s normou ISO 22628: 2002 miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti;

f)

označil komponenty vyrobené z polymérov a elastomérov v súlade s rozhodnutím Komisie 2003/138/ES z 27. februára 2003, ktorým sa ustanovujú normy kódovania súčiastok a materiálov pre vozidlá podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2000/53/ES o starých vozidlách (1);

g)

overil, že ani jeden komponent uvedený v prílohe V nie je opätovne využitý pri výrobe nových vozidiel.

3.2.   Výrobca poskytne príslušnému orgánu všetky relevantné informácie podložené dokumentmi. Predovšetkým recyklácia a zužitkovanie materiálov by mali byť riadne zdokumentované.


(1)  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 58.

Dodatok k prílohe IV

VZOR OSVEDČENIA O ZHODE

Image

PRÍLOHA V

KOMPONENTY, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA OPÄTOVNE NEVYUŽITEĽNÉ

1.   Úvod

Táto príloha sa týka komponentov vozidiel, ktoré patria do kategórie M1 a N1, ktoré nesmú byť opätovne využité pri výrobe nových vozidiel.

2.   Zoznam komponentov

všetky airbagy (1) vrátane vankúša, pyrotechnického predpínania, elektronickej kontrolnej jednotky a senzorov,

samonavíjacia alebo neautomatická pásová súprava vrátane vedenia popruhu, zámku, navíjača, pyrotechnického predpínania,

sedadlá (len, ak sú kotvové úchytky bezpečnostných pásov a/alebo airbagy umiestnené v sedadle),

zamykanie volantu,

imobilizéry vrátane transpondérov a elektronických kontrolných jednotiek,

systémy na spracovanie emisií (napríklad katalyzátory, filtre na zachytávanie častíc),

tlmič výfuku.


(1)  Ak sa airbag nachádza vnútri volantu, aj volant.

PRÍLOHA VI

ZMENY A DOPLNENIA SMERNICE 70/156/EHS

Smernica 70/156/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe I sa dopĺňajú tieto body:

„15.

OPÄTOVNÁ VYUŽITEĽNOSŤ, RECYKLOVATEĽNOSŤ A ZUŽITKOVATEĽNOSŤ

15.1.

Úprava, ku ktorej patrí referenčné vozidlo:

15.2.

Hmotnosť referenčného vozidla s karosériou alebo hmotnosť podvozku s kabínou, bez karosérie a/alebo ťažného zariadenia, ak výrobca nenamontuje karosériu a/alebo ťažné zariadenie (vrátane kvapalín, zariadení, kompletné rezervného kolesa, ak je ním vozidlo vybavené) bez vodiča:

15.3.

Hmotnosť materiálu referenčného vozidla

15.3.1.

Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu predbežného spracovania (1):

15.3.2.

Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu demontovania (1):

15.3.3.

Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu spracovania nekovového odpadu (1):

15.3.4.

Hmotnosť materiálu, ktorá sa berie do úvahy v štádiu spracovania nekovového odpadu, ktorý sa dá ďalej použiť (1):

15.3.5.

Rozpis materiálu (1):

15.3.6.

Celková hmotnosť materiálu, ktorý sa dá opätovne využiť a/alebo recyklovať:

15.3.7.

Celková hmotnosť materiálu, ktorý sa dá opätovne využiť a/alebo zužitkovať:

15.4.

Miery

15.4.1.

Miera recyklovateľnosti ‚Rcyc ( %)‘:

15.4.2.

Miera zužitkovateľnosti ‚Rcov ( %)‘:

2.

Do prílohy IV časti I sa vkladá táto položka:

„Predmet schválenia

Smernica číslo

Odkaz na úradný vestník

Vzťahuje sa na

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59.

Recyklovateľnosť

2005/64/ES

L 310, 25. novembra 2005, s. 10

X

X

 

 

 

3.

Príloha XI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do dodatku 1 sa vkladá tento bod:

„Bod

Predmet schválenia

Číslo smernice

M1 ≤ 2 500

(1) kg

M1 > 2 500

(1) kg

M2

M3

59

Recyklovateľnosť

2005/64/ES

N/A

N/A

—“

b)

Do dodatku 2 sa vkladá tento bod:

„Bod

Predmet schválenia

Číslo smernice

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Recyklovateľnosť

2005/64/ES

N/A

N/A

—“

c)

Do dodatku 3 sa vkladá tento bod:

„Bod

Predmet schválenia

Číslo smernice

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Recyklovateľnosť

2005/64/ES

N/A

—“


(1)  Tieto pojmy sú vymedzené v norme ISO 22628: 2002.“


Top