Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0824

Jednotná akcia Rady 2005/824/SZBP z  24. novembra 2005 o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

OJ L 307, 25.11.2005, p. 55–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 82–85 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 114 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 114 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/824/oj

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/55


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/824/SZBP

z 24. novembra 2005

o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14 a tretí pododsek článku 25,

keďže:

(1)

Rada 11. marca 2002 prijala jednotnú akciu 2002/210/SZBP (1) o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH). Platnosť tejto jednotnej akcie uplynie 31. decembra 2005.

(2)

Na summite EU-západný Balkán konanom 21. júna 2003 v Solúne sa dospelo k záveru, že budúcnosť Balkánu je v rámci Európskej únie.

(3)

Európska rada prijala na svojom zasadnutí v Bruseli 17. a 18. júna 2004 Európsku bezpečnostnú stratégiu: Komplexná politika pre Bosnu a Hercegovinu. Uvádza sa v nej, že dlhodobým cieľom EÚ je stabilná, životaschopná, mierová a mnohonárodnostná BaH, ktorá pokojne spolupracuje so svojimi susedmi a nezvratne smeruje k členstvu v EÚ, a strednodobým cieľom Únie je podpísať Dohodu o stabilizácii a pridružení s BaH.

(4)

Rada Európskej únie sa 18. júla 2005 dohodla, že po skončení súčasného mandátu EUPM 31. decembra 2005 by bolo potrebné pokračovať v účasti EÚ na podpore policajnej práce v Bosne a Hercegovine. EUPM bude pokračovať s upraveným mandátom a veľkosťou.

(5)

V pozývacom liste z 26. októbra 2005 vyzvali orgány BiH EÚ na rozmiestnenie novo nasmerovanej EUPM v BiH.

(6)

Vysoký splnomocnenec v BiH je tiež osobitným zástupcom EÚ v BiH (OZEÚ). OZEÚ bude pokračovať v podpore celkovej politickej koordinácie EÚ v BiH a bude poskytovať usmernenie veliteľovi misie/policajnému komisárovi EUPM.

(7)

V súlade s usmerneniami zo zasadnutia Európskej rady v Nice 7. až 9. decembra 2000 by mala táto jednotná akcia určiť úlohu generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (ďalej len „GT/VS“) v súlade s článkami 18 ods. 3 a 26 zmluvy.

(8)

Článok 14 ods. 1 zmluvy vyžaduje, aby sa stanovila finančná referenčná suma na celé obdobie vykonávania jednotnej akcie. Stanovenie súm, ktoré sa majú uhradiť z rozpočtu Spoločenstva, závisí od vôle legislatívneho orgánu a dostupnosti viazaných rozpočtových prostriedkov v príslušnom rozpočtovom roku.

(9)

Mandát EUPM sa bude uplatňovať v súvislosti so situáciou, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tak, ako sú vymedzené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Misia

1.   Policajná misia Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH) zriadená jednotnou akciou 2002/210/SZBP pokračuje od 1. januára 2006 v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

2.   EUPM pôsobí v súlade s cieľmi a ostatnými ustanoveniami obsiahnutými v poslaní misie uvedenom v článku 2.

Článok 2

Poslanie misie

Na základe usmernení a koordinácie zo strany OZEÚ a ako súčasť širšieho prístupu na podporu právneho štátu v BiH a v regióne sa EUPM prostredníctvom inštruktáže, monitorovania a inšpekcie zameria na zriadenie udržateľného, profesionálneho a mnohoetnického policajného zboru v BiH, ktorý pôsobí v súlade s najlepšími európskymi a medzinárodnými normami.

Tento policajný zbor by mal pôsobiť v súlade so záväzkami prijatými v rámci procesu stabilizácie a pridruženia s Európskou úniou, najmä so zreteľom na boj proti organizovanému zločinu a reformu polície.

EUPM bude pôsobiť v súlade so všeobecnými cieľmi prílohy 11 daytonskej/parížskej dohody a jej ciele budú podporované nástrojmi Spoločenstva. Pod riadením OZEÚ prevezme EUPM vedenie koordinácie policajných aspektov úsilia EBOP v boji proti organizovanému zločinu bez toho, aby bol dotknutý dohodnutý systém velenia. Bude pomáhať miestnym orgánom pri plánovaní a vykonávaní vyšetrovaní závažnej a organizovanej trestnej činnosti.

Článok 3

Preskúmanie

Proces hodnotenia každých šesť mesiacov v súlade s hodnotiacimi kritériami uvedenými v koncepcii operácií (CONOPS) a operačnom pláne (OPLAN) a pri zohľadnení vývoja reformy polície umožní podľa potreby upraviť činnosti misie.

Článok 4

Štruktúra

1.   EUPM má v zásade túto štruktúru:

a)

Hlavné sídlo v Sarajeve pozostávajúce z veliteľa misie/policajného komisára a personálu, ako sa stanovuje v OPLAN-e. Časť tohto personálu pozostáva z meniaceho sa počtu styčných dôstojníkov, ktorí sa budú na mieste koordinovať s inými medzinárodnými organizáciami.

b)

Spoluumiestnenia na vyššej úrovni v rámci rôznych policajných služieb BiH, vrátane Štátnej agentúry pre vyšetrovanie a ochranu, Štátnej hraničnej služby, Interpolu, entít, stredísk verejnej bezpečnosti, kantónov a v rámci dištriktu Brčko.

2.   Tieto prvky sa vytvoria v CONOPS-e a OPLAN-e. CONOPS a OPLAN schvaľuje Rada.

Článok 5

Veliteľ misie/policajný komisár

1.   Veliteľ misie/policajný komisár vykonáva operačnú kontrolu (OPCON) nad EUPM a zabezpečuje každodenné riadenie EUPM a koordináciu činností EUPM vrátane riadenia bezpečnosti personálu misie, zdrojov a informácií.

2.   Veliteľ misie/policajný komisár je zodpovedný za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárne konanie voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán alebo dotknutý orgán EÚ.

3.   Veliteľ misie/policajný komisár podpisuje zmluvu s Komisiou.

Článok 6

Personál

1.   Počet a odborná spôsobilosť členov personálu EUPM zodpovedajú poslaniu misie uvedenému v článku 2 a štruktúre uvedenej v článku 4.

2.   Príslušníkov polície vysielajú členské štáty na dobu minimálne jedného roka. Každý členský štát znáša náklady na príslušníkov polície, ktorých vyslal, vrátane platov, príspevkov a cestovných nákladov do BiH a späť.

3.   EUPM prijíma medzinárodný civilný personál a miestny personál podľa potreby na zmluvnom základe.

4.   Členské štáty alebo inštitúcie EÚ môžu v prípade potreby tiež vyslať medzinárodný civilný personál na dobu minimálne jedného roka. Každý členský štát alebo inštitúcia EÚ znáša náklady na všetkých členov personálu, ktorých vyslal, vrátane platov, príspevkov a cestovných nákladov do BiH a späť.

5.   Všetci členovia personálu naďalej podliehajú právomoci príslušného vysielajúceho štátu alebo inštitúcie a plnia svoje povinnosti a konajú v záujme misie. Personál misie dodržiava bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (2) (ďalej len „bezpečnostné nariadenia Rady“).

Článok 7

Postavenie personálu EUPM

1.   Prijmú sa potrebné opatrenia týkajúce sa pokračovania dohody medzi EÚ a BiH zo 4. októbra 2002 o činnosti policajnej misie Európskej únie (EUPM) v BaH počas trvania EUPM.

2.   Za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré uplatní člen personálu alebo ktoré sa ho týkajú, zodpovedá členský štát alebo inštitúcia EÚ, ktorá ho vyslala. Dotknutý členský štát alebo inštitúcia EÚ zodpovedajú za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanej osobe.

3.   Podmienky zamestnania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho zmluvného personálu sú ustanovené v zmluvách medzi veliteľom misie/policajným komisárom a členom personálu.

Článok 8

Velenie

1.   EUPM má ako operácia krízového riadenia jednotné velenie.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) zabezpečuje politickú kontrolu a strategické riadenie.

3.   GT/VS usmerňuje veliteľa misie/policajného komisára prostredníctvom OZEÚ.

4.   Veliteľ misie/policajný komisár vedie misiu a zabezpečuje jej každodenné riadenie.

5.   Veliteľ misie/policajný komisár podáva správy GT/VS prostredníctvom OZEÚ.

6.   OZEÚ podáva Rade správy prostredníctvom GT/VS.

Článok 9

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV pod vedením Rady vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie misie. Rada týmto poveruje PBV prijímať príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať na návrh GT/VS veliteľa misie/policajného komisára a meniť a dopĺňať OPLAN a velenie. Rada, ktorej pomáha GT/VS, rozhoduje o cieľoch a ukončení misie.

2.   PBV podáva Rade pravidelné správy, pričom berie do úvahy správy OZEÚ.

3.   PBV prijíma od policajného veliteľa misie pravidelné správy o vedení misie. V prípade potreby môže PBV prizvať na svoje zasadnutia policajného veliteľa misie.

Článok 10

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Únie a jej jednotný inštitucionálny rámec, sa pristupujúce štáty, európski členovia NATO, ktorí nie sú členmi EÚ, a ďalšie štáty, ktoré nie sú členmi EÚ a sú členmi OBSE a v súčasnosti poskytujúce personál pre EUPM, vyzývajú a ostatné tretie štáty sa môžu vyzvať, aby prispeli na EUPM tým, že budú znášať náklady na vyslanie svojich príslušníkov polície a/alebo svoj vyslaný medzinárodný civilný personál, vrátane platov, príspevkov a cestovných nákladov do BaH a späť, a primerane prispievať na prevádzkové náklady EUPM.

2.   Tretie štáty, ktoré prispievajú na EUPM, majú rovnaké práva a povinnosti pokiaľ ide o každodenné riadenie operácie ako členské štáty EÚ, ktoré sa na operácii zúčastňujú.

3.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov a zriadil výbor prispievateľov.

4.   Podrobnosti účasti tretích štátov sú predmetom dohôd, ktoré sa uzavrú v súlade s postupmi ustanovenými v článku 24 Zmluvy.

Článok 11

Finančné opatrenia

1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov na misiu je: a) 3 milióny EUR na rok 2005, b) 9 miliónov EUR na rok 2006.

2.   O konečnom rozpočte na roky 2006 a 2007 sa rozhoduje na ročnom základe.

3.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ, pričom platí výnimka, že akékoľvek predbežné financovanie neostáva vlastníctvom Spoločenstva. Štátni príslušníci tretích štátov, ktoré sa finančne zúčastňujú na misii, môžu predkladať ponuky do verejnej súťaže.

4.   Veliteľ misie/policajný komisár podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, správy o uskutočnených činnostiach v rámci svojej zmluvy.

5.   Finančné opatrenia rešpektujú operačné požiadavky EUPM.

6.   Výdavky sa považujú za oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie.

Článok 12

Bezpečnosť

1.   Veliteľ misie/policajný komisár zodpovedá za bezpečnosť EUPM a v spolupráci s Bezpečnostným úradom Generálneho sekretariátu Rady aj za zabezpečenie zhody s minimálnymi bezpečnostnými požiadavkami v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady.

2.   EUPM má určeného hlavného dôstojníka pre bezpečnosť misie, ktorý podáva správy veliteľovi misie/policajnému komisárovi.

3.   Veliteľ misie/policajný komisár sa podľa pokynov GT/VS radí s PBV o bezpečnostných otázkach, ktoré majú vplyv na rozmiestnenie misie.

4.   Personál EUPM sa pred akýmkoľvek rozmiestnením na území misie alebo akoukoľvek cestou na toto územie zúčastňuje na povinnej bezpečnostnej príprave organizovanej Bezpečnostným úradom GSR a podrobuje sa lekárskym prehliadkam.

Článok 13

Činnosť Spoločenstva

1.   Rada a Komisia v súlade so svojimi príslušnými právomocami zabezpečujú súlad medzi vykonávaním tejto jednotnej akcie a ostatnými vonkajšími činnosťami Spoločenstva v súlade s druhým odsekom článku 3 Zmluvy. Na tento účel Rada a Komisia spolupracujú.

2.   Rada berie na vedomie, že koordinačné opatrenia už existujú v oblasti misie, ako aj v Bruseli.

Článok 14

Sprístupnenie utajovaných skutočností

1.   GT/VS je oprávnený podľa potreby a v súlade s operačnými potrebami misie poskytnúť v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady tretím štátom pridruženým k tejto jednotnej akcii utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vypracované na účely misie až po stupeň „RESTREINT UE“.

2.   V prípade osobitnej a okamžitej operačnej potreby je GT/VS tiež oprávnený v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady poskytnúť miestnym orgánom utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vypracované na účely misie až po stupeň „RESTREINT UE“. Vo všetkých ostatných prípadoch sa takéto skutočnosti a dokumenty poskytnú miestnym orgánom v súlade s postupmi, ktoré zodpovedajú ich úrovni spolupráce s EÚ.

3.   GT/VS je oprávnený poskytnúť tretím štátom pridruženým k tejto jednotnej akcii a miestnym orgánom neutajované dokumenty EÚ súvisiace s rokovaniami Rady o misii, na ktoré sa vzťahuje povinnosť dodržiavať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (3).

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a trvanie

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006 do 31. decembra 2007.

Článok 16

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Radu

predseda

I. LEWIS


(1)  Ú. v. ES L 70, 13.3.2002, s. 1. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2005/143/SZBP (Ú. v. EÚ L 48, 19.2.2005, s. 46).

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/571/ES (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 31).

(3)  Rozhodnutie Rady 2004/338/ES, Euratom z 22. marca 2004, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/701/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 319, 20.10.2004, s. 15).


Top