Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1930

Nariadenie Komisie (ES) č. 1930/2005 z  24. novembra 2005 , ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

OJ L 307, 25.11.2005, p. 46–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1930/oj

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1930/2005

z 24. novembra 2005,

ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa určujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v oblasti obchodovania s produktmi v sektore vinárstva s tretími krajinami (1), a najmä na jeho článok 7 a článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 63 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2) obmedzil poskytovanie vývozných náhrad na produkty patriace do sektora vinárstva v množstve a výdavkoch odsúhlasených v Dohode o poľnohospodárstve, ktorá bola uzatvorená v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola.

(2)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 883/2001 ustanovil podmienky, v ktorých Komisia môže prijať osobitné opatrenia s cieľom zabrániť prekročeniu plánovaného množstva alebo disponibilného rozpočtu v rámci tejto dohody.

(3)

Na základe informácií týkajúcich sa žiadostí o vývozné povolenia, ktoré má Komisia k dispozícii k 23. novembru 2005, množstvo ešte disponibilné na obdobie do 15. januára 2006 pre pásma určenia: 2. Ázia a 3. východná Európa podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 883/2001 by mohlo byť prekročené, ak sa neobmedzí vydávanie týchto vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou. Je preto potrebné stanoviť jednotnú percentuálnu sadzbu na prijímanie žiadostí predložených od 16. do 22. novembra 2005 a pozastaviť pre tieto zóny do 16. januára 2006 vydávanie potvrdení na predložené žiadosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné povolenia s vopred stanovenou náhradou v sektore vinárstva, o ktoré sa predkladali žiadosti od 16. do 22. novembra 2005 v rámci nariadenia (ES) č. 883/2001, sa vydávajú vo výške 91,01 % požadovaného množstva pre pásmo 2. Ázia a 83,48 % požadovaného množstva pre pásmo 3. východná Európa.

2.   Pre produkty v sektore vinárstva v zmysle odseku 1 sa vydávanie vývozných povolení, o ktoré sa predkladajú žiadosti od 23. novembra 2005, ako aj podávanie žiadostí o vývozné povolenia od 25. novembra 2005, pozastavuje pre pásma určenia 2. Ázia a 3. východná Európa do 16. januára 2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 908/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 56).

(2)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1188/2005 (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 24).


Top