Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1929

Nariadenie Komisie (ES) č. 1929/2005 z  24. novembra 2005 , ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

OJ L 307, 25.11.2005, p. 44–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1929/oj

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1929/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 o podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 v oblasti vývozných náhrad za ovocie a zeleninu (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 7,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1172/2005 (3) určilo smerné množstvá, na ktoré sa môžu vývozné povolenia systému B vydať.

(2)

Pre povolenia systému B na rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká, o ktoré boli žiadosti podané od 16. septembra do 15. novembra 2005, sa má určiť definitívna miera náhrad na úrovni smernej miery a určiť percentuálny podiel na vydanie požadovaných množstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o vývozné povolenia systému B, vydané na základe článku 1 nariadenia (ES) č. 1172/2005 medzi 16. septembrom a 15. novembrom 2005, sú percentuálne podiely vydania a miera uplatniteľných náhrad určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 29.


PRÍLOHA

Percentuálny podiel požadovaných množstiev a miera uplatniteľných náhrad pre povolenia systému B, o ktoré bolo požiadané od 16. septembra 2005 do 15. novembra 2005 (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

Produkt

Miera náhrad

(EUR/t netto)

Percentuálny podiel vydania požadovaných množstiev

Rajčiny

35

100 %

Pomaranče

38

100 %

Citróny

60

100 %

Stolové hrozno

23

100 %

Jablká

36

100 %


Top