Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1913

Nariadenie Rady (ES) č. 1913/2005 z  23. novembra 2005 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1255/1999 a (ES) č. 2529/2001, pokiaľ ide o výnimočné opatrenia na podporu trhu

OJ L 307, 25.11.2005, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 356–359 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 44 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 44 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Nepriamo zrušil 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1913/oj

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/2


NARIADENIE RADY (ES) č. 1913/2005

z 23. novembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1255/1999 a (ES) č. 2529/2001, pokiaľ ide o výnimočné opatrenia na podporu trhu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Niektoré spoločné organizácie trhu obsahujú výnimočné opatrenia na podporu trhu s cieľom zohľadniť obmedzenia voľného pohybu, ktoré vyplývajú z uplatňovania opatrení zameraných na boj proti šíreniu chorôb zvierat. Tieto opatrenia sú zahrnuté:

v článku 20 nariadenia Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (3),

v článku 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (4),

v článku 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s mäsom hydiny (5),

v článku 39 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (6),

v článku 36 nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (7) a

v článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (8).

(2)

Tieto výnimočné opatrenia na podporu trhu prijala Komisia a priamo sa vzťahujú alebo sú dôsledkom sanitárnych a veterinárnych opatrení prijatých na boj proti šíreniu chorôb. Boli prijaté na žiadosť členských štátov, aby sa predišlo vážnym narušeniam dotknutých trhov.

(3)

Členské štáty v tomto ohľade majú primárnu zodpovednosť pri predchádzaní výskytu a šíreniu chorôb. So zreteľom na túto situáciu, na rozsah týchto chorôb, ich trvanie, a v dôsledku toho na rozsah úsilia potrebného na podporu trhu, mali by sa výdavky týkajúce sa podpôr, ktoré boli skutočne vyplatené výrobcom, rozdeliť medzi Spoločenstvo a príslušný členský štát.

(4)

Prijatie podporných opatrení by malo závisieť od prijatia sanitárnych a veterinárnych opatrení členským štátom s cieľom rýchlo potlačiť akýkoľvek výskyt choroby.

(5)

Členské štáty by mali zaistiť, aby k obmedzovaniu hospodárskej súťaže nedošlo v prípade, že členské štáty začlenia výrobcov do systému poskytovania finančných prostriedkov.

(6)

Pravidlá o štátnej pomoci by sa nemali uplatňovať pri finančnom príspevku členských štátov v prospech výnimočných opatrení na podporu trhu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 20 nariadenia (EHS) č. 2759/75 sa nahrádza takto:

„Článok 20

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení obchodovania v rámci Spoločenstva alebo s tretími krajinami, ktoré vyplývajú z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom ustanoveným v článku 24, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-tých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý(-té) členský(-é) štát(-y) prijal(i) sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi, a v prípade boja proti slintačke a krívačke do výšky 60 % týchto výdavkov.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 2

Článok 14 nariadenia (EHS) č. 2771/75 sa nahrádza takto:

„Článok 14

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 17 prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) prijal(i) sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 3

Článok 14 nariadenia (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza takto:

„Článok 14

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 17, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) prijal(i) sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 4

Článok 39 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa nahrádza takto:

„Článok 39

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 43, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) prijal(i) sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi, a v prípade boja proti slintačke a krívačke do výšky 60 % týchto výdavkov.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 5

Článok 36 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa nahrádza takto:

„Článok 36

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 42, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý členský štát alebo štáty prijali sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi, a v prípade boja proti slintačke a krívačke do výšky 60 % týchto výdavkov.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 6

Článok 22 nariadenia (ES) č. 2529/2001 sa nahrádza takto:

„Článok 22

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) prijal(i) sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi, a v prípade boja proti slintačke a krívačke do výšky 60 % týchto výdavkov.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Stanovisko z 13. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 221, 8.9.2005, s. 44.

(3)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1365/2000 (Ú. v. ES L 156, 29.6.2000, s. 5).

(4)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

(6)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(8)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003.


Top