Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1005

Nariadenie Komisie (ES) č. 1005/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa stanovujú odvodené intervenčné ceny pre biely cukor na hospodársky rok 2005/2006

OJ L 170, 1.7.2005, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1005/oj

1.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1005/2005

z 30. júna 2005,

ktorým sa stanovujú odvodené intervenčné ceny pre biely cukor na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 4,

keďže:

(1)

Článok 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje intervenčnú cenu pre biely cukor pre oblasti, ktoré nie sú deficitné, na 631,9 EUR na tonu na hospodárske roky 2001/2002 až 2005/2006.

(2)

Článok 2 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia stanovuje, že odvodená intervenčná cena pre biely cukor sa má stanoviť každý rok pre každú z deficitných oblastí. Pri stanovení tejto ceny je potrebné zohľadniť regionálne rozdiely v cene cukru, ktoré sa za bežnej úrody a voľného pohybu cukru môžu očakávať za prirodzených podmienok tvorby ceny na trhu a vzhľadom na získané skúsenosti a náklady na prepravu cukru z oblastí s prebytkom do deficitných oblastí.

(3)

Na stanovenie toho, či je oblasť deficitnou oblasťou, by sa malo uskutočniť premietnutie založené na údajoch predložených členskými štátmi, ktoré sa týkajú bežného hospodárskeho roka, pokiaľ ide o trendy spotreby, a prognóz na nasledujúci hospodársky rok, pokiaľ ide o vývoj v dostupnej výrobe. Potom by sa za deficitné oblasti mali pokladať len tie oblasti, kde premietnutie jasne poukazuje na pravdepodobnosť vzniku deficitu.

(4)

Na základe tohto sú výrobné oblasti Španielska, Írska a Spojeného kráľovstva, Portugalska a Fínska pravdepodobne deficitnými oblasťami.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odvodené intervenčné ceny pre biely cukor v deficitných oblastiach Spoločenstva na hospodársky rok 2005/2006 sú:

a)

648,80 EUR na tonu pre všetky oblasti v Španielsku;

b)

646,50 EUR na tonu pre všetky oblasti v Írsku a v Spojenom kráľovstve;

c)

646,50 EUR na tonu pre všetky oblasti v Portugalsku;

d)

646,50 EUR na tonu pre všetky oblasti vo Fínsku.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júna 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).


Top