EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SP

Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie

OJ L 157, 21.6.2005, p. 29–202 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2005/pro_1/sign

21.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/29


PROTOKOL

o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

BERÚC DO ÚVAHY, že Bulharská republika a Rumunsko sa 1. januára 2007 stávajú členmi Európskej únie;

BERÚC DO ÚVAHY, že článok I-58 Zmluvy o Ústave pre Európu ustanovuje, že podmienky a spôsob prijatia sú predmetom zmluvy medzi členskými štátmi a kandidátskym štátom;

SA DOHODLI na nasledovných ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu:

PRVÁ ČASŤ

ZÁSADY

Článok 1

1.   Na účely tohto protokolu:

pojem „ústava“ znamená Zmluvu o Ústave pre Európu;

pojem „Zmluva o ESAE“ znamená Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi, ktoré nadobudli platnosť pred pristúpením;

pojem „súčasné členské štáty“ znamená Belgické kráľovstvo, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Írsko, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska;

pojem „nové členské štáty“ znamená Bulharskú republiku a Rumunsko;

pojem „inštitúcie“ znamená inštitúcie zriadené ústavou.

2.   Odkazy v tomto protokole na ústavu a na Úniu sa tam, kde je to vhodné, chápu ako odkazy na Zmluvu o ESAE a Spoločenstvo zriadené Zmluvou o ESAE.

Článok 2

Odo dňa pristúpenia sú ustanovenia ústavy, Zmluvy o ESAE a aktov prijatých inštitúciami pred pristúpením záväzné pre Bulharsko a Rumunsko a uplatňujú sa v týchto štátoch za podmienok stanovených v ústave, Zmluve o ESAE a v tomto protokole.

Článok 3

1.   Bulharsko a Rumunsko pristupujú k rozhodnutiam a zmluvám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady.

2.   Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo rezolúcie alebo iné pozície prijaté Európskou radou alebo Radou a vo vzťahu k Únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov, majú Bulharsko a Rumunsko rovnaké postavenie ako súčasné členské štáty; budú dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení, rezolúcií alebo iných pozícií a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania.

3.   Bulharsko a Rumunsko pristupujú k dohovorom a protokolom uvedeným v prílohe I. Tieto dohovory a protokoly nadobudnú platnosť pre Bulharsko a Rumunsko dňom, ktorý Rada stanoví v rozhodnutiach uvedených v odseku 4.

4.   Rada jednomyseľne, na odporúčanie Komisie a po porade s Európskym parlamentom, prijme európske rozhodnutia, ktorými sa vykonajú všetky úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia k dohovorom a protokolom uvedeným v odseku 3 a upravené znenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Bulharsko a Rumunsko sa v súvislosti s dohovormi a protokolmi uvedenými v odseku 3 zaväzujú zaviesť správne a iné opatrenia, ako napríklad opatrenia prijaté súčasnými členskými štátmi alebo Radou ku dňu pristúpenia, a uľahčiť praktickú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami členských štátov.

6.   Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie prijať európske rozhodnutia, ktoré doplnia prílohu I o tie dohovory, zmluvy a protokoly, ktoré boli podpísané predo dňom pristúpenia.

7.   Osobitné nástroje uvedené v tomto článku zahŕňajú aj nástroje uvedené v článku IV-438 ústavy.

Článok 4

1.   Ustanovenia Schengenského acquis uvedené v protokole č. 17 k ústave o Schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, ktoré sú uvedené v prílohe II, ako aj všetkých ostatných takých aktov prijatých predo dňom pristúpenia, sú odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné a v týchto štátoch uplatniteľné.

2   Tie ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedené v odseku 1, ktoré sú síce odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné, v každom z týchto štátov sa však budú uplatňovať iba na základe na tento účel prijatého európskeho rozhodnutia Rady po overení v súlade s platnými schengenskými hodnotiacimi postupmi, že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto štáte splnené.

Rada po porade s Európskym parlamentom prijme rozhodnutie jednomyseľne svojimi členmi, ktorí zastupujú vlády členských štátov, v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné, a zástupcom vlády členského štátu, v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť. Členovia Rady, ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu, v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené.

Článok 5

Bulharsko a Rumunsko sa odo dňa pristúpenia stanú účastníkom Hospodárskej a menovej únie ako členské štáty, pre ktoré platí výnimka v zmysle článku III-197 ústavy.

Článok 6

1.   Zmluvy alebo dohovory uzavreté alebo predbežne uplatňované Úniou s jedným alebo viacerými tretími štátmi, s medzinárodnou organizáciou alebo so štátnym príslušníkom tretieho štátu sú za podmienok stanovených v ústave a v tomto protokole pre Bulharsko a Rumunsko záväzné.

2.   Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok ustanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi.

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi s niektorými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami bude dohodnuté uzavretím protokolu k týmto zmluvám alebo dohovorom medzi Radou, ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov, a dotknutou treťou krajinou alebo krajinami alebo medzinárodnou organizáciou. Komisia dojedná tieto protokoly v mene členských štátov na základe rokovacích smerníc jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov. Návrhy protokolov, ktoré majú byť uzavreté, predloží Rade.

Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie ani rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi, pokiaľ ide o uzatváranie takýchto zmlúv v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnky, ktoré sa netýkajú pristúpenia.

3.   Po pristúpení k zmluvám a dohovorom uvedeným v odseku 2 nadobudnú Bulharsko a Rumunsko rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmlúv a dohovorov, ako majú súčasné členské štáty.

4.   Odo dňa pristúpenia a do nadobudnutia platnosti potrebných protokolov uvedených v odseku 2 uplatňuje Bulharsko a Rumunsko ustanovenia zmlúv alebo dohovorov, ktoré uzavrela spoločne Únia a súčasné členské štáty pred pristúpením s výnimkou dohody o voľnom pohybe osôb uzavretej so Švajčiarskom. Táto povinnosť sa takisto vzťahuje na zmluvy alebo dohovory, na ktorých predbežnom uplatňovaní sa Únia a súčasné členské štáty dohodli.

Do nadobudnutia platnosti protokolov uvedených v odseku 2 prijme Únia a členské štáty spoločne, ak je to vhodné, v rámci svojich právomocí všetky vhodné opatrenia.

5.   Bulharsko a Rumunsko pristupujú k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (1) 1), podpísanej v Cotonou 23. júna 2000.

6.   Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok stanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (2) v súlade s článkom 128 uvedenej dohody.

7.   Odo dňa pristúpenia Bulharsko a Rumunsko uplatňujú dvojstranné zmluvy a dojednania o textile uzavreté Úniou s tretími krajinami.

Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sa upravia tak, aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska k Únii. Na tento účel môže Únia predo dňom pristúpenia dohodnúť s dotknutými tretími krajinami zmeny a doplnenia uvedených dvojstranných zmlúv a dojednaní.

Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín, aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska.

8.   Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz ocele a výrobkov z ocele sa upravia na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v dotknutých dodávateľských krajinách do Bulharska a Rumunska v posledných rokoch.

Na tento účel sa dohodnú predo dňom pristúpenia potrebné zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní o oceli, ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami.

Ak zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, použijú sa ustanovenia prvého pododseku.

9.   Zmluvy o rybnom hospodárstve uzavreté pred pristúpením Bulharskom alebo Rumunskom s tretími krajinami spravuje Únia.

Práva a záväzky vyplývajúce pre Bulharsko a Rumunsko z týchto zmlúv zostávajú nedotknuté, pokiaľ zostanú ustanovenia týchto zmlúv predbežne zachované.

Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred uplynutím platnosti zmlúv uvedených v prvom pododseku, prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou vhodné rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto zmlúv vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých zmlúv o najviac jeden rok.

10.   S účinnosťou odo dňa pristúpenia odstúpi Bulharsko a Rumunsko od všetkých zmlúv o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Bulharsko a Rumunsko prijmú v rozsahu nesúladu zmlúv medzi Bulharskom, Rumunskom alebo oboma týmito štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu. Ak sa Bulharsko alebo Rumunsko stretnú s ťažkosťami pri úprave zmluvy uzavretej pred pristúpením s jednou alebo viacerými tretími krajinami, odstúpia od tejto zmluvy v súlade s podmienkami v nej ustanovenými.

11.   Bulharsko a Rumunsko pristupujú za podmienok stanovených v tomto protokole k vnútorným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi na účely vykonávania zmlúv alebo dohovorov uvedených v odsekoch 2, 5 a 6.

12.   Bulharsko a Rumunsko prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia, aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám, ktorých zmluvnými stranami je aj Únia alebo iné členské štáty, k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich pristúpenia k Únii.

Predovšetkým ku dňu pristúpenia alebo čo najskôr po ňom odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve, ktorých je Únia tiež zmluvnou stranou, a vystúpia z organizácií, ktorých je Únia tiež členom, pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo.

13.   Kde sa tento článok odvoláva na dohovory a zmluvy uzavreté alebo podpísané Úniou, tieto zahŕňajú aj dohovory a zmluvy uvedené v článku IV-438 ústavy.

Článok 7

Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole, ak už nie sú uplatniteľné. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

Článok 8

1.   Právna povaha aktov prijatých inštitúciami, na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole, zostáva zachovaná; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov.

2.   Ustanovenia tohto protokolu, ktorých účelom alebo účinkom je zrušiť alebo zmeniť a doplniť akty prijaté inštitúciami a ktoré nemajú prechodnú povahu, majú rovnakú právnu povahu ako ustanovenia, ktoré rušia alebo menia a dopĺňajú, a podliehajú tým istým pravidlám ako tieto ustanovenia.

Článok 9

Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha ako prechodné opatrenie výnimkám ustanoveným v tomto protokole.

DRUHÁ ČASŤ

ÚPRAVY ÚSTAVY

HLAVA I

USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH

Článok 10

1.   V článku 9 protokolu č. 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE, sa prvý odsek nahrádza takto:

„Čiastočná obmena sudcov, ktorá sa koná každé tri roky, sa týka striedavo štrnástich a trinástich sudcov.“.

2.   Článok 48 protokolu č. 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE sa nahrádza takto:

„Článok 48

Všeobecný súd sa skladá z dvadsiatich siedmich sudcov.“

Článok 11

1.

V článku 4 ods. 1 v prvom pododseku:

a)

sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.

Základné imanie banky je 164 795 737 000 eur, upísané členskými štátmi v tejto výške (3):

b)

medzi údaje týkajúce sa Írska a Slovenska sa vkladá:

„Rumunsko

846 000 000“ a

c)

medzi údaje týkajúce sa Slovinska a Litvy sa vkladá:

„Bulharsko

296 000 000“.

2.

V článku 9 ods. 2 sa prvý, druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

„2.

Správna rada sa skladá z dvadsiatich ôsmich správcov a osemnástich zástupcov.“

Správcovia sú vymenovaní Radou guvernérov na päť rokov, pričom každý členský štát navrhne jedného člena správnej rady. Komisia tiež navrhne jedného člena správnej rady.

Zástupcovia sú vymenovaní Radou guvernérov na päť rokov takto:

dvoch zástupcov navrhne Spolková republika Nemecko,

dvoch zástupcov navrhne Francúzska republika,

dvoch zástupcov navrhne Talianska republika,

dvoch zástupcov navrhne Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,

jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Španielske kráľovstvo a Portugalská republika,

jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Belgické kráľovstvo, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo,

dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Dánske kráľovstvo, Helénska republika, Írsko a Rumunsko,

dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Estónska republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Rakúska republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo,

troch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Bulharská republika, Česká republika, Cyperská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika,

„jedného zástupcu navrhne Komisia“.

Článok 12

V článku 134 ods. 2 Zmluvy o ESAE o zložení Vedeckého a technického výboru sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.

Výbor sa skladá zo štyridsaťjeden členov, ktorých vymenúva Rada po porade s Komisiou.“

HLAVA II

OSTATNÉ ÚPRAVY

Článok 13

Posledná veta článku III-157 ods. 1 ústavy sa nahrádza takto:

„V prípade Bulharska, Estónska a Maďarska to platí pre obmedzenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných k 31. decembru 1999.“

Článok 14

Článok IV-440 ods. 1 ústavy sa nahrádza takto:

„1.

Táto zmluva sa vzťahuje na Belgické kráľovstvo, Bulharskú republiku, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Írsko, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Rumunsko, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.“

Článok 15

1.   V článku IV-448 ods. 1 ústavy sa dopĺňa tento pododsek:

„Podľa Zmluvy o pristúpení je bulharské a rumunské znenie tejto zmluvy rovnako autentické.“

2.   V článku 225 Zmluvy o ESAE sa druhý odsek nahrádza takto:

„Anglická, bulharská, česká, dánska, estónska, fínska, grécka, írska, litovská, lotyšská, maďarská, maltská, poľská, portugalská, rumunská, slovenská, slovinská, španielska a švédska verzia tejto zmluvy je tiež autentická.“

TRETIA ČASŤ

TRVALÉ USTANOVENIA

HLAVA I

ÚPRAVY AKTOV PRIJATÝCH INŠTITÚCIAMI

Článok 16

Akty uvedené v prílohe III k tomuto protokolu sa upravia tak, ako je vymedzené v uvedenej prílohe.

Článok 17

Úpravy aktov uvedených v prílohe IV k tomuto protokolu, ktoré sú nevyhnutné so zreteľom na pristúpenie, sa vypracujú v súlade s usmerneniami ustanovenými v uvedenej prílohe.

HLAVA II

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Opatrenia uvedené v prílohe V k tomuto protokolu sa uplatňujú za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 19

Európsky zákon Rady môže vykonať úpravy ustanovení tohto protokolu, ktoré sa vzťahujú na spoločnú poľnohospodársku politiku a ktoré sa ukážu ako nevyhnutné v dôsledku zmeny práva Únie. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOČASNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

PRECHODNÉ OPATRENIA

Článok 20

Opatrenia uvedené v prílohách VI a VII k tomuto protokolu sa vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku uplatňujú za podmienok stanovených v týchto prílohách.

HLAVA II

USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH

Článok 21

1.   V článku 1 ods. 2 protokolu č. 34 o prechodných ustanoveniach vzťahujúcich sa inštitúcie a orgány Únie, ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE, sa dopĺňa tento pododsek:

„Odchylne od maximálneho počtu poslancov Európskeho parlamentu stanoveného v článku I-20 ods. 2 ústavy, počet poslancov Európskeho parlamentu sa vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska zvýši o tento počet poslancov týchto krajín na obdobie odo dňa pristúpenia do začatia volebného obdobia Európskeho parlamentu 2009-2014:

Bulharsko

18

Rumunsko

35“.

2.   V Bulharsku a Rumunsku sa do 31. decembra 2007 uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním občanov, v ktorých bude zvolený počet poslancov stanovený v odseku 1, v súlade s ustanoveniami Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (4).

3.   Odchylne od článku I-20 ods. 3 ústavy, ak sa voľby uskutočnia po dni pristúpenia, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí zastupujú občanov Bulharska a Rumunska odo dňa pristúpenia do volieb uvedených v odseku 2, vymenujú parlamenty týchto štátov spomedzi svojich poslancov v súlade s postupmi stanovenými v týchto štátoch.

Článok 22

1.   Do článku 2 ods. 2 druhého pododseku Protokolu č. 34 o prechodných ustanoveniach vzťahujúcich sa na inštitúcie a orgány Únie, ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE, sa medzi údaje týkajúce sa Belgicka a Českej republiky vkladá:

„Bulharsko

10“

a medzi údaje týkajúce sa Portugalska a Slovinska:

„Rumunsko

14“.

2.   V článku 2 ods. 2 Protokolu č. 34 o prechodných ustanoveniach vzťahujúcich sa na inštitúcie a orgány Únie, ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE, sa tretí pododsek nahrádza takto:

„V prípade, že sa uznesenia musia prijať v zmysle ústavy na návrh Komisie, považujú sa za prijaté, ak získajú aspoň 255 hlasov predstavujúcich väčšinu členov. V ostatných prípadoch sa uznesenia považujú za prijaté, ak získajú aspoň 255 hlasov predstavujúcich najmenej dve tretiny členov.“

Článok 23

Do článku 6 Protokolu č. 34 o prechodných ustanoveniach vzťahujúcich sa na inštitúcie a orgány Únie, ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o Euratom, sa medzi údaje týkajúce sa Belgicka a Českej republiky vkladá:

„Bulharsko

12“

a medzi údaje týkajúce sa Portugalska a Slovinska:

„Rumunsko

15“.

Článok 24

Do článku 7 Protokolu č. 34 o prechodných ustanoveniach vzťahujúcich sa na inštitúcie a orgány Únie, ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE, sa medzi údaje týkajúce sa Belgicka a Českej republiky vkladá:

„Bulharsko

12“

a medzi údaje týkajúce sa Portugalska a Slovinska:

„Rumunsko

15“.

HLAVA III

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

 (5)

Bulharsko

14 800 000 EUR

Rumunsko

42 300 000 EUR.

Tieto príspevky sa zaplatia v ôsmich rovnakých splátkach splatných k 31. máju 2007, 31. máju 2008, 31. máju 2009, 30. novembru 2009, 31. máju 2010, 30. novembru 2010, 31. máju 2011 a 30. novembru 2011.

 (5)

Bulharsko

0,181 %

Rumunsko

0,517 %.

3.   Bulharsko a Rumunsko zaplatí základné imanie a platby uvedené v odsekoch 1 a 2 v hotovosti v eurách, pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne jednomyseľne inak.

Článok 26

1.   Bulharsko a Rumunsko zaplatia tieto sumy Výskumnému fondu uhlia a ocele podľa rozhodnutia zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli v rámci zasadnutia Rady 2002/234/ESUO z 27. februára 2002 o finančných dôsledkoch skončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (6).

(mil. EUR, v bežných cenách)

Bulharsko

11,95

Rumunsko

29,88.

2009:

15 %

2010:

20 %

2011:

30 %

2012:

35 %.

Článok 27

1.   Vyhlásenie obstarávania, zadávanie zákaziek, vykonávanie a platby na predvstupovú pomoc v rámci programu Phare (7), programu Phare CBC (8) a na pomoc v rámci prechodných prostriedkov uvedených v článku 31 sú odo dňa pristúpenia spravované vykonávacími agentúrami v Bulharsku a Rumunsku.

Komisia rozhodnutím upustí od predbežnej kontroly vyhlásenia obstarávania a zadávania zákaziek po akreditačnom postupe vykonanom Komisiou a pozitívnom posudku o rozšírenom decentralizovanom systéme vykonávania (EDIS) podľa kritérií a podmienok stanovených v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 1266/99 z 21. júna 1999 o koordinačnej pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3906/89 (9) a v článku 164 rozpočtových pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (10).

Ak toto rozhodnutie Komisie o upustení od predbežnej kontroly nebolo prijaté predo dňom pristúpenia, nemožno predvstupovú pomoc poskytnúť pre žiadne zmluvy podpísané v období medzi dňom pristúpenia a dňom prijatia rozhodnutia Komisie.

Ak sa však rozhodnutie Komisie o upustení od predbežnej kontroly prijme až po dni pristúpenia z dôvodov, ktoré nemožno pripísať orgánom Bulharska alebo Rumunska, môže Komisia výnimočne v riadne odôvodnených prípadoch súhlasiť s predvstupovou pomocou pre zmluvy podpísané v období medzi dňom pristúpenia a dňom prijatia rozhodnutia Komisie a s pokračovaním vo vykonávaní predvstupovej pomoci na obmedzené obdobie podliehajúc predbežnej kontrole vyhlásenia obstarávania a zadávania zákaziek Komisiou.

2.   Finančné záväzky, ktoré sa vykonali pred pristúpením podľa predvstupových finančných nástrojov uvedených v odseku 1 ako aj tie vykonané podľa prechodných prostriedkov uvedených v článku 31 po pristúpení vrátane uzatvárania a registrácie následných jednotlivých právnych záväzkov a platieb vykonaných po pristúpení, sa naďalej spravujú pravidlami a nariadeniami predvstupových finančných nástrojov a účtujú sa v príslušných rozpočtových kapitolách do ukončenia dotknutých programov a projektov. Bez ohľadu na uvedené sa verejné obstarávanie začaté po pristúpení vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami Únie.

3.   Posledné programové plánovanie pre predvstupovú pomoc uvedenú v odseku 1 sa vykoná v poslednom roku predchádzajúcom pristúpeniu. Zmluvy týkajúce sa činností spadajúcich pod tieto programy sa budú musieť uzavrieť v rámci nasledujúcich dvoch rokov. Predĺženie lehoty na zadávanie zákaziek sa nepovoľuje. Výnimočne a v riadne odôvodnených prípadoch možno povoliť obmedzené predĺženie lehôt na plnenie zmlúv.

Bez ohľadu na uvedené, predvstupové prostriedky určené na úhradu administratívnych nákladov v zmysle odseku 4, možno viazať počas prvých dvoch rokov po pristúpení. Na účel úhrady nákladov na audit a vyhodnotenie možno viazať predvstupové prostriedky v období do piatich rokov od pristúpenia.

4.   S cieľom zabezpečiť potrebné postupné ukončenie činnosti predvstupových finančných nástrojov uvedených v odseku 1 a programu ISPA (11) môže Komisia prijať všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečila zotrvanie potrebného štatutárneho personálu v Bulharsku a Rumunsku na obdobie najviac devätnástich mesiacov po pristúpení. Počas tohto obdobia sa na úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov, ktorí boli pridelení na miesta v Bulharsku a Rumunsku pred pristúpením a ktorí zostávajú v službe v týchto štátoch aj po pristúpení, výnimočne vzťahujú rovnaké finančné a materiálne podmienky, aké uplatňovala Komisia pred pristúpením v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovenými v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (12). Administratívne náklady vrátane miezd iných potrebných zamestnancov sú zahrnuté do kapitoly „Postupné ukončenie činnosti predvstupovej pomoci v nových členských štátoch“ všeobecného rozpočtu alebo rovnocennej v rámci náležitej oblasti politiky všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktorá  sa zaoberá rozšírením.

Článok 28

1.   Opatrenia, ktoré boli ku dňu pristúpenia boli predmetom rozhodnutí o pomoci podľa nariadenia (ES) č. 1267/1999 o vytvorení nástroja štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie a ktorých vykonávanie nebolo ku dňu pristúpenia ukončené sa považujú za schválené Komisiou podľa nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (13). Čiastky, ktoré ešte len majú byť viazané na účely vykonania takýchto opatrení, sa zaviažu podľa nariadenia týkajúceho sa Kohézneho fondu účinného ku dňu pristúpenia a pridelia sa ku kapitole zodpovedajúcej uvedenému nariadeniu v rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie. Pokiaľ v odsekoch 2 až 5 nie je ustanovené inak, uplatnia sa na tieto opatrenia ustanovenia, ktorými sa spravuje vykonávanie opatrení schválených podľa posledne uvedeného nariadenia.

2.   Každé verejné obstarávanie vzťahujúce sa na opatrenie uvedené v odseku 1, ktoré bolo ku dňu pristúpenia predmetom výzvy na predloženie ponúk uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie, sa vykoná v súlade s pravidlami stanovenými v tejto výzve na predloženie ponúk. Ustanovenia  obsiahnuté v článku 165 rozpočtových pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev sa však neuplatňujú. Každé verejné obstarávanie vzťahujúce sa na opatrenie uvedené v odseku 1, ktoré ešte nebolo predmetom výzvy na predloženie ponúk uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie, sa vykoná v súlade s ustanoveniami ústavy, aktov prijatých podľa ústavy a politikami Únie vrátane tých, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia, dopravy, transeurópskych sietí, hospodárskej súťaže a verejného obstarávania.

3.   Platby vykonané Komisiou podľa opatrenia uvedeného v odseku 1 sa v prvom rade priradia najstaršiemu otvorenému záväzku podľa nariadenia (ES) č. 1267/1999 a potom podľa nariadenia týkajúceho sa Kohézneho fondu účinného v tom čase.

4.   Na opatrenia uvedené v odseku 1 sa naďalej vzťahujú pravidlá oprávnenosti nákladov podľa nariadenia (ES) č. 1267/1999 s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, o ktorých na žiadosť dotknutého členského štátu rozhodne Komisia.

5.   Komisia môže vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že pre opatrenia uvedené v odseku 1 povolí osobitné výnimky z pravidiel, ktoré sa uplatňujú podľa nariadenia týkajúceho sa Kohézneho fondu účinného v deň pristúpenia.

Článok 29

Ak lehota pre viacročné viazané prostriedky podľa programu SAPARD (14) v súvislosti so zalesňovaním poľnohospodárskej pôdy, podporou zriaďovania skupín výrobcov alebo agro-environmentálnymi systémami prekročí konečný povolený deň na platby v rámci programu SAPARD, neuhradené prostriedky budú pokryté v rámci programu rozvoja vidieka 2007-2013. Ak budú v tomto ohľade potrebné osobitné prechodné opatrenia, prijmú sa v súlade s postupom stanoveným v článku 50 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (15).

Článok 30

1.   Bulharsko sa po definitívnom uzavretí bloku 1 a bloku 2 jadrovej elektrárne Kozloduj v súlade so svojimi záväzkami do roku 2003 s cieľom ich následného odstavenia zaväzuje, že v roku 2006 definitívne uzavrie blok 3 a blok 4 tejto elektrárne a že tieto bloky následne odstaví.

2.   Počas obdobia rokov 2007-2009 poskytne Spoločenstvo Bulharsku finančnú pomoc na podporu jeho snáh pri odstavovaní s cieľom zmierniť následky uzavretia a odstavenia blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj.

Pomoc okrem iného zahŕňa: opatrenia na podporu odstavenia blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj, opatrenia na zlepšenie životného prostredia v súlade s acquis, opatrenia na modernizáciu obvyklej výroby elektrickej energie, sektorov prenosu a distribúcie v Bulharsku, opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, na podporu využívania zdrojov obnoviteľnej energie a na zvýšenie bezpečnosti dodávky energie.

Na obdobie rokov 2007-2009 sa na pomoc vyhradí 210 miliónov EUR (ceny z roku 2004) viazaných rozpočtových prostriedkov v rovnakých ročných splátkach 70 miliónov EUR (ceny z roku 2004).

Pomoc alebo jej časti možno poskytnúť ako príspevok Spoločenstva Medzinárodnému fondu na podporu odstavenia jadrovej elektrárne Kozloduj, ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj.

3.   Komisia môže prijať pravidlá na vykonávanie pomoci uvedenej v odseku 2. Pravidlá sa príjmu v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (16). Na tento účel pomáha Komisii výbor. Uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES. Lehota stanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je šesť týždňov. Výbor príjme svoj rokovací poriadok.

Článok 31

1.   Únia poskytne Bulharsku a Rumunsku dočasnú finančnú pomoc na prvý rok po pristúpení, ďalej len „prechodné prostriedky“, aby rozvinuli a posilnili svoju správne a justičné kapacity na vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie a podporili výmenu osvedčených postupov medzi osobami pôsobiacimi v danej oblasti. Táto pomoc je určená na financovanie projektov budovania inštitúcií a obmedzených investícií malého rozsahu k nim pripojených.

2.   Cieľom pomoci je vyhovieť pretrvávajúcej potrebe posilniť inštitucionálnu kapacitu v určitých oblastiach prostredníctvom opatrení, ktoré nemožno financovať zo štrukturálnych fondov alebo z fondov na rozvoj vidieka.

3.   Pre twinningové projekty medzi verejnými správami na účely budovania inštitúcií sa naďalej uplatňuje postup pre výzvu na podávanie návrhov prostredníctvom siete kontaktných miest v členských štátoch, ako bola zriadená rámcovými dohodami s členskými štátmi s cieľom predvstupovej pomoci.

Viazané rozpočtové prostriedky na „prechodné prostriedky“ pre Bulharsko a Rumunsko v cenách z roku 2004 sú 82 miliónov EUR pre prvý rok po pristúpení určené pre vnútroštátne a horizontálne priority. Rozpočtové prostriedky sú povoľované rozpočtovým orgánom v medziach finančného výhľadu.

4.   O pomoci v rámci „prechodných prostriedkov“ sa rozhoduje a vykonáva sa v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3906/89 o hospodárskej pomoci niektorým krajinám strednej a východnej Európy.

Článok 32

1.   Týmto sa vytvárajú tok hotovosti a Schengenské prostriedky ako dočasný nástroj, ktorého účelom je pomôcť Bulharsku a Rumunsku v období odo dňa pristúpenia do konca roka 2009 financovať opatrenia na nových vonkajších hraniciach Únie, ktorými sa vykonáva Schengenské acquis a kontrola vonkajších hraníc, a pomôcť zlepšiť tok hotovosti v štátnych rozpočtoch.

2.   Na obdobie 2007-2009 sú Bulharsku a Rumunsku k dispozícii tieto čiastky (v cenách z roku 2004) vo forme paušálnych platieb v rámci dočasného toku hotovosti a Schengenských prostriedkov.

(v miliónoch EUR, v cenách z roku 2004)

 

2007

2008

2009

Bulharsko

121,8

59,1

58,6

Rumunsko

297,2

131,8

130,8

3.   Aspoň 50 % z prostriedkov každej krajiny pridelených v rámci dočasného toku hotovosti a Schengenských prostriedkov sa použije na podporu Bulharska a Rumunska v ich záväzku financovať opatrenia na nových vonkajších hraniciach Únie, ktorými sa vykonáva Schengenské acquis, a kontrolou vonkajšej hranice.

4.   Jedna dvanástina každej ročnej čiastky je splatná Bulharsku a Rumunsku prvý pracovný deň každého mesiaca príslušného roka. Paušálne platby sa použijú do troch rokov od prvej platby. Bulharsko a Rumunsko predložia najneskôr šesť mesiacov po skončení tohto trojročného obdobia súhrnnú správu o konečnej realizácii paušálnych platieb v rámci schengenskej časti dočasného toku prostriedkov a Schengenských prostriedkov spolu s vyhlásením o oprávnenosti výdavkov. Všetky nevyužité alebo neoprávnene použité prostriedky sa vrátia Komisii.

5.   Komisia môže prijať akékoľvek technické ustanovenia potrebné na činnosť dočasného toku hotovosti a Schengenských prostriedkov.

Článok 33

1.   Bez toho, aby boli dotknuté budúce politické rozhodnutia, celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov na štrukturálne opatrenia, ktorá bude k dispozícii Bulharsku a Rumunsku v období 2007-2009, je takáto:

(v miliónoch EUR, v cenách z roku 2004)

 

2007

2008

2009

Bulharsko

539

759

1 002

Rumunsko

1 399

1 972

2 603

2.   Počas troch rokov 2007-2009 sa rozsah a povaha intervencií v rámci týchto stanovených balíkov pre danú krajinu určí na základe ustanovení aktuálne uplatňovaných pre výdavky na štrukturálne opatrenia.

Článok 34

1.   Okrem nariadení o rozvoji vidieka, ktoré sú účinné v deň pristúpenia, sa na Bulharsko a Rumunsko uplatňujú ustanovenia uvedené v oddieloch I až III prílohy VIII v období rokov 2007-2009 a osobitné finančné ustanovenia uvedené v oddieli IV prílohy VIII počas programovacieho obdobia rokov 2007-2013.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté budúce politické rozhodnutia, viazané rozpočtové prostriedky zo záručnej sekcie pre rozvoj vidieka EPUZF pre Bulharsko a Rumunsko budú počas trojročného obdobia 2007-2009 vo výške 3 041 miliónov EUR (v cenách z roku 2004).

3.   Vykonávacie pravidlá na uplatňovanie ustanovení prílohy VIII sa v prípade potreby príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 50 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

4.   Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom v prípade potreby vykoná úpravy ustanovení prílohy VIII s cieľom zabezpečiť súlad s nariadeniami o rozvoji vidieka.

Článok 35

Čiastky uvedené v článkoch 30, 31, 32, 33 a 34 Komisia každý rok upraví v súlade s pohybom cien ako súčasť každoročných technických úprav finančného výhľadu.

HLAVA IV

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 36

1.   Ak do konca obdobia nepresahujúceho tri roky od pristúpenia vzniknú ťažkosti vážnej a trvalej povahy v niektorom odvetví hospodárstva alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť závažné zhoršenie hospodárskej situácie určitej oblasti, môže Bulharsko a Rumunsko požiadať o povolenie prijať ochranné opatrenia na nápravu tejto situácie a prispôsobenie dotknutého odvetvia hospodárstvu vnútorného trhu.

Za rovnakých okolností môže ktorýkoľvek súčasný členský štát požiadať o povolenie prijať ochranné opatrenia vo vzťahu k Bulharsku, Rumunsku alebo k obidvom týmto štátom.

2.   Na žiadosť dotknutého štátu Komisia v konaní o naliehavej veci prijme európske nariadenia alebo rozhodnutia zakladajúce ochranné opatrenia, ktoré považuje za nevyhnuté, pričom určí podmienky a podrobnosti, na základe ktorých majú byť uvedené do účinnosti.

V prípade závažných hospodárskych ťažkostí a na výslovnú žiadosť dotknutého členského štátu sa Komisia uznesie do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti spolu s príslušnými informáciami. Opatrenia, o ktorých sa takto rozhodne, sú uplatniteľné okamžite a zohľadnia záujmy všetkých dotknutých strán a nebudú mať za následok hraničné kontroly.

3.   Opatrenia povolené podľa odseku 2 môžu zahŕňať výnimky z ústavy a najmä z tohto protokolu v takom rozsahu a na také obdobia, aké sú bezpodmienečne nevyhnutné na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1. Prednosť majú také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia fungovanie vnútorného trhu.

Článok 37

Ak Bulharsko alebo Rumunsko nevykoná záväzky prijaté v súvislosti s rokovaniami o pristúpení vrátane záväzkov vo všetkých odvetvových politikách, ktoré sa týkajú hospodárskych činností s cezhraničnými účinkami, a spôsobí tým vážne narušenie fungovania vnútorného trhu alebo jeho bezprostrednú hrozbu, môže Komisia do uplynutia obdobia, ktoré nepresahuje tri roky odo dňa pristúpenia, na odôvodnenú žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu prijať európske nariadenia alebo rozhodnutia, ktorými sa zavedú náležité opatrenia.

Opatrenia musia byť proporcionálne, pričom prednosť majú opatrenia, ktoré čo najmenej narušujú fungovanie vnútorného trhu, prípadne uplatňovanie existujúcich odvetvových ochranných mechanizmov. Takéto ochranné opatrenia nesmú byť použité ako prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodovania medzi členskými štátmi. Ochranná doložka môže byť použitá aj pred pristúpením na základe výsledkov monitorovania a prijaté opatrenia nadobudnú účinnosť prvým dňom pristúpenia, ak nestanovujú neskorší deň. Opatrenia budú zachované iba po bezpodmienečne nevyhnutné obdobie a budú zrušené, keď bude splnený príslušný záväzok. Možno ich však uplatňovať aj po uplynutí obdobia uvedeného v prvom odseku, ak príslušné záväzky neboli splnené. Na základe pokroku dotknutého nového členského štátu v plnení jeho záväzkov môže Komisia opatrenia vhodne upraviť. Komisia pred zrušením európskych nariadení a rozhodnutí, ktoré zavádzajú ochranné opatrenia, včas upovedomí Radu a v tejto súvislosti náležite zohľadní všetky pripomienky Rady.

Článok 38

Ak sa v Bulharsku alebo Rumunsku vyskytnú alebo bezprostredne hrozia závažné nedostatky v transpozícii, vykonávaní alebo uplatňovaní rámcových rozhodnutí alebo iných príslušných záväzkov, nástrojov spolupráce a rozhodnutí týkajúcich sa vzájomného uznávania v oblasti trestného práva podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii a smerníc a nariadení týkajúcich sa vzájomného uznávania v občianskych veciach podľa hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a európskych zákonov a rámcových zákonov prijatých na základe oddielov 3 a 4 kapitoly IV hlavy III časti III ústavy, môže Komisia do uplynutia obdobia, ktoré nepresahuje viac ako tri roky odo dňa pristúpenia, na odôvodnený návrh členského štátu alebo z vlastného podnetu a po porade s členskými štátmi prijať európske nariadenia alebo rozhodnutia zavádzajúce primerané opatrenia a určiť podmienky a spôsoby ich uvedenia do účinnosti.

Tieto opatrenia môžu mať povahu dočasného pozastavenia uplatňovania príslušných ustanovení a rozhodnutí vo vzťahoch medzi Bulharskom alebo Rumunskom a ktorýmkoľvek iným členským štátom alebo členskými štátmi bez toho, aby tým bola dotknutá úzka justičná spolupráca. Ochranná doložka môže byť použitá aj pred pristúpením na základe výsledkov monitorovania a prijaté opatrenia nadobudnú účinnosť prvým dňom pristúpenia, ak nestanovujú neskorší deň. Opatrenia budú zachované iba po bezpodmienečne nevyhnutné obdobie a budú zrušené, keď budú nedostatky napravené. Možno ich však uplatňovať aj po uplynutí obdobia uvedeného v prvom odseku, pokiaľ tieto nedostatky pretrvávajú. Na základe pokroku dotknutého nového členského štátu v náprave zistených nedostatkov môže Komisia po porade s členskými štátmi opatrenia vhodne upraviť. Komisia pred zrušením európskych nariadení a rozhodnutí, ktoré zavádzajú ochranné opatrenia, včas upovedomí Radu a v tejto súvislosti náležite zohľadní všetky pripomienky Rady.

Článok 39

1.   Ak na základe stáleho monitorovania Komisie záväzkov prijatých Bulharskom a Rumunskom v kontexte s prístupovými rokovaniami a najmä monitorovacích správ Komisie existuje jasný dôkaz, že stav príprav na prijatie a vykonávanie acquis v Bulharsku a Rumunsku je taký, že existuje vážne riziko zjavnej nepripravenosti ktoréhokoľvek z týchto štátov splniť požiadavky členstva do dňa pristúpenia, ktorým je 1. január 2007, v mnohých dôležitých oblastiach, Rada môže jednomyseľne na základe odporúčania Komisie rozhodnúť, že deň pristúpenia daného štátu sa odkladá o jeden rok na 1. január 2008.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 Rada môže kvalifikovanou väčšinou na základe odporúčania Komisie, prijať rozhodnutie uvedené v odseku 1 vo vzťahu k Rumunsku, ak boli vážne nedostatky zistené v tom, ako Rumunsko napĺňa jeden alebo viaceré záväzky a požiadavky uvedené v prílohe IX bode I.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 a bez toho, aby bol dotknutý článok 37, Rada môže kvalifikovanou väčšinou na základe odporúčania Komisie a po podrobnom vyhodnotení pokroku vykonanom Rumunskom v oblasti politiky hospodárskej súťaže, ktoré sa vykoná na jeseň 2005, prijať rozhodnutie uvedené v odseku 1 vo vzťahu k Rumunsku, ak boli vážne nedostatky zistené v tom, ako Rumunsko napĺňa jeden alebo viaceré záväzky a požiadavky prijaté v rámci Európskej dohody (17) alebo jeden alebo viaceré záväzky a požiadavky uvedené v prílohe IX bode II.

4.   V prípade rozhodnutia prijatého na základe odseku 1, 2 alebo 3 Rada kvalifikovanou väčšinou bezodkladne rozhodne o úpravách tohto protokolu vrátane jeho príloh a dodatkov nevyhnutných z dôvodu rozhodnutia o odložení.

Článok 40

S cieľom nebrániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu nesmie vykonávanie vnútroštátnych predpisov Bulharska a Rumunska počas prechodných období uvedených v prílohách VI a VII viesť k hraničným kontrolám medzi členskými štátmi.

Článok 41

Ak sú v Bulharsku a Rumunsku na uľahčenie prechodu zo súčasného režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa podmienok uvedených v tomto protokole potrebné prechodné opatrenia, prijme Komisia takéto opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (18) alebo, v prípade potreby, v zodpovedajúcich článkoch ostatných nariadení o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov alebo európskych zákonov, ktoré ich nahrádzajú, alebo príslušným postupom určeným v uplatniteľných právnych predpisoch. Prechodné opatrenia uvedené v tomto článku môžu byť prijaté počas obdobia troch rokov nasledujúcich po dni pristúpenia a ich uplatňovanie bude obmedzené na toto obdobie. Európsky zákon Rady môže predĺžiť toto obdobie. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

Prechodné opatrenia týkajúce sa vykonávania nástrojov vzťahujúcich sa na spoločnú poľnohospodársku politiku, ktoré nie sú uvedené v tomto protokole a ktoré sa vyžadujú v dôsledku pristúpenia, sa ustanovia predo dňom pristúpenia európskymi nariadeniami alebo rozhodnutiami prijatými Radou na základe návrhu Komisie alebo, ak majú vplyv na nástroje pôvodne prijaté Komisiou, európskymi nariadeniami alebo rozhodnutiami prijatými Komisiou v súlade s postupom požadovaným na prijatie daných nástrojov.

Článok 42

Ak sú v Bulharsku a Rumunsku na uľahčenie prechodu zo súčasného režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania právnych predpisov Únie v oblasti veterinárstva, rastlinolekárstva a bezpečnosti potravín potrebné prechodné opatrenia, Komisia ich prijme v súlade s príslušným postupom určeným v uplatniteľných právnych predpisoch. Tieto opatrenia sa prijmú počas obdobia troch rokov nasledujúcich po dni pristúpenia a ich uplatňovanie bude obmedzené na toto obdobie.

PIATA ČASŤ

USTANOVENIA O VYKONÁVANÍ TOHTO PROTOKOLU

HLAVA I

ZLOŽENIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

Článok 43

Európsky parlament vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia.

Článok 44

Rada vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia.

Článok 45

Odo dňa pristúpenia sa do Komisie vymenuje štátny príslušník každého nového členského štátu. Nových členov Komisie vymenuje Rada kvalifikovanou väčšinou po vzájomnej dohode s predsedom Komisie po porade s Európskym parlamentom a v súlade s kritériami ustanovenými v článku I-26 ods. 4 ústavy.

Funkčné obdobie takto vymenovaných členov uplynie v rovnakom čase ako funkčné obdobie členov vo funkcii v čase pristúpenia.

Článok 46

1.   Vymenujú sa dvaja sudcovia Súdneho dvora a dvaja sudcovia Všeobecného súdu.

2.   Funkčné obdobie jedného zo sudcov Súdneho dvora vymenovaného podľa odseku 1 uplynie 6. októbra 2009. Tento sudca sa vyberie žrebom. Funkčné obdobie druhého sudcu uplynie 6. októbra 2012.

Funkčné obdobie jedného zo sudcov Všeobecného súdu vymenovaného  podľa odseku 1 uplynie 31. augusta 2007. Tento sudca sa vyberie žrebom. Funkčné obdobie druhého sudcu uplynie 31. augusta 2010.

3.   Súdny dvor vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia.

Všeobecný súd po dohode so Súdnym dvorom vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia.

Upravený rokovací poriadok si vyžaduje súhlas Rady.

4.   Na účely súdnych konaní prebiehajúcich na súdoch v deň pristúpenia, v ktorých už pred týmto dňom začali ústne pojednávania, sú pléna súdov alebo komory zostavené tak ako pred pristúpením a uplatňujú sa ne rokovacie poriadky účinné v deň pred pristúpením.

Článok 47

Odo dňa pristúpenia sa do Dvora audítorov na funkčné obdobie šiestich rokov vymenuje štátny príslušník každého nového členského štátu.

Článok 48

Výbor regiónov sa rozšíri vymenovaním 27 členov zastupujúcich regionálne a miestne orgány v Bulharsku a Rumunsku, ktorí sú vo volenej funkcii regionálneho alebo miestneho orgánu, alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu. Funkčné obdobie takto vymenovaných členov uplynie v rovnakom čase ako funkčné obdobie členov vo funkcii v čase pristúpenia.

Článok 49

Hospodársky a sociálny výbor sa rozšíri vymenovaním 27 členov zastupujúcich rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti v Bulharsku a Rumunsku. Funkčné obdobie takto vymenovaných členov uplynie v rovnakom čase ako funkčné obdobie členov vo funkcii v čase pristúpenia.

Článok 50

Úpravy štatútov a rokovacích poriadkov výborov založených ústavou, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia, sa vykonajú čo najskôr po pristúpení.

Článok 51

1.   Noví členovia výborov, skupín alebo iných orgánov vytvorených ústavou alebo aktom inštitúcií sa vymenujú za podmienok a podľa postupov stanovených pre vymenovanie členov týchto výborov, skupín alebo iných orgánov. Funkčné obdobie novo vymenovaných členov uplynie v rovnakom čase ako funkčné obdobie členov vo funkcii v čase pristúpenia.

2.   Členstvo vo výboroch alebo skupinách vytvorených ústavou alebo aktom inštitúcií s počtom členov stanoveným bez ohľadu na počet členských štátov sa úplne obnoví po pristúpení, pokiaľ funkčné obdobie súčasných členov neuplynie do jedného roka po pristúpení.

HLAVA II

UPLATNITEĽNOSŤ AKTOV INŠTITÚCIÍ

Článok 52

Bulharsko a Rumunsko sa po pristúpení považujú za adresátov európskych rámcových zákonov, nariadení a rozhodnutí v zmysle článku I-33 ústavy a smerníc a rozhodnutí v zmysle článku 249 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 161 Zmluvy o ESAE, za predpokladu, že tieto európske rámcové zákony, nariadenia a rozhodnutia a tieto smernice a rozhodnutia boli adresované všetkým súčasným členským štátom. S výnimkou európskych rozhodnutí, ktoré nadobudnú účinnosť podľa článku I-39 ods. 2 ústavy a smerníc a rozhodnutí, ktoré nadobudli účinnosť podľa článku 254 ods. 1 a 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva má sa za to, že Bulharsku a Rumunsku boli doručené oznámenia o takýchto európskych rozhodnutiach a takýchto smerniciach a rozhodnutiach k pristúpeniu.

Článok 53

1.   Bulharsko a Rumunsko uvedú do účinnosti opatrenia nevyhnutné na to, aby odo dňa pristúpenia dosiahli súlad s ustanoveniami európskych rámcových zákonov a tých európskych nariadení, ktoré sú záväzné s ohľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom voľba foriem a prostriedkov sa ponecháva vnútroštátnym orgánom v zmysle článku I-33 ústavy a smerníc a rozhodnutí v zmysle článku 249 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 161 Zmluvy o ESAE, pokiaľ v tomto protokole nie je stanovená iná lehota. Tieto opatrenia oznámia Komisii najneskôr do dňa pristúpenia alebo, ak je to vhodné, v lehote ustanovenej v tomto protokole.

2.   V rozsahu, v akom si zmeny a doplnenia smerníc v zmysle článku 249 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 161 Zmluvy o ESAE zavedené týmto protokolom vyžadujú zmenu zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení súčasných členských štátov, súčasné členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia nevyhnutné na to, aby odo dňa pristúpenia dosiahli súlad so zmenenými a doplnenými smernicami, pokiaľ v tomto protokole nie je ustanovená iná lehota. Tieto opatrenia oznámia Komisii do dňa pristúpenia alebo ak neskôr, v lehote ustanovenej v tomto protokole.

Článok 54

Bulharsko a Rumunsko oznámia Komisii v súlade s článkom 33 Zmluvy o ESAE do troch mesiacov od pristúpenia ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia pracovníkov a širokej verejnosti na území týchto štátov pred nebezpečenstvami, ktoré vyplývajú z ionizujúceho žiarenia.

Článok 55

Na riadne odôvodnenú žiadosť Bulharska alebo Rumunska predloženú Komisii najneskôr v deň pristúpenia, môže Rada na návrh Komisie, alebo Komisia, ak bol pôvodný akt prijatý Komisiou, prijať európske nariadenia alebo rozhodnutia o zavedení dočasnej výnimky z aktov inštitúcií prijatých medzi 1. októbrom 2004 a dňom pristúpenia. Tieto opatrenia sa prijmú v súlade s hlasovacími pravidlami, ktorými sa spravuje prijímanie aktu, v prípade ktorého sa požaduje dočasná výnimka. Ak sa tieto výnimky prijmú po pristúpení, môžu sa uplatňovať odo dňa pristúpenia.

Článok 56

Ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli ustanovené v tomto protokole alebo v jeho prílohách, Rada na návrh Komisie, alebo Komisia. ak bol pôvodný akt prijatý Komisiou, na tento účel prijme potrebné akty. Ak sa tieto úpravy prijmú po pristúpení, môžu sa uplatňovať odo dňa pristúpenia.

Článok 57

Pokiaľ nie je ustanovené inak, Rada na návrh Komisie prijme európske nariadenia alebo rozhodnutia o zavedení potrebných opatrení na vykonanie ustanovení tohto protokolu.

Článok 58

Znenia aktov inštitúcií prijatých pred pristúpením a vyhotovených Radou, Komisiou alebo Európskou centrálnou bankou v bulharskom a rumunskom jazyku sú odo dňa pristúpenia autentické za rovnakých podmienok ako znenia vyhotovené v súčasných úradných jazykoch. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie, ak boli takto uverejnené aj znenia v súčasných jazykoch.

HLAVA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 59

Prílohy I až IX a dodatky k tomuto protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 60

Vláda Talianskej republiky odovzdá vládam Bulharskej republiky a Rumunska overenú kópiu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a zmlúv, ktorými bola zmenená a doplnená v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, írskom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku.

Znenie uvedenej zmluvy vyhotovené v bulharskom a rumunskom jazyku je pripojené k tomuto protokolu. Uvedené znenia sú autentické za rovnakých podmienok ako znenia zmluvy uvedenej v prvom odseku vyhotovené v súčasných jazykoch.

Článok 61

Generálny tajomník odovzdá vládam Bulharskej republiky a Rumunska overenú kópiu medzinárodných zmlúv uložených v archívoch Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie.


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Uvedené čísla pre Bulharsko a Rumunsko sú predbežné a založené na údajoch z roku 2003 uverejnených Eurostatom.“

(4)  Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 5. Akt naposledy zmenený a doplnený rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Uvedené čísla sú predbežné, založené na údajoch z roku 2003 uverejnených Eurostatom.

(6)  Ú. v. ES L 79, 22.3.2002, s. 42.

(7)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3906/89 z 18.12.1989 o hospodárskej pomoci niektorým krajinám strednej a východnej Európy (Ú. v. ES L 375, 23.12.1989. s. 11). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 769/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 1).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2760/98 z 18.12.1998 o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce v rámci programu PHARE (Ú. v. ES L 345, 19.12.1998, s. 49). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1822/2003 (Ú. v. EÚ L 267, 17.10.2003, s. 9).

(9)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 68.

(10)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25.6.2002 (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (ES) č. 1267/1999 z 21.6.1999 o vytvorení nástroja štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 73). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 769/2004 (Ú. v. ES L 123, 27.4.2004, s. 1).

(12)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).

(13)  Ú. v. ES L 130, 25.5.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003 (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999 z 21.6.1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2008/2004 (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 12).

(15)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003 (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

(16)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  Európska dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi hospodárskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej (Ú. v. ES L 357, 31.12.1994, s. 2).

(18)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.


PRÍLOHA I

Zoznam dohovorov a protokolov, ku ktorým Bulharsko a Rumunsko pristupujú pri pristúpení (uvedené v článku 3 ods. 3 Protokolu)

1.

Dohovor z 19. júna 1980 o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorený na podpis v Ríme 19. júna 1980 (Ú. v. ES L 266, 9.10.1980, s. 1)

Dohovor z 10. apríla 1984 o pristúpení Helénskej republiky k Dohovoru o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 (Ú. v. ES L 146, 31.5.1984, s. 1)

Prvý protokol z 19. decembra 1988 k výkladu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev Dohovoru o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 (Ú. v. ES L 48, 20.2.1989, s. 1)

Druhý protokol z 19. decembra 1988, ktorým sa udeľujú Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev určité právomoci vykladať Dohovor o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorený na podpis v Ríme 19. júna 1980 (Ú. v. ES L 48, 20.2.1989, s. 17)

Dohovor z 18. mája 1992 o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Dohovoru o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 (Ú. v. ES L 333, 18.11.1992, s. 1)

Dohovor z 29. novembra 1996 o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva k Dohovoru o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom (Ú. v. ES C 15, 15.1.1997, s. 10)

2.

Dohovor z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov (Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 10)

Dohovor z 21. decembra 1995 o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov (Ú. v. ES C 26, 31.1.1996, s. 1)

Protokol z 25. mája 1999, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov (Ú. v. ES C 202, 16.7.1999, s. 1)

3.

Dohovor z 26. júla 1995 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49)

Protokol z 27. septembra 1996 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 313, 23.10.1996, s. 2)

Protokol z 29. novembra 1996 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 151, 20.5.1997, s. 2)

Druhý protokol z 19. júna 1997 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 221, 19.7.1997, s. 12)

4.

Dohovor z 26. júla 1995 o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. C 316, 27.11.1995, s. 2)

Protokol z 24. júla 1996 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 299, 9.10.1996, s. 2)

Protokol z 19. júna 1997 o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 41 ods. 3 Dohovoru o Europole (Ú. v. ES C 221, 19.7.1997, s. 2)

Protokol z 30. novembra 2000 vyhotovený na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) pozmeňujúci článok 2 a prílohu tohto dohovoru (Ú. v. ES C 358, 13.12.2000, s. 2)

Protokol z 28. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu (Ú. v. ES C 312, 16.12.2002, s. 2)

Protokol z 27. novembra 2003 vyhotovený na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), ktorým sa mení a dopĺňa uvedený dohovor (Ú. v. EÚ C 2, 6.1.2004, s. 3)

5.

Dohovor z 26. júla 1995 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 34)

Protokol z 29. novembra 1996 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 151, 20.5.1997, s. 16)

Protokol z 12. marca 1999 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o rozsahu prania príjmov v Dohovore o používaní informačných technológií na colné účely a o zaradení evidenčných čísel dopravných prostriedkov do dohovoru (Ú. v. ES C 91, 31.3.1999, s. 2.)

Protokol z 8. mája 2003 prijatý v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o používaní informačných technológií na colné účely, pokiaľ ide o vytvorenie identifikačnej databázy colných spisov (Ú. v. EÚ C 139, 13.6.2003, s. 2)

6.

Dohovor z 26. mája 1997 vyhotovený na základe článku K.3 odsek 2 písmeno c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6. 1997, s. 2)

7.

Dohovor z 18. decembra 1997 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (Ú. v. ES C 24, 23.1.1998, s. 2)

8.

Dohovor zo 17. júna 1998 vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o odobratí vodičského preukazu (Ú. v. ES C 216, 10.7.1998, s. 2)

9.

Dohovor z 29. mája 2000 ustanovený Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 3)

Protokol zo 16. októbra 2001 ustanovený Radou k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 326, 21.11.2001, s. 2)


PRÍLOHA II

Zoznam ustanovení Schengenského acquis, ako je začlenený do rámca Európskej únie, a aktov na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich, ktoré sú od pristúpenia záväzné a uplatniteľné v nových členských štátoch (uvedené v článku 4 ods. 1 Protokolu)

1.

Dohoda medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach zo 14. júna 1985 (1).

2.

Nasledujúce ustanovenia Dohovoru podpísaného v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach, jeho súvisiaci záverečný akt a spoločné vyhlásenia (2), zmenený a doplnený určitými aktmi uvedenými nižšie v odseku 8:

Článok 1 v rozsahu, v akom sa týka ustanovení tohto odseku; články 3 až 7 okrem článku 5 ods. 1 písm. d); článok 13; články 26 a 27; článok 39; články 44 až 59; články 61 až 63; články 65 až 69; články 71 až 73; články 75 a 76; článok 82; článok 91; články 126 až 130 v rozsahu, v akom sa týkajú ustanovení tohto odseku a článok 136; spoločné vyhlásenia 1 a 3 záverečného aktu.

3.

Nasledujúce ustanovenia dohôd o pristúpení k Dohovoru podpísanému v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach, ich záverečné akty a súvisiace vyhlásenia zmenené a doplnené určitými aktmi uvedenými nižšie v odseku 8:

a)

dohoda o pristúpení Talianskej republiky podpísaná 27. novembra 1990:

článok 4,

spoločné vyhlásenie 1 v časti II záverečného aktu;

b)

dohoda o pristúpení Španielskeho kráľovstva podpísaná 25. júna 1991:

článok 4,

spoločné vyhlásenie 1 v časti II záverečného aktu,

vyhlásenie 2 v časti III záverečného aktu;

c)

dohoda o pristúpení Portugalskej republiky podpísaná 25. júna 1991:

články 4, 5 a 6,

spoločné vyhlásenie 1 v časti II záverečného aktu;

d)

dohoda o pristúpení Helénskej republiky podpísaná 6. novembra 1992:

články 3, 4 a 5,

spoločné vyhlásenie 1 v časti II záverečného aktu,

vyhlásenie 2 v časti III záverečného aktu;

e)

dohoda o pristúpení Rakúskej republiky podpísaná 28. apríla 1995:

článok 4,

spoločné vyhlásenie 1 v časti II záverečného aktu;

f)

dohoda o pristúpení Dánskeho kráľovstva podpísaná 19. decembra 1996:

článok 4, článok 5 ods. 2 a článok 6,

spoločné vyhlásenia 1 a 3 v časti II záverečného aktu;

g)

dohoda o pristúpení Fínskej republiky podpísaná 19. decembra 1996:

články 4 a 5,

spoločné vyhlásenia 1 a 3 v časti II záverečného aktu,

vyhlásenie vlády Fínskej republiky o Alandách v časti III záverečného aktu;

h)

dohoda o pristúpení Švédskeho kráľovstva podpísaná 19. decembra 1996:

články 4 a 5,

spoločné vyhlásenia 1 a 3 v časti II záverečného aktu.

4.

Tieto dohody uzavreté Radou podľa článku 6 Schengenského protokolu:

dohoda z 18. mája 1999 uzavretá medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji Schengenského acquis vrátane príloh, jej záverečného aktu, vyhlásení a výmen listov k nej pripojených (3), schválená rozhodnutím Rady 1999/439/ES (4)

dohoda z 30. júna 1999 uzatvorená Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o ustanovení práv a povinností medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na jednej strane a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom na strane druhej v oblasti Schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na tieto štáty (5) schválená rozhodnutím Rady 2000/29/ES (6);

dohoda podpísaná 25. októbra 2004 Radou Európskej únie a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju Schengenského acquis (7).

5.

Ustanovenia nasledujúcich rozhodnutí Výkonného výboru zriadeného dohovorom podpísaným v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach zmenenom a doplnenom určitými aktmi uvedenými nižšie v odseku 8:

SCH/Com-ex (93) 10 rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 týkajúce sa vyhlásení ministrov a štátnych tajomníkov

SCH/Com-ex (93) 14 rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o zlepšení praktickej súdnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s drogami

SCH/Com-ex (94) 16 rev rozhodnutie Výkonného výboru z 21. novembra 1994 o obstarávaní spoločných vstupných a výstupných pečiatok

SCH/Com-ex (94) 28 rev rozhodnutie Výkonného výboru z 22. decembra 1994 týkajúce sa osvedčenia stanoveného v článku 75 na prepravu omamných drog a psychotropných látok

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 22. decembra 1994 o uvedení Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda z 19.júna 1990, do platnosti

SCH/Com-ex (95) 21 rozhodnutie Výkonného výboru z 20. decembra 1995 o urýchlenej výmene štatistických a špecifických údajov medzi schengenskými štátmi o možných zlyhaniach na vonkajších hraniciach;

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 21. apríla 1998 o činnosti jednotky task force, pokiaľ sa týka ustanovení odseku 2

SCH/Com-ex (98) 26 def rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. septembra 1998 o zriadení Stáleho výboru pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. septembra 1998 o zaslaní spoločnej príručky kandidátskym štátom EÚ

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 27. októbra 1998 o prijatí opatrení na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, pokiaľ sa týka ustanovení odseku 2

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o cezhraničnej policajnej spolupráci v oblasti prevencie a objasňovania trestných činov

SCH/Com-ex (98) 52 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 ohľadom Príručky o cezhraničnej policajnej spolupráci, pokiaľ sa týka ustanovení odseku 2

SCH/Com-ex (98) 57 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o zavedení jednotného formulára poskytujúceho dôkaz o pozvaní, sponzorstve a ubytovaní

SCH/Com-ex (98) 59 rev rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o koordinovanom rozmiestnení poradcov pre overovanie dokladov

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o situácii v oblasti omamných látok

SCH/Com-ex (99) 6 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o Schengenskom acquis týkajúcom sa telekomunikácií

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o styčných úradníkoch

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o všeobecných zásadách, ktorými sa riadi platenie informátorov

SCH/Com-ex (99) 10 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla o nelegálnom obchodovaní so strelnými zbraňami

SCH/Com-ex (99) 13 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej príručky a Spoločných konzulárnych pokynov

prílohy 1 až 3, 7, 8 a 15 spoločných konzulárnych pokynov

spoločná príručka, pokiaľ sa týka ustanovení v odseku 2 vrátane príloh 1, 5, 5A, 6, 10, 13

SCH/Com-ex (99) 18 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o zlepšení policajnej spolupráce v prevencii a objasňovaní trestných činov.

6.

Nasledujúce vyhlásenia Výkonného výboru zriadeného Dohovorom podpísaným v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach, v rozsahu, v akom sa vzťahujú na ustanovenia uvedené v odseku 2:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 vyhlásenie Výkonného výboru z 26. júna 1996 o extradícii

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 vyhlásenie Výkonného výboru z 9. februára 1998 o únosoch maloletých.

7.

Nasledujúce rozhodnutia Centrálnej skupiny zriadenej Dohovorom podpísaným v Schengene 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach, v rozsahu, v akom sa vzťahujú na ustanovenia uvedené v odseku 2:

SCH/C (98) 117 rozhodnutie Centrálnej skupiny z 27. októbra 1998 o prijatí opatrení na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu

SCH/C (99) 25 rozhodnutie Centrálnej skupiny z 22. marca 1999 o všeobecných zásadách, ktorými sa riadi platenie informátorov.

8.

Nasledujúce akty, ktoré sú založené na Schengenskom acquis alebo s ním inak súvisia:

nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1)

rozhodnutie Rady 1999/307/ES z 1. mája 1999, ktorým sa podrobne upravuje integrácia Schengenského sekretariátu do Generálneho sekretariátu Rady (Ú. v. ES L 119, 7.5.1999, s. 49)

rozhodnutie Rady 1999/435/ES z 20. mája 1999 o určení Schengenského acquis na účely stanovenia právneho základu pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria toto acquis, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 1)

rozhodnutie Rady 1999/436/ES z 20. mája 1999, ktorým sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii stanovuje právny základ pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria Schengenské acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 17)

rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji Schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31)

rozhodnutie Rady 1999/848/ES z 13. decembra 1999 o úplnom uplatnení Schengenského acquis v Grécku (Ú. v. ES L 327, 21.12.1999, s. 58)

rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43)

rozhodnutie Rady 2000/586/SVV z 28. septembra 2000 ustanovujúce postup zmeny článkov 40 ods. 4 a 5, 41 ods. 7 a 65 ods. 2 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach (Ú. v. ES L 248, 3.10.2000, s. 1)

rozhodnutie Rady 2000/751/ES z 30. novembra 2000 o odtajnení niektorých častí spoločnej príručky prijatej výkonným výborom zriadeným dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 29)

rozhodnutie Rady 2000/777/ES z 1. decembra 2000 o uplatňovaní schengenského acquis v Dánsku, Fínsku a vo Švédsku, ako aj na Islande a v Nórsku (Ú. v. ES L 309, 9.10.2000, s. 24)

nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mat víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1)

nariadenie Rady č. 789/2001/ES z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom pri preverovaní žiadostí o víza (Ú. v. ES L 116, 26.4.2001, s. 2)

nariadenie Rady č. 790/2001/ES z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom na vykonávanie hraničných kontrol a dozoru (Ú. v. ES L 116, 26.4.2001, s. 5)

rozhodnutie Rady 2001/329/ES z 24. apríla 2001, ktorým sa aktualizuje časť VI a prílohy 3, 6 a 13 spoločných konzulárnych pokynov a prílohy 5a, 6a a 8 spoločnej príručky (Ú. v. ES L 116, 26.4.2001, s. 32), pokiaľ sa týka prílohy 3 k spoločným konzulárnym pokynom a prílohy 5(a) spoločnej príručky

smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorou sa dopĺňajú ustanovenia článku 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 45)

rozhodnutie Rady 2001/886/SVV zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 1)

nariadenie Rady (ES) č. 2414/2001 zo 7. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 327, 12.12.2001, s. 1)

nariadenie Rady (ES) č. 2424/2001 zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4)

nariadenie Rady (ES) č. 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom formáte formulárov na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim formulár (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 4)

nariadenie Rady (ES) č. 334/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1683/95, ktorým sa stanovuje jednotný formát víz (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 7)

rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20)

rozhodnutie Rady 2002/352/ES z 25. apríla 2002 o revízii Spoločnej príručky (Ú. v. ES L 123, 9.5.2002, s. 47)

rozhodnutie Rady 2002/353/ES z 25. apríla 2002 o odtajnení časti II spoločnej príručky prijatej Výkonným výborom ustanoveným dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 123, 9.5.2002, s. 49)

nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1)

rozhodnutie Rady 2002/587/ES z 12. júla 2002 o revízii Spoločnej príručky (Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 50)

rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestno-právneho rámca v boji proti napomáhaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 1)

smernica Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 17)

rozhodnutie Rady 2003/170/SVV z 27. februára 2003 o spoločnom využívaní styčných dôstojníkov vysielaných do zahraničia orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2003, s. 27)

nariadenie Rady (ES) č. 453/2003 zo 6. marca 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2003, s. 10)

rozhodnutie Rady 2003/725/SVV z 2. októbra 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia článku 40 ods. 1 a ods. 7 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach (Ú. v. EÚ L 260, 11.10.2003, s. 37)

smernica Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu na účely leteckého odsunu (Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 26)

nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1)

rozhodnutie Rady 2004/466/ES z 29. apríla 2004 o zmene a doplnení Spoločnej príručky tak, aby zahrňovala opatrenia, ktoré sa týkajú hraničných kontrol zameraných na sprevádzané neplnoleté osoby (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 136)

smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004, o povinnosti dopravcov poskytovať údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 24)

rozhodnutie Rady č. 2004/573/ES z 29. apríla 2004 o organizácii spoločných letov pre odsuny z územia dvoch alebo viacerých členských štátov štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú príkazy na individuálny odsun (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 28)

rozhodnutie Rady č. 2004/574/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Spoločná príručka (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 36)

rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213 15.6.2004, s. 5)

nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1)

nariadenie Rady (ES) č. 2133/2004 z 13. decembra 2004 o požiadavke na príslušné orgány členských štátov, aby sa systematicky pečiatkovali cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a s ňou súvisiaca Spoločná príručka (Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 5)

nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1).


(1)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 871/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 29).

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 35.

(5)  Ú. v. ES L 15, 20.1.2000, s. 2.

(6)  Ú. v. ES L 15, 20.1.2000, s. 1.

(7)  Pokiaľ táto dohoda ešte nie je uzavretá, uplatňuje sa predbežne.


PRÍLOHA III

Zoznam uvedený v článku 16 protokolu: úpravy aktov prijatých inštitúciami

1.   PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

PRÁVO PRIEMYSELNÉHO VLASTNíCTVA

I.   OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLOČENSTVA

31994 R 0040: nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1), zmenené a doplnené predpismi:

31994 R 3288: nariadenie Rady (ES) č. 3288/94 z 22.12.1994 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 83),

32003 R 0807: nariadenie Rady (ES) č. 807/2003 zo 14.4.2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1653: nariadenie Rady (ES) č. 1653/2003 z 18.6.2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 36),

32003 R 1992: nariadenie Rady (ES) č. 1992/2003 z 27.10.2003 (Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 1),

32004 R 0482: nariadenie Rady (ES) č. 422/2004 z 19.2.2004 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 1).

Článok 159a ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Odo dňa pristúpenia Bulharska, Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (ďalej len ‚nový členský štát/nové členské štáty‘) sa ochranná známka Spoločenstva, ktorá bola zapísaná alebo prihlásená v súlade s týmto nariadením predo dňom pristúpenia, rozšíri aj na územie týchto členských štátov tak, aby mala v celom Spoločenstve rovnaké účinky.“

II.   DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA

1.

31992 R 1768: nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (Ú. v. ES L 182, 2.7.1992, s. 1) zmenené a doplnené predpismi:

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

V článku 19a sa dopĺňa text, ktorý znie:

„k)

osvedčenie možno v Bulharsku udeliť na liečivo, ktoré je chránené platným základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie uvádzať na trh ako liečivo udelené po 1. januári 2000, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo dňa pristúpenia;

l)

osvedčenie možno v Rumunsku udeliť na liečivo, ktoré je chránené platným základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie uvádzať na trh ako liečivo udelené po 1. januári 2000. Ak lehota stanovená v článku 7 ods. 1 uplynula, možno podať žiadosť o udelenie osvedčenia v lehote šiestich mesiacov, ktorá začne plynúť najneskôr odo dňa pristúpenia.“

b)

Článok 20 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Toto nariadenie sa vzťahuje na dodatkové ochranné osvedčenia, ktoré boli udelené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska predo dňom ich pristúpenia.“

2.

31996 R 1610: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín (Ú. v. ES L 198, 8. 8. 1996, s. 30), zmenené a doplnené predpisom:

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

V článku 19a sa dopĺňa text, ktorý znie:

„k)

osvedčenie možno udeliť v Bulharsku na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené po 1. januári 2000, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo dňa pristúpenia;

l)

osvedčenie možno v Rumunsku udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené po 1. januári 2000. Ak lehota stanovená v článku 7 ods. 1 uplynula, možno podať žiadosť o udelenie osvedčenia v lehote šiestich mesiacov, ktorá začne plynúť najneskôr odo dňa pristúpenia.“

b)

Článok 20 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Toto nariadenie sa vzťahuje na dodatkové ochranné osvedčenia, ktoré boli udelené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska predo dňom ich pristúpenia.“

III.   DIZAJNY SPOLOČENSTVA

32002 R 0006: nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1), zmenené a doplnené predpisom:

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

Článok 110a ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Odo dňa pristúpenia Bulharska, Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (ďalej len ‚nový členský štát/nové členské štáty‘) sa dizajn Spoločenstva chránený alebo prihlásený podľa tohto nariadenia predo dňom ich pristúpenia, rozšíri aj na územie týchto členských štátov tak, aby mal v celom Spoločenstve rovnaké účinky.“

2.   POĽNOHOSPODÁRSTVO

1.

31989 R 1576: nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 stanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh (Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1), zmenené a doplnené predpismi:

31992 R 3280: nariadenie Rady (EHS) č. 3280/92 z 9.11.1992 (Ú. v. ES L 327, 13.11.1992, s. 3),

31994 R 3378: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 z 22.12.1994 (Ú. v. ES L 366, 31.12.1994, s. 1),

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

a)

V článku 1 ods. 4 písm. i) sa dopĺňa:

„5)

Názov ‚ovocný destilát‘ sa môže nahradiť označením ‚Pălincă‘ výlučne v prípade liehovín vyrobených v Rumunsku“.

b)

V prílohe II sa dopĺňajú tieto geografické určenia:

v bode 4: „Vinars Târnave“, „Vinars Vaslui“, „Vinars Murfatlar“, „Vinars Vrancea“, „Vinars Segarcea“

v bode 6: „Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare“, „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)“, „Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja“, „Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie“, „Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Rusenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Ruse“, „Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas“, „Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja“, „Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol“, „Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Karlovo“;

v bode 7: „Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan“, „Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya from Silistra“, „Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya from Tervel“, „Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech“, „Ţuică Zetea de Medieşu Aurit“, „Ţuică de Valea Milcovului“, „Ţuică de Buzău“, „Ţuică de Argeş“, „Ţuică de Zalău“, „Ţuică ardelenească de Bistriţa“, „Horincă de Maramureş“, „Horincă de Cămârzan“, „Horincă de Seini“, „Horincă de Chioar“, „Horincă de Lăpuş“, „Turţ de Oaş“, „Turţ de Maramureş“.

2.

31991 R 1601: nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá o definícii, opise a ponuke aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínných produktov (Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1) zmenené a doplnené predpismi:

31992 R 3279: nariadenie Rady (EHS) č. 3279/92 z 9.11.1992 (Ú. v. ES L 327, 13.11.1992, s. 1).

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 R 3378: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 z 22.12.1994 (Ú.v.ES L 366, 31.12.1994, s. 1),

31996 R 2061: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2061/96 z 8.10.1996 (Ú. v.ES L 277, 30.10.1996, s. 1),

32003 R 1882: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

V článku 2 ods. 3 sa za písm. h) vkladá nasledovné písmeno:

„i)

Pelin: aromatizovaný nápoj na báze vína získaný z bieleho a červeného vína, koncentrátu hroznového muštu, hroznovej šťavy (alebo repného cukru) a špecifickej tinktúry z bylín s alkoholovým stupňom najmenej 8,5 % obj., obsah cukru vyjadrený ako invertný cukor v hodnote 45 - 50 gramov na liter a celková kyslosť najmenej 3 gramy na liter vyjadrená ako kyselina vínna.“

a písmeno i) sa stáva písmenom j).

3.

31992 R 2075: nariadenie Rady (EHS) č. 2075/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70), zmenené a doplnené predpismi:

11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 R 3290: nariadenie Rady (ES) č. 3290/94 z 22.12.1994 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105),

31995 R 0711: nariadenie Rady (ES) č. 711/95 z 27.3.1995 (Ú. v. ES L 73, 1.4.1995, s. 13),

31996 R 0415: nariadenie Rady (ES) č. 415/96 zo 4.3.1996 (Ú. v. ES L 59, 8.3.1996, s. 3),

31996 R 2444: nariadenie Rady (ES) č. 2444/96 zo 17.12.1996 (Ú. v. ES L 333, 21.12.1996, s. 4),

31997 R 2595: nariadenie Rady (ES) č. 2595/97 z 18.12.1997 (Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 11),

31998 R 1636: nariadenie Rady (ES) č. 1636/98 z 20.7.1998 (Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 23),

31999 R 0660: nariadenie Rady (ES) č. 660/1999 z 22.3.1999 (Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 10),

32000 R 1336: nariadenie Rady (ES) č. 1336/2000 z 19.6.2000 (Ú. v. ES L 154, 27.6.2000, s. 2),

32002 R 0546: nariadenie Rady (ES) č. 546/2002 z 25.3.2002 (Ú. v. ES L 84, 28.3.2002, s. 4),

32003 R 0806: nariadenie Rady (ES) č. 806/2003 zo 14.4.2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1),

32003 R 2319: nariadenie Rady (ES) č. 2319/2003 zo 17.12.2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 17),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

V prílohe v bode V. „sušený na slnku“ sa dopĺňa:

 

„Molovata

 

Ghimpaţi

 

Bărăgan“

b)

V prílohe v bode VI. „Basmas“ sa dopĺňa:

 

„Džebel

 

Nevrokop

 

Dupnica

 

Melnik

 

Ustina

 

Charmanli

 

Krumovgrad

 

Iztočen Balkan

 

Topolovgrad

 

Svilengrad

 

Srednogorska jaka“

c)

V prílohe v bode VIII. „Kaba Koulak (classic)“ sa dopĺňa:

 

„Severna Bălgaria

 

Tekne“.

4.

31996 R 2201: nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29) zmenené a doplnené predpismi:

31997 R 2199: nariadenie Rady (ES) č. 2199/97 z 30.10.1997 (Ú. v. ES L 303, 6.11.1997, s. 1),

31999 R 2701: nariadenie Rady (ES) č. 2701/1999 zo 14.12.1999 (Ú. v. ES L 327, 21.12.1999, s. 5),

32000 R 2699: nariadenie Rady (ES) č. 2699/2000 zo 4.12.2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 9),

32001 R 1239: nariadenie Rady (ES) č. 1239/2001 z 19.6.2001 (Ú. v. ES L 171, 26.6.2001, s. 1),

32002 R 0453: nariadenie Komisie (ES) č. 453/2002 z 13.3.2002 (Ú. v. ES L 72, 14.3.2002, s. 9),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0386: nariadenie Komisie (ES) č. 386/2004 z 1.3.2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

Príloha III sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

Prahy pre spracovanie uvedené v článku 5

Čistá hmotnosť čerstvých surovín

(v tonách)

 

 

Paradajky

Broskyne

Hrušky

Prahy Spoločenstva

8 860 061

560 428

105 659

Národné prahy

Bulharsko

156 343

17 843

Česká republika

12 000

1 287

11

Grécko

1 211 241

300 000

5 155

Španielsko

1 238 606

180 794

35 199

Francúzsko

401 608

15 685

17 703

Taliansko

4 350 000

42 309

45 708

Cyprus

7 944

6

Lotyšsko

Maďarsko

130 790

1 616

1 031

Malta

27 000

Holandsko

243

Rakúsko

9

Poľsko

194 639

Portugalsko

1 050 000

218

600

Rumunsko

50 390

523

Slovensko

29 500

147

= bezpredmetné“.

5.

31998 R 2848: nariadenie Komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 o prémiovej schéme, pestovateľských kvótach a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje skupinám pestovateľov v sektore nespracovaného tabaku (Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 17), zmenené a doplnené predpismi:

31999 R 0510: nariadenie Komisie (ES) č. 510/1999 z 8.3.1999 (Ú. v. ES L 60, 9.3.1999, s. 54),

31999 R 0731: nariadenie Komisie (ES) č. 731/1999 zo 7.4.1999 (Ú. v. ES L 93, 8.4.1999, s. 20),

31999 R 1373: nariadenie Komisie (ES) č. 1373/1999 z 25.6.1999 (Ú. v. ES L 162, 26.6.1999, s. 47),

31999 R 2162: nariadenie Komisie (ES) č. 2162/1999 z 12.10.1999 (Ú. v. ES L 265, 13.10.1999, s. 13),

31999 R 2637: nariadenie Komisie (ES) č. 2637/1999 zo 14.12.1999 (Ú. v. ES L 323, 15.12.1999, s. 8),

32000 R 0531: nariadenie Komisie (ES) č. 531/2000 z 10.3.2000 (Ú. v. ES L 64, 11.3.2000, s. 13),

32000 R 0909: nariadenie Komisie (ES) č. 909/2000 z 2.5.2000 (Ú. v. ES L 105, 3.5.2000, s. 18),

32000 R 1249: nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2000 z 15.6.2000 (Ú. v. ES L 142, 16.6.2000, s. 3),

32001 R 0385: nariadenie Komisie (ES) č. 385/2001 z 26.2.2001 (Ú. v. ES L 57, 27.2.2001, s. 18),

32001 R 1441: nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2001 zo 16.7.2001 (Ú. v. ES L 193, 17.7.2001, s. 5),

32002 R 0486: nariadenie Komisie (ES) č. 486/2002 z 18.3.2002 (Ú. v. ES L 76, 19.3.2002, s. 9),

32002 R 1005: nariadenie Komisie (ES) č. 1005/2002 z 12.6.2002 (Ú. v. ES L 153, 13.6.2002, s. 3),

32002 R 1501: nariadenie Komisie (ES) č. 1501/2002 z 22.8.2002 (Ú. v. ES L 227, 23.8.2002, s. 16),

32002 R 1983: nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2002 zo 7.11.2002 (Ú. v. ES L 306, 8.11.2002, s. 8),

32004 R 1809: nariadenie Komisie (ES) č. 1809/2004 z 18.10.2004 (Ú. v. EÚ L 318, 19.10.2004, s. 18).

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Percentuálne podiely zaručenej hranice pre členský štát alebo špecifickú oblasť na uznávanie pestovateľských skupín

Členský štát alebo špecifická oblasť podniku pestovateľskej skupiny

Percento

Nemecko, Španielsko (okrem oblastí Castile-Leon, Navarra a Campenzo v Baskicku), Francúzsko (okrem Nord-Pas-de-Calais a Picardie), Taliansko, Portugalsko (okrem autonómnej oblasti Azor), Belgicko, Rakúsko, Rumunsko

2 %

Grécko (okrem Epiru), autonómna oblasť Azor (Portugalsko), Nord-Pas-de-Calais and Picardy (Francúzsko), Bulharsko (okrem obcí Banite, Zlatograd, Madan a Dospat v oblasti Džebel a obcí Veliki Preslav, Vărbica, Šumen, Smjadovo, Varna, Dălgopol, General Toševo, Dobrič, Kavarna, Krušari, Šabla a Antonovo v oblasti severného Bulharska)

1 %

Castile-Leon (Španielsko), Navarra (Španielsko), oblasť Campezo v Baskisku (Španielsko), Epirus (Grécko), obce Banite, Zlatograd, Madan a Dospat v oblasti Džebel a obcí Veliki Preslav, Vărbica, Šumen, Smjadovo, Varna, Dălgopol, General Toševo, Dobrič, Kavarna, Krušari, Šabla a Antonovo v severnej oblasti Bulharska (Bulharsko)

0,3 %“

6.

31999 R 1493: nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1), zmenené a doplnené predpismi:

32000 R 1622: nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 z 24.7.2000 (Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 1),

32000 R 2826: nariadenie Rady (ES) č. 2826/2000 z 19.12.2000 (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2),

32001 R 2585: nariadenie Rady (ES) č. 2585/2001 z 19.12.2001 (Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 10),

32003 R 0806: nariadenie Rady (ES) č. 806/2003 zo 14.4.2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1795: nariadenie Komisie (ES) č. 1795/2003 z 13.10.2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

a)

V článku 6 sa dopĺňa:

„5.

Čo sa týka Bulharska a Rumunska, novovytvorené výsadbové práva sa prideľujú na výrobu akostných vín psr v rozsahu 1,5 % z celkovej plochy vinohradov, čo dosahuje rozlohu 2 302,5 hektárov pre Bulharsko a 2 830,5 hektárov pre Rumunsko ku dňu pristúpenia. Tieto práva sa začlenia do vnútroštátneho rezervného fondu, na ktorý sa vzťahuje článok 5.“

b)

V bode 2 prílohy III (Vinohradnícke zóny) sa dopĺňa:

„g)

v Rumunsku, v oblasti Podişul Transilvaniei“

c)

Posledná veta bodu 3 prílohy III (Vinohradnícke zóny) sa nahrádza takto:

„d)

na Slovensku Tokajská oblasť

e)

v Rumunsku plochy vysadené viničom, ktoré nie sú zahrnuté v bodoch 2 písm. g) alebo 5 písm. f).“

d)

V bode 5 prílohy III (Vinohradnícke zóny) sa dopĺňa:

„e)

v Bulharsku plochy vysadené viničom v týchto oblastiach: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Černomorski Rajon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)

f)

v Rumunsku plochy vysadené viničom v týchto oblastiach: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului a Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, južný vinohradnícky región vrátane piesočných a iných priaznivých oblastí“

e)

V bode 6 prílohy III (Vinohradnícke zóny) sa dopĺňa:

„V Bulharsku vinohradnícka zóna C III a) zahŕňa plochy vysadené viničom, ktoré nie sú zahrnuté v bode 5 písm. e)“

f)

V oddieli D bode 3 prílohy V sa dopĺňa:

„a v Rumunsku“.

7.

32000 R 1673: Nariadenie Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16), zmenené a doplnené predpismi:

32002 R 0651: nariadenie Komisie (ES) č. 651/2002 zo 16.4.2002 (Ú. v. ES L 101, 17.4.2002, s. 3),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1782: nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29.9.2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1),

32004 R 0393: nariadenie Rady (ES) č. 393/2004 z 24.2.2004 (Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2004, s. 4).

a)

Článok 3 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Maximálne garantované množstvo 80 878 ton na hospodársky rok sa stanoví pre dlhé ľanové vlákno a pomerne rozdelí medzi všetky členské štáty ako národné garantované množstvá. Toto množstvo sa rozdelí takto:

13 800 ton pre Belgicko,

13 ton pre Bulharsko,

1 923 ton pre Českú republiku,

300 ton pre Nemecko,

30 ton pre Estónsko,

50 ton pre Španielsko,

55 800 ton pre Francúzsko,

360 ton pre Lotyšsko,

2 263 ton pre Litvu,

4 800 ton pre Holandsko,

150 ton pre Rakúsko,

924 ton pre Poľsko,

50 ton pre Portugalsko,

42 ton pre Rumunsko,

73 ton pre Slovensko,

200 ton pre Fínsko,

50 ton pre Švédsko,

50 ton pre Spojené kráľovstvo.“

b)

V článku 3 ods. 2 sa úvodný odsek a písmeno a) nahrádza takto:

„2.

Maximálne garantované množstvo 147 265 ton na hospodársky rok sa stanoví pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno, s ohľadom na ktoré môže byť poskytnutá pomoc. Toto množstvo sa rozdelí vo forme:

a)

národných garantovaných množstiev pre nasledovné členské štáty:

10 350 ton pre Belgicko,

48 ton pre Bulharsko,

2 866 ton pre Českú republiku,

12 800 ton pre Nemecko,

42 ton pre Estónsko,

20 000 ton pre Španielsko,

61 350 ton pre Francúzsko,

1 313 ton pre Lotyšsko,

3 463 ton pre Litvu,

2 061 ton pre Maďarsko,

5 550 ton pre Holandsko,

2 500 ton pre Rakúsko,

462 ton pre Poľsko,

1 750 ton pre Portugalsko,

921 ton pre Rumunsko,

189 ton pre Slovensko,

2 250 ton pre Fínsko,

2 250 ton pre Švédsko,

12 100 ton pre Spojené kráľovstvo.

Národné garantované množstvo stanovené pre Maďarsko sa však vzťahuje iba na konopné vlákno.“

8.

32003 R 1782: nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1), zmenené a doplnené predpismi:

32004 R 0021: nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17.12.2003 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8),

32004 R 0583: nariadenie Rady (ES) č. 583/2004 z 22.3.2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1),

32004 D 0281: rozhodnutie Rady 2004/281/ES z 22.3.2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30.3.2004, s. 1),

32004 R 0864: nariadenie Rady (ES) č. 864/2004 z 29.4.2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 48).

a)

Článok 2 písm. g) sa nahrádza takto:

„g)

‚novými členskými štátmi‘ rozumejú Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.“

b)

V článku 5 ods. 2 sa na koniec prvého pododseku dopĺňa nasledujúca veta:

„Bulharsko a Rumunsko však zabezpečí, aby plochy, ktoré boli k 1. januáru 2007 trvalými pasienkami, nimi zostali.“

c)

V článku 54 ods. 2 sa na koniec prvého pododseku dopĺňa nasledujúca veta:

„Pre Bulharsko a Rumunsko sa však uvádza dátum žiadostí o podporu na plochu 30. júna 2005.“

d)

V článku 71g sa dopĺňa:

„9.

Pre Bulharsko a Rumunsko:

a)

trojročné referenčné obdobie uvedené v odseku 2 je od roku 2002 do roku 2004;

b)

rok uvedený v odseku 3 písm. a) je 2004;

c)

v prvom pododseku odseku 4, odkaz na rok 2004 a/alebo 2005 je odkazom na rok 2005 a/alebo 2006 a odkaz na rok 2004 je odkazom na rok 2005.“

e)

V článku 71h sa dopĺňa:

„Pre Bulharsko a Rumunsko je odkaz na 30. jún 2003 odkazom na 30. jún 2005.“

f)

Článok 74 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Podpora sa poskytuje na vnútroštátne základné plochy v tradičných produkčných oblastiach uvedených v prílohe X.

Základné plochy sú stanovené takto:

Bulharsko

21 800 ha

Grécko

617 000 ha

Španielsko

594 000 ha

Francúzsko

208 000 ha

Taliansko

1 646 000 ha

Cyprus

6 183 ha

Maďarsko

2 500 ha

Rakúsko

7 000 ha

Portugalsko

118 000 ha“

g)

Článok 78 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Stanovuje sa maximálna zaručená plocha 1 648 000 ha, na ktorú možno poskytnúť podporu.“

h)

Článok 80 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Podpora je stanovená nasledovne podľa výnosov v dotknutých členských štátoch:

 

Hospodársky rok 2004/2005 a v prípade uplatnenia článku 71

(EUR/ha)

Hospodársky rok 2005/2006 a nasledujúce roky

(EUR/ha)

Bulharsko

-

345,225

Grécko

1 323,96

561,00

Španielsko

1 123,95

476,25

Francúzsko:

 

 

metropolitné územia

971,73

411,75

Francúzska Guyana

1 329,27

563,25

Taliansko

1 069,08

453,00

Maďarsko

548,70

232,50

Portugalsko

1 070,85

453,75

Rumunsko

-

126,075“

i)

Článok 81 sa nahrádza takto:

„Článok 81

Plochy

Pre každý vyrábajúci členský štát sa tak stanoví vnútroštátna základná plocha. Pre Francúzsko sú však zriadené dve základné plochy. Základné plochy sú stanovené takto:

Bulharsko

4 166 ha

Grécko

20 333 ha

Španielsko

104 973 ha

Francúzsko:

metropolitné územia

19 050 ha

Francúzska Guyana

4 190 ha

Taliansko

219 588 ha

Maďarsko

3 222 ha

Portugalsko

24 667 ha

Rumunsko

500 ha

Členský štát môže svoju základnú plochu (alebo svoje základné plochy) rozdeliť podľa objektívnych kritérií na čiastkové plochy .“

j)

Článok 84 sa nahrádza takto:

„Článok 84

Plochy

1.   Členský štát poskytne podporu Spoločenstva v rozsahu stropu vypočítaného vynásobením počtu hektárov zodpovedajúcich jeho vnútroštátnej zaručenej ploche stanovenej v odseku 3 priemernou čiastkou 120,75 EUR.

2.   Týmto sa stanovuje maximálna zaručená plocha na 829 229 ha.

3.   Maximálna zaručená plocha uvedená v odseku 2 sa rozdelí na vnútroštátne zaručené plochy nasledovne:

Vnútroštátne zaručené plochy (VZP)

Belgicko

100 ha

Bulharsko

11 984 ha

Nemecko

1 500 ha

Grécko

41 100 ha

Španielsko

568 200 ha

Francúzsko

17 300 ha

Taliansko

130 100 ha

Cyprus

5 100 ha

Luxembursko

100 ha

Maďarsko

2 900 ha

Holandsko

100 ha

Rakúsko

100 ha

Poľsko

4 200 ha

Portugalsko

41 300 ha

Rumunsko

1 645 ha

Slovinsko

300 ha

Slovensko

3 100 ha

Spojené kráľovstvo

100 ha

4.   Členský štát môže svoju vnútroštátnu zaručenú plochu v súlade s objektívnymi kritériami rozdeliť na čiastkové plochy, najmä na regionálne úrovne alebo v závislosti na produkcii.“

k)

V článku 95 ods. 4 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Pre Bulharsko a Rumunsko sa celkové množstvá uvedené v prvom pododseku stanovujú v tabuľke f) prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 a preskúmavajú sa v súlade s článkom 6 ods. 1 šiestym pododsekom nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003.

Pre Bulharsko a Rumunsko je 12-mesačné obdobie uvedené v prvom pododseku obdobím rokov 2006/2007.“

l)

V druhom odseku článku 103 sa dopĺňa:

„Použitie tohto odseku na Bulharsko a Rumunsko bude však podmienené uplatňovaním systému jednotných platieb v roku 2007 a zvolením uplatňovania článku 66.“

m)

Článok 105 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Príplatok k platbe na plochu:

291 EUR na hektár pre hospodársky rok 2005/2006

285 EUR na hektár od hospodárskeho roku 2006/2007,

sa vyplatí pre plochu osiatu tvrdou pšenicou v tradičných produkčných oblastiach uvedených v prílohe X pri dodržaní týchto stropov:

(hektáre)

Bulharsko

21 800

Grécko

617 000

Španielsko

594 000

Francúzsko

208 000

Taliansko

1 646 000

Cyprus

6 183

Maďarsko

2 500

Rakúsko

7 000

Portugalsko

118 000“

n)

V druhom odseku článku 108 sa dopĺňa:

„V prípade Bulharska a Rumunska však nemožno žiadať o platbu na pôdu, ktorá bola k 30. júnu 2005 používaná ako trvalé pasienky, bola osadená trvalými kultúrami alebo stromami, alebo sa využívala na nepoľnohospodárske účely.“

o)

Článok 110c ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Týmto sa stanovuje vnútroštátna základná plocha pre:

Bulharsko: 10 237 ha

Grécko: 370 000 ha

Španielsko: 70 000 ha

Portugalsko: 360 ha.“

p)

Článok 110c ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Výška podpory na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, je v:

Bulharsku: 263 EUR

Grécku: 594 EUR na 300 000 hektárov a 342,85 EUR na zostávajúcich 70 000 hektárov

Španielsku: 1 039 EUR

Portugalsku: 556 EUR.“

q)

Článok 116 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.

Použijú sa tieto stropy:

Členský štát

Nároky (x 1 000)

Belgicko

70

Bulharsko

2 058,483

Česká republika

66,733

Dánsko

104

Nemecko

2 432

Estónsko

48

Grécko

11 023

Španielsko

19 580

Francúzsko

7 842

Írsko

4 956

Taliansko

9 575

Cyprus

472,401

Lotyšsko

18,437

Litva

17,304

Luxembursko

4

Maďarsko

1 146

Malta

8,485

Holandsko

930

Rakúsko

206

Poľsko

335,88

Portugalsko

2 690

Rumunsko

5 880,620

Slovinsko

84,909

Slovensko

305,756

Fínsko

80

Švédsko

180

Spojené kráľovstvo

19 492

Celkom

89 607,008“

r)

Článok 123 ods. 8 sa nahrádza takto:

„8.

Použijú sa tieto regionálne stropy:

Belgicko

235 149

Bulharsko

90 343

Česká republika

244 349

Dánsko

277 110

Nemecko

1 782 700

Estónsko

18 800

Grécko

143 134

Španielsko

713 999 (1)

Francúzsko

1 754 732 (2)

Írsko

1 077 458

Taliansko

598 746

Cyprus

12 000

Lotyšsko

70 200

Litva

150 000

Luxembursko

18 962

Maďarsko

94 620

Malta

3 201

Holandsko

157 932

Rakúsko

373 400

Poľsko

926 000

Portugalsko

175 075 (3)

Rumunsko

452 000

Slovinsko

92 276

Slovensko

78 348

Fínsko

250 000

Švédsko

250 000

Spojené kráľovstvo

1 419 811 (4)

s)

Článok 126 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.

Použijú sa tieto vnútroštátne stropy:

Belgicko

394 253

Bulharsko

16 019

Česká republika

90 300

Dánsko

112 932

Nemecko

639 535

Estónsko

13 416

Grécko

138 005

Španielsko (5)

1 441 539

Francúzsko (6)

3 779 866

Írsko

1 102 620

Taliansko

621 611

Cyprus

500

Lotyšsko

19 368

Litva

47 232

Luxembursko

18 537

Maďarsko

117 000

Malta

454

Holandsko

63 236

Rakúsko

375 000

Poľsko

325 581

Portugalsko (7)

416 539

Rumunsko

150 000

Slovinsko

86 384

Slovensko

28 080

Fínsko

55 000

Švédsko

155 000

Spojené kráľovstvo

1 699 511“

t)

V článku 130 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Vnútroštátne stropy pre nové členské štáty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 

Býky, voly, kravy a jalovice

Teľatá vo veku od 1 do 8 mesiacov s jatočnou hmotnosťou do 185 kg

Bulharsko

22 191

101 542

Česká republika

483 382

27 380

Estónsko

107 813

30 000

Cyprus

21 000

Lotyšsko

124 320

53 280

Litva

367 484

244 200

Maďarsko

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Poľsko

1 815 430

839 518

Rumunsko

1 148 000

85 000

Slovinsko

161 137

35 852

Slovensko

204 062

62 841“

u)

V článku 143a sa dopĺňa tento odsek:

„Pre Bulharsko a Rumunsko sa však priame platby zavádzajú v súlade s plánom zvyšovania vyjadreným v percentách stupňa platieb, ktorý sa v tom období uplatňuje v Spoločenstve v zložení k 30. aprílu 2004:

25 % v roku 2007,

30 % v roku 2008,

35 % v roku 2009,

40 % v roku 2010,

50 % v roku 2011,

60 % v roku 2012,

70 % v roku 2013,

80 % v roku 2014,

90 % v roku 2015,

100 % od roku 2016.“

v)

V článku 143b ods. 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pre Bulharsko a Rumunsko je však poľnohospodárska plocha podľa systému jednotnej platby tá časť využívanej poľnohospodárskej plochy, ktorá sa udržuje v dobrom poľnohospodárskom stave, či už produkuje alebo nie, pokiaľ je to vhodné, upravená podľa objektívnych kritérií, ktoré stanoví Bulharsko alebo Rumunsko po schválení Komisiou.“

w)

Článok 143b ods. 9 sa nahrádza takto:

„9.

Pre každý nový členský štát je prístupný systém jednotnej platby na plochu na obdobie uplatňovania do konca roku 2006 s možnosťou predĺženia na žiadosť nového členského štátu, a to najviac dvakrát o jeden rok. Pre Bulharsko a Rumunsko je však systém jednotnej platby na plochu dostupný na obdobie uplatňovania do konca roku 2009 s možnosťou predĺženia na ich žiadosť, a to najviac dvakrát o jeden rok. Pokiaľ ustanovenia odseku 11 neustanovujú inak, každý nový členský štát sa môže rozhodnúť ukončiť uplatňovanie systému na konci prvého alebo druhého roku obdobia uplatňovania s cieľom uplatniť systém jednotnej platby. Nové členské štáty upovedomia Komisiu o svojom zámere skončiť do 1. augusta posledného roku uplatňovania.“

x)

V článku 143b ods. 11 sa dopĺňa tento pododsek:

„Čo sa týka Bulharska a Rumunska, do konca päťročného obdobia uplatňovania systému jednotnej platby na plochu (t. j. 2011) sa uplatňujú percentuálne sadzby stanovené v druhom odseku článku 143a. Ak sa uplatňovanie systému jednotnej platby na plochu na základe rozhodnutia prijatého podľa písm. b) predĺži na obdobie po tomto dátume, percentuálna sadzba stanovená v druhom odseku článku 143a pre rok 2011 sa uplatňuje do uplynutia posledného roka uplatňovania systému jednotnej platby na plochu.“

y)

Článok 143c ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Nové členské štáty majú možnosť podliehajúc povoleniu Komisie doplniť priame platby:

a)

vzhľadom na všetky priame platby o 55 % úrovne priamych platieb v Spoločenstve v zložení k 30. aprílu 2004 v roku 2004, 60 % v roku 2005 a 65 % v roku 2006 a od roku 2007 až do výšky 30 % nad uplatňovanou úrovňou uvedenou v článku 143a príslušného roku. Čo sa týka Bulharska a Rumunska, uplatňuje sa nasledovné: 55 % úrovne priamych platieb v Spoločenstve v zložení k 30. aprílu 2004 v roku 2007, 60 % v roku 2008 a 65 % v roku 2009 a od roku 2010 až do výšky 30 % nad uplatňovanou úrovňou uvedenou v druhom odseku článku 143a príslušného roku. Česká republika však môže doplniť priame platby v sektore zemiakového škrobu až do výšky 100 % úrovne uplatňovanej v Spoločenstve v zložení k 30. aprílu 2004. Na priame platby uvedené v článku 7 hlavy IV tohto nariadenia sa však uplatňujú tieto maximálne sadzby: 85 % v roku 2004, 90 % v roku 2005, 95 % v roku 2006 a 100 % od roku 2007. Čo sa týka Bulharska a Rumunska, uplatňujú sa tieto maximálne sadzby: 85 % v roku 2007, 90 % v roku 2008, 95 % v roku 2009 a 100 % od roku 2010.

alebo

b)

(i)

vzhľadom na priame platby, ktoré nespadajú do systému jednotnej platby, celková úroveň priamej podpory, na ktoré by bol mal poľnohospodár nárok pre jednotlivé výrobky v novom členskom štáte v kalendárnom roku 2003 podľa vnútroštátneho systému porovnateľného s SPP, zvýšené o 10 percent. Pre Litvu je však referenčným rokom kalendárny rok 2002. Pre Bulharsko a Rumunsko je referenčným rokom kalendárny rok 2006. Pre Slovinsko je nárast 10 % v roku 2004, 15 % v roku 2005, 20 % v roku 2006 a 25 % od roku 2007;

ii)

vzhľadom na systém jednotnej platby je celkové množstvo doplnkovej vnútroštátnej priamej podpory, ktorú môže udeliť nový členský štát na daný rok, obmedzené osobitným finančným limitom. Tento limit sa rovná rozdielu medzi:

celkovou výškou priamej vnútroštátnej podpory porovnateľnej s SPP, ktorá by bola dostupná v príslušnom novom členskom štáte na kalendárny rok 2003 alebo, v prípade Litvy na kalendárny rok 2002, zakaždým zvýšenou o 10 %. Pre Bulharsko a Rumunsko je však referenčným rokom kalendárny rok 2006. Pre Slovinsko je nárast 10 % v roku 2004, 15 % v roku 2005, 20 % v roku 2006 a 25 % od roku 2007,

a

vnútroštátnym stropom nového členského štátu uvedeným v prílohe VIIIa, ak je to vhodné prispôsobeným v súlade s článkom 64 ods. 2 a článkom 70 ods. 2.

Na účely výpočtu celkového množstva uvedeného v prvej zarážke vyššie sa zahŕňajú vnútroštátne priame platby a/alebo ich zložky zodpovedajúce priamym platbám Spoločenstva a/alebo ich zložkám, ktoré sa brali do úvahy pri výpočte platného stropu dotknutého nového členského štátu v súlade s článkom 64 ods. 2, 70 ods. 2 a 71c.

Pri každej príslušnej priamej platbe si nový členský štát môže vybrať uplatnenie jednej z vyššie uvedených možností a) alebo b).

Celková priama podpora, ktorú možno poskytnúť poľnohospodárovi v novom členskom štáte po pristúpení podľa príslušnej priamej platby vrátane všetkých doplnkových vnútroštátnych priamych platieb nepresiahne úroveň priamej podpory, na ktorú by mal poľnohospodár nárok podľa zodpovedajúcej priamej platby, ktorá sa v tom čase uplatňuje na členské štáty Spoločenstva v zložení k 30. aprílu 2004.“

z)

Článok 154a ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Opatrenia uvedené v odseku 1 sa môžu prijať počas obdobia od 1. mája 2004 do 30. júna 2009 a neuplatňujú sa po tomto dátume. Pre Bulharsko a Rumunsko však toto obdobie začína 1. januára 2007 a končí 31. decembra 2011. Rada môže na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou tieto obdobia predĺžiť.“

aa)

V prílohe III sa sa dopĺňajú tieto poznámky pod čiarou:

k názvu bodu A:

„* Pre Bulharsko a Rumunsko sa odkaz na rok 2005 považuje za odkaz na prvý rok uplatňovania systému jednotnej platby.“

k názvu bodu B:

„* Pre Bulharsko a Rumunsko sa odkaz na rok 2006 považuje za odkaz na druhý rok uplatňovania systému jednotnej platby.“

a k názvu bodu C:

„* Pre Bulharsko a Rumunsko sa odkaz na rok 2007 považuje za odkaz na tretí rok uplatňovania systému jednotnej platby.“

ab)

Príloha VIIIA sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIIIA

Vnútroštátne stropy uvedené v článku 71c

Stropy boli vypočítané berúc do úvahy plán zvyšovania stanovený v článku 143a, a preto sa nemusia znižovať.

(v miliónoch EUR)

Kalendárny rok

Bulharsko

Česká republika

Estónsko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Poľsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

2005

-

228,8

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

-

35,8

97,7

2006

-

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

-

41,9

115,4

2007

200,3

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

440,0

56,1

146,6

2008

240,4

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

527,9

70,1

183,2

2009

281,0

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

618,1

84,1

219,7

2010

321,2

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

706,4

98,1

256,2

2011

401,4

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1 014,9

3,28

2 281,1

883,0

112,1

292,8

2012

481,7

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

1 059,6

126,1

329,3

2013

562,0

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 236,2

140,2

365,9

2014

642,3

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 412,8

140,2

365,9

2015

722,6

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 589,4

140,2

365,9

nasledujúce roky

802,9

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 766,0

140,2

365,9“

ac)

V prílohe X sa dopĺňa:

 

„BULHARSKO

 

Starozagorski

 

Chaskovski

 

Slivenski

 

Jambolski

 

Burgaski

 

Dobrički

 

Plovdivski“

ad)

PRÍLOHA XIB sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA XIB

Vnútroštátne základné plochy s plodinami na ornej pôde a referenčné výnosy v nových členských štátoch uvedené v článkoch 101 a 103

 

Základná plocha

(v hektároch)

Referenčné výnosy

(t/ha)

Bulharsko

2 625 258

2,90

Česká republika

2 253 598

4,20

Estónsko

362 827

2,40

Cyprus

79 004

2,30

Lotyšsko

443 580

2,50

Litva

1 146 633

2,70

Maďarsko

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Poľsko

9 454 671

3,00

Rumunsko

7 012 666

2,65

Slovinsko

125 171

5,27

Slovensko

1 003 453

4,06“

9.

32003 R 1788: nariadenie Rady (EHS) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 123), zmenené a doplnené predpisom:

32004 D 0281: rozhodnutie Rady 2004/281/ES z 22.3.2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30.3.2004, s. 1).

a)

V článku 1 ods. 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pre Bulharsko a Rumunsko sa stanovuje osobitná rezerva pre reštrukturalizáciu, ako je uvedené v tabuľke g) prílohy I. Táto rezerva sa uvoľní od 1. apríla 2009 do takej miery, aby sa od roku 2002 znižovala vlastná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov v každej z týchto krajín. Rozhodnutie o uvoľnení rezervy a jej distribúcii dodávkam a o kvótach priameho predaja prijíma Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2 na základe posúdenia správy, ktorú Bulharsko a Rumunsko predložia Komisii do 31. decembra 2008. V tejto správe podrobne uvedú výsledky a trendy súčasného procesu reštrukturalizácie v sektore mlieka krajiny, najmä preorientovanie sa z výroby pre vlastnú spotrebu na výrobu pre trh.“

b)

Článok 1 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.

V prípade Bulharska, Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska národné referenčné množstvá zahŕňajú všetko kravské mlieko alebo jeho ekvivalent dodávané odberateľovi alebo predávané priamo v zmysle článku 5 tohto nariadenia, bez ohľadu na to, či je vyrobené alebo uvedené na trh podľa prechodných opatrení uplatňovaných v týchto krajinách.“

c)

V článku 1 sa dopĺňa nasledujúci odsek:

„6.

Pre Bulharsko a Rumunsko sa uplatňuje poplatok od 1. apríla 2007.“

d)

V článku 6 ods. 1 sa druhý a tretí pododsek nahrádza takto:

„Pre Bulharsko, Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko je základ pre jednotlivé referenčné množstvá stanovený v tabuľke f) prílohy I.

V prípade Bulharska, Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska dvanásťmesačné obdobie na zavedenie jednotlivých referenčných množstiev začína: 1. apríla 2001 pre Maďarsko, 1. apríla 2002 pre Maltu a Litvu, 1. apríla 2003 pre Českú republiku, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko a Slovensko, 1. apríla 2004 pre Poľsko a Slovinsko a 1. apríla 2006 pre Bulharsko a Rumunsko.“

e)

V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pre Bulharsko a Rumunsko rozdelenie celkového množstva medzi dodávky a priame predaje, ako je uvedené v tabuľke f) prílohy I, sa preskúma na základe jeho skutočných údajov o dodávkach a priamych predajoch za rok 2006 a v prípade potreby ich Komisia upraví v súlade s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.“

f)

V článku 9 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V prípade Bulharska, Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska referenčný obsah tuku uvedený v odseku 1 je rovnaký ako referenčný obsah tuku pre množstvá pridelené výrobcom k týmto dátumom: 31. marca 2002 pre Maďarsko, 31. marca 2003 pre Litvu, 31. marca 2004 pre Českú republiku, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko a Slovensko, 31. marca 2005 pre Poľsko a Slovinsko a 31. marca 2007 pre Bulharsko a Rumunsko.“

g)

V článku 9 ods. 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Rumunska sa referenčný obsah tuku uvedený v prílohe II preskúma na základe jeho údajov za celý rok 2004 a v prípade potreby ho Komisia upraví v súlade s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.“

h)

Tabuľky d), e), f) a g) prílohy I sa nahrádzajú takto:

„d)

Obdobie 2007/2008

Členský štát

Množstvá, tony

Belgicko

3 343 535,000

Bulharsko

979 000,000

Česká republika

2 682 143,000

Dánsko

4 499 900,000

Nemecko

28 143 464,000

Estónsko

624 483,000

Grécko

820 513,000

Španielsko

6 116 950,000

Francúzsko

24 478 156,000

Írsko

5 395 764,000

Taliansko

10 530 060,000

Cyprus

145 200,000

Lotyšsko

695 395,000

Litva

1 646 939,000

Luxembursko

271 739,000

Maďarsko

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Holandsko

11 185 440,000

Rakúsko

2 776 895,000

Poľsko

8 964 017,000

Portugalsko

1 939 187,000

Rumunsko

3 057 000,000

Slovinsko

560 424,000

Slovensko

1 013 316,000

Fínsko

2 431 047,324

Švédsko

3 336 030,000

Spojené kráľovstvo

14 755 647,000

e)

Obdobia 2008/2009 až 2014/2015

Členský štát

Množstvá, tony

Belgicko

3 360 087,000

Bulharsko

979 000,000

Česká republika

2 682 143,000

Dánsko

4 522 176,000

Nemecko

28 282 788,000

Estónsko

624 483,000

Grécko

820 513,000

Španielsko

6 116 950,000

Francúzsko

24 599 335,000

Írsko

5 395 764,000

Taliansko

10 530 060,000

Cyprus

145 200,000

Lotyšsko

695 395,000

Litva

1 646 939,000

Luxembursko

273 084,000

Maďarsko

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Holandsko

11 240 814,000

Rakúsko

2 790 642,000

Poľsko

8 964 017,000

Portugalsko

1 948 550,000

Rumunsko

3 057 000,000

Slovinsko

560 424,000

Slovensko

1 013 316,000

Fínsko

2 443 069,324

Švédsko

3 352 545,000

Spojené kráľovstvo

14 828 597,000

f)

Referenčné množstvá pre dodávky a priame predaje uvedené v druhom pododseku článku 6 ods. 1

Členský štát

Referenčné množstvá pre dodávky, tony

Referenčné množstvá pre priame predaje, tony

Bulharsko

722 000

257 000

Česká republika

2 613 239

68 904

Estónsko

537 188

3 863

Cyprus

141 337

87 365

Lotyšsko

468 943

226 452

Litva

1 256 440

390 499

Maďarsko

1 782 650

164 630

Malta

48 698

Poľsko

8 500 000

464 017

Rumunsko

1 093 000

1 964 000

Slovinsko

467 063

93 361

Slovensko

990 810

22 506

g)

Množstvá osobitnej rezervy pre reštrukturalizáciu uvedenej v článku 1 ods. 4

Členský štát

Množstvá osobitnej rezervy pre reštrukturalizáciu, tony

Bulharsko

39 180

Česká republika

55 788

Estónsko

21 885

Lotyšsko

33 253

Litva

57 900

Maďarsko

42 780

Poľsko

416 126

Rumunsko

188 400

Slovinsko

16 214

Slovensko

27 472“

i)

Tabuľka v prílohe II sa nahrádza takto:

„Referenčný obsah tuku

Členský štát

Referenčný obsah tuku (g/kg)

Belgicko

36,91

Bulharsko

39,10

Česká republika

42,10

Dánsko

43,68

Nemecko

40,11

Estónsko

43,10

Grécko

36,10

Španielsko

36,37

Francúzsko

39,48

Írsko

35,81

Taliansko

36,88

Cyprus

34,60

Lotyšsko

40,70

Litva

39,90

Luxembursko

39,17

Maďarsko

38,50

Holandsko

42,36

Rakúsko

40,30

Poľsko

39,00

Portugalsko

37,30

Rumunsko

35,93

Slovinsko

41,30

Slovensko

37,10

Fínsko

43,40

Švédsko

43,40

Spojené kráľovstvo

39,70“

3.   DOPRAVNÁ POLITIKA

31996 L 0026: Smernica Rady 96/26/ES z 29. apríla 1996 o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách s cieľom uľahčiť týmto prevádzkovateľom uplatňovanie slobody usadiť sa v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy (Ú. v. ES L 124, 23. 5. 1996, s. 1) zmenená a doplnená predpismi:

31998 L 0076: smernica Rady 98/76/ES z 1.10.1998 (Ú. v. ES L 277, 14.10.1998, s. 17),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0066: smernica Rady 2004/66/ES z 26.4.2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

a)

V článku 10 sa dopĺňajú tieto odseky:

„11.

Odchylne od odseku 3 sa osvedčenia vydané v Bulharsku prevádzkovateľom cestnej dopravy pred dňom pristúpenia považujú za rovnocenné s osvedčeniami vydanými podľa ustanovení tejto smernice, iba ak boli vydané“:

od 19. novembra 2002 prevádzkovateľom medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy a osobnej cestnej dopravy podľa nariadenia č. 11 o medzinárodnej cestnej preprave osôb a tovaru z 31. októbra 2002 (štátny vestník č. 108 z 19. novembra 2002);

od 19. novembra 2002 prevádzkovateľom vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy a osobnej cestnej dopravy podľa nariadenia č. 33 o verejnej preprave osôb a tovaru na území Bulharska z 3. novembra 1999 zmeneného a doplneného 30. októbra 2002 (štátny vestník č. 108 z 19. novembra 2002).

„12.

Odchylne od odseku 3 sa považujú osvedčenia vydané v Rumunsku prevádzkovateľom cestnej dopravy pred dňom pristúpenia za rovnocenné s osvedčeniami vydanými podľa ustanovení tejto smernice, iba ak boli vydané prevádzkovateľom medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy a osobnej cestnej dopravy podľa nariadenia ministra dopravy č. 761 z 21. decembra 1999 o menovaní, príprave a odbornej certifikácii osôb, ktoré trvalo a účinne koordinujú činnosti v cestnej doprave od 28. januára 2000.“

b)

V článku 10b sa druhý odsek nahrádza takto:

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti uvedené v odsekoch 4 až 12 článku 10 môžu byť opätovne vydané dotknutými členskými štátmi vo forme osvedčenia stanoveného v prílohe Ia.“.

4.   DANE

1.

31977 L 0388: šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1), zmenená a doplnená predpismi:

11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 95),

31980 L 0368: smernica Rady 80/368/EHS z 26.3.1980 (Ú. v. ES L 90, 3.4.1980, s. 41),

31984 L 0386: smernica Rady 84/386/EHS z 31.7.1984 (Ú. v. ES L 208, 3.8.1984, s. 58),

11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 167),

31989 L 0465: smernica Rady 89/465/EHS z 18.7.1989 (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989, s. 21),

31991 L 0680: smernica Rady 91/680/EHS zo 16.12.1991 (Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 1),

31992 L 0077: smernica Rady 92/77/EHS z 19.10.1992 (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 1),

31992 L 0111: smernica Rady 92/111/EHS zo 14.12.1992 (Ú. v. ES L 384, 30.12.1992, s. 47),

31994 L 0004: smernica Rady 94/4/ES zo 14.2.1994 (Ú. v. ES L 60, 3.3.1994, s. 14),

31994 L 0005: smernica Rady 94/5/ES zo 14.2.1994 (Ú. v. ES L 60, 3.3.1994, s. 16),

31994 L 0076: smernica Rady 94/76/ES z 22.12.1994 (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 53),

31995 L 0007: smernica Rady 95/7/ES z 10.4.1995 (Ú. v. ES L 102, 5.5.1995, s. 18),

31996 L 0042: smernica Rady 96/42/ES z 25.6.1996 (Ú. v. ES L 170, 9.7.1996, s. 34),

31996 L 0095: smernica Rady 96/95/ES z 20.12.1996 (Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 89),

31998 L 0080: smernica Rady 98/80/ES z 12.10.1998 (Ú. v. ES L 281, 17.10.1998, s. 31),

31999 L 0049: smernica Rady 1999/49/ES z 25.5.1999 (Ú. v. ES L 139, 2.6.1999, s. 27),

31999 L 0059: smernica Rady 1999/59/ES zo 17.6.1999 (Ú. v. ES L 162, 26.6.1999, s. 63),

31999 L 0085: smernica Rady 1999/85/ES z 22.10.1999 (Ú. v. ES L 277, 28.10.1999, s. 34),

32000 L 0017: smernica Rady 2000/17/ES z 30.3.2000 (Ú. v. ES L 84, 5.4.2000, s. 24),

32000 L 0065: smernica Rady 2000/65/ES zo 17.10.2000 (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 44),

32001 L 0004: smernica Rady 2001/4/ES z 19.1.2001 (Ú. v. ES L 22, 24.1.2001, s. 17),

32001 L 0115: smernica Rady 2001/115/EHS z 20.12.2001 (Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 24),

32002 L 0038: smernica Rady 2002/38/ES zo 7.5.2002 (Ú. v. ES L 128, 15.5.2002, s. 41),

32002 L 0093: smernica Rady 2002/93/ES z 3.12.2002 (Ú. v. ES L 331, 7.12.2002, s. 27),

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0092: smernica Rady 2003/92/ES zo 7.10.2003 (Ú. v. EÚ L 260, 11.10.2003, s. 8),

32004 L 0007: smernica Rady 2004/7/ES z 20.1.2004 (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2004, s. 44),

32004 L 0015: smernica Rady 2004/15/ES z 10.2.2004 (Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 61),

32004 L 0066: smernica Rady 2004/66/ES z 26.4.2004 (Ú. v. ES L 168, 1.5.2004, s. 35).

V článku 24a sa pred zarážku

„-

v Českej republike: EUR 35 000“ vkladá:

„-

v Bulharsku: EUR 25 600;“.

a za zarážku

„-

v Poľsku: EUR 10 000“ sa vkladá:

„-

v Rumunsku: EUR 35 000;“.

2.

31992 L 0083: smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21), zmenená a doplnená predpisom:

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Článok 22 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.

Bulharsko a Česká republika si môžu uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane najmenej vo výške 50 % štandardnej národnej sadzby spotrebnej dane z etylalkoholu na etylalkohol vyrábaný v páleniciach pestovateľov ovocia, v ktorých sa ročne vyrobí viac ako 10 hektolitrov etylalkoholu z ovocia dodaného domácnosťami pestovateľov ovocia. Uplatňovanie zníženej daňovej sadzby sa obmedzí na 30 litrov destilátov z ovocia na jednu domácnosť pestovateľov ovocia ročne určených výlučne na ich osobnú spotrebu.“

b)

Článok 22 ods. 7 sa nahrádza takto:

„7.

Maďarsko, Rumunsko a Slovensko si môžu uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane najmenej vo výške 50 % štandardnej národnej sadzby spotrebnej dane z etylalkoholu, na etylalkohol vyrábaný v páleniciach pestovateľov ovocia, v ktorých sa ročne vyrobí viac ako 10 hektolitrov etylalkoholu z ovocia dodaného domácnosťami pestovateľov ovocia. Uplatňovanie zníženej daňovej sadzby sa obmedzí na 50 litrov destilátov z ovocia na jednu domácnosť pestovateľov ovocia ročne určených výlučne na ich osobnú spotrebu. Komisia prehodnotí túto úpravu v roku 2015 a predloží Rade správu o možných zmenách.“


(1)  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1454/2001.

(2)  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1452/2001.

(3)  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1453/2001.

(4)  Tento strop sa dočasne zvyšuje o 100 000 kusov na 1 519 811 kusov až dovtedy, pokým sa živé zvieratá do 6 mesiacov nebudú môcť vyvážať.

(5)  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1454/2001.

(6)  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1452/2001.

(7)  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1453/2001.


PRÍLOHA IV

Zoznam uvedený v článku 17 protokolu: dodatočné úpravy aktov prijatých inštitúciami

1.   POĽNOHOSPODÁRSTVO

A.   PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA

1.

Zmluva o Ústave pre Európu časť III hlava III kapitola III oddiel 4 Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

Rada uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom zmení a doplní nariadenie upravujúce spoločnú organizáciu trhu v sektore cukru, aby zohľadňovalo pristúpenie Bulharska a Rumunska a tým upraví kvóty cukru a izoglukózy a maximálne potreby zásobovania pre dovoz surového cukru, ako stanovuje nasledujúca tabuľka, ktorá môže byť upravená rovnakým spôsobom ako kvóty pre súčasné členské štáty s cieľom zaistiť dodržiavanie zásad a cieľov spoločnej organizácie trhu v sektore cukru, ktoré boli vtedy účinné.

Dohodnuté množstvá

(v tonách)

 

Bulharsko

Rumunsko

Základné množstvo pre cukor (1)

4 752

109 164

z toho: A

4 320

99 240

B

432

9 924

Maximálne potreby zásobovania (vyjadrené vo forme bieleho cukru) pre dovoz surového cukru

198 748

329 636

Základné množstvo pre izoglukózu (2)

56 063

9 981

z toho: A

56 063

9 790

B

0

191

Ak o to Bulharsko v roku 2006 požiada, horeuvedené základné množstvá A a B pre cukor budú prevedené na príslušné bulharské základné množstvá A a B pre izoglukózu.

2.

31998 R 2848: nariadenie Komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 o prémiovej schéme, pestovateľských kvótach a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje skupinám pestovateľov v sektore nespracovaného tabaku (Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 17), zmenené a doplnené predpismi:

31999 R 0510: nariadenie Komisie (ES) č. 510/1999 z 8.3.1999 (Ú. v. ES L 60, 9.3.1999, s. 54),

31999 R 0731: nariadenie Komisie (ES) č. 731/1999 zo 7.4.1999 (Ú. v. ES L 93, 8.4.1999, s. 20),

31999 R 1373: nariadenie Komisie (ES) č. 1373/1999 z 25.6.1999 (Ú. v. ES L 162, 26.6.1999, s. 47),

31999 R 2162: nariadenie Komisie (ES) č. 2162/1999 z 12.10.1999 (Ú. v. ES L 265, 13.10.1999, s. 13),

31999 R 2637: nariadenie Komisie (ES) č. 2637/1999 zo 14.12.1999 (Ú. v. ES L 323, 15.12.1999, s. 8),

32000 R 0531: nariadenie Komisie (ES) č. 531/2000 z 10.3.2000 (Ú. v. ES L 64, 11.3.2000, s. 13),

32000 R 0909: nariadenie Komisie (ES) č. 909/2000 z 2.5.2000 (Ú. v. ES L 105, 3.5.2000, s. 18),

32000 R 1249: nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2000 z 15.6.2000 (Ú. v. ES L 142, 16.6.2000, s. 3),

32001 R 0385: nariadenie Komisie (ES) č. 385/2001 z 26.2.2001 (Ú. v. ES L 57, 27.2.2001, s. 18),

32001 R 1441: nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2001 zo 16.7.2001 (Ú. v. ES L 193, 17.7.2001, s. 5),

32002 R 0486: nariadenie Komisie (ES) č. 486/2002 z 18.3.2002 (Ú. v. ES L 76, 19.3.2002, s. 9),

32002 R 1005: nariadenie Komisie (ES) č. 1005/2002 z 12.6.2002 (Ú. v. ES L 153, 13.6.2002, s. 3),

32002 R 1501: nariadenie Komisie (ES) č. 1501/2002 z 22.8.2002 (Ú. v. ES L 227, 23.8.2002, s. 16),

32002 R 1983: nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2002 zo 7.11.2002 (Ú. v. ES L 306, 8.11.2002, s. 8),

32004 R 1809: nariadenie Komisie (ES) č. 1809/2004 z 18.10.2004 (Ú. v. EÚ L 318, 19.10.2004, s. 18).

Komisia v prípade potreby a v súlade s postupom uvedeným v článku 23 nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (3) do pristúpenia príjme nevyhnutné zmeny a doplnenia k zoznamu Spoločenstva uznaných pestovateľských oblastí uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2848/98 s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska najmä na účely vloženia určených bulharských a rumunských oblastí produkcie tabaku do tohto zoznamu.

3.

32003 R 1782: nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003, s. 1), zmenené a doplnené predpismi:

32004 R 0021: nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17.12.2003 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8),

32004 R 0583: nariadenie Rady (ES) č. 583/2004 z 22.3.2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1),

32004 D 0281: rozhodnutie Rady 2004/281/ES z 22.3.2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30.3.2004, s. 1),

32004 R 0864: nariadenie Rady (ES) č. 864/2004 z 29.4.2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 48).

a)

Rada, uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom, príjme potrebné ustanovenia pre Bulharsko a Rumunsko s cieľom integrovať podporu pre osivo do režimov podpory ustanovených v hlave III, kapitola 6 a hlave IV A nariadenia (ES) č. 1782/2003.

i)

Tieto ustanovenia budú obsahovať zmenu a doplnenie prílohy XIA „Horné hranice podpory pre osivo v nových členských štátoch uvedené v článku 99 ods. 3“ k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 583/2004 takto:

„PRÍLOHA XIA

Horné hranice podpory pre osivo v nových členských štátoch uvedené v článku 99 ods. 3

(v miliónoch EUR)

Kalendárny rok

Bulharsko

Česká republika

Estónsko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Poľsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

2005

-

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

-

0,08

0,04

2006

-

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

-

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

nasledu-júce roky

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12“

ii)

Pridelenie maximálnych vnútroštátnych množstiev osív, na ktoré je splatná podpora, je takéto:

Pridelenie maximálnych vnútroštátnych množstiev osív, na ktoré je splatná podpora

(v tonách)

 

Bulharsko

Rumunsko

Ryža (Oryza sativa L.)

883,2

100

Iné osivo ako ryža

936

2 294

b)

Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou prijme potrebné ustanovenia pre Bulharsko a Rumunsko na začlenenie pomoci pre tabak do režimov podpory uvedených v hlave III, kapitola 6 a v hlave IV, kapitola IVA nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Odsúhlasené pridelenie vnútroštátnych záručných prahov pre tabak je takéto:

Odsúhlasené pridelenie vnútroštátnych záručných prahov pre tabak

(v tonách)

 

Bulharsko

Rumunsko

celkom z čoho:

47 137

12 312

I sušený umelo

9 023

4 647

II sušený vzduchom

3 208

2 370

V sušený na slnku

 

5 295

VI Basmas

31 106

 

VIII Kaba Koulak

3 800

 

B.   PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI VETERINÁRSTVA A RASTLINOLEKÁRSTVA

31999 L 0105: smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (Ú. v. ES L 11, 15.1.2000, s. 17).

V prípade potreby a za použitia postupu uvedeného v článku 26 ods. 3 smernice 1999/105/ES Komisia prispôsobí prílohu I k uvedenej smernici pokiaľ ide o lesné druhy Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. a Tilia tomentosa Moench.


(1)  v tonách bieleho cukru.

(2)  v tonách sušiny.

(3)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70.


PRÍLOHA V

Zoznam uvedený v článku 18 protokolu: ostatné trvalé ustanovenia

1.   PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Zmluva o Ústave pre Európu časť III hlava III kapitola I oddiel 3 Voľný pohyb tovaru

OSOBITNÁ ÚPRAVA

Pokiaľ ide o Bulharsko alebo Rumunsko, držiteľ patentu alebo držiteľ dodatkového ochranného osvedčenia na liečivo, ktoré bolo predmetom prihlášky v členskom štáte v čase, keď takú ochranu nebolo možné pre ten výrobok získať v niektorom z uvedených nových členských štátov, alebo iná oprávnená osoba, sa môže odvolať na práva vyplývajúce z tohto patentu alebo dodatkového ochranného osvedčenia s cieľom zabrániť dovozu tohto výrobku a jeho uvedeniu na trh v členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorom alebo ktorých je chránený patentom alebo dodatkovým ochranným osvedčením, aj v prípadoch, keď bol výrobok prvýkrát uvedený na trh tohto nového členského štátu ním alebo s jeho súhlasom.

Každá osoba, ktorá zamýšľa liečivo uvedené v predchádzajúcom odseku doviezť alebo uviesť na trh členského štátu, v ktorom je tento výrobok chránený patentom alebo dodatkovým ochranným osvedčením, je povinná v žiadosti týkajúcej sa dovozu preukázať príslušným orgánom, že držiteľ alebo iná oprávnená osoba bola o dovoze upovedomená jeden mesiac vopred.

2.   POLITIKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Zmluva o Ústave pre Európu časť III hlava III kapitola I oddiel 5 Pravidlá hospodárskej súťaže

1.

Nasledujúce systémy pomoci a individuálna pomoc, ktoré boli v novom členskom štáte zavedené predo dňom pristúpenia a sú uplatňované aj po tomto dni, sa ku dňu pristúpenia považujú za existujúcu pomoc v zmysle článku III-168 ods. 1 ústavy:

a)

opatrenia pomoci zavedené pred 10. decembrom 1994;

b)

opatrenia pomoci uvedené v dodatku k tejto prílohe;

c)

opatrenia pomoci, ktoré boli predo dňom pristúpenia preskúmané orgánom pre kontrolu štátnej pomoci nového členského štátu a uznané za zlučiteľné s acquis a voči ktorým Komisia nevzniesla žiadnu námietku z dôvodu vážnych pochybností o zlučiteľnosti opatrenia so spoločným trhom podľa postupu ustanoveného v odseku 2.

Všetky opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať po dni pristúpenia a predstavujú štátnu pomoc a ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, sa na účely uplatňovania článku III-168 ods. 3 ústavy považujú po pristúpení za novú pomoc.

Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na pomoc pre sektor dopravy, ani na činnosti súvisiace s výrobou, spracovaním alebo uvádzaním na trh výrobkov uvedených v prílohe I ústavy s výnimkou výrobkov rybného hospodárstva a z nich odvodených výrobkov.

Vyššie uvedené ustanovenia sa tiež nedotýkajú prechodných opatrení týkajúcich sa politiky hospodárskej súťaže ustanovených v protokole a opatrení ustanovených v kapitole 4 oddieli B prílohy VII k protokolu.

2.

V rozsahu, v akom si nový členský štát želá, aby Komisia preskúmala opatrenie pomoci podľa postupu uvedeného v odseku 1 písm. c), bude Komisii pravidelne poskytovať:

a)

zoznam existujúcich opatrení pomoci, ktoré boli preskúmané vnútroštátnym orgánom pre kontrolu štátnej pomoci a ktoré tento uznal za zlučiteľné s acquis; a

b)

akékoľvek iné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre preskúmanie zlučiteľnosti opatrenia pomoci, ktoré sa má preskúmať.

v súlade s konkrétnym formátom správy, ktorý poskytne Komisia.

Ak do 3 mesiacov od obdržania úplných informácií o existujúcom opatrení pomoci alebo od obdržania vyhlásenia nového členského štátu, v ktorom informuje Komisiu o tom, že považuje poskytnuté informácie za úplné, pretože ďalšie požadované informácie nie sú dostupné alebo už boli poskytnuté, nevznesie Komisia proti nemu námietky na základe vážnych pochybností o jeho zlučiteľnosti so spoločným trhom, má sa za to, že Komisia nemá proti nemu námietky.

Vyššie uvedenému postupu podliehajú všetky opatrenia predložené Komisii podľa odseku 1 písm. c) predo dňom pristúpenia bez ohľadu na to, že dotknutý nový členský štát sa počas obdobia preskúmavania stal členským štátom Únie.

3.

Rozhodnutie Komisie vzniesť námietky voči opatreniu pomoci v zmysle odseku 1 písm. c) sa považuje za rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (1).

Ak sa takéto rozhodnutie prijme predo dňom pristúpenia, nadobudne účinnosť dňom pristúpenia.

4.

Bez toho, aby boli dotknuté postupy týkajúce sa existujúcej pomoci ustanovené v článku III-168 ústavy, systémy pomoci a individuálna pomoc, ktoré boli udelené v sektore dopravy a ktoré boli v novom členskom štáte zavedené predo dňom pristúpenia a sú uplatňované aj po tomto dni, sa považujú za existujúcu pomoc v zmysle článku III-168 ods. 1 ústavy za podmienky, že:

opatrenia pomoci sa oznámia Komisii do štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia. Toto oznámenie bude obsahovať informáciu o právnom základe každého opatrenia. Existujúce opatrenia pomoci a plány na poskytnutie alebo zmenu pomoci, ktorá bola Komisii oznámená pred dňom pristúpenia, sa považujú za oznámené v deň pristúpenia.

Tieto opatrenia pomoci sa považujú za „existujúcu“ pomoc v zmysle článku III-168 ods. 1 ústavy do konca tretieho roka odo dňa pristúpenia.

Nové členské štáty v prípade potreby zmenia a doplnia tieto opatrenia pomoci s cieľom dosiahnuť najneskôr do uplynutia tretieho roku odo dňa pristúpenia súlad s usmerneniami, ktoré uplatňuje Komisia. Po uplynutí tohto obdobia sa bude každá pomoc nezlučiteľná s týmito usmerneniami považovať za novú pomoc.

5.

Pokiaľ ide o Rumunsko, odsek 1 písm. c) sa vzťahujú na opatrenia pomoci preskúmané rumunským orgánom pre kontrolu štátnej pomoci po tomto dni, o ktorých rozhodla Komisia na základe neustáleho sledovania záväzkov, ktoré prevzalo Rumunsko v kontexte prístupových rokovaní, že záznam o uskutočňovaní štátnej pomoci Rumunska v čase pred pristúpením dosiahol uspokojivú úroveň. Takáto uspokojivá úroveň sa považuje za dosiahnutú vtedy, keď Rumunsko preukáže dôsledné uplatňovanie celej a riadnej kontroly štátnej pomoci s ohľadom na všetky opatrenia pomoci poskytnuté v Rumunsku vrátane prijatia a úplného a správneho vykonávania odôvodnených rozhodnutí zo strany rumunského orgánu pre kontrolu štátnej pomoci, ktoré obsahujú presné preskúmanie povahy štátnej pomoci každého opatrenia a správne uplatňovanie kritérií zlučiteľnosti.

Komisia môže na základe vážnych pochybností o zlučiteľnosti so spoločným trhom vzniesť námietky proti každému opatreniu pomoci udelenému v období pred pristúpením medzi 1. septembrom 2004 a dňom určeným vo vyššie uvedenom rozhodnutí Komisie so záverom, že záznam o uskutočňovaní dosiahol uspokojivú úroveň. Takéto rozhodnutie Komisie, ktoré vznáša námietky proti opatreniu sa považuje za rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania v zmysle nariadenia (ES) č. 659/1999. Ak sa takéto rozhodnutie prijme predo dňom pristúpenia, nadobudne účinnosť dňom pristúpenia.

Ak Komisia prijme negatívne rozhodnutie po začatí konania vo veci formálneho zisťovania, Komisia rozhodne, že Rumunsko prijme všetky potrebné opatrenia na efektívne vrátenie pomoci od príjemcu. Pomoc, ktorá sa má vrátiť, obsahuje úrok v primeranej úrokovej sadzbe stanovený v súlade s nariadením (ES) č. 794/2004 (2) a splatný od toho istého dňa.

3.   POĽNOHOSPODÁRSTVO

a)

Zmluva o Ústave pre Európu časť III hlava III kapitola III oddiel 4 Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

1.

Verejné zásoby, ktoré majú nové členské štáty ku dňu pristúpenia a ktoré sú výsledkom ich politiky na podporu trhu, prevezme Spoločenstvo v hodnote vyplývajúcej z uplatnenia článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (3).Uvedené zásoby sa prevezmú iba za podmienky, že verejná intervencia na dané výrobky sa uskutoční v Spoločenstve a tieto zásoby spĺňajú požiadavky Spoločenstva na intervencie.

2.

Všetky zásoby výrobkov, verejné ako aj súkromné, ktoré sú ku dňu pristúpenia vo voľnom obehu na území nového členského štátu a ktoré presahujú množstvo, ktoré možno považovať za obvyklý prenos zásob, sa musia na náklady nových členských štátov odstrániť.

Pojem obvyklý prenos zásob sa vymedzí pre každý výrobok na základe kritérií a cieľov špecifických pre každú spoločnú organizáciu trhu.

3.

Zásoby uvedené v odseku 1 sa odpočítajú od množstva presahujúceho obvyklý prenos zásob.

4.

Komisia vykonáva a uplatňuje dojednania uvedené vyššie v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) alebo v prípade potreby v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 30. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (5) alebo v zodpovedajúcich článkoch ostatných nariadení o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov alebo v súlade s príslušnými postupmi výboru, ako sú ustanovené v uplatniteľných právnych predpisoch.

b)

Zmluva o Ústave pre Európu časť III hlava III kapitola I oddiel 5 Pravidlá hospodárskej súťaže

Bez toho, aby boli dotknuté postupy týkajúce sa existujúcej pomoci ustanovenej v článku III-168 ústavy, systémy pomoci a individuálna pomoc poskytnutá na činnosti súvisiace s výrobou, spracovaním alebo uvádzaním výrobkov uvedených v prílohe I k ústave na trh okrem výrobkov rybného hospodárstva a z nich odvodených výrobkov, ktoré boli v novom členskom štáte zavedené predo dňom pristúpenia a sú uplatňované aj po tomto dni, sa považujú za existujúcu pomoc v zmysle článku III-168 ods. 1 ústavy, ak sú splnené tieto podmienky:

opatrenia pomoci sa oznámia Komisii do štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia. Toto oznámenie bude obsahovať informáciu o právnom základe každého opatrenia. Existujúce opatrenia pomoci a plány na poskytnutie alebo zmenu pomoci, ktorá bola Komisii oznámená predo dňom pristúpenia, sa považujú za oznámené v deň pristúpenia. Komisia zverejní zoznam takýchto pomocí.

Tieto opatrenia pomoci sa považujú za „existujúcu“ pomoc v zmysle článku III-168 ods. 1 ústavy do konca tretieho roka odo dňa pristúpenia.

Nové členské štáty v prípade potreby zmenia a doplnia tieto opatrenia pomoci s cieľom dosiahnuť najneskôr do uplynutia tretieho roku odo dňa pristúpenia súlad s usmerneniami, ktoré uplatňuje Komisia. Po uplynutí tohto obdobia sa bude každá pomoc nezlučiteľná s týmito usmerneniami považovať za novú pomoc.

4.   COLNÁ ÚNIA

Zmluva o Ústave pre Európu časť III hlava III kapitola I oddiel 3, Voľný pohyb tovaru pododdiel 1 Colná únia

 

31992 R 2913: Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1) naposledy zmenené a doplnené predpisom:

12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33);

 

31993 R 2454: nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1) naposledy zmenené a doplnené predpisom:

32003 R 2286: nariadenie Komisie (ES) č. 2286/2003 z 18.12.2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1)

Nariadenie (EHS) č. 2913/92 a nariadenie (EHS) č. 2454/93 sa uplatňuje na nové členské štáty podliehajúc týmto osobitným ustanoveniam:

DÔKAZ O ŠTATÚTE SPOLOČENSTVA (OBCHOD V RÁMCI ROZŠÍRENÉHO SPOLOČENSTVA)

1.

Bez ohľadu na ustanovenia článku 20 nariadenia (EHS) č. 2913/92 tovar, ktorý je ku dňu pristúpenia v dočasnom uskladnení alebo v niektorom z colných schválených určení režimov uvedených v článku 4 ods. 15 písm. b) a ods. 16 písm. b) až g) uvedeného nariadenia v rozšírenom Spoločenstve, alebo ktorý sa po vybavení vývozných formalít prepravuje v rámci rozšíreného Spoločenstva, je pri prepustení do voľného obehu v rámci rozšíreného Spoločenstva oslobodený od cla a iných colných opatrení, ak je predložený jeden z týchto dokladov:

a)

dôkaz o preferenčnom pôvode tovaru riadne vydaný alebo vystavený predo dňom pristúpenia na základe jednej z nižšie uvedených európskych dohôd alebo rovnocenných preferenčných dohôd uzavretých medzi novými členskými štátmi navzájom, ktorá obsahuje zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla pre nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobkov, pre ktoré bol vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode (pravidlo „zákazu vrátenia cla“);

Európske dohody:

21994 A 1231 (24) Bulharsko: Európska dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej — Protokol 4 o definícii pojmu „pôvodných výrobkov“ a metódach administratívnej spolupráce (6);

21994 A 1231 (20) Rumunsko: Európska dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej — Protokol 4 o definícii pojmu „pôvodných výrobkov“ a metódach administratívnej spolupráce (7).

b)

akýkoľvek dôkaz o štatúte spoločenstva uvedený v článku 314c nariadenia (EHS) č. 2454/93;

c)

ATA karnet vydaný pred dňom pristúpenia v súčasnom členskom štáte alebo v novom členskom štáte.

2.

Na účely vydávania dôkazov uvedených v odseku 1 písm. b), vzhľadom na stav ku dňu pristúpenia a dodatočne k ustanoveniam článku 4 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 2913/92, sa „tovarom spoločenstva“ rozumie tovar:

úplne získaný na území ktoréhokoľvek z nových členských štátov za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v článku 23 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktorý neobsahuje tovar dovezený z iných krajín alebo území; alebo

dovezený z iných krajín alebo území ako dotknutá krajina a prepustený do voľného obehu v tejto krajine; alebo

získaný alebo vyrobený v dotknutej krajine buď výlučne z tovaru uvedeného v druhej zarážke tohto odseku alebo z tovaru uvedeného v prvej a druhej zarážke tohto odseku.

3.

Na účely overenia dôkazov uvedených v odseku 1 písm. a) vyššie sa uplatňujú ustanovenia o definícii pojmu „pôvodných výrobkov“ a metódach administratívnej spolupráce podľa príslušných európskych dohôd alebo rovnocenných preferenčných dohôd uzavretých medzi novými členskými štátmi navzájom. Žiadosti o následné overenie týchto dôkazov uznajú príslušné colné orgány súčasných členských štátov a nových členských štátov na obdobie troch rokov od vydania dotknutého dôkazu o pôvode a tieto orgány ich môžu vystaviť na obdobie troch rokov od uznania dôkazu o pôvode ako doklad k vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu.

DÔKAZ O PREFERENČNOM PÔVODE (OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI VRÁTANE TURECKA V RÁMCI PREFERENČNÝCH DOHÔD O POĽNOHOSPODÁRSTVE A VÝROBKOCH Z UHLIA A OCELE)

4.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia vyplývajúceho zo spoločnej obchodnej politiky, dôkazy o pôvode riadne vydané tretími krajinami alebo vystavené v rámci preferenčných dohôd uzavretých novými členskými štátmi s týmito krajinami alebo vydané alebo vystavené v rámci jednostrannej vnútroštátnej právnej úpravy nových členských štátov sa v jednotlivých nových členských štátoch uznajú, ak:

a)

získanie takého pôvodu má za následok preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe preferenčných sadzobných opatrení, ktoré sú obsiahnuté v dohodách a dojednaniach uzatvorených Spoločenstvom s týmito tretími krajinami alebo skupinami krajín alebo prijatých Spoločenstvom vo vzťahu k nim, ako je uvedené v článku 20 ods. 3 písm. d) a e) nariadenia (EHS) č. 2913/92; a

b)

dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty boli vydané alebo vystavené najneskôr v deň predo dňom pristúpenia; a

c)

dôkaz o pôvode je predložený colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia.

Ak bol tovar deklarovaný na prepustenie do voľného obehu v novom členskom štáte predo dňom pristúpenia, dôkaz o pôvode vydaný alebo vystavený dodatočne podľa preferenčných dohôd alebo dojednaní platných v tomto novom členskom štáte v deň prepustenia do voľného obehu môže byť taktiež uznaný v dotknutom členskom štáte, ak je predložený colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia.

5.

Bulharsko a Rumunsko sú oprávnené ponechať v platnosti povolenia, ktorými im bolo v rámci dohôd uzatvorených s tretími krajinami priznané postavenie „schváleného vývozcu“, ak:

a)

je takéto ustanovenie stanovené aj v dohodách uzatvorených týmito tretími krajinami so Spoločenstvom predo dňom pristúpenia; a

b)

schválení vývozcovia uplatňujú pravidlá pôvode ustanovené v týchto dohodách.

Tieto povolenia nové členské štáty nahradia najneskôr jeden rok odo dňa pristúpenia novými povoleniami vydanými  podľa podmienok právnych predpisov Spoločenstva.

6.

Na účely overenia dôkazov uvedených v odseku 4 sa uplatňujú ustanovenia o definícii pojmu „pôvodných výrobkov“ a metódach administratívnej spolupráce príslušných dohôd alebo dojednaní. Žiadosti o následné overenie týchto dôkazov príslušné colné orgány súčasných členských štátov a nových členských štátov uznajú na obdobie troch rokov od vydania dotknutého dôkazu o pôvode a tieto orgány ich môžu vystaviť na obdobie troch rokov od uznania dôkazu o pôvode ako doklad k vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu.

7.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia vyplývajúceho zo spoločnej obchodnej politiky, dôkazy o pôvode vydané dodatočne tretími krajinami v rámci preferenčných dohôd uzavretých Spoločenstvom s týmito krajinami sa v nových členských štátoch uznajú pre prepustenie takého tovaru do voľného obehu, ktorý je v deň pristúpenia buď na ceste alebo v dočasnom uskladnení, v colnom sklade alebo vo voľnom pásme v jednej z týchto tretích krajín alebo v tomto novom členskom štáte, ak nový členský štát, v ktorom dochádza k prepusteniu do voľného obehu, nemal v súvislosti s dotknutým výrobkom v čase vydania prepravných dokumentov v platnosti žiadnu dohodu o voľnom obchode s treťou krajinou a ak:

a)

získanie takého pôvodu má za následok preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe preferenčných sadzobných opatrení, ktoré sú obsiahnuté v dohodách a dojednaniach uzatvorených Spoločenstvom s tretími krajinami alebo skupinami tretích krajín alebo prijatých Spoločenstvom vo vzťahu k nim podľa článku 20 ods. 3 písm. d) a e) nariadenia (EHS) č. 2913/92; a

b)

prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň predo dňom pristúpenia; a

c)

dôkaz o pôvode vydaný dodatočne sa colným orgánom predloží v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia.

8.

Na účely overenia dôkazov uvedených v odseku 7 sa uplatňujú ustanovenia o definícii pojmu „pôvodných výrobkov“ a metódach administratívnej spolupráce príslušných dohôd alebo dojednan