Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2004C0065

Odporúčanie Dozorného orgánu EZVO č. 65/04/COL z 31. marca 2004 týkajúce sa koordinovaného programu úradných kontrol krmív na rok 2004

OJ L 126, 19.5.2005, p. 59–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 13–21 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/65/oj

19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/59


ODPORÚČANIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 65/04/COL

z 31. marca 2004

týkajúce sa koordinovaného programu úradných kontrol krmív na rok 2004

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 109 a jej protokol 1,

so zreteľom na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení Dozorného orgánu a Súdneho dvora a najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. b) a jej protokol 1,

so zreteľom na akt uvedený v bode 31a kapitoly II prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (smernica Rady 95/53/ES z 25. októbra 1995 stanovujúca zásady pri organizácii úradných kontrol v oblasti výživy zvierat (1)) v znení zmien a doplnení a v úprave podľa protokolu 1 a najmä článku 22 ods. 3 Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

keďže:

(1)

V záujme správneho fungovania Európskeho hospodárskeho priestoru je potrebné pripraviť koordinované programy zamerané na kontrolu krmív v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru s cieľom zlepšiť jednotné zavedenie úradných kontrol v štátoch patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru.

(2)

Tieto programy by mali klásť dôraz na súlad s príslušnými právnymi predpismi platnými podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore a na ochranu verejného zdravia a zdravia zvierat.

(3)

Výsledky súčasného zavedenia národných programov a koordinovaných programov môžu byť zdrojom informácií a skúseností, na ktorých možno založiť budúcu kontrolnú činnosť a právne predpisy v tejto oblasti.

(4)

Hoci akt uvedený v bode 33 kapitoly II prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (smernica 2002/32/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (2)) zavádza maximálny povolený obsah aflatoxínu B1 v krmivách, k dispozícii nie sú žiadne platné právne predpisy vychádzajúce z Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktoré by stanovovali normy pre iné mykotoxíny, ako je ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol a fumonizíny. Zhromažďovanie údajov o prítomnosti týchto mykotoxínov pomocou náhodných odberov vzoriek by mohlo byť zdrojom užitočných informácií pri hodnotení situácie na účely ďalšieho rozvoja právnych predpisov. Okrem toho sú niektoré krmivá, ako obilniny a olejové semená, osobitne náchylné na kontamináciu mykotoxínmi vzhľadom na podmienky zberu, uskladňovania a dopravy. Keďže koncentrácia mykotoxínov sa každoročne mení, je vhodné zhromažďovať údaje o všetkých mykotoxínoch počas niekoľkých za sebou idúcich rokov.

(5)

Predchádzajúce kontroly prítomnosti antibiotík a kokcídiostatík v niektorých krmivách, kde tieto látky nie sú povolené, naznačujú, že tieto druhy priestupkov sa ešte stále vyskytujú. Tieto nálezy, ako aj citlivosť problematiky oprávňujú na ďalšie pokračovanie kontrol.

(6)

Účasť Nórska a Islandu v programoch, ktoré sú opísané v prílohe II k tomuto odporúčaniu a týkajú sa látok, ktoré nie sú povolené ako prísady do krmív, bude potrebné prehodnotiť vzhľadom na ich vyňatie z kapitoly II prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

(7)

Je dôležité zabezpečiť účinné dodržiavanie obmedzení týkajúcich sa používania kŕmnych materiálov živočíšneho pôvodu, ako je ustanovené v príslušných právnych predpisoch EHP.

(8)

Prípad kontaminácie kŕmneho a potravinového reťazca octanom medroxyprogesterónu (MPA) upozornil na význam výberu dodávok z hľadiska bezpečnosti krmív. Niektoré zložky krmív sú vedľajšie produkty potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva, iných druhov priemyslu alebo ťažby minerálov. Zdroj kŕmnych materiálov priemyselného pôvodu a použité metódy spracovania môžu mať mimoriadny význam z hľadiska bezpečnosti týchto produktov. Z tohto dôvodu by kompetentné orgány pri vykonávaní svojich kontrol mali zvážiť tento aspekt.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto odporúčaní sú v súlade s názorom Výboru EZVO pre rastlinné a živočíšne krmivá, ktorý pomáha dozornému orgánu EZVO,

ODPORÚČA ŠTÁTOM EZVO:

1.

Uskutočniť v roku 2004 koordinovaný program zameraný na kontrolu:

a)

koncentrácie mykotoxínov (aflatoxín B1, ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol a fumonizínov) v krmivách s uvedením použitých analytických metód; postup pri odbere vzoriek by mal zahŕňať náhodný aj cielený odber vzoriek; v prípade cieleného odberu musia vzorky predstavovať kŕmny materiál, ktorý je podozrivý z vyššej koncentrácie mykotoxínov, ako sú obilné zrná, olejové semená, ovocie s obsahom oleja, výrobky z nich, vedľajšie produkty a kŕmne materiály skladované dlhodobo alebo prevážané po mori na dlhšiu vzdialenosť; o výsledkoch kontrol by mala byť podaná správa podľa vzoru uvedeného v prílohe I;

b)

prítomnosti niektorých liečiv, ktoré môžu, ale nemusia byť povolené ako prísady do krmiva pre niektoré živočíšne druhy a kategórie, vo vopred pripravených zmesiach bez liekov a zložených krmivách, v ktorých tieto liečivá nie sú povolené; kontroly musia byť zamerané na prítomnosť tých liečiv vo vopred pripravených zmesiach a zložených krmivách, kde kompetentný orgán predpokladá vyššiu pravdepodobnosť zistenia nekalých praktík; o výsledkoch kontrol by mala byť podaná správa podľa vzoru uvedeného v prílohe II;

c)

zavedenia obmedzení výroby a používania kŕmnych materiálov živočíšneho pôvodu, ako je uvedené v prílohe III;

d)

postupov výrobcov zložených krmív pri výbere a hodnotení ich dodávok kŕmnych materiálov priemyselného pôvodu a postupov zameraných na zaručenie kvality a bezpečnosti týchto zložiek, ako je uvedené v prílohe IV.

2.

Zahrnúť výsledky koordinovaného kontrolného programu zavedeného v odseku 1 do samostatnej kapitoly výročnej správy o kontrolných aktivitách, ktorá sa predloží Dozornému orgánu EZVO do 1. apríla 2005 v súlade s článkom 22 ods. 2 smernice 95/53/ES a s najnovšou verziou harmonizovaného vzoru na podávanie správ.

V Bruseli 31. marca 2004

Za Dozorný orgán EZVO

Bernd HAMMERMAN

člen kolégia

Niels FENGER

riaditeľ


(1)  Ú. v. ES L 265, 8.11.1995, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/46/ES (Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/8/ES (Ú. v. EÚ L 27, 29.1.2005, s. 44).


PRÍLOHA I

Koncentrácia niektorých mykotoxínov (aflatoxínu B1, ochratoxínu A, zearalenónu, deoxynivalenolu, fumonizínov) v krmivách

Jednotlivé výsledky všetkých skúmaných vzoriek; vzor na podávanie správ podľa odseku 1 písm. a)

Krmivá

Odber vzoriek (náhodný alebo cielený)

Druh a koncentrácia mykotoxínov (μg/kg vzhľadom na krmivo s vlhkosťou 12 %)

Druh

Krajina pôvodu

Aflatoxín B1

Ochratoxín A

Zearalenón

Deoxynivalenol

Fumonizíny (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentný orgán by mal tiež uviesť:

opatrenia podniknuté po zistení prekročenia maximálnych hladín aflatoxínu B1,

použité analytické metódy,

medze detekcie.


(1)  Koncentrácia fumonizínov zahŕňa celkovú koncentráciu fumonizínov B1, B2 a B3.


PRÍLOHA II

Prítomnosť niektorých látok, ktoré nie sú povolené ako prísady do krmív

Niektoré antibiotiká, kokcídiostatiká a iné látky môžu byť legálne prítomné ako prísady vo vopred pripravených zmesiach a zložených krmivách pre niektoré druhy a kategórie zvierat, ak sú povolené podľa aktu uvedeného v bode 1 kapitoly II Dohody o Európskom hospodárskom priestore (smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1)).

Prítomnosť nepovolených látok v krmivách sa považuje za priestupok.

Z nasledovných látok je potrebné vybrať látky podliehajúce kontrole:

1.

Látky povolené ako prísady do krmív len pre niektoré živočíšne druhy a kategórie:

 

avilamycín

 

dekochinát

 

diklazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginón bromid

 

lasalocid A sodný

 

maduramicín amónny alfa

 

monenzín sodný

 

narazín

 

narazín – nikarbazín

 

robenidín chlorid

 

salinomycín sodný

 

semduramicín sodný

2.

Látky, ktoré už nie sú povolené ako prísady do krmív:

 

amprolium

 

amprolium/etopabát

 

arprinocid

 

avoparcín

 

karbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metiklorpindol

 

metiklorpindol/metylbenzochát

 

nikarbazín

 

nifursol

 

olachindox

 

ronidazol

 

spiramycín

 

tetracyklíny

 

tylozín fosfát

 

virginiamycín

 

zinkový bacitracín

 

iné antimikrobiálne látky

3.

Látky, ktoré nikdy neboli povolené ako prísady do krmiva:

iné látky

Individuálne výsledky nevyhovujúcich vzoriek; vzor na podávanie správ podľa odseku 1 písm. b)

Druh krmiva

(živočíšny druh a kategória)

Zistená látka

Zistená koncentrácia

Dôvod priestupku (2)

Podniknuté opatrenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentný orgán musí taktiež uviesť:

celkový počet skontrolovaných vzoriek,

názvy látok, ktorých prítomnosť bola preskúmaná,

použité analytické metódy,

medze detekcie.


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2)  Dôvod prítomnosti nepovolenej látky v krmive, zistený po preskúmaní kompetentným orgánom.


PRÍLOHA III

Obmedzenia týkajúce sa výroby a používania kŕmnych materiálov živočíšneho pôvodu

Bez toho, aby boli dotknuté články 3 až 13 a článok 15 smernice 95/53/ES, by štáty EZVO v roku 2004 mali uskutočniť koordinovaný kontrolný program s cieľom určiť, či boli dodržané obmedzenia týkajúce sa výroby a používania kŕmnych materiálov živočíšneho pôvodu.

Najmä kvôli zabezpečeniu efektívneho uplatnenia zákazu kŕmenia niektorých živočíchov spracovanými živočíšnymi bielkovinami, ako je ustanovené v prílohe IV aktu uvedeného v bodoch 7, 1, 12 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií] (1) musia štáty EZVO zaviesť špecifický kontrolný program, ktorý bude spočívať v cielených kontrolách. V súlade s článkom 4 smernice 95/53/ES tento kontrolný program musí byť založený na rizikovej stratégii zahŕňajúcej všetky štádiá výroby a všetky miesta, kde sa krmivo vyrába, s krmivom manipuluje a kde sa ním kŕmia zvieratá. Štáty EZVO musia venovať osobitnú pozornosť definícii kritérií týkajúcich sa rizika. Význam každého kritéria musí odrážať mieru rizika. Frekvencia kontrol a počet vzoriek analyzovaných na jednotlivých miestach musí zodpovedať súhrnnému významu, ktorý sa týmto miestam pripisuje.

Pri príprave kontrolného programu je potrebné vziať do úvahy nasledujúce miesta a kritériá:

Miesta

Kritériá

Význam

Výrobne krmiva

Dvojprúdové výrobne krmiva vyrábajúce zložené krmivo pre prežúvavcov a zložené krmivo pre neprežúvavcov so zníženým obsahom spracovaných živočíšnych bielkovín

Výrobne krmiva, u ktorých sa v minulosti vyskytlo alebo predpokladalo nesplnenie požiadaviek

Výrobne krmiva s veľkým množstvom dovezeného krmiva s vysokým obsahom bielkovín, ako je rybacia múčka, sójová múčka, kukuričná gluténová múčka a bielkovinové koncentráty

Výrobne krmiva s veľkou produkciou zloženého krmiva

Riziko skríženej kontaminácie v dôsledku interných prevádzkových postupov (použitie síl, kontrola účinného oddelenia výrobných liniek, kontrola zložiek, interné laboratórium, postupy pri odbere vzoriek a pod.)

 

Hraničné kontrolné body a iné miesta vstupu do Európskeho hospodárskeho priestoru

Veľký/malý objem dovezeného krmiva

Krmivá s vysokým obsahom bielkovín

 

Farmy

Domáce výrobne zmesí používajúce znížený obsah spracovaných živočíšnych bielkovín

Farmy chovajúce prežúvavce a iné druhy zvierat (riziko krížového kŕmenia)

Farmy nakupujúce krmivo vo veľkých množstvách

 

Predajcovia

Sklady a priestory na prechodné uchovávanie krmiva s vysokým obsahom bielkovín

Vysoký objem obchodovania s krmivom vo veľkých množstvách

Predajcovia zložených krmív vyrobených v zahraničí

 

Mobilné výrobne zmesí

Výrobne zmesí vyrábajúce krmivá pre prežúvavce aj neprežúvavce

Výrobne zmesí, u ktorých sa v minulosti vyskytlo alebo predpokladalo nesplnenie požiadaviek

Výrobne zmesí, spracúvajúce krmivá s vysokým obsahom bielkovín

Výrobne zmesí s vysokou produkciou krmív

Dodávka krmív veľkému počtu fariem vrátane fariem chovajúcich prežúvavce

 

Dopravné prostriedky

Vozidlá používané na prevoz spracovaných živočíšnych bielkovín a krmív

Vozidlá u ktorých sa v minulosti vyskytlo alebo predpokladalo nesplnenie požiadaviek

 

Štáty EZVO môžu do 30. apríla 2004 predložiť Dozornému orgánu EZVO svoje vlastné hodnotenie rizík, v ktorom zohľadnia aj iné miesta a kritériá.

Odber vzoriek sa musí zamerať na dávky alebo udalosti, pri ktorých je najväčšia pravdepodobnosť skríženej kontaminácie zakázanými spracovanými bielkovinami (prvá dávka po prevoze krmív obsahujúcich živočíšne proteíny zakázané v tejto dávke, technické problémy alebo zmeny výrobnej linky, zmeny v skladovacích zásobníkoch alebo silách určených pre materiál vo veľkom množstve).

Minimálny počet kontrol za 1 rok v štáte EZVO je 10 na každých 100 000 ton vyrobeného zloženého krmiva. Minimálny počet úradných kontrol za 1 rok v štáte EZVO je 20 na každých 100 000 ton vyrobeného zloženého krmiva. Do schválenia alternatívnych metód sa na analýzu vzoriek použije mikroskopická identifikácia a stanovovanie opísané v smernici Komisie 98/88/ES z 13. novembra 1998, ktorou sa ustanovujú pravidlá na mikroskopickú identifikáciu a stanovenie komponentov živočíšneho pôvodu na účely úradných kontrol krmív (2). Prítomnosť zakázaných zložiek živočíšneho pôvodu v krmivách sa považuje za priestupok voči zákazu týkajúceho sa krmív.

Výsledky kontrolných programov je potrebné oznámiť Dozornému orgánu EZVO pomocou týchto formátov:

Súhrn kontrol týkajúcich sa obmedzení výroby a používania krmív živočíšneho pôvodu (kŕmenie zakázanými spracovanými živočíšnymi bielkovinami)

A.   Vykonané kontroly

Štádium

Počet kontrol zahŕňajúcich kontroly prítomnosti spracovaných živočíšnych bielkovín

Počet priestupkov skôr zistený pri kontrolách ako pri laboratórnom vyšetrení

Dovoz kŕmnych materiálov

 

 

Uskladnenie kŕmnych materiálov

 

 

Výrobne krmiva

 

 

Domáce výrobne zmesí/mobilné výrobne zmesí

 

 

Prechodné uskladnenie krmív

 

 

Dopravné prostriedky

 

 

Farmy chovajúce neprežúvavce

 

 

Farmy chovajúce prežúvavce

 

 

Iné: …

 

 


B.   Odber vzoriek a vyšetrenie kŕmnych materiálov a zložených kŕmnych materiálov na prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín

Miesta

Počet úradných vzoriek vyšetrených na prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín

Počet nevyhovujúcich vzoriek

Prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín získaných zo suchozemských zvierat

Prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z rýb

Kŕmne materiály

Zložené krmivá

Kŕmne materiály

Zložené krmivá

Zložené krmivá

Zložené krmivá

pre prežúvavce

pre neprežúvavce

pre prežúvavce

pre neprežúvavce

pre prežúvavce

pre neprežúvavce

Počas dovozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobne krmív

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prechodné uskladnenie/sklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravné prostriedky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domáce výrobne zmesí/mobilné výrobne zmesí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na farme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Súhrn zakázaných spracovaných živočíšnych bielkovín nachádzajúcich sa vo vzorkách krmív určených pre prežúvavce

 

Mesiac odberu vzorky

Druh, stupeň a pôvod kontaminácie

Uplatnené sankcie (alebo iné opatrenia)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem toho musia štáty EZVO vykonať analýzu tukov a rastlinných olejov, ktoré sú určené na výrobu krmív, z hľadiska prítomnosti stopového množstva kostí, pričom výsledky týchto analýz musia byť zahrnuté v správe, na ktorú sa odvoláva odsek 2 tohto odporúčania.


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 45.


PRÍLOHA IV

Postupy pri výbere a hodnotení dodávok kŕmnych materiálov priemyselného pôvodu

Kompetentné orgány musia identifikovať a stručne opísať postupy výrobcov zložených krmív, ktoré sa použili pri výbere a hodnotení dodávok kŕmnych materiálov priemyselného pôvodu. Niektoré postupy sa môžu týkať predchádzajúceho ustanovenia charakteristík alebo požiadaviek kladených na dodávané produkty alebo na dodávateľov. Iné postupy sa môžu týkať vlastných kontrol zameraných na overenie splnenia niektorých parametrov výrobcami zložených krmív pri preberaní dodávok.

Pri každom identifikovanom postupe (postup pri výbere a hodnotení dodávok) musia kompetentné orgány uviesť výhody a nevýhody uplatnenia daného postupu z hľadiska bezpečnosti krmív. Po zvážení možných rizík musia kompetentné orgány nakoniec zhodnotiť, či je daný postup prijateľný, nedostatočný alebo neprijateľný z hľadiska zaručenia bezpečnosti krmív, pričom súčasne musia uviesť dôvody vedúce k uvedenému záveru.

Hodnotenie postupov

Postup (krátky popis vrátane kritérií na prijatie alebo zamietnutie kŕmnych materiálov)

Výhody

Nevýhody

Hodnotenie prijateľnosti postupov

 

 

 

 

 

 

 

 


Top