Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0382

2005/382/ES: Rozhodnutie Komisie z 18. mája 2005, ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie trupov ošípaných v Maďarsku [oznámené pod číslom K(2005) 1448]

OJ L 126, 19.5.2005, p. 55–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/382/oj

19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/55


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. mája 2005,

ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie trupov ošípaných v Maďarsku

[oznámené pod číslom K(2005) 1448]

(Iba maďarský text je autentický)

(2005/382/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu trupov z ošípaných (1), najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 2 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3220/84 sa stanovuje, že pri klasifikácii trupov ošípaných je potrebné odhadom určiť obsah chudého mäsa v súlade so štatisticky osvedčenými metódami posudzovania založenými na fyzickom meraní jednej alebo viacerých anatomických častí trupu ošípanej. Schválenie klasifikačných metód podlieha dodržaniu maximálnej tolerancie štatistickej chyby v posudzovaní. Táto tolerancia sa uvádza v článku 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2967/85 z 24. októbra 1985, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupnice Spoločenstva na klasifikáciu trupov ošípaných (2).

(2)

Maďarská vláda požiadala Komisiu o povolenie štyroch metód klasifikácie trupov ošípaných, pričom vo forme druhej časti protokolu stanoveného v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2967/85 predložila výsledky pokusných pitiev, ktoré boli vykonané pred dňom pristúpenia.

(3)

Na základe posúdenia tejto žiadosti sa dospelo k názoru, že podmienky na schválenie týchto klasifikačných metód sú splnené.

(4)

V článku 2 nariadenia (EHS) č. 3220/84 sa stanovuje, že členské štáty môžu dostať povolenie na zabezpečenie prezentácie trupov ošípaných, ktorá sa líši od štandardnej prezentácie stanovenej v tom istom článku, ak si takúto výnimku vyžaduje obchodná prax alebo technické požiadavky.

(5)

Tradičná prezentácia trupov ošípaných a následná obchodná prax v Maďarsku vyžaduje prezentáciu tiel s vnútorným tukom a bránicou. Uvedené skutočnosti by sa mali zohľadniť pri upravovaní zaznamenanej hmotnosti na hmotnosť tela pre štandardnú prezentáciu.

(6)

Nepovoľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani klasifikačných metód iba na základe nového rozhodnutia Komisie prijatého na základe nadobudnutých skúseností. Z uvedeného dôvodu je možné zrušiť toto povolenie.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Podľa nariadenia (EHS) č. 3220/84 sa na klasifikáciu trupov ošípaných v Maďarsku týmto povoľuje používanie týchto metód:

a)

prístroje Fat-O-Meater FOM S70 a Fat-O-Meater FOM S71 a s nimi súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 1 prílohy;

b)

prístroj Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM) a s ním súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 2 prílohy;

c)

prístroj Ultra FOM 200 a s ním súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 3 prílohy;

d)

prístroj Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM) a s ním súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 4 prílohy.

Pokiaľ ide o prístroj Ultra FOM 200 uvedený v prvom odseku písm. c), je stanovené, že po ukončení merania musí byť možné na trupe ošípanej skontrolovať, že prístroj meral hodnoty SZ1 a SZ2 v mieste uvedenom v prílohe časť 3 bod 3. Zodpovedajúce označenie merania príslušného miesta sa musí vykonať súčasne s meraním.

Článok 2

Bez ohľadu na opis štandardnej prezentácie uvedený v článku 2 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3220/84 nie je pred vážením a klasifikáciou trupov ošípaných potrebné z trupov odstrániť vnútorný tuk a bránicu. S cieľom určiť predbežnú cenu za trup ošípanej na porovnateľnom základe sa zaznamenaná hmotnosť trupu za tepla zníži:

a)

v prípade bránice o 0,35 %;

b)

v prípade vnútorného tuku o 1,68 %.

Článok 3

Nepovoľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani metód posudzovania.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Maďarskej republike.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3513/93 (Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 285, 25.10.1985, s. 39. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3127/94 (Ú. v. ES L 330, 21.12.1994, s. 43).


PRÍLOHA

METÓDY KLASIFIKÁCIE TRUPOV OŠÍPANÝCH V MAĎARSKU

Časť 1

FAT-O-MEATER FOM S70 A FAT-O-MEATER FOM S71

1.

Klasifikácia trupov ošípaných sa vykoná pomocou prístrojov Fat-O-Meater FOM S70 a Fat-O-Meater FOM S71.

2.

Súčasťou prístrojov je sonda s priemerom šesť milimetrov, ktorá obsahuje optickú sondu typu Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ a jej operačná vzdialenosť je od 5 do 105 milimetrov. Výsledky meraní sa prostredníctvom počítača typu S70 a S71 prevedú do odhadnutého obsahu chudého mäsa.

3.

Obsah chudého mäsa trupu ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

Image = 54,043661 – 0,170496 × SZ1 – 0,568425 × SZ2 + 0,215384 × H2 + 0,048995 × W

kde:

Image

=

je odhadovaný obsah chudého mäsa (v percentách)

SZ1

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P1 (8 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým bedrovým stavcom)

SZ2

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (6 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom)

H2

=

je hrúbka svaloviny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (6 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom)

W

=

hmotnosť trupu v teplom stave (kg).

Vzorec platí pre trup s hmotnosťou od 50 do 120 kg.

Časť 2

UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 (UNIFOM)

1.

Klasifikácia trupov ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM)“.

2.

Prístroj je rovnaký ako prístroj opísaný podľa bodu 2 časť 1. Prístroj UNIFOM sa však líši od prístroja FOM vzhľadom na počítačové a softvérové vybavenie pre zvážený profil z optickej sondy. UNIFOM nie je spojený s vážiacim prístrojom.

3.

Obsah chudého mäsa trupu ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

Image = 53,527 – 0,127 × SZ1 – 0,563 × SZ2 + 0,283 × H2

kde:

Image

=

je odhadovaný obsah chudého mäsa (v percentách)

SZ1

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P1 (8 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým bedrovým stavcom)

SZ2

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (6 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom)

H2

=

je hrúbka svaloviny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (6 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom).

Vzorec platí pre trup s hmotnosťou od 50 do 120 kg.

Časť 3

ULTRA FOM 200

1.

Klasifikácia trupov ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „Ultra FOM 200“.

2.

Súčasťou prístroja je ultrazvuková sonda s 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Ultrazvukový signál sa digitalizuje, uloží a spracuje mikroprocesorom (typ Intel 80 C 32). Výsledky meraní sa pomocou prístroja Ultra-FOM prepočítajú do odhadovaného obsahu chudého mäsa.

3.

Obsah chudého mäsa trupu ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

Image = 59,989 – 0,265 × SZ1 – 0,402 × SZ2 + 0,007625 × H2 + 0,08837 × W

kde:

Image

=

je odhadovaný obsah chudého mäsa (v percentách)

SZ1

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P1 (7 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým bedrovým stavcom)

SZ2

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (7 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom)

H2

=

je hrúbka svaloviny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (7 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom)

W

=

hmotnosť trupu v teplom stave (kg).

Vzorec platí pre trup s hmotnosťou od 50 do 120 kg.

Časť 4

PLNE AUTOMATICKÁ KLASIFIKÁCIA ULTRAZVUKOM (AUTOFOM)

1.

Klasifikácia trupov ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „AUTOFOM (Fully automatic ultrasonic carcase grading)“.

2.

Tento prístroj je vybavený 16 ultrazvukovými prevodníkmi s 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP) s 25 mm operačnou vzdialenosťou medzi prevodníkmi.

Ultrazvukový údaj obsahuje merania hrúbky chrbtovej slaniny a svaloviny.

Výsledky meraní sa prostredníctvom počítača prevedú do odhadovaného obsahu chudého mäsa.

3.

Obsah chudého mäsa trupu ošípanej sa vypočíta zo 60 bodov merania na základe tohto vzorca:

Image = 52,698684 – 0,033320 x1 – 0,027910 x2 – 0,033369 x3 – 0,042006 x4 – 0,044693 x5 – 0,038184 x6 – 0,021688 x7 – 0,023770 x8 – 0,020832 x9 – 0,018833 x10 – 0,014692 x11 – 0,018321 x12 – 0,025358 x13 – 0,024304 x14 – 0,026339 x15 – 0,020495 x16 – 0,016825 x17 – 0,019075 x18 – 0,021736 x19 – 0,020635 x20 – 0,019779 x21 – 0,027397 x22 – 0,023439 x23 – 0,022317 x24 – 0,024994 x25 – 0,026247 x26 – 0,023531 x27 – 0,019013 x28 – 0,027384 x29 – 0,031072 x30 – 0,028046 x31 – 0,025150 x32 – 0,023167 x33 – 0,024394 x34 – 0,026832 x35 – 0,024874 x36 – 0,018853 x37 – 0,021229 x38 – 0,028275 x39 – 0,027372 x40 – 0,018172 x41 – 0,017360 x42 – 0,019780 x43 – 0,022921 x44 – 0,023974 x45 – 0,024597 x46 – 0,013694 x47 – 0,014177 x48 – 0,016137 x49 – 0,016805 x50 – 0,017700 x51 – 0,022157 x52 – 0,027827 x53 + 0,051671 x54 + 0,049577 x55 + 0,049119 x56 + 0,050793 x57 + 0,050356 x58 + 0,050666 x59 + 0,053370 x60

kde:

Image

=

je odhadované percento chudého mäsa

x1, x2 ….x60 sú premenné merané pomocou prístroja AUTOFOM.

4.

Opis bodov merania a štatistickej metódy možno nájsť v časti II maďarského protokolu, ktorý bol odovzdaný Komisii v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2967/85.

Vzorec platí pre trup s hmotnosťou od 50 do 120 kg.


Top