Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0348

2005/348/ES: Rozhodnutie Rady z 18. januára 2005, ktoré v súlade s článkom 104 ods. 8 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva stanovuje, či Maďarská republika prijala účinné opatrenie v reakcii na odporúčania Rady v súlade s článkom 104 ods. 7 tejto zmluvy

OJ L 110, 30.4.2005, p. 42–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 418–419 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/348/oj

30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/42


ROZHODNUTIE RADY

z 18. januára 2005,

ktoré v súlade s článkom 104 ods. 8 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva stanovuje, či Maďarská republika prijala účinné opatrenie v reakcii na odporúčania Rady v súlade s článkom 104 ods. 7 tejto zmluvy

(2005/348/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 8,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 104 zmluvy sa členské štáty majú vyhnúť nadmernému verejného deficitu.

(2)

Pakt stability a rastu je založený na podstate zdravých štátnych financií ako prostriedkov posilňovania podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu vhodného na vytváranie zamestnanosti. Pakt stability a rastu zahŕňa nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (1) stanoveného v článku 104 zmluvy s cieľom ďalej podporovať rýchlu nápravu nadmerných deficitov verejnej správy.

(3)

Rezolúcia Európskej rady v Amsterdame o Pakte stability a rastu zo 17. júna 1997 (2) slávnostne vyzýva všetky strany, menovite členské štáty, Radu a Komisiu, aby presne a včas plnili zmluvu a Pakt stability a rastu.

(4)

Rozhodnutím 2004/918/ES (3) Rada v súlade s článkom 104 ods. 6 zmluvy rozhodla o existencii nadmerného deficitu v Maďarsku.

(5)

V súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy a článkom 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97 Rada prijala 5. júla 2004 odporúčanie určené maďarským orgánom, aby čo najrýchlejšie odstránili nadmerný deficit a aby prijali kroky v strednodobom rámci, ktorých cieľom je spoľahlivým a udržateľným spôsobom znížiť tento deficit pod 3 % HDP do roku 2008 v súlade s postupom pre zníženie deficitu stanoveným v konvergenčnom programe, ktorý predložili maďarské orgány a ktorý je schválený v stanovisku Rady z 5. júla 2004 o tomto programe (4). Toto odporúčanie stanovilo dátum 5. novembra 2004, do ktorého má maďarská vláda prijať účinné kroky týkajúce sa opatrení plánovaných na dosiahnutie cieľového deficitu 4,1 % HDP na rok 2005. V tomto odporúčaní Rada Maďarskej republike tiež odporučila, aby rázne uskutočnilo opatrenia plánované v konvergenčnom programe z mája 2004 a najmä, aby bolo pripravené zaviesť prípadné dodatočné opatrenia s cieľom dosiahnuť cieľový deficit verejnej správy vo výške 4,6 % HDP na rok 2004. Okrem toho Rada vyzvala maďarské orgány, aby využili každú príležitosť na urýchlenie fiškálnej úpravy, aby uskutočnili plánované reformy verejnej správy, zdravotníctva a školstva a aby zabezpečili, že plánované znižovanie daní bude primerane financované a jeho uplatňovanie podmienené dosiahnutím cieľových deficitov.

(6)

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97, sa rozhodnutie Rady pri posudzovaní, či boli prijaté účinné opatrenia v reakcii na odporúčania v súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy, zakladá na rozhodnutiach, ktoré verejne oznámila vláda dotknutého členského štátu.

(7)

Posúdenie verejne oznámených rozhodnutí prijatých Maďarskou republikou v lehote medzi vydaním odporúčania Rady v súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy a konečným termínom, ktorý je stanovený v odporúčaní, vedie k týmto záverom:

maďarská vláda prijala na odporúčanie Rady mnohé dodatočné opatrenia. Prijali sa na strane výdavkov a prispeli k významnému zníženiu rozpočtového deficitu v roku 2004 v porovnaní s rokom 2003 a k výhodnejšiemu a udržateľnému preorientovaniu rastu. Tento krok však nebol natoľko účinný, aby rozpočtový deficit na rok 2004 zahrnutý v odporúčaní Rady dosiahol hranicu 4,6 % HDP, ktorá sa, podľa očakávaní, značne prekročí,

v rozpočte na rok 2005 boli oznámené mnohé opatrenia, ktorých cieľom je naďalej znižovať rozpočtový deficit v roku 2005 vrátane „pohotovostnej“ rezervy vo výške 0,5 % HDP v prípade, že by sa prekročil deficit na rok 2005. Tieto však nebudú stačiť na splnenie cieľového deficitu vo výške 4,1 % HDP zahrnutého v odporúčaní Rady, ktorý sa taktiež, podľa očakávaní, značne prekročí,

opatrenia doteraz prijaté maďarskými orgánmi sa odchýlia od plánovaného vyrovnávacieho postupu májového konvergenčného programu. V tejto súvislosti treba pokračujúci záväzok maďarskej vlády opraviť nadmerný deficit do roku 2008 podporiť ráznymi opatreniami ďalšej fiškálnej konsolidácie a rozhodnejším sledovaním štrukturálnych reforiem.

(8)

Článok 104 ods. 8 zmluvy stanovuje v prípade, že ak Rada stanoví, že neboli prijaté žiadne účinné opatrenia v reakcii na jej odporúčanie v súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy, môže toto odporúčanie zverejniť. V súlade s rozhodnutím Európskej rady o Pakte stability a rastu však Maďarská republika súhlasila so zverejnením tohto odporúčania v júli 2004,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Maďarská republika neprijala účinné opatrenie v reakcii na odporúčanie Rady z 5. júla 2004 v lehote stanovenej v tomto odporúčaní.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Maďarskej republike.

V Bruseli 18. januára 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Ú. v. ES C 236, 2.8.1997, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2004, s. 27.

(4)  Ú. v. EÚ C 320, 24.12.2004, s. 11.


Top