Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0690

Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa stanovuje maximálna náhrada na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2032/2004

OJ L 110, 30.4.2005, p. 34–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/690/oj

30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 690/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa stanovuje maximálna náhrada na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2032/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1), najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2032/2004 (2) sa otvorilo výberové konanie pre vývoznú náhradu na ryžu.

(2)

V súlade s článkom 5 nariadenia Komisie (EHS) č. 584/75 (3) môže Komisia na základe predložených ponúk podľa postupu určeného v článku 26 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozhodnúť o stanovení maximálnej vývoznej náhrady. Pri tomto stanovení je potrebné zobrať do úvahy najmä kritériá určené v článku 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1785/2003. Zmluva sa uzatvorí s každým uchádzačom vo výberovom konaní, ktorého ponuka sa nachádza na úrovni maximálnej vývoznej náhrady alebo na nižšej úrovni.

(3)

Uplatňovanie kritérií uvedených vyššie na súčasnú situáciu na trhu s danou ryžou vedie k stanoveniu maximálnej vývoznej náhrady vo výške uvedenej v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna náhrada na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín sa stanovuje na základe ponúk predložených v období od 25. do 28. apríla 2005 na 57,00 EUR/t v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2032/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 27.11.2004, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 61, 7.3.1975, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1948/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 18).


Top