Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0681

Nariadenie Komisie (ES) č. 681/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004, pokiaľ ide o podmienky obdržania platieb na plochu pre ľan pestovaný na vlákno

OJ L 110, 30.4.2005, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 159–159 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 220 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 220 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/681/oj

30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 681/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004, pokiaľ ide o podmienky obdržania platieb na plochu pre ľan pestovaný na vlákno

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), najmä na bod iii) prvej zarážky druhého odseku jeho článku 110,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúcim podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (2) sa okrem iného ustanovujú aj podmienky platieb na plochu pre ľan pestovaný na vlákno.

(2)

Podľa článku 56 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia (ES) č. 1973/2004 je používanie osiva odrôd uvedených v prílohe V k tomuto nariadeniu podmienkou obdržania platieb na plochu pre ľan pestovaný na vlákno. V rámci spojených platieb ustanovených nariadením (ES) č. 1782/2003 však nie je táto podmienka prípustnosti oprávnená, pretože čiastka za hektár pre spojené platby pre ľan a ostatné plodiny na ornej pôde je rovnaká. V systéme oddelených platieb nie je ustanovenie, ktoré odkazuje na zoznam odrôd pre ľan. Vzhľadom na zjednodušenie je preto primerané zrušiť túto podmienku.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 sa uplatňuje na žiadosti o pomoc týkajúce sa hospodárskych rokov od 1. januára 2005, a preto by sa toto nariadenie malo uplatňovať od tohto dátumu.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 56 ods. 1 písm. b) sa bod i) vypúšťa.

2.

Príloha V sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc týkajúce sa hospodárskych rokov od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1.


Top