Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0190

Jednotná akcia Rady 2005/190/SZBP zo 7. marca 2005, o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

OJ L 62, 9.3.2005, p. 37–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 174–178 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 147 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 147 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/190/oj

9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/37


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/190/SZBP

zo 7. marca 2005,

o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 25 tretí odsek, článok 26 a článok 28 ods. 3,

keďže:

(1)

Európska únia sa zaviazala prispieť k vytvoreniu bezpečného, stabilného, zjednoteného, prosperujúceho a demokratického Iraku, ktorý pozitívne prispeje k stabilite regiónu. EÚ podporuje iracký ľud a dočasnú irackú vládu v ich úsilí o hospodársku, sociálnu a politickú obnovu Iraku v rámci vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1546 z 8. júna 2004.

(2)

Európska rada 5. novembra 2004 privítala spoločnú vyšetrovaciu misiu pre prípadnú integrovanú misiu pre oblasť polície, právneho štátu a civilnej správy v Iraku a posúdila jej správu. Európska rada uznala dôležitosť posilnenia systému trestného súdnictva, ktorý je v súlade s dodržiavaním zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd. Vzala do úvahy želanie irackých orgánov, aby účasť EÚ v Iraku bola aktívnejšia, a aby posilnenie sektoru trestného súdnictva reagovalo na potreby a priority Iraku.

(3)

Európska rada sa dohodla na tom, že EÚ by mohla užitočne prispieť k obnove a vzniku stabilného, bezpečného a demokratického Iraku prostredníctvom integrovanej misie, ktorá by okrem iného mohla podporiť užšiu spoluprácu medzi rôznymi subjektami v systéme trestného súdnictva, posilniť riadiacu schopnosť vyšších úradníkov a úradníkov s vysokým potenciálom z radov polície, súdnictva a väzenských a nápravných zariadení a zlepšiť zručnosti a postupy vyšetrovania trestných činov pri úplnom dodržiavaní zásad právneho štátu a ľudských práv.

(4)

Na základe dohody Európskej rady, Rada jednotnou akciou 2004/909/SZBP (1) rozhodla o vyslaní tímu odborníkov, ktorý by pokračoval v dialógu s irackými orgánmi, začal počiatočné plánovanie prípadnej integrovanej misie pre oblasť polície, právneho štátu a civilnej správy, ktorá začne pôsobiť po voľbách, a najmä zhodnotil naliehavé bezpečnostné potreby takejto misie.

(5)

Rada 21. februára rozhodla o utvorení integrovanej misie pre oblasť právneho štátu v Iraku, ktorá by mala začať svoju činnosť čo najskôr v závislosti od oficiálneho pozvania od irackých úradov.

(6)

Úspech misie bude závisieť na efektívnom strategickom a technickom partnerstve s irackou stranou počas operácie v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a v súčinnosti s Organizáciou spojených národov.

(7)

EÚ využije svoj dialóg s Irakom a jeho susedmi na podporu pokračujúcej regionálnej účasti a zvyšovania bezpečnosti, na podporu politického a obnovovacieho procesu v Iraku, ktorý je založený na komplexnosti, demokratických zásadách, dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu, ako aj na podporu bezpečnosti a spolupráce v regióne.

(8)

EUJUST LEX bude vykonávať svoj mandát v situácii, ktorá predstavuje hrozbu pre právo a poriadok, bezpečnosť jednotlivcov a stabilitu Iraku, a ktorá by mohla poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovené v článku 11 zmluvy.

(9)

V súlade s usmerneniami zo zasadnutia Európskej rady v Nice v dňoch 7. až 9. decembra 2000 by mala táto jednotná akcia určiť úlohu generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (ďalej len „GT/VS“) v súlade s článkami 18 a 26 zmluvy.

(10)

Článok 14 ods. 1 zmluvy vyžaduje stanovenie finančnej referenčnej sumy na celé obdobie vykonávania jednotnej akcie; uvedenie súm, ktoré majú byť financované z rozpočtu Spoločenstva, ukazuje vôľu legislatívneho orgánu a závisí od dostupnosti viazaných rozpočtových prostriedkov počas príslušného rozpočtového roka. EUJUST LEX získa aj vecné príspevky od členských štátov,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Misia

1.   Európska únia týmto zriaďuje integrovanú misiu Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX, ktorá sa skladá z plánovacej etapy so začiatkom najneskôr 9. marca 2005 a operačnej etapy so začiatkom najneskôr 1. júla 2005.

2.   EUJUST LEX pôsobí v súlade s cieľmi a ostatnými ustanoveniami obsiahnutými v úlohách vymedzených v článku 2.

Článok 2

Vyhlásenie misie

1.   EUJUST LEX rieši naliehavé potreby irackého systému trestného súdnictva tým, že poskytuje vysokým a stredným úradníkom odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti vyššieho manažmentu a vyšetrovania trestných činov. Toto odborné vzdelávanie má za cieľ zvýšiť spôsobilosť, koordináciu a spoluprácu rôznych súčastí systému irackého trestného súdnictva.

2.   EUJUST LEX podporuje užšiu spoluprácu medzi rôznymi aktérmi v systéme irackého trestného súdnictva, posilní riadiacu schopnosť vyšších úradníkov a úradníkov s vysokým potenciálom najmä z radov polície, súdnictva a väzenských a nápravných zariadení a zlepší zručnosti a postupy vyšetrovania trestných činov pri úplnom dodržiavaní zásad právneho štátu a ľudských práv.

3.   Miestom konania odborného vzdelávania a prípravy je EÚ alebo región, a EUJUST LEX má kontaktný úrad v Bagdade.

V závislosti od vývoja bezpečnostných podmienok v Iraku a od dostupnosti vhodnej infraštruktúry Rada na vyzvanie preskúmava možnosti odborného vzdelávania a prípravy v Iraku a v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní jednotnú akciu.

4.   Počas misie sa rozvinie efektívne strategické a technické partnerstvo s irackými partnermi, najmä vo vzťahu k návrhu osnov počas plánovacej etapy. Pre výber, kontrolu, hodnotenie, rozvíjanie a súčinnosť osôb, ktoré sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní a príprave bude tiež potrebná koordinácia s cieľom rýchleho presvedčenia irackej strany. Počas plánovacej a operačnej etapy je potrebná aj úzka súčinnosť medzi EUJUST LEX a členskými štátmi, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu. Zahŕňa to účasť diplomatických misií príslušných členských štátov v Iraku a kontakt s tými členskými štátmi, ktoré majú aktuálnu skúsenosť s poskytovaním odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú dôležité pre túto misiu.

5.   EUJUST LEX je bezpečná, nezávislá a jasne definovaná, ale bude aj doplnková a prinesie pridanú hodnotu prebiehajúcemu medzinárodnému úsiliu, najmä úsiliu zo strany Organizácie spojených národov, a tiež rozvinie spolupôsobenie s prebiehajúcimi snahami Spoločenstva a členských štátov. V tomto kontexte by mala byť misia v kontakte s tými členskými štátmi, ktoré v súčasnosti vykonávajú projekty odborného vzdelávania.

Článok 3

Štruktúra

EUJUST LEX, má v zásade takúto štruktúru.

a)

vedúci misie;

b)

koordinačný úrad v Bruseli;

c)

kontaktný úrad v Bagdade;

d)

vzdelávacie a výcvikové zariadenia a školitelia, ktorých poskytnú členské štáty a koordinuje EUJUST LEX;

Tieto prvky sa rozvinú v koncepcii operácií (CONOPS) a operačnom pláne (OPLAN).

Článok 4

Vedúci misie

1.   Vedúci misie je poverený každodenným riadením a koordináciou činností EUJUST LEX a je zodpovedný za personálne a disciplinárne otázky.

2.   Vedúci misie podpisuje zmluvu s Komisiou.

Článok 5

Plánovacia etapa

1.   Počas prípravnej etapy misie sa vytvorí plánovacia skupina pozostávajúca z vedúceho misie, ktorý vedie plánovaciu skupinu, a potrebného personálu, ktorý plní funkcie vyplývajúce z určených potrieb misie.

2.   V procese plánovania sa prednostne uskutoční komplexné hodnotenie rizika a podľa potreby sa aktualizuje.

3.   Plánovacia skupina navrhne OPLAN a pripraví všetky technické nástroje potrebné na vykonanie misie, vrátane spoločných osnov, ktoré zohľadnia aktuálne vzdelávacie a výcvikové projekty členských štátov. CONOPS a OPLAN zohľadňujú komplexné hodnotenie rizika. OPLAN obsahuje spoločné osnovy EÚ pre kurzy, ktoré navrhne plánovacia skupina po dohovore s irackou stranou a členskými štátmi, vrátane tých, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a výcvik relevantný pre túto misiu. Rada schvaľuje CONOPS a OPLAN.

4.   Plánovacia skupina pracuje v úzkej súčinnosti s príslušnými medzinárodnými subjektmi, najmä s Organizáciou spojených národov.

Článok 6

Personál

1.   Počet členov personálu EUJUST LEX-u a ich odborná spôsobilosť je v súlade s úlohami misie vymedzenými v článku 2 a so štruktúrou stanovenou v článku 3.

2.   Personál EUJUST LEX-u sú dočasne vyslaní členskými štátmi alebo inštitúciami EÚ. Každý členský štát znáša náklady na personál misie, ktorý dočasne vyslal, vrátane platov, zdravotného poistenia, iných dávok (okrem diét) a cestovných nákladov v zmysle finančného výkazu.

3.   EUJUST LEX prijíma podľa potreby medzinárodný a miestny personálu na základe zmluvy.

4.   Všetci členovia personálu naďalej podliehajú predpisom príslušného členského štátu alebo inštitúcie EÚ a plnia svoje povinnosti a konajú v záujme misie. Počas misie a aj po jej skončení zachováva personál misie maximálnu mlčanlivosť vzhľadom na všetky skutočnosti a informácie súvisiace s misiou. Personál misie dodržiava bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady č. 2001/264/ES z 19. marca 2001, ktorým sa prijímajú bezpečnostné predpisy Rady (2).

Článok 7

Postavenie personálu

1.   V prípade potreby sa postavenie personálu EUJUST LEX-u, ak je to vhodné, vrátane výsad, imunít a iných záruk potrebných na plnenie a hladké fungovanie EUJUST LEX- u, dohodne v súlade s postupom stanoveným v článku 24 zmluvy. GT/VS, ktorý pomáha predsedníctvu, môže dojednať takúto dohodu v jej mene.

2.   Za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré uplatní člen personálu, alebo ktoré sa ho týkajú, zodpovedá členský štát alebo inštitúcia EÚ, ktorá dočasne vyslala člena personálu. Príslušný členský štát alebo inštitúcia EÚ zodpovedá za začatie akéhokoľvek konania vo veci voči vyslanej osobe.

Článok 8

Velenie

1.   Štruktúra EUJUST LEX-u, ako operácie krízového manažmentu, má jednotné velenie,

2.   Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) zabezpečuje politickú kontrolu a strategické riadenie,

3.   Vedúci misie vedie misiu a je poverený jej koordináciou a každodenným riadením,

4.   Vedúci misie podáva správy GT/VS,

5.   GT/VS usmerňuje vedúceho a misie.

Článok 9

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV vykonáva pod vedením Rady politickú kontrolu a strategické riadenie misie. Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať na návrh GT/VS vedúceho misie a meniť a dopĺňať CONOPS, OPLAN a velenie. Rada má naďalej právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení operácie, pričom jej pomáha GT/VS.

2.   PBV predkladá Rade pravidelné správy.

3.   PBV v pravidelných intervaloch prijíma od vedúceho misie správy o príspevkoch k misii a o jej činnosti. V prípade potreby môže PBV pozvať vedúceho misie na svoje zasadnutia.

Článok 10

Bezpečnosť

1.   Vedúci misie zodpovedá za bezpečnosť EUJUST LEX a v spolupráci s Bezpečnostným úradom Generálneho sekretariátu Rady (ďalej len „Bezpečnostný úrad GSR“) aj za zabezpečenie zhody s požiadavkami minimálnej bezpečnosti, ktoré sa vzťahujú na misiu.

2.   Hostiteľský štát prijíma pre zložky misie, ktoré sa vykonajú v členských štátoch, všetky potrebné a vhodné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti ich účastníkov a školiteľov na svojom území.

3.   Pre koordinačný úrad v Bruseli organizuje potrebné a vhodné opatrenia Bezpečnostný úrad GSR v spolupráci s úradmi hostiteľského členského štátu.

4.   Ak sa odborné vzdelávanie alebo príprava uskutočňuje v treťom štáte, EÚ pri účasti dotknutých členských štátov požiada úrady tretieho štátu o prijatie vhodných opatrení vzhľadom na bezpečnosť účastníkov a školiteľov na jeho území.

5.   EUJUST LEX má určeného hlavného dôstojníka pre bezpečnosť misie, ktorý je podriadený vedúcemu misie.

6.   Vedúci misie podľa inštrukcií GT/VS konzultuje s PBV o bezpečnostných otázkach, ktoré majú vplyv na nasadenie misie.

7.   Členovia personálu EUJUST LEX-u sa pred akýmkoľvek nasadením v Iraku alebo cestou do tejto krajiny zúčastňuje na povinnej bezpečnostnej príprave organizovanej Bezpečnostným úradom GSR a podrobuje sa lekárskym prehliadkam.

8.   Členské štáty sa usilujú poskytnúť EUJUST LEX-u a najmä kontaktnému úradu v Iraku bezpečné ubytovanie, nepriestrelné vesty a osobnú ochranu.

Článok 11

Finančné ustanovenia

1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov na misiu je 10 000 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sú spravované v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa uplatňujú na všeobecný rozpočet Európskej únie s výnimkou, že akékoľvek predbežné financovanie neostáva vlastníctvom Spoločenstva. Ak sa časť odborného vzdelávania a prípravy uskutočňuje v tretích štátoch, štátnym príslušníkom tretích štátov sa umožňuje predkladanie ponúk do verejnej súťaže. V takomto prípade môžu mať tovary a služby obstarané pre EUJUST LEX pôvod aj v tretích štátoch.

3.   Vzhľadom na konkrétnu bezpečnostnú situáciu v Iraku sa služby v Bagdade poskytujú v rámci existujúcich dohôd, ktoré uzavrelo Spojené kráľovstvo so spoločnosťami uvedenými v prílohe k tejto jednotnej akcii. Rozpočet EUJUST LEX-u pokrýva tieto výdavky do výšky maximálne 2 340 000 EUR. V spolupráci s vedúcim misie Spojené kráľovstvo predkladá Rade správy obsahujúce primerané informácie o týchto výdavkoch.

4.   Vedúci misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

5.   Finančné ustanovenia rešpektujú prevádzkové požiadavky EUJUST LEX-u vrátane kompatibility vybavenia.

6.   Výdavky sa považujú za oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie.

7.   Zariadenia a zásoby pre koordinačný úrad v Bruseli sa nakupujú a prenajímajú v mene EÚ.

Článok 12

Činnosť Spoločenstva

1.   Rada berie na vedomie úmysel Komisie zamerať svoju činnosť na dosiahnutie cieľov tejto jednotnej akcie vo všetkých etapách navrhovanej operácie, aj so zreteľom na možnosť, že Komisia v rámci programov Spoločenstva vypracuje akcie nadväzujúce na operáciu Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

2.   Rada tiež berie na vedomie, že koordinačné opatrenia sú potrebné v Bruseli, a ak je to vhodné aj v Bagdade.

Článok 13

Poskytovanie utajovaných informácií

GT/VS je splnomocnený poskytnúť podľa potreby a v súlade s operačnými potrebami misie hostiteľskému štátu a Organizácie spojených národov utajované informácie a dokumenty EÚ, ktoré boli vypracované na účely operácie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady, až do úrovne „RESTREINT UE“. Na tento účel sa vypracujú miestne opatrenia.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Jej účinnosť končí 30. júna 2006.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. marca 2005

Za Radu

predseda

J. KRECKÉ


(1)  Jednotná akcia 2004/909/SBZP z 26. novembra 2004, ktorou sa vytvára tím odborníkov na účely prípadnej integrovanej misie Európskej únie pre oblasť polície, právneho štátu a civilnej správy v Iraku (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 84).

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/194/ES (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 48).


PRÍLOHA

Zoznam spoločností uvedených v článku 11 ods. 3.

Control Risks Group: zabezpečenie mobilných zariadení

Cottons Centre

Cottons Lane

London SE1 2QG

(spoločnosť s ručením obmedzeným)

Frontier Medical: základné zdravotnícke služby

Mitcheldean

Gloucestershire

GL17 ODD

(divízia spoločnosti Exploration Logistics Group plc)

Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited: základné zabezpečenie vrátane jedla, vody, prania a upratovania

St Nicholas House

St Nicholas Road

Sutton

Surrey SM1 1EL

Armorgroup Services Limited: zabezpečenie pred útokom zvonku

25 Buckingham Gate

Londýn

SW1E 6LD


Top