Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0023

Smernica Komisie 2005/23/ES z 8. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Texts významom pre EHP)

OJ L 62, 9.3.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 314–316 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 184 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 184 - 185

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2008; Nepriamo zrušil 32008L0106

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/23/oj

9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/14


SMERNICA KOMISIE 2005/23/ES

z 8. marca 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (1), najmä jej článku 22 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernica 2001/25/ES určuje minimálne požiadavky na prípravu, kvalifikáciu a strážnu službu námorníkov, ktorí slúžia na palubách lodí Spoločenstva. Tieto požiadavky vychádzajú z noriem stanovených Medzinárodným dohovorom o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Dohovor STCW) a Kódexom výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Kódex STCW).

(2)

Dohovor STCW a kódex STCW boli zmenené a doplnené rezolúciou MSC.66(68) a rezolúciou MSC.67(68) Výboru bezpečnosti námornej dopravy Medzinárodnej námornej organizácie, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 1999, rezolúciou MSC.78(70), ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2003, a obežníkom STCW.6/Circ.3 s účinnosťou od 20. mája 1998 a obežníkom STCW.6/Circ.5 s účinnosťou od 26. mája 2000.

(3)

Nové nariadenie V/3 dohovoru STCW, ktoré bolo doplnené rezolúciou MSC.66(68), predpisuje povinné minimálne požiadavky na výcvik a kvalifikáciu pre kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál na osobných lodiach iných, než sú osobné lode s priamym nájazdom a výjazdom (osobné lode ro-ro).

(4)

Smernicu 2001/25/ES je preto potrebné primerane zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (2).

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V prílohe I k smernici 2001/25/ES sa kapitola V mení a dopĺňa takto:

1.

V odseku 3 nariadenia V/2 sa vkladá nasledujúci text:

„… alebo sa vyžaduje, aby bol poskytnutý dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov boli splnené požadované kvalifikačné normy.“

2.

Nasledujúci text sa vkladá na koniec tejto kapitoly:

„Nariadenie V/3

Minimálne povinné požiadavky na výcvik a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál osobných lodí iných, než sú osobné lode s priamym nájazdom a výjazdom (osobné lode ro-ro)

1.

Toto nariadenie sa vzťahuje na kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iného personálu slúžiaceho na ostatných osobných lodiach používaných na medzinárodnú prepravu než sú osobné lode s priamym nájazdom a výjazdom (osobné lode ro-ro). Správne orgány určia, či sa tieto požiadavky budú vzťahovať na personál osobných lodí vnútroštátnej dopravy.

2.

Pred pridelením povinností na palubách osobných lodí musia námorníci absolvovať výcvik v zmysle nižšie uvedených odsekov 4 až 8 v súlade s ich postavením, povinnosťami a zodpovednosťou.

3.

Námorníci, od ktorých sa vyžaduje výcvik v súlade s nižšie uvedenými odsekmi 4, 7 a 8, musia v časových intervaloch, ktoré neprekročia dobu piatich rokov, absolvovať opakovací výcvik alebo budú musieť podať dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov splnili požadované normy spôsobilosti.

4.

Personál určený na zoznamoch dôstojníkov a členov posádky, ktorého úlohou je cestujúcim osobných lodí v prípade núdzovej situácie poskytnúť pomoc, musia ukončiť výcvik na zvládnutie davu ľudí v zmysle oddielu A-V/3, odsek 1 kódexu STCW.

5.

Kapitáni lodí, dôstojníci a ostatný personál, ktorému boli pridelené konkrétne povinnosti a zodpovednosť na palubách osobných lodí, musia absolvovať zoznamovací výcvik v zmysle oddielu A-V/3, odsek 2 kódexu STCW.

6.

Personál, ktorý zabezpečuje priame služby cestujúcim na osobných lodiach v priestoroch pre cestujúcich, musí absolvovať výcvik bezpečnosti v zmysle oddielu A-V/3, odsek 3 kódexu STCW.

7.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci a každá osoba, ktorej je pridelená okamžitá zodpovednosť za nalodenie a vylodenie cestujúcich, musia absolvovať schválený výcvik bezpečnosti cestujúcich v zmysle oddielu A-V/3, odsek 4 kódexu STCW.

8.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci, prví strojní dôstojníci alebo ktorákoľvek osoba zodpovedná za bezpečnosť cestujúcich na palubách osobných lodí v núdzových situáciách, musí absolvovať schválený výcvik v krízovom manažmente a v správaní sa ľudí v zmysle oddielu A-V/3, odsek 5 kódexu STCW.

9.

Správne orgány zabezpečia, že každej osobe, ktorá získa kvalifikáciu podľa ustanovení tohto nariadenia, sa vydá písomný doklad o výcviku, ktorý táto osoba ukončila.“

Článok 2

1.   Členské štáty najneskôr do 29. septembra 2005 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty určia spôsob vykonania tohto odkazu.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsať dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/103/ES (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 28).

(2)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 415/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 10).


Top