Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0389

Nariadenie Komisie (ES) č. 389/2005 z 8. marca 2005, ktorým sa stanovujú výnimky z nariadení (ES) č. 2201/96 a č. 800/1999, pokiaľ ide o určité cukry používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny vyvážaných do tretích krajín iných ako Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

OJ L 62, 9.3.2005, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 039 P. 45 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 039 P. 45 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Zrušil 32007R1568

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/389/oj

9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 389/2005

z 8. marca 2005,

ktorým sa stanovujú výnimky z nariadení (ES) č. 2201/96 a č. 800/1999, pokiaľ ide o určité cukry používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny vyvážaných do tretích krajín iných ako Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 18 ods. 7,

keďže:

(1)

Články 16 a 18 nariadenia (ES) č. 2201/96 a nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky (2), sa uplatňujú na vývozy určitých cukrov používaných v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny.

(2)

Článok 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2201/96 ustanovuje, že v prípade diferencovanej náhrady sa náhrada vyplatí, ak sa preukáže, že sa výrobky dostali na miesto určenia stanovené v licencii alebo na iné miesto určenia, pre ktoré sa stanovila náhrada. Ustanovuje tiež, že sa môžu urobiť výnimky z tohto pravidla za predpokladu, že sa stanovili podmienky, ktoré poskytujú rovnocenné záruky.

(3)

Článok 3 nariadenia (ES) č. 800/1999 ustanovuje, že nárok na vývoznú náhradu vznikne pri dovoze do konkrétnej tretej krajiny, ak sa na ňu uplatňuje diferencovaná náhrada. Články 14, 15 a 16 uvedeného nariadenia stanovujú podmienky na vyplatenie diferencovanej náhrady, najmä doklady, ktoré sa majú predložiť ako dôkaz o dodávke tovaru na miesto určenia.

(4)

V prípade diferencovanej náhrady článok 18 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES) č. 800/1999 ustanovuje, že časť náhrady, vypočítaná za použitia najnižšej sadzby pre náhradu, sa vyplatí na žiadosť vývozcu po predložení dôkazu, že výrobok opustil colné územie Spoločenstva.

(5)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (3), a ktorá bola podpísaná v októbri 2004, je dočasne uplatniteľná od 1. februára 2005 na základe rozhodnutia Rady 2005/45/ES (4) týkajúceho sa uzatvorenia a dočasného uplatňovania Dohody.

(6)

Na základe rozhodnutia 2005/45/ES sa na cukor (kódy HS 1701, 1702 a 1703), ktorý sa používa pri výrobe určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov vyvážaných do Švajčiarska a Lichtenštajnska, od 1. februára 2005 už nevzťahujú vývozné náhrady.

(7)

Dohoda schválená rozhodnutím 2005/45/ES zavádza osobitné opatrenia týkajúce sa administratívnej spolupráce zameranej na boj proti nezrovnalostiam a podvodom, ktoré sa týkajú colných a vývozných náhrad.

(8)

Na základe týchto opatrení a s cieľom zabrániť ukladaniu zbytočných výdavkov hospodárskym subjektom pri ich obchodovaní s inými tretími krajinami, je vhodné stanoviť výnimku z nariadenia (ES) č. 2201/96 a nariadenia (ES) č. 800/1999, pokiaľ ide o požadovanie dôkazu o dovoze v prípade diferencovaných náhrad. V prípade, že neboli stanovené žiadne vývozné náhrady pre konkrétne krajiny príslušného miesta určenia, je vhodné nezohľadňovať túto skutočnosť pri určovaní najnižšej sadzby náhrady.

(9)

Keďže sa opatrenia ustanovené v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, schválenej rozhodnutím 2005/45/ES, budú uplatňovať od 1. februára 2005, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od rovnakého dátumu.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky spracované z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na základe výnimky z článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2201/96 a článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999, v prípade, že diferenciácia náhrady je výlučne výsledkom toho, že pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko nebola pevne stanovená náhrada, dôkaz, že boli splnené dovozné colné formality, nie je podmienkou na vyplatenie náhrady týkajúcej sa určitých cukrov používaných v určitých výrobkoch spravovaných z ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2201/96, a ktoré sú uvedené tabuľkách I a II k protokolu 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972.

Článok 2

Skutočnosť, že v súvislosti s vývozom do Švajčiarska alebo Lichtenštajnska nebola pevne stanovená vývozná náhrada za určité cukry používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2201/96, a ktoré sú uvedené v tabuľkách I a II k protokolu 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, sa neberie do úvahy pri určovaní najnižšej sadzby náhrady v zmysle článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 800/1999.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17.


Top