Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0063

2005/63/ES: Rozhodnutie Komisie z 24. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po lehote životnosti (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2735)Text s významom pre EHP

OJ L 25, 28.1.2005, p. 73–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2005; Zrušil 32005D0437

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/63(1)/oj

28.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/73


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po lehote životnosti

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2735)

(Text s významom pre EHP)

(2005/63/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po lehote životnosti (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2 písm a),

keďže:

(1)

Článkom 4 ods. 2 písm. a) smernice 2000/53/ES sa zakazuje používanie olova, ortuti, kadmia alebo hexavalentného chrómu v materiáloch a súčiastkach vozidiel uvedených na trh po 1. júli 2003 okrem prípadov uvedených v prílohe II k tejto smernici za podmienok v nej stanovených.

(2)

Vzhľadom na to, že opätovné použitie, renovácia a predĺženie životnosti výrobkov sú prospešné, je potrebné, aby na opravu vozidiel, ktoré už boli uvedené na trh k 1. júlu 2003, boli k dispozícii náhradné diely. Používanie olova, ortuti, kadmia alebo hexavalentného chrómu v náhradných dieloch uvedených na trh po 1. júli 2003 na opravu takýchto vozidiel by sa však malo tolerovať.

(3)

Smernica 2000/53/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 smernice Rady 75/442/EHS (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe II k smernici 2000/53/ES sa piata zarážka v „Poznámkach“ nahrádza takto:

„—

náhradné diely uvedené na trh po 1. júli 2003, ktoré sa používajú na vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2003, sa vynímajú z ustanovení článku 4 ods. 2 písm. a) (3).“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. januára 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2002/525/ES (Ú. v. ES L 170, 29.6.2002, s. 81).

(2)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Toto ustanovenie sa nevzťahuje na závažia na vyvažovanie kolies, uhlíkové kefky do elektromotorov a brzdové obloženie, pretože tieto súčiastky upravujú osobitné položky.


Top