Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0139

Nariadenie Komisie (ES) č. 139/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

OJ L 25, 28.1.2005, p. 60–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/139/oj

28.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 139/2005

z 27. januára 2005,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1) a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), a najmä na jeho článok 4,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2004 3. septembra 2004 týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre ovos vo Fínsku a Švédsku na hospodársky rok 2004/2005 (3),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1565/2004 otvorilo verejnú súťaž na vývozné náhrady za vývoz ovsa vypestovaného vo Fínsku a vo Švédsku a určeného na vývoz z Fínska a Švédska do všetkých tretích krajín s výnimkou Bulharska, Nórska, Rumunska a Švajčiarska.

(2)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 by sa mala stanoviť maximálna náhrada.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz ovsa pre ponuky doručené od 21. do 27. januára 2005 v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004 sa stanovujú na 30,90 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 285, 4.9.2004, s. 3.


Top