Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0135

Nariadenie Komisie (ES) č. 135/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín a ryže

OJ L 25, 28.1.2005, p. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/135/oj

28.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/55


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 135/2005

z 27. januára 2005,

ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. september 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3072/95 zo dňa 22. decembra 1995 o spoločnej organizáciu trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 8 písm. e),

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatnovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúce sa produkčných nahrad v sektore obilnín a ryze (3), stanovilo podmienky udeľovania náhrad za výrobu. Základ pre výpočet bol určený v článku 3 tohto nariadenia. Takto vypočítaná náhrada, diferencovaná v prípade potreby pre zemiakový skrob, sa musí stanoviť raz za mesiac a môže sa zmeniť, ak sa cena kukurice a/alebo pšenice podstatne zmení.

(2)

Na stanovenie presnej čiastky úhrady z titulu náhrad za výrobu, ktoré sa majú stanoviť týmto nariadením, treba tieto upraviť koeficientmi uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1722/93.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrada za výrobu, vyjadrená v tonách škrobu, sa v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1722/93 stanovuje na:

a)

0,00 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže, ovsa, ryže alebo zlomkovej ryže;

b)

0,00 EUR/t pre zemiakovy škrob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 216/2004 (Ú. v. EÚ L 36, 7.2.2004, s. 13).


Top