Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0130

Nariadenie Komisie (ES) č. 130/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

OJ L 25, 28.1.2005, p. 41–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/130/oj

28.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 130/2005

z 27. januára 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 odsek 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 odsek 3,

keďže:

(1)

Článok 13 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky vymenované v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 stanovujúce spoločné vykonávacie pravidlá pre udelenie vývozných náhrad pre niektoré poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovaru vymenovaného v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV nariadenia (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s prvým pododsekom článku 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého zmieneného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udelené pri vývoze poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovare, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Opatrením, ktorým by bolo umožnené splniť tieto rozličné ciele, je stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 4 odsek 3 a odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 sa znížená sadzba vývoznej náhrady musí stanoviť vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že sa musí rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo používanie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1676/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa prijímajú samostatné a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu niektorých spracovaných pol'nohospodárskych výrobkov pôvodom z Bulharska a vývozu niektorých spracovaných pol'nohospodárskych výrobkov do Bulharska (6), s účinnost'ou od 1. októbra 2004, sa na spracované pol'nohospodárske výrobky neuvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú vyvážané do Bulharska, neuplatňuje vývozná náhrada.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľných na základné výrobky vymenované v prílohe A nariadenia (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 a vyvážané vo forme tovaru vymenovaného v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa stanovujú tak, ako sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Odlišne od článku 1 a s účinnost'ou od 1. októbra 2004 sa sadzby stanovené v prílohe nebudú uplatňovat' na tovar, na ktorý sa nevzt'ahuje príloha I k zmluve pri vývoze do Bulharska.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 1.5.2004, s. 14).

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 28. januára 2005 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I Zmluvy

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis výrobkov (1)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

3,748

3,748

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

0,751

0,751

– – v iných prípadoch

3,748

3,748

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

2,811

2,811

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

0,563

0,563

– – v iných prípadoch

2,811

2,811

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

0,751

0,751

– inej (vrátane nespracovanej)

3,748

3,748

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

3,379

3,379

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

0,751

0,751

– v iných prípadoch

3,748

3,748

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, okrem hybridov, na siatie


(1)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získavané spracovaním základného výrobku alebo/a podobných výrobkov, uplatňujú sa koeficienty uvedené v prílohe E nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000 (Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1).

(2)  Príslušný tovar spadá pod kód KN 3505 10 50.

(3)  Tovar vymenovaný v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(4)  V prípade sirupov kódov KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90 získavaných zmiešaním glukózového a fruktózového sirupu, môže byť vývozná náhrada udelená len na glukózový sirup.


Top