Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0127

Nariadenie Komisie (ES) č. 127/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 20/2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania osobitných opatrení týkajúcich sa dodávok pre najvzdialenejšie regióny, zavedených nariadeniami Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001

OJ L 25, 28.1.2005, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; Nepriamo zrušil 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/127/oj

28.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 127/2005

z 27. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 20/2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania osobitných opatrení týkajúcich sa dodávok pre najvzdialenejšie regióny, zavedených nariadeniami Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1452/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa zavádzajú špecifické opatrenia pre niektoré poľnohospodárske výrobky pre francúzske zámorské departementy, mení a dopĺňa smernica 72/462/EHS a zrušujú nariadenia (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 6, článok 22 a článok 26 druhý pododsek,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1453/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia pre niektoré poľnohospodárske výrobky pre Azorské ostrovy a ostrov Madeira a zrušuje nariadenie (EHS) č. 1600/92 (Poseima) (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 6 prvý a druhý pododsek, článok 34 a článok 38 druhý pododsek,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1454/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa zavádzajú zvláštne opatrenia pre niektoré poľnohospodárske výrobky pre Kanárske ostrovy a zrušuje sa nariadenie (EHS) č. 1601/92 (Poseican) (3), a najmä na jeho článok 3 ods. 6, článok 20 a článok 26 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nadväznosti na prijatie nariadenia Rady (ES) č. 1690/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokiaľ ide o podmienky spätného vývozu alebo spätného odosielania výrobkov podliehajúcich osobitnému režimu zásobovania, je potrebné určiť podmienky uplatňovania týchto nových ustanovení Rady a v dôsledku toho zmeniť a doplniť nariadenie Komisie (ES) č. 20/2002 (4).

(2)

Je potrebné zjednodušiť a zoskupiť všetky ustanovenia týkajúce sa podmienok spätného vývozu alebo spätného odosielania poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré by sa mohli vzťahovať osobitné režimy zásobovania.

(3)

Vývoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov je podmienený predložením vývoznej licencie. Z dôvodu administratívneho zjednodušenia je potrebné, aby výrobky, na ktoré sa vzťahoval osobitný režim zásobovania a ktoré sa spätne vyvážajú bez náhrady za vývoz, boli oslobodené od požiadavky predloženia vývoznej licencie.

(4)

Je potrebné spresniť podmienky opätovného nadobudnutia priznanej výhody a dôsledky na registráciu v prípade, že operátor nedodrží záväzky prijaté v rámci osobitných režimov zásobovania.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom všetkých príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 20/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Obchodník, ktorý chce spätne odosielať alebo spätne vyvážať nespracované alebo balené výrobky v súlade s ustanoveniami článku 16, musí pri predložení žiadosti o registráciu, uvedenej v ods. 2 prvom pododseku, deklarovať svoj úmysel vykonávať takúto činnosť a v prípade potreby oznámiť miesto, kde sa nachádzajú baliace zariadenia.

4.   Spracovateľ, ktorý chce vyvážať a/alebo odosielať spracované výrobky v súlade s ustanoveniami článku 16 alebo 17, musí pri predložení žiadosti o registráciu, uvedenej v ods. 2 prvom pododseku, deklarovať svoj úmysel vykonávať takúto činnosť a v prípade potreby oznámiť miesto, kde sa nachádzajú zariadenia na spracovanie.“

2.

Kapitola VI sa nahrádza takto:

„KAPITOLA VI

SPÄTNÝ VÝVOZ A SPÄTNÉ ODOSIELANIE

Článok 16

Spätný vývoz alebo spätné odosielanie

1.   Spätný vývoz a spätné odosielanie neprepracovaných výrobkov patriacich do osobitného režimu zásobovania alebo výrobkov upravených alebo spracovaných s použitím výrobkov patriacich do osobitného režimu zásobovania podliehajú týmto podmienkam:

a)

pre vyvážané výrobky uvedené v tomto odseku kolónka 44 vývozného vyhlásenia obsahuje jednu z týchto poznámok:

‚tovar vyvážaný podľa článku 3 ods. 5 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1452/2001’,

‚tovar vyvážaný podľa článku 3 ods. 5 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1453/2001’,

‚tovar vyvážaný podľa článku 3 ods. 5 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1454/2001’,

b)

množstvá výrobkov, ktoré boli oslobodené od dovozných ciel a ktoré sú predmetom spätného vývozu, sú opäť pripísané do predbežnej bilancie zásobovania; za výrobky uvedené v tomto bode nemôže byť priznaná náhrada za vývoz;

c)

množstvá výrobkov, ktoré boli oslobodené od dovozných ciel a ktoré sú predmetom spätného odosielania, sú opäť pripísané do predbežnej bilancie zásobovania a sumu predstavujúcu dovozné clá erga omnes uhradí vývozca najneskôr pri spätnom odoslaní; ak sa nevykonala vyššie uvedená úhrada, nemožno tieto výrobky spätne odoslať; v prípade, že nie je fyzicky možné určiť deň dovozu, predpokladá sa, že výrobky boli dovezené v deň, keď sa uplatňuje najvyššie dovozné clo erga omnes v období šesť mesiacov pre dňom spätného zaslania;

d)

množstvá výrobkov, na ktoré bola poskytnutá pomoc a ktoré sú predmetom spätného vývozu alebo spätného odosielania, sú pripísané do predbežnej bilancie zásobovania a poskytnutá pomoc sa nahrádza najneskôr pri spätnom vývoze alebo spätnom odoslaní, ak sa nevykonala vyššie uvedená úhrada, nemožno tieto výrobky spätne odoslať alebo vyviesť; v prípade, že nie je fyzicky možné určiť výšku poskytnutej podpory, predpokladá sa, že na výrobky bola získaná najvyššia pomoc určená Spoločenstvom na tieto výrobky počas šiestich mesiacov predchádzajúcich predloženie žiadosti o spätný vývoz alebo spätné odoslanie; za výrobky uvedené v tomto bode sa môže priznať náhrada za vývoz, pokiaľ sú splnené podmienky na jej priznanie.

2.   Spätný vývoz nasledujúcich výrobkov nie je podmienený predložením vývoznej licencie:

a)

výrobkov uvedených v odseku 1 písm. b);

b)

výrobkov uvedených v odseku 1 písm. d), ktoré nespĺňajú podmienky na získanie náhrady za vývoz.

3.   Pokiaľ by pravidelné zásobovanie najodľahlejších oblastí mohlo byť ohrozené výrazným zvýšením spätného vývozu výrobkov uvedených v tomto článku, príslušné orgány môžu stanoviť množstvové obmedzenie, spôsobilé zabezpečiť uspokojenie prioritných potrieb v postihnutých sektoroch. Toto množstvové obmedzenie sa vykonáva nediskriminujúcim spôsobom.

Článok 17

Tradičný spätný vývoz, spätný vývoz v rámci regionálneho obchodu a tradičné spätné odosielanie spracovaných výrobkov

1.   Spracovateľ, ktorý v súlade s článkom 9 ods. 4 deklaroval svoj úmysel vyvážať v rámci bežných tradičných výmen a regionálneho obchodu alebo odosielať v rámci bežných tradičných výmen spracované výrobky obsahujúce suroviny, ktoré patria do osobitného režimu zásobovania, tak môže konať v rámci ročných množstvových obmedzení, uvedených v prílohách I, III a V. Príslušné orgány vydajú potrebné povolenia v snahe zabezpečiť, aby operácie nepresiahli stanovené ročné množstvá.

Na vývozy v rámci regionálneho obchodu musí vývozca predložiť príslušným orgánom doklady uvedené v článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (5) v lehote stanovenej článkom 49 uvedeného nariadenia. V prípade nepredloženia dokladov v požadovanej lehote, príslušné orgány odoberú výhodu poskytnutú na základe osobitného režimu zásobovania.

Výrobky dovezené do francúzskych zámorských departementov (DOM), na Azorské ostrovy, Madeiru alebo Kanárske ostrovy, ktoré patria do osobitného režimu zásobovania a ktoré slúžia na doplnenie zásob na lodiach a lietadlách, sa považujú za spotrebované na mieste.

2.   Príslušné orgány povoľujú vývoz alebo odosielanie iných množstiev spracovaných výrobkov než tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, len v prípade predloženia osvedčení, že tieto výrobky neobsahujú suroviny, ktorých dovoz alebo uvedenie na trh sa vykonalo pri uplatnení osobitného režimu zásobovania.

Príslušné orgány vykonávajú primerané kontroly s cieľom overiť správnosť osvedčení uvedených v prvom pododseku a v prípade potreby odoberú výhodu poskytnutú na základe osobitného režimu zásobovania

3.   Operácie spracovania, ktoré v rozmedzí množstiev uvedených v prílohách I, III a V môžu poskytnúť priestor tradičnému vývozu alebo vývozu v rámci regionálneho obchodu, alebo tradičnej zásielke, musia spĺňať mutatis mutandis podmienky spracovania uplatniteľné vo veci režimu aktívneho zošľachťovacieho styku a režimu spracúvania pod colným dohľadom, spresnených v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 (6) a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (7), s výnimkou všetkých bežných manipulácií.

4.   Spätné odosielanie výrobkov uvedených v tomto článku nepodlieha predloženiu vývoznej licencie.

5.   V prípade vyvezených výrobkov uvedených v tomto článku sa v kolónke 44 vývozného vyhlásenia uvedie jeden z týchto údajov:

‚tovar vyvezený na základe článku 3 ods. 5 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1452/2001’,

‚tovar vyvezený na základe článku 3 ods. 5 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1453/2001’,

‚tovar vyvezený na základe článku 3 ods. 5 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1454/2001’.

Článok 18

Cukor

Počas obdobia uvedeného v článku 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (8) sa na cukor C, uvedený v článku 13 uvedeného nariadenia, vyvážaný v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Komisie (EHS) č. 2760/81 (9) a uvedený na trh na spotrebu na Madeire a Kanárskych ostrovoch vo forme bieleho cukru patriaceho pod kód KN 1701 a na Azorských ostrovoch vo forme hrubého cukru patriaceho kód KN 1701 12 10, vzťahuje, za podmienok tohto nariadenia, režim oslobodenia od dovozných ciel do výšky predbežných bilancií zásobovania, uvedených v článku 3.“

3.

V článku 22 sa:

písmená d) a e) nahrádzajú takto:

„d)

množstvá prípadne spätne vyvezené alebo spätne odoslané podľa článku 16 a jednotkové a celkové sumy spätne získanej finančnej pomoci;

e)

množstvá prípadne spätne vyvezené alebo spätne odoslané po spracovaní v rámci tradičných množstiev podľa článku 17“;

písmená f) a g) sa rušia.

4.

V článku 26 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   S výnimkou zásahu vyššej moci alebo výnimočnej klimatickej udalosti, v prípade, že obchodník nedodrží záväzky prijaté pri uplatňovaní článku 9, a bez dosahu na sankcie uplatniteľné podľa národnej legislatívy, príslušné orgány:

a)

odoberú držiteľovi dovoznej licencie, potvrdenia o oslobodení alebo certifikátu o pomoci poskytnutú výhodu;

b)

dočasne pozastavia registráciu alebo ju zrušia podľa závažnosti zanedbania povinností.

Výhoda uvedená v prvej zarážke sa rovná výške oslobodenia od dovozných ciel alebo výške pomoci stanovenej v súlade s článkom 16 písm. c) a d).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1690/2004 (Ú. v. EÚ L 305, 1.10.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1690/2004.

(3)  Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1690/2004.

(4)  Ú. v. ES L 8, 11.1.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 489/2004 (Ú. v. EÚ L 79, 17.3.2004, s. 18).

(5)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

(6)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 262, 16.9.1981, s. 14.


Top