Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0126

Nariadenie Komisie (ES) č. 126/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa ustanovujú finančné stropy opatrení na zlepšenie kvality výroby olivového oleja vo výrobnom cykle 2005/06 a ktorým sa ustanovuje odchýlka od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 528/1999

OJ L 25, 28.1.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/126/oj

28.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 126/2005

z 27. januára 2005,

ktorým sa ustanovujú finančné stropy opatrení na zlepšenie kvality výroby olivového oleja vo výrobnom cykle 2005/06 a ktorým sa ustanovuje odchýlka od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 528/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1966 o založení spoločnej organizácie trhu s olejmi a tukmi (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 528/1999 z 10. marca 1999, ktoré ustanovuje opatrenia na zlepšenie kvality výroby olivového oleja (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 528/1999 ustanovuje pre každý členský štát a na každý 12-mesačný cyklus výroby, začínajúci sa 1. májom, finančné dohodnutia opatrení na zlepšenie kvality výroby olivového oleja a jej dopadu na životné prostredie.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1807/2004 (3) ustanovuje na hospodársky rok 2003/2004 odhadovanú výrobu olivového oleja vrátane odhadovanej výroby stolových olív, vyjadrenej ako ekvivalent olivového oleja na 2 714 450 ton. To zodpovedá 343 356 tonám pre Grécko, 1 591 330 tonám pre Španielsko, 3 335 tonám pre Francúzsko, 741 956 tonám pre Taliansko a 34 473 tonám pre Portugalsko. Čiastka zadržaná z podpory výroby olivového oleja na tento hospodársky rok slúži ako základ finančných opatrení na zlepšenie kvality oleja počas výrobného cyklu začínajúceho sa 1. májom 2004.

(3)

Mali by sa stanoviť finančné stropy opatrení, ktoré majú nárok na refundáciu, zo záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.

(4)

Pretože opatrenia ustanovili pomerne minimálne náklady, stropy celkového financovania, ustanovené v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 528/1999 pre niektoré členské štáty, sa môžu ukázať ako príliš nízke. V týchto prípadoch by sa preto mali zaviesť vhodné limity.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre oleje a tuky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na cyklus výroby od 1. mája 2005 do 30. apríla 2006 sú stropy financovania opatrení, ustanovené v prvom pododseku článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 528/1999, takéto:

Grécko

6 331 014 EUR

Španielsko

11 099 557 EUR

Francúzsko

60 804 EUR

Taliansko

0 EUR

Portugalsko

644 052 EUR

Článok 2

Odlišne od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 528/1999 doplnkový národný finančný príspevok od členských štátov, ktorých strop financovania ustanovený v článku 1 je 100 000 EUR alebo menej, nie je viac ako 250 000 EUR.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97).

(2)  Ú. v. ES L 62, 11.3.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 629/2003 (Ú. v. EÚ L 92, 9.4.2003, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 318, 19.10.2004. s. 13.


Top