Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0125

Nariadenie Komisie (ES) č. 125/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu a ktorým sa pozastavuje vydávanie vývozných povolení

OJ L 25, 28.1.2005, p. 8–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/125/oj

28.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 125/2005

z 27. januára 2005,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu a ktorým sa pozastavuje vydávanie vývozných povolení

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1), najmä na jeho článok 14 ods. 3 a ods. 19,

keďže:

(1)

Podľa ustanovení článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa môže rozdiel medzi kurzami alebo cenami produktov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 tohto nariadenia, a cenami týchto produktov v Spoločenstve pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa musí pri stanovovaní náhrad zohľadniť na jednej strane existujúca situácia a predpoklady vývoja dostupnosti ryže a zlomkovej ryže a ich ceny na trhu v Spoločenstve a na druhej strane ceny ryže a zlomkovej ryže na svetovom trhu. Podľa uvedeného článku je tiež potrebné zabezpečiť na trhu s ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj cien a obchodovania a zohľadniť aj ekonomické hľadisko predpokladaných vývozov a potrebu predísť narušeniam na trhu Spoločenstva, ako aj obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(3)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1361/76 (2) stanovilo maximálne množstvo zlomkovej ryže, ktoré môže obsahovať ryža, na ktorú je stanovená vývozná náhrada, a určilo percentuálny podiel zníženia tejto náhrady, ktorý sa uplatní, ak pomer zlomkovej ryže vo vyvezenej ryži prekročí toto maximálne množstvo.

(4)

Pri výberovom konaní pre vývozné náhrady za ryžu s okrúlhymi, strednými a dlhými zrnami A boli predložené ponuky odmietnuté. Následkom toho nie je v súčasnosti vhodné stanoviť všeobecné vývozné náhrady za ryžu.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1785/2003 v článku 14 ods. 5 určilo osobitné kritériá, ktoré je potrebné zohľadniť pri výpočte vývoznej náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu.

(6)

Situácia na svetovom trhu alebo osobitné požiadavky niektorých trhov môžu vytvoriť potrebu diferenciácie náhrady za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Je potrebné určiť stanovenie zvláštnej náhrady za balenú ryžu s dlhými zrnami, aby sa zohľadnil dopyt po tomto produkte na niektorých trhoch.

(8)

Náhrada sa musí stanoviť aspoň raz mesačne; medzitým ju možno meniť.

(9)

Uplatňovanie týchto pravidiel a kritérií na súčasnú situáciu na trhu s ryžou, a najmä na kurzy alebo ceny ryže a zlomkovej ryže v Spoločenstve a na svetovom trhu, vedie k stanoveniu náhrad, ktoré sa uvádzajú v prílohe k tomuto nariadeniu.

(10)

V rámci riadenia množstvových obmedzení vyplývajúcich zo záväzkov Spoločenstva voči Svetovej obchodnej organizácii je potrebné pozastaviť vydávanie vývozných povolení s náhradou.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za produkty uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, s výnimkou produktov uvedených v odseku 1 písm. c) uvedeného článku, vyvezené v prirodzenom stave, sa stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vydávanie vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou sa pozastavuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. ES L 154, 15.6.1976, s. 11.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. januára 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu a ktorým sa pozastavuje vydávanie vývozných povolení

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

 

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

 

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

 

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

 

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 a 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

 

1006 40 00 9000

 

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy krajín určenia série „A“ sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sa definujú takto:

R01

:

Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a územie obcí Livigno a Campione d’Italia.

R02

:

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Izrael, Libanon, Líbya, Sýria, bývalá španielska Sahara, Jordánsko, Irak, Irán, Jemen, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Omán, Bahrajn, Katar, Saudská Arábia, Eritrea, Predjordánsko/Pásmo Gazy, Nórsko, Faerské ostrovy, Island, Rusko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, Bulharsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Moldavsko, Ukrajina, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko.

R03

:

Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Čile, Argentína, Uruguaj, Paraguaj, Brazília, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kuba, Bermudy, Juhoafrická republika, Austrália, Nový Zéland, špeciálny administratívny región Hongkong, Singapur, A40 okrem Holandských Antíl, Aruby, ostrovov Turks a Caicos, A11 okrem Surinamu, Guyany a Madagaskaru.


(1)  Postup uvedený v ods. 3 článku 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 (Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12) sa uplatňuje na povolenia, o ktoré sa žiada v rámci tohto nariadenia pre nasledujúce množstvá, v závislosti od krajiny určenia:

Krajina určenia R01:

0 t.

Všky krajiny určenia R02, R03:

0 t.

Krajiny určenia 021 a 023:

0 t.

Krajiny určenia 066:

0 t.

Krajina určenia A97:

0 t.

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy krajín určenia série „A“ sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sa definujú takto:

R01

:

Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a územie obcí Livigno a Campione d’Italia.

R02

:

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Izrael, Libanon, Líbya, Sýria, bývalá španielska Sahara, Jordánsko, Irak, Irán, Jemen, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Omán, Bahrajn, Katar, Saudská Arábia, Eritrea, Predjordánsko/Pásmo Gazy, Nórsko, Faerské ostrovy, Island, Rusko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, Bulharsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Moldavsko, Ukrajina, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko.

R03

:

Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Čile, Argentína, Uruguaj, Paraguaj, Brazília, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kuba, Bermudy, Juhoafrická republika, Austrália, Nový Zéland, špeciálny administratívny región Hongkong, Singapur, A40 okrem Holandských Antíl, Aruby, ostrovov Turks a Caicos, A11 okrem Surinamu, Guyany a Madagaskaru.


Top