Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0084

Nariadenie Rady (ES) č. 84/2005 z 18. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy televíznych kamerových systémov s pôvodom v Japonsku

OJ L 19, 21.1.2005, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 460–471 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 038 P. 71 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 038 P. 71 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/84/oj

21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/9


NARIADENIE RADY (ES) č. 84/2005

z 18. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy televíznych kamerových systémov s pôvodom v Japonsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCE POSTUPY

(1)

Rada uložila nariadením (ES) č. 1015/94 (2) konečné antidumpingové clo na dovozy televíznych kamerových systémov (TCS) s pôvodom v Japonsku.

(2)

V článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1015/94 Rada špecificky vyňala z rozsahu pôsobnosti antidumpingového cla kamerové systémy uvedené v prílohe k uvedenému nariadeniu (ďalej len „príloha“), ktoré predstavujú vysoko kvalitné profesionálne kamerové systémy, technicky spadajúce pod definíciu výrobku podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1015/94, ktoré sa však nedajú považovať za televízne kamerové systémy.

(3)

V októbri 1995 Rada nariadením (ES) č. 2474/95 (3) zmenila a doplnila nariadenie Rady (ES) č. 1015/94, najmä pokiaľ ide o definíciu podobného výrobku a určitých modelov profesionálnych kamerových systémov, ktoré boli výslovne oslobodené od konečného antidumpingového cla.

(4)

V októbri 1997 Rada nariadením (ES) č. 1952/97 (4) zmenila a doplnila sadzby konečného antidumpingového cla pre dve príslušné spoločnosti, a to pre Sony Corporation a Ikegami Tsushinki Co. Ltd v súlade s článkom 12 základného nariadenia. Ďalej Rada špecificky vyňala z rozsahu pôsobnosti antidumpingového cla určité nové modely profesionálnych kamerových systémov, tým, že ich zaradila do prílohy.

(5)

V januári 1999 a v januári 2000 Rada nariadeniami (ES) č. 193/1999 (5) a (ES) č. 176/2000 (6) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 1015/94 tým, že zaradila určité následné modely profesionálnych kamerových systémov do prílohy, a tým ich vyňala z uplatňovania konečného antidumpingového cla. V októbri 2004 Rada nariadením (ES) č. 1754/2004 (7) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 176/2000.

(6)

V septembri 2000 Rada nariadením (ES) č. 2042/2000 (8) potvrdila konečné antidumpingové clá uložené nariadením (ES) č. 1015/94 v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia.

(7)

V januári 2001 a v máji 2001 Rada nariadeniami (ES) č. 198/2001 (9) a (ES) č. 951/2001 (10) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 2042/2000, pričom určité následné modely profesionálnych kamerových systémov zaradila do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, a tým ich vyňala z uplatňovania konečného antidumpingového cla.

(8)

V septembri 2001 na základe predbežného preskúmania v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia Rada nariadením (ES) č. 1900/2001 (11) potvrdila výšku konečného antidumpingového cla uloženého nariadením (ES) č. 2042/2000 na dovozy televíznych kamerových systémov (TCS) od vyvážajúceho výrobcu Hitachi Denshi Ltd.

(9)

V septembri 2002 Rada nariadením (ES) č. 1696/2002 (12) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 2042/2000 tým, že zaradila určité následné modely profesionálnych kamerových systémov do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, a tým ich vyňala z uplatňovania konečného antidumpingového cla.

(10)

V apríli 2004 Rada nariadením (ES) č. 825/2004 zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 2042/2000 tým, že zaradila určité následné modely profesionálnych kamerových systémov do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, a tým ich vyňala z uplatňovania konečného antidumpingového cla.

B.   VYŠETROVANIE TÝKAJÚCE SA NOVÝCH MODELOV PROFESIONÁLNYCH KAMEROVÝCH SYSTÉMOV

1.   Postup

(11)

Dvaja japonskí vyvážajúci výrobcovia, a to Sony Corporation (Sony) a Victor Company of Japan Limited (JVC), informovali Komisiu, že majú v úmysle zaviesť nové modely profesionálnych kamerových systémov na trh Spoločenstva, a požiadali Komisiu, aby zaradila tieto nové modely profesionálnych kamerových systémov vrátane ich príslušenstva do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, a tým ich vyňala z rozsahu pôsobnosti antidumpingových ciel.

(12)

Komisia príslušným spôsobom informovala priemyselné odvetvia Spoločenstva a začala vyšetrovanie, ktoré sa obmedzilo na stanovenie toho, či uvažované výrobky spadajú do rozsahu pôsobnosti antidumpingových ciel a či operatívna časť nariadenia (ES) č. 2042/2000 by mala byť príslušným spôsobom zmenená a doplnená.

2.   Modely, ktoré sú predmetom vyšetrovania

(13)

Prijaté žiadosti o oslobodenie sa vzťahujú na nasledovné modely kamerových systémov dodávaných s príslušnými technickými informáciami:

i)

Sony:

hľadáčik HDVF-C30W;

ii)

JVC:

kamerová snímacia hlava KY-F560E.

Hľadáčik od spoločnosti Sony bol ponúkaný ako model, ktorý môže byť používaný iba s videokamerami, kamerami, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 2042/2000. Model od spoločnosti JVC bol ponúkaný ako následný model profesionálneho modelu kamery, ktorý už je vyňatý z platného antidumpingového opatrenia.

3.   Zistenia

i)   Hľadáčik HDVF-C30W

(14)

Bolo zistené, že hľadáčik HDVF-C30W spadá pod opis výrobku v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 2042/2000. Môže byť však používaný iba s kamerovými snímacími hlavami, ktoré nespadajú pod opis výrobku podľa článku 1 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia. Predovšetkým pomer signálu k šumu pri týchto kamerových snímacích hlavách je na úrovni 54 dB, pričom opis uvedený v nariadení (ES) č. 2042/2000, vzťahujúci sa na kamerové snímacie hlavy, stanovuje požiadavku „55 dB alebo viac pri bežnej miere zosilnenia“. Preto sa dospelo k záveru, že tento hľadáčik by sa mal považovať za profesionálny kamerový systém, ktorý spadá pod definíciu článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 2042/2000. V dôsledku tejto skutočnosti by sa tento hľadáčik mal vyňať z rozsahu pôsobnosti existujúcich antidumpingových opatrení a zaradiť do prílohy k nariadeniu Rady (ES) č. 2042/2000.

(15)

V súlade so zavedenou praxou inštitúcií Spoločenstva by mal byť tento model oslobodený od cla odo dňa, ku ktorému útvary Komisie prijali príslušnú žiadosť o oslobodenie. Všetky dovozy Sony – hľadáčik HDVF-C30W, uskutočnené dňa 1. apríla 2003 alebo neskôr, by preto mali byť od tohto dátumu oslobodené od cla.

ii)   Kamerová snímacia hlava KY-F560E

(16)

Bolo zistené, že kamerová snímacia hlava KY-F560E napriek tomu, že spadá pod opis výrobku podľa článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2042/2000, sa používa hlavne na technické a lekárske použitie. Preto sa dospelo k záveru, že tento model by sa mal považovať za profesionálny kamerový systém spadajúci pod definíciu článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 2042/2000. Preto by mal byť vyňatý z rozsahu pôsobnosti existujúcich antidumpingových opatrení a zaradený do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2042/2000.

(17)

V súlade so zavedenou praxou inštitúcií Spoločenstva by mal byť tento model oslobodený od cla odo dňa, ku ktorému útvary Komisie prijali príslušnú žiadosť o oslobodenie. Všetky dovozy JVC – kamerová snímacia hlava KY-F560E, uskutočnené dňa 15. apríla 2004 alebo neskôr, by preto mali byť od tohto dátumu oslobodené od cla.

4.   Upovedomenie zúčastnených strán a závery

(18)

Komisia upovedomila priemyselné odvetvia Spoločenstva a vývozcov televíznych kamerových systémov (TCS) o svojich zisteniach a poskytla im možnosť predložiť svoje stanoviská. Žiadna zo strán voči zisteniam Komisie nenamietala.

(19)

Na základe vyššie uvedeného by sa nariadenie (ES) č. 2042/2000 malo príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 2042/2000 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na dovozy nasledujúcich modelov vyrábaných a vyvážaných do Spoločenstva nasledujúcimi vyvážajúcimi výrobcami:

a)

Sony od 1. apríla 2003:

Hľadáčik HDVF-C30W;

b)

JVC od 15. apríla 2004:

Kamerová snímacia hlava KY-F560E.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 111, 30.4.1994, s. 106. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 176/2000 (Ú. v. ES L 22, 27.1.2000, s. 29).

(3)  Ú. v. ES L 255, 25.10.1995, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 276, 9.10.1997, p. 20.

(5)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 10.

(6)  Ú. v. ES L 22, 27.1.2000, s. 29.

(7)  Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 38. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 825/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 12).

(9)  Ú. v. ES L 30, 1.2.2001, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 134, 17.5.2001, s. 18.

(11)  Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 3.

(12)  Ú. v. ES L 259, 27.9.2002, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Zoznam profesionálnych kamerových systémov, ktoré nie sú klasifikované ako televízne kamerové systémy (vysielacie kamerové systémy) vyňaté z opatrení

Názov spoločnosti

Kamerové snímacie hlavy

Hľadáčik

Kamerová riadiaca jednotka

Operačná riadiaca jednotka

Hlavná riadiaca jednotka (1)

Kamerové adaptéry

Sony

DXC-M7PK

DXC-M7P

DXC-M7PH

DXC-M7PK/1

DXC-M7P/1

DXC-M7PH/1

DXC-327PK

DXC-327PL

DXC-327PH

DXC-327APK

DXC-327APL

DXC-327AH

DXC-537PK

DXC-537PL

DXC-537PH

DXC-537APK

DXC-537APL

DXC-537APH

EVW-537PK

EVW-327PK

DXC-637P

DXC-637PK

DXC-637PL

DXC-637PH

PVW-637PK

PVW-637PL

DXC-D30PF

DXC-D30PK

DXC-D30PL

DXC-D30PH

DSR-130PF

DSR-130PK

DSR-130PL

PVW-D30PF

PVW-D30PK

PVW-D30PL

DXC-327BPF

DXC-327BPK

DXC-327BPL

DXC-327BPH

DXC-D30WSP (2)

DXC-D35PH (2)

DXC-D35PL (2)

DXC-D35PK (2)

DXC-D35WSPL (2)

DSR-135PL (2)

DXF-3000CE

DXF-325CE

DXF-501CE

DXF-M3CE

DXF-M7CE

DXF-40CE

DXF-40ACE

DXF-50CE

DXF-601CE

DXF-40BCE

DXF-50BCE

DXF-701CE

DXF-WSCE (2)

DXF-801CE (2)

HDVF-C30W (2)

CCU-M3P

CCU-M5P

CCU-M7P

CUU-M5AP (2)

RM-M7G

RM-M7E (2)

–—

CA-325P

CA-325AP

CA-325B

CA-327P

CA-537P

CA-511

CA-512P

CA-513

VCT-U14 (2)

Ikegami

HC-340

HC-300

HC-230

HC-240

HC-210

HC-390

LK-33

HDL-30MA

HDL-37

HC-400 (2)

HC-400W (2)

HDL-37E

HDL-10

HDL-40

VF15-21/22

VF-4523

VF15-39

VF15-46 (2)

VF5040 (2)

VF5040W (2)

MA-200/230

MA-200A (2)

MA-400 (2)

CCU-37

CCU-10

RCU-240

RCU-390 (2)

RCU-400 (2)

RCU-240A

CA-340

CA-300

CA-230

CA-390

CA-400 (2)

CA-450 (2)

Hitachi

HV-C10F

Z-ONE (L)

Z-ONE (H)

Z-ONE

Z-ONE A (L)

Z-ONE A (H)

Z-ONE A (F)

Z-ONE A

Z-ONE B (L)

GM-51 (2)

RC-C1

RC-C10

RU-C10

RU-Z1 (B)

RU-Z1 (C)

RU-Z1

RC-C11

RU-Z2

RC-Z1

CA-Z1HB

CA-C10

CA-C10SP

CA-C10SJA

CA-C10M

CA-C10B

CA-Z1A (2)

CA-Z31 (2)

CA-Z32 (2)

CA-ZD1 (2)

Z-ONE B (H)

Z-ONE B (F)

Z-ONE B

Z-ONE B (M)

Z-ONE B (R)

FP-C10 (B)

FP-C10 (C)

FP-C10 (D)

FP-C10 (G)

FP-C10 (L)

FP-C10 (R)

FP-C10 (S)

FP-C10 (V)

FP-C10 (F)

FP-C10

FP-C10 A

FP-C10 A (A)

FP-C10 A (B)

FP-C10 A (C)

FP-C10 A (D)

FP-C10 A (F)

FP-C10 A (G)

FP-C10 A (H)

FP-C10 A (L)

FP-C10 A (R)

FP-C10 A (S)

FP-C10 A (T)

FP-C10 A (V)

FP-C10 A (W)

Z-ONE C (M)

Z-ONE C (R)

Z-ONE C (F)

Z-ONE C

HV-C20

HV-C20M

Z-ONE-D

Z-ONE-D (A)

Z-ONE-D (B)

Z-ONE-D (C)

Z-ONE.DA (2)

V-21 (2)

V-21W (2)

 

RC-Z11

RC-Z2

RC-Z21

RC-Z2A (2)

RC-Z21A (2)

RU-Z3 (2)

RC-Z3 (2)

 

 

 

Matsushita

WV-F700

WV-F700A

WV-F700SHE

WV-F700ASHE

WV-F700BHE

WV-F700ABHE

WV-F700MHE

WV-F350

WV-VF65BE

WV-VF40E

WV-VF39E

WV-VF65BE (1)

WV-VF40E (1)

WV-VF42E

WV-VF65B

AW-VF80

WV-RC700/B

WV-RC700/G

WV-RC700A/B

WV-RC700A/G

WV-RC36/B

WV-RC36/G

WV-RC37/B

WV-RC37/G

WV-AD700SE

WV-AD700ASE

WV-AD700ME

WV-AD250E

WV-AD500E (1)

AW-AD500AE

AW-AD700BSE

WV-F350HE

WV-F350E

WV-F350AE

WV-F350DE

WV-F350ADE

WV-F500HE (1)

WV-F-565HE

AW-F575HE

AW-E600

AW-E800

AW-E800A

AW-E650

AW-E655

AW-E750

 

WV-CB700E

WV-CB700AE

WV-CB700E (1)

WV-CB700AE (1)

WV-RC700/B (1)

WV-RC700/G (1)

WV-RC700A/B (1)

WV-RC700A/G (1)

WV-RC550/G

WV-RC550/B

WV-RC700A

WV-CB700A

WV-RC550

WV-CB550

AW-RP501

AW-RP505

 

 

 

JVC

KY-35E

KY-27ECH

KY-19ECH

KY-17FITECH

KY-17BECH

KY-F30FITE

KY-F30BE

KY-F560E

KY-27CECH

KH-100U

KY-D29ECH

KY-D29WECH (2)

VF-P315E

VF-P550E

VF-P10E

VP-P115E

VF-P400E

VP-P550BE

VF-P116

VF-P116WE (2)

VF-P550WE (2)

RM-P350EG

RM-P200EG

RM-P300EG

RM-LP80E

RM-LP821E

RM-LP35U

RM-LP37U

RM-P270EG

RM-P210E

KA-35E

KA-B35U

KA-M35U

KA-P35U

KA-27E

KA-20E

KA-P27U

KA-P20U

KA-B27E

KA-B20E

KA-M20E

KA-M27E

Olympus

MAJ-387N

MAJ-387I

 

OTV-SX 2

OTV-S5

OTV-S6

 

 

 

Kamera OTV-SX“


(1)  Označovaná aj ako ‚hlavná nastavovacia jednotka’ (master set up unit, MSU) alebo ‚hlavný riadiaci panel’ (master control panel, MCP).

(2)  Modely vyňaté pod podmienkou, že zodpovedajúci trojosový systém alebo trojosový adaptér sa na trhu Spoločenstva nepredáva.


Top