Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0921

2004/921/ES: Rozhodnutie Komisie z 27. decembra 2004 o financovaní prieskumu Eurobarometra, zaoberajúceho sa názormi spotrebiteľov na ochranu poľnohospodárskych zvierat, zo strany Spoločenstva

OJ L 389, 30.12.2004, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 246–246 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/921/oj

30.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 389/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. decembra 2004

o financovaní prieskumu Eurobarometra, zaoberajúceho sa názormi spotrebiteľov na ochranu poľnohospodárskych zvierat, zo strany Spoločenstva

(2004/921/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 17,

keďže:

(1)

Podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS poskytne Spoločenstvo finančný príspevok na vytvorenie informačnej politiky v oblasti ochrany zvierat.

(2)

Táto informačná politika okrem iného zahŕňa vypracovanie štúdií potrebných na prípravu a vývoj právnych predpisov v oblasti ochrany zvierat.

(3)

Vypracovanie prieskumu hodnotiaceho názory spotrebiteľov na ochranu poľnohospodárskych zvierat je súčasťou informačnej politiky v oblasti ochrany zvierat. Finančné zdroje, ktoré Spoločenstvo potrebuje na realizáciu tohto prieskumu, by sa preto mali poskytnúť len za podmienky efektívnej realizácie plánovaného prieskumu.

(4)

Tento prieskum sa zrealizuje vo forme osobitnej štúdie EUROBAROMETRA v rámci pôsobnosti rámcovej zmluvy (2) uzavretej medzi Európskym spoločenstvom, ktoré zastupuje Európska komisia a konzorciom TNS Opinion and Survey, zloženým zo spoločností Taylor Nelson Sofres a. s. a EOS Gallup Europe, ktoré zastupuje koordinačné centrum European Omnibus Survey „EOS Gallup Europe“.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa schvaľuje akcia realizácie prieskumu zaoberajúceho sa názormi spotrebiteľov na ochranu poľnohospodárskych zvierat, financovaného z rozpočtového riadku 17 04 02 rozpočtu Európskej komisie v maximálnej výške 200 000 EUR. Tento prieskum sa zrealizuje vo forme osobitnej štúdie EUROBAROMETRA v rámci pôsobnosti rámcovej zmluvy uzavretej medzi Európskym spoločenstvom, ktoré zastupuje Európska komisia a konzorciom TNS Opinion and Survey zloženým zo spoločností Taylor Nelson Sofres a. s. a EOS Gallup Europe, ktoré zastupuje koordinačné centrum European Omnibus Survey „EOS Gallup Europe“.

V Bruseli 27. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Zmluva č. PRESS-B-1/2003-25/B1, 24.8.2004.


Top