Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0917

2004/917/ES: Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku v Grécku

OJ L 389, 30.12.2004, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2007; Zrušil 32007D0465

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/917/oj

30.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 389/25


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júla 2004

o existencii nadmerného schodku v Grécku

(2004/917/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 104 ods. 6,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na pripomienky podané Gréckom,

keďže:

(1)

Podľa článku 104 zmluvy členské štáty musia zabrániť nadmernému schodku verejných financií.

(2)

Základným cieľom Paktu stability a rastu sú zdravé verejné financie ako prostriedok posilňujúci podmienky pre stabilitu cien a pre silný udržateľný rast vedúci k tvorbe pracovných miest.

(3)

Postup pri nadmernom schodku podľa článku 104 umožňuje prijať rozhodnutie o existencii nadmerného schodku. Protokol o postupe pri nadmernom schodku, ktorý predstavuje prílohu zmluvy, ustanovuje ďalšie ustanovenia týkajúce sa vykonávania postupu pri nadmernom schodku. Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (1), ustanovuje podrobné pravidlá a definície pre uplatňovanie ustanovení uvedeného protokolu.

(4)

Článok 104 ods. 5 zmluvy vyžaduje, aby Komisia zaslala stanovisko Rade, ak sa Komisia domnieva, že v členskom štáte existuje alebo by mohol nastať nadmerný schodok. Komisia takéto stanovisko týkajúce sa Grécka zaslala Rade 24. júna 2004. Komisia po preskúmaní všetkých príslušných faktorov, ktoré sa brali do úvahy v jej správe podľa článku 104 ods. 3, a so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru v súlade s článkom 104 ods. 4 prišla vo svojom stanovisku z 24. júna 2004 k záveru, že v Grécku existuje nadmerný schodok.

(5)

Článok 104 ods. 6 zmluvy ustanovuje, že Rada by mala zvážiť pripomienky, ktoré si príslušný členský štát želá predložiť pred rozhodnutím, po celkovom zhodnotení, či existuje nadmerný schodok.

(6)

Toto celkové hodnotenie vedie k týmto záverom: schodok verejných financií dosiahol v r. 2003 v Grécku 3,2 % HDP. Prekročenie referenčnej hodnoty 3 % HDP ustanovenej v zmluve nevyplýva v zmysle Paktu stability a rastu z nezvyčajnej udalosti mimo kontroly gréckych orgánov, ani nie je výsledkom závažného ekonomického poklesu. Naopak, nastal pri silnom hospodárskom raste 4,2 % v r. 2003 a zvýšení objemu produkcie asi o 1,5 % HDP. Výsledky schodku verejných financií za r. 2003 sú porovnateľné s cieľovým schodkom 0,9 % HDP ustanoveným v aktualizácii programu stability z decembra 2002. Veľký sklz sa podľa Komisie pripisuje mimoriadnym faktorom (prekročenie výdavkov súvisiace s prípravou olympijských hier a s náhradami za škody spôsobené počasím), vyšším ako plánovaným bežným výdavkom (sociálne transfery a platy verejného sektora) a schodku rozpočtových príjmov (DPH, daň z príjmov a reklasifikácia ako finančná transakcia, platby zo Sporiteľnej poštovej banky v prospech vlády).

(7)

Komisia podľa svojich odhadov z jari 2004, na základe predpokladu žiadnej zmeny politiky a výšky schodku za r. 2003 2,95 % HDP oznámenej koncom marca, očakáva, že schodok verejných financií v Grécku dosiahne v r. 2004 3,2 % HDP.

(8)

Pomer dlhu k HDP dosiahol v r. 2003 103 % HDP, vysoko nad 60 % referenčnú hodnotu ustanovenú v zmluve. Okrem toho Komisia vo svojich odhadoch za jar 2004 očakáva, že pomer dlhu klesne v r. 2004 len minimálne na 102,8 % HDP, čo je viac ako 98,3 % HDP nahlásených príslušnými gréckymi orgánmi 4. mája 2004. Vysoká úroveň dlhu sektoru vlády a pomalé tempo jeho znižovania sú dôvodom obáv, najmä v období vysokého nominálneho rastu a kladného a zvyšujúceho sa rastu objemu produkcie.

(9)

V súčasnosti kvalita údajov o verejných financiách zostáva neistá. Výška schodku 3,2 % HDP za r. 2003 v oznámení zo 4. mája je porovnateľná so schodkom 1,7 % HDP oznámeným začiatkom marca, ktorý sa upravil na 2,95 % HDP na konci toho istého mesiaca po iniciatíve novej vlády zameranej na rozsiahly audit verejných financií. Hoci vo vzťahu k podkladovým údajom zostali otvorené otázky, grécke orgány sú odhodlané urýchlene vyriešiť väčšinu otvorených problémových otázok v úzkej spolupráci s Eurostatom. Okrem toho, hoci Eurostat potvrdil čísla z oznámenia zo 4. mája, existujú zjavné signály, že nastanú ďalšie veľké opravy, a vo vzťahu k schodkom takmer určite smerom nahor, za rok 2003 a predchádzajúce roky, keď sa v septembri 2004 zašle zvyčajné oznámenie. Ďalej sa očakáva, že tieto opravy budú mať účinok zvýšenia hodnoty schodku za r. 2004,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového zhodnotenia vyplýva, že v Grécku existuje nadmerný schodok.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Helénskej republike.

V Bruseli 5. júla 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 351/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 23).


Top