Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2263

Nariadenie Komisie (ES) č. 2263/2004 z 28. decembra 2004 o stanovení štandardných hodnôt, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a jej preddavku vzhľadom na produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2005

OJ L 389, 30.12.2004, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2263/oj

30.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 389/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2263/2004

z 28. decembra 2004

o stanovení štandardných hodnôt, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a jej preddavku vzhľadom na produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 5 a 8,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje finančnú kompenzáciu, ktorá sa má vyplácať organizáciám výrobcov, ktorí za určitých podmienok stiahnu z trhu produkty uvedené v prílohe I, písm. A a B uvedeného nariadenia. Výška takejto finančnej kompenzácie by sa mala znížiť o štandardné hodnoty v prípade produktov plánovaných na iné účely než ľudskú konzumáciu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2493/2001 z 19. decembra 2001 o odbyte niektorých produktov rybolovu, ktoré boli stiahnuté z trhu (2) špecifikuje spôsoby disponovania s produktmi stiahnutými z trhu. Hodnota takýchto produktov sa má stanoviť na pevnej úrovni pre každý z týchto spôsobov disponovania zohľadňujúc priemerné výnosy, ktoré bolo možné získať z takéhoto disponovania v rôznych členských štátoch.

(3)

Podľa článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2509/2000 z 15. novembra 2000 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o vyplácanie finančnej náhrady za stiahnutie určitých produktov rybolovu z trhu (3), zvláštne pravidlá stanovujú, že ak organizácia výrobcu alebo jeden z jej členov dá svoje produkty do predaja v členskom štáte inom než krajina, v ktorej je registrovaný, treba informovať orgán zodpovedný za poskytnutie finančnej kompenzácie. Tento orgán je orgánom v členskom štáte, v ktorom je organizácia výrobcu registrovaná. Štandardná odpočítateľná hodnota by preto mala byť hodnota platná v tomto členskom štáte.

(4)

Rovnaký spôsob výpočtu by sa mal použiť na zálohy finančnej kompenzácie uvedenej v článku 6 nariadenia (ES) č. 2509/2000.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2005 sú štandardné hodnoty, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a s ňou súvisiacich preddavkov za produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu organizáciami výrobcov a plánované na iné účely než ľudská konzumácia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 nariadenia (ES) č. 104/2000, uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Štandardná hodnota, ktorá sa má odrátať od finančnej kompenzácie a s ňou súvisiaceho preddavku, bude tá, ktorá sa používa v členskom štáte, v ktorom je organizácia registrovaná.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. decembra 2004

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  Ú. v. ES L 289, 16.11.2000, s. 11.


PRÍLOHA

Štandardné hodnoty

Použitie produktov stiahnutých z trhu

EUR/tonu

1.   

Použité po spracovaní na potravu (výkrm zvierat):

a)   

Sleď druhu Clupea harengus a makrela druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus:

Dánsko a Švédsko

70

Spojené kráľovstvo

50

ostatné členské štáty

17

Francúzsko

1

b)   

Garnáty druhu Crangon crangon a hlbinné krevety (Pandalus borealis):

Dánsko a Švédsko

0

ostatné členské štáty

10

c)   

Ostatné produkty:

Dánsko

40

Švédsko, Portugalsko a Írsko

17

Spojené kráľovstvo

28

ostatné členské štáty

1

2.   

Použité čerstvé alebo konzervované (výkrm zvierat)

a)   

Sardinky druhu Sardina pilchardus a sardely (Engraulis spp.):

všetky členské štáty

8

b)   

Ostatné produkty:

Švédsko

0

Francúzsko

30

ostatné členské štáty

38

3.   

Použité ako návnada

Francúzsko

50

ostatné členské štáty

10

4.

Použité na iné účely než krmivo pre zvieratá

0


Top