Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2261

Nariadenie Komisie (ES) č. 2261/2004 z 28. decembra 2004 o stanovení výšky pomoci pri prevode a paušálnej pomoci na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2005

OJ L 389, 30.12.2004, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2261/oj

30.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 389/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2261/2004

z 28. decembra 2004

o stanovení výšky pomoci pri prevode a paušálnej pomoci na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2814/2000 z 21. decembra 2000, stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci pri prevode na určité produkty rybolovu (2), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 939/2001 zo 14. mája 2001, stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o poskytovanie paušálnej pomoci na niektoré produkty rybolovu (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje, že pomoc sa môže poskytnúť na množstvá určitých čerstvých produktov stiahnutých z trhu a buď spracovaných na ich stabilizovanie a uskladnených, alebo konzervovaných.

(2)

Cieľom tejto pomoci je vhodne povzbudiť organizácie výrobcov, aby spracovali alebo zakonzervovali produkty stiahnuté z trhu s cieľom zabrániť ich zničeniu.

(3)

Výška pomoci by nemala dosiahnuť hodnotu narušujúcu rovnováhu trhu pre príslušné produkty alebo narušujúcu hospodársku súťaž.

(4)

Výška pomoci by nemala prevyšovať technické a finančné náklady spojené s operáciami potrebnými na stabilizovanie a uskladnenie zaznamenané Spoločenstvom počas rybárskeho roku predchádzajúceho príslušný rok.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2005 sú výška pomoci pri prevode uvedenej v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000 a výška paušálnej pomoci uvedenej v článku 24 ods. 4 nariadenia (ES) č. 104/2000 stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. decembra 2004

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 132, 15.5.2001, s. 10.


PRÍLOHA

1.   Výška pomoci pri prevode pre produkty uvedené v prílohe I A a B a pre morské jazyky (Solea spp.) uvedené v prílohe I C k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania uvedené v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000

Pomoc

(v EUR/t)

1

2

I.   

Zmrazovanie a skladovanie celých produktov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných produktov

Sardinky druhu Sardina pilchardus

330

Ostatné druhy

270

II.

Porciovanie, zmrazovanie a skladovanie

350

III.

Solenie a/alebo sušenie a skladovanie celých produktov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných produktov alebo porciovaných produktov

260

IV.

Marinovanie a skladovanie

240

2.   Výška pomoci pri prevode pre ostatné produkty uvedené v prílohe I C nariadenia (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania a/alebo konzervovania uvedené v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000

Produkty

Pomoc

(v EUR/t)

1

2

3

I.

Zmrazovanie a skladovanie

Nórske homáre

(Nephrops norvegicus)

300

Chvosty nórskych homárov

(Nephrops norvegicus)

225

II.

Odstránenie hlavy, zmrazovanie a skladovanie

Nórske homáre

(Nephrops norvegicus)

280

III.

Varenie, zmrazovanie a skladovanie

Nórske homáre

(Nephrops norvegicus)

300

Jedlé kraby

(Cancer pagurus)

225

IV.

Pasterizácia a skladovanie

Jedlé kraby

(Cancer pagurus)

360

V.

Skladovanie v živom stave v pevných nádržiach alebo klietkach

Jedlé kraby

(Cancer pagurus)

210

3.   Výška paušálnej pomoci pre produkty uvedené v prílohe IV nariadenia (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania

Pomoc

(v EUR/t)

I.

Zmrazovanie a skladovanie celých produktov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných produktov

270

II.

Porciovanie, zmrazovanie a skladovanie

350


Top