Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0797

Jednotná akcia Rady 2004/797/SZBP z 22. novembra 2004 o podpore činností OPCW v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

OJ L 349, 25.11.2004, p. 63–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 155–161 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 22/11/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/797/oj

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/63


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/797/SZBP

z 22. novembra 2004

o podpore činností OPCW v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

12. decembra 2003 Európska rada prijala Stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorá vo svojej kapitole III obsahuje zoznam opatrení zameraných na boj proti takémuto šíreniu.

(2)

Európska únia aktívne vykonáva uvedenú stratégiu EÚ a uvádza do platnosti opatrenia uvedené v jej kapitole III, najmä opatrenia, ktoré súvisia so všeobecným rozšírením Dohovoru o chemických zbraniach (CWC) a poskytovaním finančných zdrojov na podporu špecifických projektov vykonávaných mnohostrannými inštitúciami.

(3)

Ciele stratégie EÚ, ako sú uvedené v odôvodnení č. 2, dopĺňajú ciele, o ktoré sa usiluje Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v kontexte jej zodpovednosti za vykonávanie CWC.

(4)

Komisia súhlasila s tým, že bude poverená dohľadom nad riadnym vykonávaním príspevku EÚ,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

1.   Na účely okamžitého a praktického uplatňovania niektorých častí Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, Európska únia podporuje činnosť Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorej cieľmi sú:

podpora univerzálnosti Dohovoru o chemických zbraniach (CWC),

podpora pre úplné vykonávanie CWC zmluvnými štátmi,

medzinárodná spolupráca v oblasti chemických činností, ako sprievodné opatrenie pri vykonávaní CWC.

2.   Cieľmi projektov OPCW, ktoré zodpovedajú opatreniam stratégie EÚ, je posilnenie:

podpory CWC uskutočňovaním činností vrátane regionálnych a subregionálnych pracovných skupín a seminárov, ktoré sa zameriavajú na nárast členstva OPCW,

poskytovania udržateľnej technickej podpory štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a ktoré ju požadujú pri zriaďovaní a účinnom fungovaní vnútroštátnych orgánov a prijímaní vnútroštátnych implementačných opatrení ako sa predpokladá v CWC,

medzinárodnej spolupráce v oblasti chemickej činnosti prostredníctvom výmeny vedeckých a technických informácií, chemických látok a vybavenia na účely, ktoré CWC nezakazuje, s cieľom prispievať k rozvoju kapacít zúčastnených strán pri vykonávaní CWC.

Podrobný opis týchto projektov je uvedený v prílohe.

Článok 2

1.   Finančná referenčná suma na tri projekty uvedené v článku 1 ods. 2 je 1 841 000 EUR.

2.   Výdavky financované sumou stanovenou v odseku 1 sú riadené v súlade s postupmi a pravidlami Európskeho spoločenstva platnými pre všeobecný rozpočet Európskej únie s výnimkou, že žiadne predbežné financovanie nezostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Na účely vykonávania projektov uvedených v článku 1, Komisia uzavrie s OPCW dohodu o financovaní, upravujúcu podmienky využitia príspevku Európskej únie, ktorý bude mať podobu grantu. Dohoda o financovaní, ktorá sa má uzavrieť, ustanoví, že OPCW zabezpečuje viditeľnosť príspevku Európskej únie zodpovedajúcu jeho výške.

4.   Komisia podá Rade správu o vykonávaní príspevku EÚ, a to v súčinnosti s predsedníctvom.

Článok 3

Za vykonanie tejto jednotnej akcie zodpovedá predsedníctvo Rady EÚ v plnej súčinnosti s Komisiou. Komisia sa poveruje dohľadom nad riadnym vykonávaním príspevku EÚ uvedeného v článku 2.

Článok 4

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Jej platnosť sa končí jeden rok po jej prijatí.

Článok 5

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


PRÍLOHA

Podpora EÚ činnostiam OPCW v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

1.   Cieľ a opis

Celkový cieľ: podporovať univerzálnosť CWC a najmä podporovať prístup štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, k CWC (signatárske ako aj nesignatárske štáty) a podporovať vykonávanie CWC zúčastnenými stranami.

Opis: Pomoc Európskej únie (EÚ) OPCW sa zameriava na tieto oblasti, ktoré zúčastnené strany CWC označili ako najnaliehavejšie:

i)

podpora univerzálnosti CWC;

ii)

podpora vykonávania CWC zmluvnými stranami;

iii)

medzinárodná spolupráca v oblasti činností týkajúcich sa chemických látok.

Opísané projekty budú využívať výlučne podporu EÚ. Financovanie EÚ pokryje iba výdavky, ktoré osobitne súvisia s vykonávaním projektov. V súlade s tým sa tieto projekty nebudú financovať v rámci pravidelného rozpočtu OPCW 2005. Okrem toho obstarávanie všetkých tovarov, prác alebo služieb vykonáva OPCW.

2.   Opis projektu

2.1.   Projekt č. 1: Podpora univerzálnosti CWC:

Cieľ projektu: Posilnenie členstva dohovoru CWC.

Výsledky projektu:

i)

Posilnenie členstva dohovoru CWC v rôznych geografických regiónoch (v Karibskej oblasti, Afrike, stredomorských krajinách, juhovýchodnej Ázii a tichomorských ostrovoch).

ii)

Posilnenie regionálnej siete (vrátane príslušných subregionálnych organizácií a sietí v rozličných oblastiach, ktoré sú dôležité pre CWC).

Opis projektu: Regionálne, subregionálne a dvojstranné činnosti súvisiace s univerzálnosťou.

Účasť štátov, nie strán na regionálnych/subregionálnych činnostiach ponúka OPCW príležitosť budovať/rozvíjať kontakty s predstaviteľmi z hlavných miest a zdôrazňovať výhody a osoh z pristúpenia k CWC, ako aj súvisiacich záväzkov. Pomoc a technická podpora sa poskytujú aj v osobitných otázkach, ktoré sa týkajú prípravy na pristúpenie k dohovoru.

Všeobecne, úroveň financovania obmedzila OPCW na vedenie malého počtu regionálnych seminárov a pracovných skupín, ktoré sú určené predovšetkým na zvýšenie politického povedomia o výhodách CWC pre štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru.

Od vstupu CWC do platnosti v roku 1997 sa každoročne konali tri až štyri regionálne podujatia.

Úroveň dostupného financovania, vrátane dobrovoľných príspevkov, neumožňuje intenzívnejšie a cielenejšie spôsoby pomoci štátom, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, v procese prípravy na pristúpenie k CWC, napríklad prostredníctvom dvojstranných návštev alebo regionálnych/subregionálnych stretnutí zameraných na otázky vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov v súvislosti s ratifikáciou CWC.

Projekt bude v roku 2005 financovať tieto činnosti:

i)

Seminár o CWC pre štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, v Karibiku, ktorý umožní účasť osôb zodpovedných za rozhodovanie a regionálnych/subregionálnych organizácií, napr. CARICOM, OECS (miesto v členskom štáte OECS, druhý štvrťrok 2005, dva dni, dátum sa určí). Pozvaní budú zástupcovia z krajín Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominikánska republika, Haiti, Honduras a Grenada. Jeden alebo dvaja hosťujúci prednášajúci z EÚ stručne poinformujú účastníkov o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania vo vzťahu k zbraniam hromadného ničenia (ZHN).

Celkové odhadované náklady na podujatie: 28 000 EUR;

ii)

Seminár o CWC pre štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru v Afrike (miesto južná/stredná Afrika, dátum sa určí, tri dni, prvý štvrťrok 2005) – účastníkov majú podporovať orgány s rozhodovacími právomocami v štátoch, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru a príslušné regionálne/subregionálne organizácie. Pozvaní budú zástupcovia z krajín Angola, Stredoafrická republika, Komory, Kongo, Demokratická republika Kongo, Džibuti, Egypt, Guinea-Bissau, Libéria, Madagaskar, Sierra Leone a Somálsko. Hosťujúci prednášajúci z EÚ stručne poinformuje účastníkov o iniciatívach EÚ týkajúcich sa Afriky v súvislosti s nešírením a odzbrojovaním vo vzťahu k zbraniam hromadného ničenia (ZHN).

Celkové odhadované náklady na podujatie: 69 000 EUR;

iii)

Seminár o CWC pre krajiny Stredomoria a Stredného východu. Budú pozvaní zástupcovia krajín Egypt, Irak, Izrael, Libanon a Sýria. Okrem toho budú pozvané orgány s rozhodovacími právomocami a poradné orgány v štátoch, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru a kľúčoví regionálni predstavitelia štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a organizácií. Jeden alebo dvaja hosťujúci prednášajúci z EÚ môžu byť požiadaní, aby stručne poinformovali účastníkov o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania vo vzťahu k zbraniam hromadného ničenia (ZHN), politicko-bezpečnostných hľadísk Euro-stredomorského partnerstva, opatrení na kontrolu vývozu, ktoré vykonáva EÚ atď.

Celkové odhadované náklady na podujatie: 62 000 EUR;

iv)

Cielené subregionálne školenie a podpora štátov nie strán v Ázii (miesto sa určí, dva až tri dni, tretí štvrťrok 2005). Pozvaní budú zástupcovia z krajín Bután, Kambodža, Kórejská ľudovodemokratická republika, Irak, Libanon, Mjanmarsko, Niue, Sýria, Šalamúnové ostrovy a Vanuatu. Sponzorstvo účastníkov zo štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru a regionálnych subjektov v malých subregionálnych skupinách alebo stretnutiach osôb zodpovedných za vnútroštátne rozhodovanie. Jeden alebo dvaja prednášajúci z EÚ stručne poinformujú účastníkov o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania vo vzťahu k zbraniam hromadného ničenia (ZHN).

Celkové odhadované náklady na podujatie: 48 000 EUR;

Celkové odhadované náklady projektu č.: 207 000 EUR.

2.2.   Projekt č. 2: Vnútroštátne vykonávanie CWC:

Cieľ projektu: Zriaďovanie a účinné fungovanie vnútroštátnych orgánov, prijímanie vnútroštátnych implementačných opatrení a prijímanie všetkých správnych opatrení, ktoré sa vyžadujú v súlade so záväzkami článku VII CWC.

Výsledky projektu:

i)

Uľahčovať zriaďovanie a účinné fungovanie vnútroštátnych orgánov a prijímanie náležitých vykonávacích opatrení vo všetkých regiónoch prostredníctvom právnej a technickej pomoci a podporovaním vnútroštátnych orgánov.

ii)

Zavádzať právne predpisy, ktoré štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, zabezpečia náležité informácie a kontrolu dovozu a vývozu chemických látok uvedených v CWC z ich území ako aj väčšie šírenie informácií o nariadeniach EÚ, ktoré upravujú kontrolu vývozu, a väčšie ocenenie týchto nariadení.

iii)

Odstraňovanie nezrovnalostí pri údajoch, ktoré o dovoze a vývoze poskytujú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, aby sa posilnila dôvera v schopnosť zabezpečiť, že chemické látky zo zoznamu sú určené na účely, ktoré CWC nezakazuje.

Opis projektu: projekt prispeje k zlepšeniu účinného fungovania vnútroštátnych orgánov a prijímaniu vhodných implementačných opatrení prostredníctvom:

a)

Návštevy, ktorých cieľom je napomôcť s ohľadom na právne a technické aspekty a reagovať na osobitné potreby požadujúcich zúčastnených strán, ktoré ešte majú splniť svoje záväzky z článku VII. Takúto pomoc poskytujú odborníci/zdroje z OPCW pracovníkov, ak je to potrebné spolu s odborníkmi z EÚ. Každá návšteva bude trvať približne 5 dní. Každej návštevy sa zúčastnia najviac 3 odborníci.

Celkové odhadované náklady: 135 000 EUR;

b)

Účasť vnútroštátnych orgánov a ďalších dotknutých orgánov na technickom stretnutí o prepravných ustanoveniach CWC, ktorá umožní väčšie šírenie informácií o týchto opatreniach a ocenenie nariadení EÚ, ktoré upravujú kontrolu vývozu.

Celkové odhadované náklady: 189 000 EUR;

c)

Účasť colníkov na stretnutí o nariadeniach kontroly vývozu, ktoré sa týkajú CWC. Pre zabezpečenie toho, aby sa preprava chemických látok uskutočňovala na plánované účely, je kľúčovo dôležité, aby colníci správne vnímali ustanovenia CWC. Toto stretnutie bude obsahovať aj plánované cvičenia, diskusie o scenároch a vzájomnú výmenu skúseností medzi odborníkmi z EÚ a ostatnými zúčastnenými členskými štátmi.

Celkové odhadované náklady: 165 000 EUR;

Celkové odhadované náklady projektu č. 2: 489 000 EUR.

2.3.   Projekt č. 3: Medzinárodná spolupráca v oblasti činností týkajúcich sa chemických látok:

Cieľ projektu:

Uľahčovať rozvoj kapacít štátov, ktoré sú zmluvnými stranami CWC, s cieľom vykonávať dohovor v oblasti činností týkajúcich sa chemických látok v súlade s ustanoveniami jeho článku XI.

Cieľom tohto projektu je v zásade budovanie kapacít prostredníctvom podpory v oblasti vybavenia, technickej podpory pre laboratóriá a školení v oblasti analytických schopností.

Výsledky projektu/činností:

i)

Identifikácia darcovských inštitúcií, ktoré sú ochotné presunúť použité no stále funkčné laboratórne vybavenie do verejne financovaných laboratórií, výskumných alebo akademických inštitúcií alebo vládnych agentúr v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a ktorých hospodárstva sú buď v rozvojovom alebo prechodnom období.

ii)

Dodanie 50 nových osobných počítačov bežnej konfigurácie s tlačiarňami ako dar vnútroštátnym orgánom vo vyššieuvedených cieľových stranách dohovoru.

iii)

Zabezpečenie niektorého základného vybavenia na zlepšenie kvality a presnosti chemických analýz vo verejne financovaných laboratóriách v cieľových štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

iv)

Umožnenie zvýšenia úrovne technických schopností takýchto laboratórií v týchto cieľových krajinách, ktoré sú stranami dohovoru.

v)

Pomoc kvalifikovaným analytickým chemikom z krajín, ktoré sú stranami dohovoru, pri získavaní ďalších skúseností a praktických znalostí s cieľom uľahčiť analýzu chemických látok, ktoré súvisia s vnútroštátnym vykonávaním CWC.

Opis projektu:

Príspevok EÚ sa zameria na tieto tri hľadiská:

a)

Podpora v oblasti vybavenia: týka sa budovania kapacít národných orgánov a ďalších príslušných inštitúcií v krajinách, ktoré sú stranami dohovoru a ktorých hospodárstva sú buď v rozvojovom alebo prechodnom období, aby sa im umožnilo vykonávanie CWC a zapojenie sa do mierového využívania chémie.

Mnohé vnútroštátne orgány zistili nedostatok základného kancelárskeho vybavenia, napr. počítačov a príslušenstva na organizovanie a chod svojich úradov.

V rámci tohto projektu sa vnútroštátnym orgánom v cieľových krajinách, ktoré sú stranami dohovoru, dodá 50 nových osobných počítačov bežnej konfigurácie s príslušenstvom vrátane tlačiarní.

Mechanizmus povoľovania:

Zriadi sa mechanizmus povoľovania, do ktorého bude zapojený zástupca EÚ, s ohľadom na výber vnútroštátnych orgánov na nové osobné počítače.

Celkové odhadované náklady: 75 000 EUR;

b)

Laboratórna pomoc

V rámci programu laboratórnej pomoci poskytuje OPCW pomoc pri zdokonaľovaní technických spôsobilostí laboratórií, ktoré sú zapojené do chemických analýz a monitorovania. Pomoc je v zásade vo forme finančnej podpory na vykonávanie technického hodnotenia alebo auditu laboratória, aby sa zvýšila úroveň jeho spôsobilosti a školenia zamerané na rozvoj schopností technických pracovníkov v moderných laboratóriách/inštitúciách, na umožnenie stáží v akreditovanom laboratóriu na rozvoj schopností, a na realizovanie malých výskumných projektov súvisiacich s vypracovaním metódy, hodnotením atď.

Podpora, ktorú poskytuje OPCW však nepokrýva náklady na nadobúdanie hardvéru alebo iné investičné náklady. Taktiež preto, že pomoc odborníkov dostupná v OPCW je vzhľadom na iné záväzky obmedzená, je potrebné, aby sa takáto pomoc využívala z vonkajších zdrojov. Podpora EÚ na uhradenie nákladov na tieto požiadavky sa bude vo veľkej miere využívať, aby umožnila výrazné zvýšenie technickej spôsobilosti laboratórií v cieľových krajinách, ktoré sú stranami dohovoru, a zvýšenie kvality a presnosti chemických analýz.

Tento projekt pokrýva technickú pomoc ako aj niektorú základnú hardvérovú podporu (plynové chromatografy, GCMS – plynová chromatografia s hmotnostno-spektrografickou identifikáciou atď.) pre obmedzený počet ôsmich verejne financovaných laboratórií, ktoré sa zaoberajú využívaním chémie na účely, ktoré CWC nezakazuje v štátoch, ktoré sú jeho zmluvnými stranami, a ktorých hospodárstvo je v rozvojovom alebo prechodnom období. Inštitúcie z cieľových krajín, ktoré sú stranami dohovoru a ktoré prejavia záujem, budú vyzvané k podaniu žiadostí cez svoje vnútroštátne orgány/stále delegácie.

Mechanizmus povoľovania:

Mechanizmus povoľovania na účely projektu č. 3 bude stanovený spolu so zástupcami predsedníctva Rady EÚ, úradu osobného zástupcu vysokého splnomocnenca pre nešírenie ZHN, služby Komisie a OPCW, pokiaľ ide o výber príjemcov, ktorí budú poberať prostriedky z tohto grantu. Na projekty, ktoré sa týkajú ôsmich verejne financovaných laboratórií, vrátane hardvérovej podpory je potrebná predchádzajúca dohoda členských štátov EÚ. Všetky prepravy v rámci tohto projektu sa majú uskutočňovať v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim Spoločenstva pre kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (1), ako aj usmernenia pre príslušný režimu kontroly exportu, v rámci ktorého môže byť technický sekretariát OPCW vyzvaný, aby vykonával dozornú úlohu. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami CWC, ktoré budú príjemcami v rámci tohto projektu, sa podpísaním memoranda o porozumení na tento účel s technickým sekretariátom OPCW zaručujú, že prepravené tovary sa budú používať v súlade s ustanoveniami CWC.

Celkové odhadované náklady: 900 000 EUR;

c)

Kurz rozvoja analytických spôsobilostí

Kurz rozvoja analytických schopností sa uskutoční v akademickej inštitúcii v Európe. Kurzu sa zúčastní 20 účastníkov. Jeho cieľom je pomôcť kvalifikovaným analytickým chemikom zo štátov, ktoré sú stranami dohovoru, a ktorých hospodárstva sú v rozvojovom alebo prechodnom období, získať ďalšie skúsenosti a praktické znalosti; uľahčiť analýzu chemických látok, ktoré súvisia s vnútroštátnym vykonávaním CWC; posilniť vnútroštátne kapacity v členských štátoch ponúknutím školení v analytickej chémii pre pracovníkov z priemyslu, akademických inštitúcií a vládnych laboratórií; uľahčovať prijímanie správnej laboratórnej praxe a rozšíriť rezervu pracovných síl, z ktorej budú môcť vnútroštátne orgány a technický sekretariát OPCW čerpať v budúcnosti. Kurz bude trvať 2 týždne v júni – júli 2005. Pokryje teoretické aj praktické školenie v oblastiach, ktoré súvisia s potvrdzovaním systému, riešením problémov, prípravou vzoriek a analýzami.

Celkové odhadované náklady na podujatic: 115 000 EUR;

Celkové odhadované náklady projektu č. 3: 1 090 000 EUR.

3.   Trvanie

Celková dĺžka trvania tejto jednotnej akcie sa odhaduje na 12 mesiacov.

4.   Príjemcovia

Príjemcami činností, ktoré súvisia s univerzálnosťou, sú štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami CWC (signatárske aj nesignatárske štáty). Príjemcami činností, ktoré súvisia s vykonávaním, sú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami CWC, ale nie sú členmi EÚ. Výber krajín príjemcov určí OPCW v spolupráci s predsedníctvom Rady EÚ.

5.   Vykonávací subjekt

Uskutočnením týchto troch projektov bude poverená OPCW. Tieto tri uvedené projekty budú vykonávať pracovníci OPCW, spolu s vybranými odborníkmi alebo zmluvnými stranami členských krajín OPCW a ich inštitúcií. V prípade zmluvných strán sa obstarávanie tovarov, prác alebo služieb OPCW v súvislosti s touto jednotnou akciou vykoná v súlade s platnými pravidlami a postupmi OPCW, ktoré sú podrobne uvedené v Dohode o príspevku Európskeho spoločenstva s medzinárodnou organizáciou.

6.   Účastníci tretej strany

Tieto projekty budú financované touto jednotnou akciou vo výške 100 %. Odborníci členských štátov OPCW sa môžu považovať za účastníkov tretej strany. Budú pracovať podľa štandardného pracovného postupu pre odborníkov OPCW.

7.   Odhadované potrebné prostriedky

Príspevok EÚ pokryje 100 % nákladov na uskutočnenie troch projektov uvedených v tejto prílohe. Odhadované náklady sú:

Projekt č. 1: 207 000 EUR.

Projekt č. 2: 489 000 EUR.

Projekt č. 3 : 1 090 000 EUR.

Celkové náklady (okrem nepredpokladaných výdavkov): 1 786 000 EUR.

Okrem toho, je zahrnutá rezerva pre mimoriadne prípady vo výške približne 3 % (55 000 EUR).

Celkové náklady (vrátane nepredpokladaných výdavkov): 1 841 000 EUR.

8.   Finančná referenčná suma na úhradu nákladov projektu

Celkové náklady na projekt sú 1 841 000 EUR.


(1)  Ú. v. ES L 159, 30.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1504/2004 (Ú. v. EÚ L 281, 31.8.2004, s. 1).


Top