Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0084

2004/84/: Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 84/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

OJ L 349, 25.11.2004, p. 42–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 38 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/84(2)/oj

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/42


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 84/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 29/2004 z 8. januára 2004, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2005 o zosúladení práce a rodinného života, ktorý bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 577/98 (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (3) sa má začleniť do dohody.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1165/98, ktorým sa zrušuje smernica Rady 78/166/EHS z 13. februára 1978 (4), ktorá je následne zmenená a doplnená a začlenená do dohody a má sa zrušiť na základe dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha XXI k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za bod 18ae (nariadenia Komisie (ES) č. 247/2003) sa vkladá nasledujúci bod:

„18af.

32004 R 0029: Nariadenie Komisie (ES) č. 29/2004 z 8. januára 2004, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2005 o zosúladení práce a rodinného života, ktorý bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 57).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

 

Toto nariadenie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.“

2.

Bod 4 sa ruší.

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 29/2004 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 57.

(3)  Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 52, 23.1.1978, s. 17.

(5)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


Top