Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0076

2004/76/: Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 76/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

OJ L 349, 25.11.2004, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 30 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 30 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 90 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/76(2)/oj

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/34


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 76/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2327/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa zriaďuje prechodný bodový systém pre ťažké nákladné vozidlá prechádzajúce tranzitom cez Rakúsko na rok 2004, v rámci udržateľnej dopravnej politiky (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 26d (nariadenia Komisie (ES) 792/94) prílohy XIII k dohode sa dopĺňa tento bod:

„26e.

32003 R 2327: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa zriaďuje prechodný bodový systém pre ťažké nákladné vozidlá prechádzajúce tranzitom cez Rakúsko na rok 2004, v rámci udržateľnej dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 30).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

a)

Príloha II k nariadeniu sa mení na prílohu III.

b)

Do prílohy I k nariadeniu sa dopĺňa toto:

‚PRÍLOHA II

Body, ktoré sú k dispozícii na roky 2004, 2005 a 2006

 

2004

2005

2006

Island

572

544

515

Lichtenštajnsko

104 000

98 527

93 053

Nórsko

26 299

24 915

23 531’ 

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 2327/2003 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 30.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


Top