Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2010

Nariadenie Komisie (ES) č. 2010/2004 z 24. novembra 2004, ktorým sa určuje redukčný koeficient, ktorý sa má aplikovať v rámci tarifnej subkvóty II na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, uvedený v nariadení (ES) č. 2375/2002

OJ L 349, 25.11.2004, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2010/oj

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2010/2004

z 24. novembra 2004,

ktorým sa určuje redukčný koeficient, ktorý sa má aplikovať v rámci tarifnej subkvóty II na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, uvedený v nariadení (ES) č. 2375/2002

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2375/2002 zo dňa 27. decembra 2002, týkajúce sa otvorenia a spôsobu hospodárenia s tarifnými kvótami spoločenstva na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, pochádzajúcu z tretích krajín, a odchýlkou od nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2375/2002 otvorilo ročnú tarifnú kvótu na 2 981 600 ton mäkkej pšenice, inej ako vysokej kvality. Táto kvóta je rozdelená na tri subkvóty.

(2)

Článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2375/2002 určil objem subkvóty II na 38 000 ton na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004.

(3)

Objemy požadované dňa 22. novembra 2004 v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2375/2002 prekračujú objemy, ktoré sú k dispozícii. Je preto vhodné stanoviť, do akej miery môžu byť licencie vydané s tým, že sa určí redukčný koeficient, ktorý treba aplikovať na požadované objemy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti o dovoznú licenciu na subkvótu II na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, podanej a odovzdanej Komisii dňa 22. novembra 2004 v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 2375/2002, sa vyhovie do výšky 16,1214 % požadovaných objemov.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 25. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 24. novembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 88. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1111/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 21).


Top