Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2008

Nariadenie Rady (ES) č. 2008/2004 zo 16. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období

OJ L 349, 25.11.2004, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 207–212 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Nepriamo zrušil 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2008/oj

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/12


NARIADENIE RADY (ES) č. 2008/2004

zo 16. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 181a,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

keďže:

(1)

Možnosti podpory, ktoré majú pripraviť vidiecke obyvateľstvo na vyhotovenie a vykonávanie miestnych stratégií rozvoja vidieka v prijímajúcich krajinách, ktoré nepristupujú k Únii v roku 2004, t. j. Bulharsko a Rumunsko, by sa mali priblížiť tým, ktoré existujú v prijímajúcich krajinách, ktoré pristúpili k Únii 1. mája 2004. Z tohto dôvodu je potrebné zaviesť vhodné opatrenie zodpovedajúce článku 33f nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (3).

(2)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1268/1999 (4) ohľadne obmedzení výšky pomoci by mali byť ujasnené. Zároveň by tieto ustanovenia mali byť zmenené a doplnené takým spôsobom, aby subvencie, ktoré uľahčujú prístup k úverom poskytovaným na základe iných nástrojov neboli zohľadnené pri uplatňovaní týchto obmedzení pomoci. Keďže týmto by sa odstránili možné nejasnosti, táto zmena a doplnenie by mala platiť so spätným účinkom pre všetky prijímajúce krajiny. Je však nevyhnutné zabezpečiť, aby vo všetkých prípadoch boli dodržané stropy stanovené európskymi dohodami.

(3)

Limity pre intenzitu pomoci v hornatých a horských oblastiach Bulharska a Rumunska by sa mali od 1. januára 2004 priblížiť tým, ktoré existujú v znevýhodnených oblastiach krajín, ktoré pristúpili k Únii 1. mája 2004, vo vzťahu k investíciám do poľnohospodárskych podnikov a mladým poľnohospodárom, ako je ustanovené v článku 331 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

(4)

Intenzita pomoci a podiel príspevku Spoločenstva na celkových oprávnených verejných výdavkoch na opatrenia rozvoja vidieka vrátane infraštruktúry a niektorých iných opatrení v prijímajúcich krajinách, ktoré nepristupujú k Únii v roku 2004, t. j. Bulharsko a Rumunsko, by sa mali priblížiť k tým, ktoré existujú v prijímajúcich krajinách, ktoré pristúpili k Únii 1. mája 2004.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1268/1999 by sa preto malo príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1268/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa vkladá táto zarážka:

„—

vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku, príprava vidieckeho obyvateľstva na vyhotovenie a vykonávanie miestnych stratégií rozvoja vidieka a integrovaných územných stratégií rozvoja vidieka pilotnej povahy, v rámci obmedzení ustanovených článkom 33f nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (5).

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Sadzba príspevku Spoločenstva a intenzita pomoci

1.   Príspevok Spoločenstva nepresahuje 75 % celkových oprávnených verejných výdavkov.

Tento strop je však:

a)

80 % pre opatrenia uvedené vo štvrtej, siedmej, jedenástej a šestnástej zarážke článku 2 a pre akýkoľvek projekt súvisiaci s infraštruktúrou;

b)

85 % pre príslušné projekty v rámci akéhokoľvek opatrenia, ak Komisia určí, že došlo k mimoriadnym prírodným katastrofām;

c)

100 % pre opatrenia uvedené v pätnástej zarážke článku 2 a v článku 7 ods. 4.

2.   Verejná pomoc nepresahuje 50 % celkových oprávnených investičných nákladov.

Tento strop je však:

a)

55 % pre investície do poľnohospodárskych podnikov, ktoré uskutočňujú mladí poľnohospodári;

b)

60 % pre investície do poľnohospodárskych podnikov v horských oblastiach;

c)

65 % pre investície do poľnohospodárskych podnikov v horských oblastiach, ktoré uskutočňujú mladí poľnohospodári;

d)

75 % pre investície uvedené v odseku 1 písm. b);

e)

100 % pre investície do infraštruktúry, ktorá nevytvára podstatný čistý príjem;

f)

100 % pre opatrenia uvedené v šestnástej zarážke článku 2.

Pri určení výšky verejnej pomoci na účely tohto odseku sa nezohľadňuje štátna pomoc, ktorá uľahčuje prístup k úverom poskytovaným bez použitia príspevku Spoločenstva uvedeného v tomto nástroji.

V každom prípade príspevok Spoločenstva musí rešpektovať strop výšky pomoci a kumulácie stanovené pre štátnu pomoc v európskych dohodách.

3.   Výška príspevku Spoločenstva je vyjadrená v eurách.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2004.

Bod 2 článku 1 sa však uplatňuje od 1. januára 2000, pokiaľ ide o novoprijatý predposledný pododsek článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1268/1999.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Stanovisko doručené 14. októbra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko doručené 2. júna 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 769/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).“


Top