EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0512

2004/512/ES: 2004/512/ES:
Rozhodnutie Rady z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS)

OJ L 213, 15.6.2004, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 60–62 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 73 - 75

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/oj

15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 213/5


ROZHODNUTIE RADY

z 8. júna 2004,

ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS)

(2004/512/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Európska rada v Seville dňa 21. a 22. júna 2002 považovala vytvorenie spoločného identifikačného systému pre vízové údaje za hlavnú prioritu a vyžadovala jeho čo najrýchlejšie vytvorenie na základe realizačnej štúdie a usmernení prijatých Radou 13. júna 2002.

(2)

5.-6. júna 2003 Rada uvítala realizačnú štúdiu, ktorú predložila Komisia v máji 2003, potvrdila ciele VIS stanovené v zásadách a vyzvala Komisiu naďalej pokračovať vo svojich prípravách na vývoj VIS v spolupráci s členskými štátmi na základe centralizovanej architektúry, berúc do úvahy možnosť spoločnej technickej platformy s druhou generáciou Schengenského informačného systému (SIS II).

(3)

Európska rada v Thessalonikách 19. a 20. júna 2003 považovala za potrebné, aby sa po realizačnej štúdii čo možno najskôr určili smery so zreteľom na plánovanie vývoja VIS, vhodný právny základ, ktorý umožní jeho vytvorenie a používanie potrebných finančných prostriedkov.

(4)

Toto rozhodnutie vytvára požadovaný právny základ, aby sa umožnilo začlenenie potrebných rozpočtových prostriedkov do všeobecného rozpočtu Európskej únie na vývoj VIS a na plnenie tejto časti rozpočtu, vrátane prípravných opatrení potrebných pre biometrické aspekty, ktoré sa majú zahrnúť v neskoršom štádiu v súlade so závermi Rady z 19. februára 2004.

(5)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (1). Výbor, ktorý pomáha Komisii, sa stretáva podľa potreby v dvoch rôznych zoskupeniach v závislosti od programu rokovania.

(6)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, ktorým je vývoj spoločného VIS nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty a preto sa z dôvodu rozsahu a dosahu akcie môže lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v tomto článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(7)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä v Charte základných ľudských práv Európskej únie.

(8)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa nezúčastňuje prijatia tohto rozhodnutia a preto nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Nakoľko toto rozhodnutie vychádza zo Schengenského acquis podľa ustanovení hlavy IV časti III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov potom ako Rada prijme toto rozhodnutie, či ho preberie do svojho vnútroštátneho práva.

(9)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis v zmysle dohody, ktorú uzavrela Rada Európskej únie a Islandská republika a Nórske kráľovstvo a ktorá sa týka pridruženia týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji Schengenského acquis  (2), ktoré spadá do oblasti uvedenej v článku 1, bod B rozhodnutia Rady 1999/437/ES (3) o určitých vykonávacích predpisoch k tejto Dohode.

(10)

Musí sa vytvoriť taký mechanizmus, aby sa umožnilo zástupcom Islandu a Nórska zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí. O takomto mechanizme sa uvažovalo pri výmene listov medzi spoločenstvom a Islandom a Nórskom (4), ktoré sú pripojené k vyššie uvedenej dohode.

(11)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje, v súlade s rozhodnutím Rady 2003/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (5); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním ani viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(12)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis  (6); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním ani viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Týmto sa zavádza systém výmeny vízových údajov medzi členskými štátmi, ďalej len „vízový informačný systém“ (VIS), ktorým sa umožní oprávneným vnútroštátnym orgánom vstupovať a aktualizovať vízové údaje a elektronicky nahliadnuť do týchto údajov.

2.   Vízový informačný systém je založený na centralizovanej architektúre a skladá sa z centrálneho informačného systému, ďalej len „centrálny vízový informačný systém“ (CS-VIS), styčného bodu v každom členskom štáte, ďalej len „národný styčný bod“ (NI-VIS), ktorý zabezpečuje spojenie s príslušným ústredným vnútroštátnym orgánom príslušného členského štátu a komunikačnú infraštruktúru medzi centrálnym vízovým informačným systémom a národnými styčnými bodmi.

Článok 2

1.   Komisia vytvorí centrálny vízový informačný systém, národný styčný bod v každom členskom štáte a komunikačnú infraštruktúru medzi centrálnym vízovým informačným systémom a národnými styčnými bodmi.

2.   Členské štáty upravia, a/alebo vytvoria vnútroštátne infraštruktúry.

Článok 3

Opatrenia potrebné na vývoj centrálneho vízového informačného systému, národného styčného bodu v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym informačným systémom a národnými styčnými bodmi sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2, ak sa týkajú iných záležitostí než sú tie, ktoré sú uvedené v článku 4.

Článok 4

Opatrenia potrebné na vývoj centrálneho vízového informačného systému, národného styčného bodu v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym informačným systémom a národnými styčnými bodmi týkajúce sa týchto záležitostí sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3:

a)

návrh fyzickej architektúry systému vrátane jeho komunikačnej siete;

b)

technické aspekty, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov;

c)

technické aspekty, ktoré majú vážne finančné dôsledky pre rozpočty členských štátov alebo ktoré majú vážne technické dôsledky pre vnútroštátne systémy členských štátov;

d)

vývoj požiadaviek na bezpečnosť, vrátane biometrických aspektov.

Článok 5

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2424/2001 zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (7).

2.   Ak je uvedený odkaz na tento odsek, platia články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie stanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak je uvedený odkaz na tento odsek, platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie stanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 6

Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade každý rok správu o pokroku týkajúcu sa vývoja centrálneho vízového informačného systému, národného styčného bodu v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym vízovým informačným systémom a národnými styčnými bodmi a po prvýkrát do konca roka po podpísaní zmluvy o vývoji VIS.

Článok 7

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od dvadsiateho dňa po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Luxemburgu 8. júna 2004

Za Radu

predseda

M. McDOWELL


(1)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 53.

(5)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(6)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(7)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4.


Top