EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1111

Nariadenie Komisie (ES) č. 1111/2004 zo 14. júna 2004, doplňujúce nariadenie (ES) č. 2199/2003, ktoré ustanovuje prechodné opatrenia pre uplatnenie, vzhľadom na rok 2004, nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999, pokiaľ ide o systém jednotnej platby na plochu pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko

OJ L 213, 15.6.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1111/oj

15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 213/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1111/2004

zo 14. júna 2004,

doplňujúce nariadenie (ES) č. 2199/2003, ktoré ustanovuje prechodné opatrenia pre uplatnenie, vzhľadom na rok 2004, nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999, pokiaľ ide o systém jednotnej platby na plochu pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na prvý pododsek článku 41,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2199/2003 (1) ustanovuje prechodné opatrenia pre uplatnenie, vzhľadom na rok 2004 pokiaľ ide o systém jednotnej platby na plochu. Podľa článku 4 je lehota na predloženie žiadosti farmárom stanovená členským štátom, najneskôr však do 15. júna 2004. Lehota na zmenu žiadostí je do 15. júna 2004.

(2)

Farmári z niektorých nových členských štátov môžu mať problém pri aplikácii novej podpornej schémy a s predložením žiadosti do 15. júna 2004. Preto s účinnosťou od 15. júna 2004 môžu členské štáty ustanoviť neskoršiu lehotu pre predkladanie žiadostí, najneskôr však do 15. júla 2004. Lehota na zmenu žiadostí je rovnako odložená na 15. júla 2004. Nariadenie (ES) č. 2199/2003 bude pozmenené nasledujúcim spôsobom.

(3)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s vyjadrením Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE :

Článok 1

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2199/2003 sa nahradzuje nasledovným:

„Článok 4

Aplikácia jednotnej platby na plochu

1.   Žiadateľ o podporu v rámci dotačného titulu jednotná platba na plochu musí predložiť príslušnej agentúre do dátumu stanoveného členským štátom, najneskôr však do 15. júla 2004, žiadosť, ktorá uvádza plochu pre platbu v súlade s podmienkami podľa článku 143b odsek 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2.   Pre zmenu žiadostí na podporu v rámci dotačného titulu podľa článku 8 odsek 1 nariadenie (ES) č. 2419/2001 o jednotnej platbe na plochu, lehota je podľa článku 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2419/2001 stanovená novým členským štátom, najneskôr však 15. júla 2004.

3.   Žiadosť o podporu v rámci jednotnej platby na plochu sa považuje za žiadosť v zmysle článku 2 i) nariadenie (ES) č. 2419/2001.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

A bude sa aplikovať od 15. júna 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 328, 17.12.2003, s. 21.


Top