Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0886

Nariadenie Komisie (ES) č. 886/2004 z 4. marec 2004, ktorým sa upravujú niektoré nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva, životného prostredia a vonkajších vzťahov z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska

OJ L 168, 1.5.2004, p. 14–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 66 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 66 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 215 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/886/oj

1.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 886/2004

z 4. marec 2004,

ktorým sa upravujú niektoré nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva, životného prostredia a vonkajších vzťahov z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (1), a najmä na jej článok 2 odsek 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (2), a najmä na jeho článok 57 odsek 1,

keďže:

(1)

Pre určité akty, ktoré po 1. máji 2004 ďalej ostávajú v platnosti, a ktoré vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, neboli stanovené nevyhnutné úpravy v Akte o pristúpení z roku 2003 alebo boli stanovené, ale vyžadujú ďalšie úpravy. Všetky tieto úpravy musia byť prijaté pred pristúpením tak, aby boli uplatniteľné od pristúpenia.

(2)

Podľa článku 57 odsek 2 Aktu o pristúpení, takéto úpravy musia byť schválené Komisiou vo všetkých prípadoch, v ktorých Komisia prijala pôvodný akt.

(3)

Nariadenia Komisie (ES) č. 1474/2000 (3), (ES) č. 1477/2000 (4), (ES) č. 1520/2000 (5), (ES) č. 1488/2001 (6), (ES) č. 76/2002 (7), (ES) č. 349/2003 (8) a (ES) č. 358/2003 (9), ako aj rozhodnutia Komisie 2000/657/ES (10), 2002/602/ESUO (11), 2002/1469/ESUO (12) a 2003/122/ES (13) by preto mali byť podľa toho zmenené a doplnené.

(4)

Rozhodnutie Komisie 2003/450/ES z 18. júna 2003 uznávajúce ustanovenia, uplatňované v Českej republike, o boji s Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman a Kotthoff) Davis et al. ako rovnocenné s ustanoveniami spoločenstva (14), by malo byť zrušené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenia (ES) č. 1474/2000, (ES) č. 1477/2000, (ES) č. 1520/2000, (ES) č. 1488/2001, (ES) č. 76/2002, (ES) č. 349/2003 a (ES) č. 358/2003 a rozhodnutia 2000/657/ES, 2002/602/ESUO, 1469/2002/ESUO a 2003/122/ES sú zmenené a doplnené v súlade s prílohou.

Článok 2

Rozhodnutie 2003/450/ES sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marec 2004.

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  Ú. v. ES L 171, 11.7.2000, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 171, 11.7.2000, s. 44. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1446/2002 (Ú. v. ES L 213, 9.8.2002, s. 3).

(5)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 740/2003 (Ú. v. EÚ L 106, 29.4.2003, s. 12).

(6)  Ú. v. ES L 196, 20.7.2001, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1914/2003 (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 27).

(7)  Ú. v. ES L 16, 18.1.2002, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(8)  Ú. v. EÚ L 51, 26.2.2003, s. 3.

(9)  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 8.

(10)  Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 44. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/508/ES (Ú. v. EÚ L 174, 12.7.2003, s. 10).

(11)  Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 38. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 57/2004 (Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 1).

(12)  Ú. v. ES L 222, 19.8.2002, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 49, 22.2.2003, s. 15.

(14)  Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 42.


PRÍLOHA

VOĽNÝ POHYB TOVARU

Potraviny

1.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1474/2000 z 10. júla 2000, ktorým sa stanovujú znížené čiastky poľnohospodárskych komponentov a dodatočné clá, uplatňované od 1. júla 2000, na dovoz určitého tovaru do spoločenstva, na ktorý sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, podľa dočasnej dohody medzi Európskou úniou a Izraelom.

a)

V prílohe I sa nadpis nahrádza takto:

.

b)

V prílohe I sa podnadpis nahrádza takto:

.

c)

V prílohách I a II sa nadpis nad prvou tabuľkou (ČASŤ 1) nahrádza takto:

.

d)

V prílohách I a II sa výrazy v tabuľke v ČASTI 1 nahrádzajú takto:

„Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“

.

e)

V prílohách I a II sa text pri hviezdičke (*) pod tabuľkou v ČASTI 1 nahrádza takto:

„(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2“

.

f)

V prílohách I a II sa text pri dvoch hviezdičkách (**) pod tabuľkou v ČASTI 1 nahrádza takto:

„(**)

Véase la parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3“

.

g)

V prílohe I sa poznámka pod čiarou (1) k tabuľke v ČASTI 1 nahrádza takto:

„(1)

Por 100 kg de boniatos, etc. o de maíz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. — 100 kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.“

.

h)

V prílohe I sa poznámka pod čiarou (2) k tabuľke v ČASTI 1 nahrádza takto:

„(2)

Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.“

.

i)

V prílohách I a II sa nadpis nad druhou tabuľkou (ČASŤ 2) nahrádza takto:

j)

V prílohe I sa výrazy v tabuľke v ČASTI 2 a ČASTI 3 nahrádzajú takto:

„Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod“

.

k)

V prílohách I a II sa nadpis nad treťou tabuľkou (ČASŤ 3) nahrádza takto:

.

l)

V prílohe II sa nadpis nahrádza takto:

.

m)

V prílohe II sa podnadpis nahrádza takto:

.

n)

V prílohe II sa texty v prvej tabuľke ČASTI 2 a v prvej tabuľke ČASTI 3 nahrádzajú takto:

„Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos“

.

o)

V prílohe II sa texty v druhej tabuľke ČASTI 2 a v druhej tabuľke ČASTI 3 nahrádzajú takto:

„Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos“

.

2.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1477/2000 z 10. júla 2000 stanovujúce znížené sadzby poľnohospodárskych komponentov a dodatočné clá uplatňované od 1. júla 2000 na dovozy tovaru do spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 podľa európskych dohôd.

a)

V prílohe IX sa nadpis nahrádza takto:

.

b)

V prílohe IX sa podnadpis nahrádza takto:

.

c)

V prílohe IX sa nadpis nad prvou tabuľkou (ČASŤ 1) nahrádza takto:

d)

V prílohe IX sa výrazy v tabuľke v ČASTI 1 nahrádzajú takto:

„Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“

.

e)

V prílohe IX sa text pri hviezdičke (*) pod tabuľkou v ČASTI 1 nahrádza takto:

„(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri čast’ 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2“

.

f)

V prílohe IX sa poznámka pod čiarou (1) pod tabuľkou v ČASTI 1 nahrádza takto:

„(1)

De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. — Obsah sacharózy nižší než 70 % hmotnostních. — Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. — Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. — Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. — Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. — Sucrose content less than 70 % by weight. — Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. — Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. — Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. — Sacharozės kiekis mažesnis negu 70 % masės. — 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. — Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. — Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. — Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. — Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. — Obsah sacharózy menší ako 70 % hmotnosti. — Vsebnost saharoze manj kot 70 % po teži. — Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. — Innehållet av sackaros mindre än 70 %.“

.

g)

V prílohe IX sa nadpis nad druhou tabuľkou (ČASŤ 2) nahrádza takto:

h)

V prílohe IX sa výrazy v tabuľke v ČASTI 2 nahrádzajú takto:

„Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod“

.

i)

V prílohe X sa nadpis nahrádza takto:

.

j)

V prílohe X sa podnadpis nahrádza takto:

.

k)

V prílohe X sa nadpis nad prvou tabuľkou (ČASŤ 1) nahrádza takto:

.

l)

V prílohe X sa výrazy v tabuľke v ČASTI 1 nahrádzajú takto:

„Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“

.

m)

V prílohe X sa text pri hviezdičke (*) pod tabuľkou v ČASTI 1 nahrádza takto:

„(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2“

.

n)

V prílohe X sa texty v prvej tabuľke v ČASTI 2 nahrádzajú takto:

„Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos“

.

o)

V prílohe X sa texty v druhej tabuľke v ČASTI 2 nahrádzajú takto:

„Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu u glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos“

.

3.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 ustanovujúce spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému prideľovania vývozných náhrad na určité poľnohospodárske produkty vyvážané vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad.

V článku 6a odsek 2 sa medzi španielsky a dánsky text vkladá tento text:

„—

práva převedena zpět na majitele …“;

a medzi nemecký a grécky text tento text:

„—

… omanikule tagastatud õigused“;

a medzi taliansky a holandský text tento text:

„—

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …

teisės grąžintos atgal turėtojui …

A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …“;

a medzi holandský a portugalský text tento text:

„—

uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …“;

a medzi portugalský a fínsky text tento text:

„—

práva prenesené späť na držiteľa …

Pravice, prenesene nazaj na imetnika …“

.

4.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1488/2001 z 19. júla 2001, ktorým sa stanovujú vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (ES) č. 3448/93 o prepúšťaní určitých množstiev určitých základných produktov uvedených v prílohe I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku bez predchádzajúceho preskúmania ekonomických podmienok.

a)

V článku 9 odsek 4 sa posledná veta v prvom pododseku nahrádza takto:

„Pred číslo sa podľa toho, ktorý štát dokument vydáva, uvedú nasledujúce písmená: ‐BE‘ pre Belgicko, ‐CZ‘ pre Českú republiku, ‐DK‘ pre Dánsko, ‐DE‘ pre Nemecko, ‐EE‘ pre Estónsko, ‐GR‘ pre Grécko, ‐ES‘ pre Španielsko, ‐FR‘ pre Francúzsko, ‐IE‘ pre Írsko, ‐IT‘ pre Taliansko, ‐CY‘ pre Cyprus, ‐LV‘ pre Lotyšsko, ‐LT‘ pre Litvu, ‐LU‘ pre Luxembursko, ‐HU‘ pre Maďarsko, ‐MT‘ pre Maltu, ‐NL‘ pre Holandsko, ‐AT‘ pre Rakúsko, ‐PL‘ pre Poľsko, ‐PT‘ pre Portugalsko, ‐SI‘ pre Slovinsko, ‐SK‘ pre Slovensko, ‐FI‘ pre Fínsko, ‐SE‘ pre Švédsko, ‐UK‘ pre Spojené kráľovstvo“

.

b)

V článku 14 odsek 1 sa zoznam textov začínajúci výrazom „Solicitud de“ a končiaci výrazom „förordning (EG) nr 1488/2001“ nahrádza takto:

„—

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati oznako KN) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001.“

.

c)

V článku 14 odsek 2 sa zoznam textov začínajúci výrazom „Por una cantidad“ a končiaci výrazom „kvantitet på … kg“ nahrádza takto:

„—

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal … kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg“

.

d)

V článku 14 odsek 5 sa zoznam textov začínajúci výrazom „Nueva fecha“ a končiaci výrazom „sista giltighetsdag …“ nahrádza takto:

„—

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának új időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …“

.

e)

V článku 15 odsek 2 sa medzi španielsky a dánsky text vkladá tento text:

„—

Práva převedena zpět na majitele …“;

a medzi nemecký a grécky text tento text:

„—

[kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused“;

a medzi taliansky a holandský text tento text:

„—

… (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam

Teisės grąžinamos atgal sąvininkui … (data)

A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]“;

a medzi holandský a portugalský text tento text:

„—

Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)“;

a medzi portugalský a fínsky text tento text:

„—

Práva prenesené na držiteľa … [dňa]

Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …“

.

POLITIKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Nariadenie Komisie (ES) č. 358/2003 z 27. februára 2003 o uplatňovaní článku 81 odsek 3 zmluvy na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva.

K článku 11 sa vkladá tento článok:

„Článok 11a

Zákaz v článku 81 odsek 1 zmluvy sa nebude týkať dohôd, ktoré existovali v deň vstupu Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a na ktoré sa, z dôvodu vstupu, vzťahuje článok 81 odsek 1 v prípade, že sa v období šiestich mesiacov od dátumu vstupu zmenia tak, že budú spĺňať podmienky stanovené v tomto nariadení.“.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Fytosanitárne právne normy

Rozhodnutie Komisie 2003/122/ES z 21. februára 2003 oprávňujúce členské štáty prijímať rozhodnutia, podľa smernice 1999/105/ES, o lesnom reprodukčnom materiáli vyprodukovanom v tretích krajinách.

V prílohe sa tieto názvy vypúšťajú:

„Česká republika

Abies alba Mill

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Estónsko

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Maďarsko

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus glutinosa Gaertn.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Castanea sativa Mill.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Populus alba L.

SI

SS, St

Populus x canescens Sm.

SI

SS, St

Populus nigra L.

SI

SS, St

Populus tremula L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Lotyšsko

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Litva

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Poľsko

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovensko

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovinsko

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St“

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1.

Rozhodnutie Komisie 2000/657/ES zo 16. októbra 2000, ktorým sa prijímajú rozhodnutia spoločenstva týkajúce sa dovozu niektorých chemikálií podľa nariadenia Rady 2455/92/EHS týkajúceho sa vývozu a dovozu niektorých nebezpečných chemikálií.

V prílohe I sa text v textovej časti pred tabuľkami nahrádza takto:

(Členské štáty: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo)“

2.

Nariadenie Komisie (ES) č. 349/2003 z 25. 2. 2003, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do spoločenstva

a)

V prílohe, v tabuľke „Exempláre druhov uvedené v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97, ktorých dovoz do spoločenstva sa pozastavuje“, sa zo zoznamu „Krajiny pôvodu“ vypúšťa táto krajina:

„—

Litva“

b)

V prílohe, v tabuľke „Exempláre druhov uvedené v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97, ktorých dovoz do spoločenstva sa pozastavuje“, sa pod podnadpisom „RASTLINY, Orchidaceae“ vypúšťajú tieto názvy:

 

Cephalanthera damasonium,

 

Dactylorhiza fuchsii,

 

Dactylorhiza maculata,

 

Gymnadenia conopsea,

 

Ophrys apifera,

 

Ophrys scolopax,

 

Orchis militaris,

 

Serapias lingua,“

a zo zoznamu „Krajiny pôvodu“ sa vo vzťahu k ďalej uvedeným druhom vypúšťajú tieto krajiny:

Rastliny, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis:

„Česká republika“

Rastliny, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis:

„Estónsko“, „Slovensko“

Rastliny, Orchidaceae, Barlia robertiana:

„Malta“

Rastliny, Orchidaceae, Cephalanthera rubra:

„Lotyšsko“, „Litva“, „Poľsko“, „Slovensko“

Rastliny, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata:

„Slovensko“

Rastliny, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia:

„Poľsko“, „Slovensko“

Rastliny, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii:

„Litva“, „Poľsko“

Rastliny, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri:

„Poľsko“

Rastliny, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum:

„Česká republika“, „Maďarsko“

Rastliny, Orchidaceae, Ophrys insectifera:

„Česká republika“, „Maďarsko“, „Lotyšsko“, „Slovensko“

Rastliny, Orchidaceae, Ophrys sphegodes:

„Maďarsko“

Rastliny, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera:

„Malta“

Rastliny, Orchidaceae, Orchis coriophora:

„Poľsko“

Rastliny, Orchidaceae, Orchis italica:

„Malta“

Rastliny, Orchidaceae, Orchis morio:

„Estónsko“, „Litva“, „Poľsko“, „Slovensko“

Rastliny, Orchidaceae, Orchis pallens:

„Maďarsko“, „Poľsko“, „Slovensko“

Rastliny, Orchidaceae, Orchis papilionacea:

„Slovinsko“

Rastliny, Orchidaceae, Orchis purpurea:

„Poľsko“, „Slovensko“

Rastliny, Orchidaceae, Orchis simia:

„Slovinsko“

Rastliny, Orchidaceae, Orchis tridentata:

„Česká republika“, „Slovensko“

Rastliny, Orchidaceae, Orchis ustulata:

„Estónsko“, „Lotyšsko“, „Litva“, „Poľsko“, „Slovensko“

Rastliny, Orchidaceae, Serapias vomeracea:

„Malta“

Rastliny, Orchidaceae, Spiranthes spiralis:

„Česká republika“, „Poľsko“

a text „RASTLINY, Orchidaceae, Orchis mascula“ sa nahrádza takto:

Orchis mascula

Voľne rastúce/Pestované

Všetky

Albánsko

b“

VONKAJŠIE VZŤAHY

1.

Nariadenie Komisie (ES) č. 76/2002 zo 17. januára 2002, ktorým sa zavádza predbežný dohľad spoločenstva nad dovozmi určitých výrobkov zo železa a z ocele, na ktoré sa vzťahujú zmluvy ESUO a ES, a ktoré pochádzajú z niektorých tretích krajín.

Medzi článok 4 a článok 5 sa vkladá tento článok:

„Článok 4a

Pre uvoľnenie výrobkov z ocele, podliehajúcich tomuto nariadeniu Komisie, do voľného obehu v Českej republike, v Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, v Litve, v Maďarsku, na Malte, v Poľsku, v Slovinsku a na Slovensku po 1. máji 2004, a ktoré sú odoslané pred 1. májom 2004, sa nevyžaduje dokument o dohľade za predpokladu, že tovar bol odoslaný pred 1. májom 2004. Vyžaduje sa predloženie nákladného listu alebo iného dokladu o preprave, ktorý úrady spoločenstva považujú za rovnocenný, a ktorý potvrdzuje dátum odoslania.“

.

2.

Rozhodnutie Komisie 2002/602/ESUO z 8. júla 2002 o správe určitých obmedzení na dovoz niektorých výrobkov z ocele z Ruskej federácie.

Medzi článok 7 a článok 8 sa vkladá tento článok:

„Článok 7a

Pre uvoľnenie výrobkov z ocele, podliehajúcich tomuto rozhodnutiu Komisie, do voľného obehu v Českej republike, v Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, v Litve, v Maďarsku, v Poľsku, v Slovinsku a na Slovensku po 1. máji 2004, vyžaduje sa licencia na dovoz, aj keď boli výrobky z ocele odoslané pred týmto dátumom. Ak sú výrobky z ocele odoslané do nového členského štátu pred 1. májom 2004, je licencia na dovoz udelená automaticky bez množstevného obmedzenia po predložení nákladného listu alebo iného dokladu o preprave, ktorý licenčné úrady spoločenstva považujú za rovnocenný, a ktorý potvrdzuje dátum odoslania, a po súhlase úradu Komisie zodpovedného za správu licencií (SIGL). Ak sú výrobky z ocele odoslané do nového členského štátu 1. mája 2004 alebo po tomto dátume, podliehajú osobitným pravidlám upravujúcim množstevné obmedzenia, ako ich stanovuje toto rozhodnutie Komisie.“.

3.

Rozhodnutie Komisie 2002/1469/ESUO z 8. júla 2002 o správe určitých obmedzení na dovoz niektorých výrobkov z ocele z Kazašskej republiky.

a)

Medzi článok 7 a článok 8 sa vkladá tento článok:

„Článok 7a

Pre uvoľnenie výrobkov z ocele, podliehajúcich tomuto rozhodnutiu Komisie, do voľného obehu v Českej republike, v Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, v Litve, v Maďarsku, v Poľsku, v Slovinsku a na Slovensku po 1. máji 2004, vyžaduje sa licencia na dovoz, aj keď boli výrobky z ocele odoslané pred týmto dátumom. Ak sú výrobky z ocele odoslané do nového členského štátu pred 1. májom 2004, je licencia na dovoz udelená automaticky bez množstevného obmedzenia po predložení nákladného listu alebo iného dokladu o preprave, ktorý licenčné úrady spoločenstva považujú za rovnocenný, a ktorý potvrdzuje dátum odoslania, a po súhlase úradu Komisie zodpovedného za správu licencií (SIGL). Ak sú výrobky z ocele odoslané do nového členského štátu 1. mája 2004 alebo po tomto dátume, podliehajú osobitným pravidlám upravujúcim množstevné obmedzenia, ako ich stanovuje toto rozhodnutie Komisie.“

.

b)

Článok 18 odsek 6 v prílohe II časť III sa nahrádza takto:

„6.   Toto číslo sa bude skladať z nasledujúcich prvkov:

 

dve písmená označujúce krajinu vývozu takto: KZ= Kazašská republika,

 

dve písmená označujúce členskú krajinu plánovaného určenia takto:

BE

=

Belgicko

CZ

=

Česká republika

DK

=

Dánsko

DE

=

Nemecko

EE

=

Estónsko

EL

=

Grécko

ES

=

Španielsko

FR

=

Francúzsko

IE

=

Írsko

IT

=

Taliansko

CY

=

Cyprus

LV

=

Lotyšsko

LT

=

Litva

LU

=

Luxembursko

HU

=

Maďarsko

MT

=

Malta

NL

=

Holandsko

AT

=

Rakúsko

PL

=

Poľsko

PT

=

Portugalsko

SI

=

Slovinsko

SK

=

Slovensko

FI

=

Fínsko

SE

=

Švédsko

GB

=

Spojené kráľovstvo

,

 

jednociferné číslo označujúce kvótový rok zodpovedajúci poslednej číslici príslušného roku, napr. ‐2‘ pre 2002,

 

dvojciferné číslo označujúce vydávajúci úrad v krajine vývozu,

 

päťciferné číslo pridelené postupne od 00001 do 99999 špecifickému členskému štátu určenia.“

c)

V prílohe II sa nadpis nad zoznamom kompetentných národných úradov nahrádza takto:

.

d)

V zozname kompetentných národných úradov v prílohe II sa medzi údaje pre Belgicko a Dánsko vkladá:

 

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22421 2133“

.

a medzi údaje pre Nemecko a Grécko:

 

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks (372) 6 313 660“

.

a medzi údaje pre Taliansko a Luxembursko:

 

„KΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Import Licensing Unit

1421 Nicosia

Kύπρος

Fax +357 22 375 120

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax (371) 7 280 882

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. 370 5 262 3974“.

a medzi údaje pre Luxembursko a Rakúsko:

 

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299

,

Commerce Division

Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299“

.

a medzi údaje pre Rakúsko a Portugalsko:

 

„POLSKA

Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22“.

a medzi údaje pre Portugalsko a Fínsko:

 

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax (421-2) 4342 3919“.


Top