Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9302

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)

OJ C 83, 5.3.2019, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/13


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 83/12)

1.   

Komisii bolo 22. februára 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P. patriaci do skupiny Carlyle Group, L.P. („Carlyle“, Spojené štáty americké),

TA Associates L.P. („TA Associates“, Spojené štáty americké),

Wu Holdco, Inc., ktorý vlastní skupinu Weiman a je v konečnom dôsledku pod kontrolou podniku Cortec Group Fund V, L.P. („Weiman Group“, Spojené štáty americké),

Podniky Carlyle a TA Associates získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom Weiman Group.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Carlyle je správca alternatívnych aktív spravujúci fondy, ktoré v celosvetovom meradle investujú v týchto štyroch investičných oblastiach: firemný súkromný kapitál (skupovanie aktív a rastový kapitál); nehnuteľný majetok (nehnuteľnosti, infraštruktúra a energetika a obnoviteľné zdroje); globálne úverové investície (úvery s pákovým efektom a štruktúrované úvery, príležitostné úvery, energetické úvery, súkromné pôžičky a preklenovacie úvery) a riešenia (fond súkromného kapitálu z programu fondov a súvisiace spoločné investície a druhotné činnosti).

Podnik TA Associates pôsobí v oblasti súkromných kapitálových investícií prostredníctvom rôznych fondov v týchto piatich kľúčových odvetviach: technológie, finančné služby, zdravotná starostlivosť, ochrana spotrebiteľov a služby podnikom v Severnej Amerike, Európe a Ázii.

Weiman Group je výrobcom a distribútorom povrchových čistiacich prostriedkov tak pre domácnosti, ako aj pre komerčných klientov z oblasti potravinárskych a zdravotníckych služieb.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top